Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 478-331/2008 Ob-2587/10 , Stran 806
1) Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2) Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: Predmet javnega zbiranja ponudb so nepremičnine, kot sledi: a) Nepremičnina, del stavbe, 1003.E, v stanovanjski stavbi, 91.ES, s parc. št. 183, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 112/3, opredeljena kot poslovni prostor PP2 v pritličju, v izmeri 81,83 m2, na naslovu Cankarjev drevored 16b, Izola, z izhodiščno ceno180.000,00 €. b) Nepremičnine, nestanovanjska raba, s parc. št. 376, k.o. Izola, vpisana v vl. št. 127, k.o. Izola je opredeljena kot poslovni prostor v pritličju izvedbe površine 21,72 m2, na naslovu Gortanova 2a, Izola, z izhodiščno ceno 44.000,00 €. c) Nepremičnine, 3.E, v stanovanjski stavbi 282.ES, k.o. Izola, s parc. št. 877/2, k.o. Izola vpisana v podvl. št. 2334/3, k.o. Izola je opredeljena kot stanovanje v I. nadstr., klet v pritličju, označeno z zeleno barvo, skladišče v pritličju, označeno z rumeno barvo, v izmeri 47,44 m2, na naslovu Gregorčičeva 29, Izola, z izhodiščno ceno, 95.000,00 €. d) Nepremičnina, 8.E, v stanovanjski stavbi 403.ES, s parc. št. 1062, k.o. Izola, vpisano v podvl. št. 159/8 opredeljeno kot stanovanje v III. nadstropju, oker barva in s kletjo v pritličju, v izmeri 39,87 m2, na naslovu Koprska 2, Izola, z izhodiščno ceno 72.500,00 €. e) Nepremičnina, 2.E, v stanovanjski stavbi 776.ES, s parc. št. 1032, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 930/2, k.o. Izola, je opredeljena kot stanovanje v II. nad. in klet v pritličju, označeno z zeleno barvo, v izmeri 63,35 m2,na naslovu Smrekarjeva 23, Izola, z izhodiščno ceno 75.000,00 €. f) Nepremičnina 1.E, v stanovanjski stavbi 865.ES, s parc. št. 1403, k.o. Izola, vpisana v podvl. št. 929/1, k.o. Izola, je opredeljena kot stanovanje v pritličju, označeno z rumeno barvo, v izmeri 33,20 m2, na naslovu Tomažičeva 20, Izola, z izhodiščno ceno 70.000,00 €. g) Nepremičnina, s parc. št. 1373/22, k.o. Izola, neplodno v izmeri 530 m2, vpisana v vl. št. 716, k.o. Izola, ki v naravi predstavlja del gradbene parcele (funkcionalno zemljišče – zelenica) z izhodiščno ceno 103.000,00 €. h) Nepremičnina, s parc. št. 1791/1, njiva v izmeri 426 m2, vpisana v vl. št. 2037, k.o. Izola, z izhodiščno ceno 115.000,00 €. i) Nepremičnina s parc. št. 1971/3, njiva v izmeri 365 m2, vpisana v vl. št. 2039, k.o. Izola, z najmanj izhodiščno ceno 99.000,00 €. j) Nepremičnina, s parc. št. 5582, trstičje v izmeri 176 m2, vpisana v vl. št. 1216, k.o. Malija, z izhodiščno ceno 27.000,00 €. k) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje z oznako 44 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96, 81 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 241.300,00 €. l) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 45 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 70, 95 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 186.000,00 €. m) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, trisobno stanovanje z oznako 46 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 102, 51 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 252.700,00 €. n) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 47 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 115, 85 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 269.000,00 €. o) Nepremičnina, s parc. št. 3196/12, k.o. Izola, dvosobno stanovanje z oznako 48 v 4. nadstropju in mansardi (6. in 7. etaža) večstanovanjske zgradbe, v izmeri 96 m2, v skladu z elaboratom, št. stavbe 5496, na naslovu Južna cesta 20, Izola, z izhodiščno ceno 239.300,00 €. p) Nepremičnina, podstreha poslovno stanovanjske zgradbe, na parc. št. 1321, k.o. Izola, stavba 2297. ES na naslovu Dantejeva 4, Izola, v deležu 72,41% oziroma 49,67 m2, z izhodiščno ceno 25.000,00 €. Izhodiščna cena predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bila določeno na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko, ki je priloga razpisne dokumentacije. Izhodiščna cena ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost. Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor ponuditi čim višjo kupnino, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Plačilo kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe predstavlja bistveno sestavino pogodbe. V primeru, da dva ponudnika s popolnimi ponudbami ponudita enako najvišjo višino nadomestila, se med njima, skladno z 29. členom ZSPDPO, izvede pogajanja. 3) Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje: Predmet javnega razpisa je pridobitev lastninske pravice na zgoraj navedenih nepremičninah po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime. 4) Pojasnila ponudnikom in ogled nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine, Postojnska 3, Izola, ali po telefonu 05/6600200, kontaktna oseba Kristina Povalec, elektronski naslov kristina.povalec@izola.si. Nepremičnine, ki so predmet javnega razpisa, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru s pooblaščeno za vodenje UOP Barbaro Miklavc. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov, barbara.miklavc@izola.si. 5) Kraj in čas zbiranja ponudb: Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Občine Izola, TRR št. 01240-0100006381, sklic 00 4783312008. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, sklenitev prodajne pogodbe pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Najemniki imajo predkupno pravico. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si., oglasna deska. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan, v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine pod točko a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o/p«, najpozneje do 23. 4. 2009, do 24. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 6) Drugi pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Ponudbo lahko odda pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko nepremičnino pridobijo tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. 7) Postopek po odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže. 8) Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za okolje in prostor, Oddelek za nepremičnine občine Izola. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 9) Negativna pogodbena klavzula Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje nepremičnin in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.