Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

325. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-C), stran 837.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-2
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZRRD-C)
1. člen
V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) se v drugem odstavku 2. člena, 6. členu, naslovu 1. podpoglavja II. poglavja, 7. členu, 8. členu, drugem odstavku 9. člena, 12. členu, 13. členu, drugem odstavku 15. člena, 20. členu, prvem odstavku 21. člena, prvem odstavku 36. člena in v četrtem odstavku 38. člena besedilo »Nacionalni raziskovalni in razvojni program« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije« v ustreznem sklonu.
2. člen
V osmi alineji 5. člena se besedilo »na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih« nadomesti z besedilom »na visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija,«.
3. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 7. člena se besedilo »raziskovalne in razvojne dejavnosti« nadomesti z besedilom »raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti«.
Peti odstavek se črta.
4. člen
V naslovu 8. člena se beseda »programa« nadomesti z besedo »strategije«.
V prvem odstavku se črta drugi stavek.
5. člen
V tretjem odstavku 11. člena se v četrtem stavku besedilo »aktu o ustanovitvi javnih agencij« nadomesti z besedilom »splošnem aktu iz 43. člena tega zakona«.
6. člen
V 12. členu se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– raziskovalne opreme in raziskovalne infrastrukture;«.
Dosedanji šesta in sedma alineja postaneta sedma in osma alineja.
7. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Zoper odločitev agencije o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna, in ki jo na prvi stopnji sprejme direktor agencije, lahko stranka v 15 dneh po vročitvi vloži ugovor. Stranka mora v ugovoru natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Ugovor se lahko vloži samo zaradi kršitve postopka izbire ali očitne napake. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. O ugovoru odloči upravni odbor agencije v 30 dneh po njegovem prejemu ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev upravnega odbora agencije ni pritožbe.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
V prvi alineji 20. člena se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: programi in projekti)«.
9. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za načrtovanje politike, za potrebe izvajanja raziskovalne in razvojne dejavnosti, določene z zakonom, statistične namene, spremljanje stanja na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti ter namene promocije raziskovalnega in razvojnega dela, se pri agenciji na področju raziskovalne dejavnosti, kot upravljavcu centralne zbirke podatkov, vodijo zbirke podatkov.«.
10. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Raziskovalna organizacija lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, daljši od dveh let, če gre za usposabljanje in izobraževanje za pridobitev magisterija ali doktorata, za obdobje, ki ga za pridobitev naziva predpisuje program, ob upoštevanju upravičene odsotnosti mladega raziskovalca med trajanjem sofinanciranja.«.
11. člen
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v katerem so predstavniki ustanoviteljice, predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Upravni odbor ima od pet do devet članov. Število članov mora biti liho, pri čemer nobena od treh strani v upravnem odboru ne sme imeti večine. Število članov upravnega odbora in način njihovega imenovanja oziroma izvolitve se določita z aktom o ustanovitvi, podrobnejši način imenovanja oziroma izvolitve članov upravnega odbora pa se lahko določi s statutom javnega zavoda.«.
12. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo »na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih« nadomesti z besedilom »na visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija,«.
13. člen
V drugem odstavku 39. člena se za besedo »mnenja« doda beseda »znanstvenega«.
14. člen
V četrtem odstavku 46. člena se za besedama »podatke o« doda besedilo »rezultatih raziskovalne in razvojne dejavnosti ter«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora javnega zavoda skladno z 12. členom tega zakona nadaljuje delo dosedanji upravni odbor javnega zavoda.
Novi upravni odbor javnega zavoda se imenuje oziroma izvoli v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Javni zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem zakonom v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Akti o ustanovitvi javnih zavodov se uskladijo s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
16. člen
Vsi postopki javnih razpisov in javnih pozivov, ki so ob začetku veljavnosti tega zakona v teku pri agenciji in še niso pravnomočno končani, se dokončajo po določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07).
17. člen
Do sprejema Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije v skladu s tem zakonom se glede določb iz 1. člena tega zakona uporablja Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010 (Uradni list RS, št. 3/06).
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 630-01/10-12/29
Ljubljana, dne 1. februarja 2011
EPA 1440-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti