Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Zdravstvenem svetu, stran 1185.

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Zdravstvenem svetu
1. člen
V Pravilniku o Zdravstvenem svetu (Uradni list RS, št. 88/01, 40/06 in 8/09) se v prvem odstavku 2. člena drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Oblikuje predloge vsebin zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti, enakomernega razvoja vseh strok in finančnega učinka zdravstvenih tehnologij, v skladu s potrebami prebivalstva na nacionalni ravni.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zdravstveni svet obravnava predloge razširjenih strokovnih kolegijev (v nadaljnjem besedilu: RSK) in drugih predlagateljev.«.
Četrti odstavek se črta.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »določati« nadomesti z besedo »predlagati«.
2. člen
V 3. členu se:
– prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava priporočila, smernice in obvezna navodila razširjenih strokovnih kolegijev;«;
– črta deveta alinea;
– enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– obravnava predloge sprememb obstoječih in predloge novih zdravstvenih tehnologij ter predlaga način njihovega financiranja;«;
– ob koncu devetnajste alinee pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvajseta alinea, ki se glasi:
»– daje predloge glede nadaljnjega financiranja že potrjenih in financiranih zdravstvenih tehnologij in ministra o tem letno obvešča.«.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člane Zdravstvenega sveta imenuje minister.
Med člani Zdravstvenega sveta mora biti vsaj eden predstavnik civilne družbe.«.
4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se v drugem stavku črta besedilo »na predlog pristojnega predlagatelja.«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se za prvim stavkom doda novi drugi stavek, ki se glasi: »O sejah se vodi zapisnik.«.
6. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Član Zdravstvenega sveta ne sme sodelovati pri odločanju o posamezni točki, če:
– je predlagatelj zadeve, o kateri razpravlja Zdravstveni svet, oziroma na kakršen koli način povezan s predlagateljem,
– ima v zadevi, o kateri razpravlja Zdravstveni svet, neposreden ekonomski ali drug interes,
– je o zadevi predhodno odločal v okviru druge institucije,
– so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Če obstajajo okoliščine iz prejšnjega odstavka, jih je član Zdravstvenega sveta dolžan takoj razkriti predsedniku Zdravstvenega sveta, kar se navede v zapisnik.
Če član Zdravstvenega sveta sumi na obstoj okoliščin iz prvega odstavka tega člena pri drugem članu, na to opozori predsednika Zdravstvenega sveta, kar se navede v zapisnik. Predsednik Zdravstvenega sveta, v primeru, da pri posameznem članu obstoja okoliščina iz prvega odstavka tega člena, članu prepove sodelovanje pri odločanju o posamezni točki. Kadar obstaja sum na obstoj okoliščin iz prvega odstavka tega člena pri predsedniku Zdravstvenega sveta, o izločitvi predsednika Zdravstvenega sveta odloči namestnik predsednika Zdravstvenega sveta.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-119/2010/13
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-2711-0083
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost