Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2011 z dne 11. 2. 2011

Kazalo

323. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-C), stran 836.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-7
Ljubljana, dne10. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (ZVPoz-C)
1. člen
V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) se na koncu tretjega odstavka 1. člena črta pika in doda besedilo »in delno Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L, št. 376 z dne 27. 12. 2006).«.
2. člen
42.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»42.a člen
(ponudniki storitev iz drugih držav članic)
(1) Tuja pravna ali fizična oseba iz države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije lahko opravlja preglede, preizkuse, vzdrževanje sistemov in naprav za varstvo pred požarom ter druge storitve, določene s tem zakonom, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati v Republiki Sloveniji. Pred prvim opravljanjem dejavnosti tuji ponudnik storitev priglasi pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(2) Če Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v predpisanem roku po priglasitvi iz prejšnjega odstavka stranki ne izda odločbe, se šteje, da je bilo zahtevku stranke ugodeno v skladu z Zakonom o storitvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10).
(3) Pred prvim opravljanjem dejavnosti Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preveri tudi poklicno kvalifikacijo oseb iz držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, skladno s predpisi, ki določajo minimalne tehnične in druge pogoje za opravljanje teh storitev v Republiki Sloveniji in po postopku, skladno s predpisi, ki določajo priznavanje poklicnih kvalifikacij v Republiki Sloveniji.«.
3. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 61. člena se besedilo »od 300.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.300 do 20.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »najmanj 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 600 do 2.000 eurov«.
4. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 62. člena se besedilo »300.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.300 do 10.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »najmanj 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 600 do 2.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »najmanj 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 600 do 2.000 eurov«.
5. člen
V napovednem stavku 63. člena se besedilo »najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 2.000 eurov«.
6. člen
V napovednem stavku 64. člena se besedilo »30.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 2.000 eurov«.
7. člen
V napovednem stavku 65. člena se besedilo »50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 2.000 eurov«.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/10-4/11
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EPA 1419-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti