Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

454. Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev, stran 1177.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način opravljanja strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev (v nadaljnjem besedilu: izpit).
(2) Ta pravilnik določa tudi standarde znanj, imenovanje, sestavo in pristojnost izpitne komisije ter ureja druga vprašanja v zvezi z izpitom.
2. člen
(namen izpita)
Z izpitom se preveri, ali je posameznik, ki se želi kot geodet vpisati v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kandidat), usposobljen za samostojno izvajanje geodetskih storitev.
3. člen
(subsidiarna uporaba)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporablja predpis, ki ureja strokovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
4. člen
(opravljanje izpita)
Izpit se opravlja pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS).
5. člen
(način opravljanja izpitov)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo v skladu s tem pravilnikom imenuje pristojni organ IZS.
(2) Opravljanje izpita ni javno.
6. člen
(obseg izpita)
(1) Izpit obsega pisni in ustni del.
(2) Pisni del izpita obsega izdelavo pisne naloge in njen zagovor.
(3) Ustni del izpita obsega preverjanje znanj iz področij iz 7. člena tega pravilnika.
(4) Ustni del izpita je enak za vse kandidate.
7. člen
(izpitni program ustnega dela izpita)
Ustni del izpita obsega vsebine znanj iz naslednjih področij:
– geodetska služba,
– geodetske storitve,
– splošni upravni postopek in posebni upravni postopki na področju geodetske službe.
8. člen
(področje geodetske službe)
Program, ki se nanaša na geodetsko službo, obsega preverjanje znanj in poznavanje predpisov iz naslednjih področij:
– geodetska dejavnost,
– naloge in organizacija geodetske službe,
– izvajanje nalog geodetske službe,
– geodetski podatki in njihova uporaba,
– vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov.
9. člen
(področje geodetskih storitev)
Program, ki se nanaša na geodetske storitve, obsega preverjanje znanj in poznavanje predpisov iz naslednjih področij:
– pogoji za izvajanje geodetskih storitev,
– geodetska dela in postopki,
– kodeks poklicne etike in profesionalnega obnašanja.
10. člen
(področje splošni upravni postopek in posebni upravni postopki na področju geodetske službe)
Program, ki se nanaša na splošni upravni postopek in posebne upravne postopke na področju geodetske službe, obsega preverjanje znanj in poznavanje predpisov iz naslednjih področij:
– temeljna načela,
– pristojnost,
– stranka in njeno zastopanje,
– postopek do izdaje odločbe,
– upravni akti (odločbe, sklepi),
– pravna sredstva.
11. člen
(izpitni katalog)
Podrobnejše vsebine programov iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika s pregledom pravnih virov in druge literature so določene v izpitnem katalogu, ki ga objavi IZS na svoji spletni strani.
12. člen
(pogoji za opravljanje izpita)
Izpit lahko opravlja kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo po študijskem programu prve stopnje geodetske smeri,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja geodetskih storitev ali evidentiranja nepremičnin.
13. člen
(priznanje dela izpita)
Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka za najmanj visokošolsko izobrazbo po predpisih, ki urejajo upravni postopek in položaj javnih uslužbencev, je oproščen ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek iz 10. člena tega pravilnika.
2. IZPITNA KOMISIJA
14. člen
(pristojnosti izpitne komisije)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj trije člani.
(2) En član izpitne komisije je izpraševalec – mentor, ki določi pisno nalogo in pred katerim kandidat zagovarja pisno nalogo, drugi člani izpitne komisije pa so izpraševalci za posamezna področja ustnega dela izpita.
15. člen
(imenovanje izpitne komisije)
(1) Izpitno komisijo imenuje na predlog matične sekcije geodetov pristojni organ IZS z odločbo. Predsednika in člane izpitne komisije se določi izmed geodetskih in pravnih strokovnjakov.
(2) V odločbi o imenovanju izpitne komisije mora biti določeno, kdo je predsednik izpitne komisije in za katero področje je posamezni član imenovan.
(3) Predsednik izpitne komisije vodi izpit in skrbi za red. Predsednika izpitne komisije v njegovi odsotnosti nadomešča tisti član izpitne komisije, ki ga za svojega namestnika določi predsednik izpitne komisije.
16. člen
(usposobljenost izpitne komisije)
Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, ali najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne uprave ali obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv ali strokovni izpit iz upravnega postopka ter najmanj pet let delovnih izkušenj.
17. člen
(zagotavljanje dela izpitne komisije)
Organizacijska in tehnična opravila za izpitno komisijo opravlja služba IZS, ki je v skladu s statutom IZS zadolžena za opravljanje javnih pooblastil IZS (v nadaljnjem besedilu: pristojna služba IZS).
18. člen
(zagotavljanje izpitnih rokov)
(1) Pristojna služba IZS mora zagotoviti opravljanje izpita najmanj dvakrat na leto.
(2) Pristojna služba IZS mora vsako leto najpozneje do konca januarja objaviti izpitne roke za opravljanje izpita v tem koledarskem letu.
(3) Če se na izpitni rok prijavi manj kot pet kandidatov, lahko IZS ta izpitni rok odpove in kandidate prestavi na prvi naslednji izpitni rok.
(4) Če se na izpitni rok prijavi več kot dvajset kandidatov, lahko IZS število kandidatov na izpitnem roku omeji, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki so se prej prijavili k izpitu, za preostale kandidate pa mora IZS najpozneje v dveh mesecih po datumu, ki je bil določen za opravljanje izpita, razpisati dodatni izpitni rok.
19. člen
(priprave na izpit)
V skladu s pravili poslovanja IZS lahko pristojna služba IZS organizira oziroma poskrbi za izvedbo pripravljalnih tečajev za kandidate, ki nameravajo opravljati izpit.
20. člen
(razpored izpitne komisije)
(1) Predsednik izpitne komisije z razporedom določi sestavo izpitne komisije in čas opravljanja izpita.
(2) V razporedu iz prejšnjega odstavka se določi izpraševalce za posamezna področja ustnega dela izpita.
(3) Razpored iz prvega odstavka tega člena mora biti kandidatu in izpitni komisiji vročen najmanj petnajst dni pred dnem, določenim za opravljanja izpita.
3. OPRAVLJANJE IZPITA
21. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pri pristojni službi IZS pisno prijavo (v nadaljnjem besedilu: prijava) na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in je objavljen tudi na spletni strani IZS.
(2) V prijavi kandidat navede podatke o vrsti in stopnji izobrazbe ter podatke o diplomi, in sicer:
– številko in datum diplome,
– podatke o izobraževalni organizaciji, ki je diplomo izdala.
(3) Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o delovnih izkušnjah. Za delovne izkušnje iz druge alinee 12. člena tega pravilnika se štejejo izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem geodetskih del na delovnih mestih po pridobljeni izobrazbi, vključno s pripravništvom na isti ravni izobrazbe.
(4) Za dokazilo o delovnih izkušnjah iz prejšnjega odstavka se šteje pisna izjava delodajalca.
(5) Kandidat, ki uveljavlja priznanje ustnega dela izpita, ki se nanaša na splošni upravni postopek iz 10. člena tega pravilnika, v prijavi navede podatke o opravljenem strokovnem izpitu iz 13. člena tega pravilnika, in sicer:
– številko in datum potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– podatke o organu, ki je potrdilo izdal.
(6) Kandidat mora na dan prijave izpolnjevati vse predpisane pogoje za opravljanje izpita.
(7) Ko pristojna služba IZS ugotovi, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje izpita, kandidata o tem obvesti. Hkrati mu pošlje tudi obvestilo o plačilu stroškov izpita iz 32. člena tega pravilnika. Stroške izpita mora poravnati kandidat ali njegov delodajalec v osmih dneh po prejemu obvestila.
(8) Če pristojna služba IZS ugotovi, da v roku iz prejšnjega odstavka stroški izpita niso plačani, se šteje, da je kandidat od opravljanja izpita odstopil, o čemer pristojna služba IZS izda ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti.
22. člen
(izvedba pisnega dela izpita)
(1) Pisni del izpita se opravlja pod vodstvom izpraševalca – mentorja, ki ga izmed članov izpitne komisije določi predsednik izpitne komisije.
(2) Za pisni del izpita se šteje izdelana pisna naloga, ki je lahko izdelava elaborata geodetske storitve na podlagi podatkov iz praktičnega primera, opis geodetske storitve in podobno.
(3) Naslov pisne naloge določi izpraševalec – mentor. Izpraševalec – mentor in kandidat se dogovorita o datumu, v katerem bo kandidat izdelal pisno nalogo in jo predal izpraševalcu – mentorju.
23. člen
(oddaja pisne naloge)
(1) Kandidat mora oddati pisno nalogo najpozneje trideset dni pred datumom, ki ga je pristojna služba IZS določila za opravljanje zagovora pisne naloge in ustnega dela izpita.
(2) Če kandidat ne odda pisne naloge v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od izpita odstopil, o čemer pristojna služba IZS izda ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti.
24. člen
(obvestilo o zagovoru pisne naloge in začetku ustnega dela izpita)
Kandidatu, ki je oddal pisno nalogo v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, pošlje pristojna služba IZS potrdilo o prejemu. V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka 18. člena tega pravilnika pristojna služba IZS kandidata obvesti tudi o novem datumu opravljanja izpita.
25. člen
(način opravljanja zagovora pisnega dela izpita in ustnega dela izpita)
(1) Zagovor pisnega dela izpita in ustni del izpita začne predsednik izpitne komisije ali njegov namestnik tako, da kandidatom najprej pojasni način opravljanja izpita.
(2) Kandidat najprej opravlja zagovor pisne naloge. Če zagovor pisne naloge uspešno opravi, lahko pristopi k ustnemu delu izpita, ki se začne takoj po uspešno opravljenem zagovoru pisne naloge.
26. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko kandidat takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva izostanka oziroma odstopa izpitni komisiji predloži dokazila o opravičenosti izostanka oziroma odstopa.
(3) Če izpitna komisija oceni, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu. O oceni izpitne komisije, ki je dokončna, se kandidata obvesti.
(4) Ocena izpitne komisije iz prejšnjega odstavka se vpiše v zapisnik o poteku izpita.
27. člen
(ponavljanje izpita in možnost popravnega izpita)
(1) Kandidat ponavlja izpit v celoti, če pisna naloga, ki jo je izdelal, ni ocenjena pozitivno in ni uspešno opravil zagovora pisne naloge.
(2) Kandidat ponavlja izpit v celoti, če je uspešno opravil zagovor pisne naloge, ni pa v celoti opravil ustnega dela izpita.
(3) Kandidat, ki je uspešno opravil zagovor pisne naloge, ni pa v celoti opravil ustnega dela izpita, lahko del izpita, ki ga ni opravil, ponavlja (v nadaljnjem besedilu: popravni izpit).
(4) Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat. Kandidat mora opraviti popravni izpit najpozneje v dveh letih od dneva, ko dela izpita, ki ga ponavlja, ni opravil, sicer se šteje, da izpita ni opravil.
28. člen
(zapisnik o poteku izpita)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije takoj zatem, ko je izpit končan. Zapisnik se mora brez odlašanja predati pristojni službi IZS.
29. člen
(odločitev komisije)
(1) Izpitna komisija oceni celotni uspeh kandidata na podlagi ocen posameznih delov izpita. Uspeh kandidata se oceni z oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Pri odločitvi se upoštevajo ocene vseh članov izpitne komisije.
(3) O oceni iz prvega odstavka tega člena odloča izpitna komisija soglasno. Če do soglasja ne pride, je odločilen glas predsednika izpitne komisije, v zapisniku iz prejšnjega člena pa se zabeležijo pripombe članov izpitne komisije, ki so odločitvi nasprotovali.
30. člen
(obvestila kandidatom po končanem izpitu)
(1) Pristojna služba IZS o uspešno opravljenem izpitu izda obvestilo in ga kandidatu izroči po končanem izpitu oziroma mu ga pošlje po pošti.
(2) Pristojna služba IZS mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zapisnika iz 28. člena tega pravilnika:
– kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, poslati potrdilo o opravljenem izpitu, oziroma obvestilo o tem, kdaj oziroma na kakšen način mu bo izročeno potrdilo o opravljenem izpitu, če ga ni dobil po končanem izpitu,
– kandidatu, ki izpita ni opravil ali ga ni opravil v celoti, poslati obvestilo, da izpita ni opravil in ga seznaniti, kdaj in pod kakšnimi pogoji ga lahko ponavlja v celoti oziroma opravlja popravni izpit.
31. člen
(potrdilo)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka, opremljeno z žigom IZS, podpišeta predsednik izpitne komisije in predsednik IZS.
(3) Potrdilo o opravljenem izpitu je javna listina.
4. STROŠKI IZPITA
32. člen
(obveznost plačila stroškov izpita)
(1) Za izpit se plačajo stroški, ki jih ima IZS v zvezi z izvedbo zagovora pisne naloge in ustnega dela izpita, izdajo potrdil o izpitu ter vodenjem evidenc o izpitu (v nadaljnjem besedilu: stroški izpita).
(2) Stroške izpita plača kandidat, če se je na izpit prijavil sam, oziroma njegov delodajalec, če je on prijavil kandidata na izpit.
(3) Stroške izdelave pisne naloge nosi kandidat oziroma njegov delodajalec.
33. člen
(višina stroškov izpita)
Višino stroškov izpita določi IZS na podlagi ocenjenih letnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem izpita.
34. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije pripada plačilo za delo v izpitni komisiji.
(2) Plačilo za delo v izpitni komisiji je vključeno v stroške izpita.
5. EVIDENCE O IZPITIH
35. člen
(evidence o izpitih)
Za vsakega kandidata, ki opravlja izpit, pristojna služba IZS vzpostavi, vodi in vzdržuje evidence o izpitih v skladu s svojimi pravili, statutom zbornice, predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in predpisi o arhivskem gradivu.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
36. člen
(uskladitev usposobljenosti izpitne komisije)
(1) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe geodetske smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje geodetske smeri iz 16. člena tega pravilnika.
(2) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe pravne smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje pravne smeri iz 16. člena tega pravilnika.
37. člen
(izpiti, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika)
(1) Izpiti, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določbah Pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/00, 108/00 – popr., 65/07 in 77/10 – ZGeoD-1).
(2) Šteje se, da je izpit začet, če je bil kandidatu poslan razpored v skladu s tretjim odstavkom 14. člena Pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/00, 108/00 – popr., 65/07 in 77/10 – ZGeoD-1).
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se zapisnik o poteku izpita vodi in potrdilo o opravljenem izpitu izda na obrazcu v skladu s tem pravilnikom.
38. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika (Uradni list RS, št. 105/00, 108/00 – popr., 65/07 in 77/10 – ZGeoD-1).
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-357/2010
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
EVA 2010-2511-0166
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost