Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 345/02-10 Ob-2546/10 , Stran 804
Površine in objekti, na katerih se lahko izvaja oglaševanje, so navedene v posebni prilogi, ki je sestavni del tega razpisa in se nahaja na spletni strani upravljavca, www.okoljepiran.si. Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 8 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od najema in se varščina zadrži ter se pozove k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v prvo najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po končanem javnem zbiranju ponudb. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: Upoštevale so bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: da proti njim ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz sodne ali druge evidence); da ima poravnane davke, prispevke in druge dajatve v skladu s predpisi (potrdilo pristojnega davčnega organa); da je finančno in poslovno sposoben (potrdilo o plačilni sposobnosti na transakcijskem računu); da je registriran za opravljanje dejavnosti oglaševanja, skladno z zahtevami tega razpisa; potrdilo Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. in Občine Piran, da ima poravnane vse obveznosti. Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki imajo do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. in Občine Piran poravnane vse obveznosti. Izbrani najemnik je dolžan plačati najemnino za prvo leto ob sklenitvi pogodbe, nato pa v dveh obrokih, ki zapadeta 31. 1. in 31. 7. vsako tekoče leto. Najemnina se bo letno revalorizirala z indeksom rasti življenjskih potrebščin za preteklo obdobje. Varščina za resnost ponudbe znaša 10% izklicne cene letne najemnine, ki jo mora ponudnik vplačati na transakcijski račun Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., številka: 10100-0032414679, pri Banki Koper d.d. Ponudba mora biti veljavna najmanj dva meseca od odpiranja ponudb. Ponudniki morajo na ponudbi navesti rok, do katerega velja ponudba. Izbranega ponudnika bremenijo stroški izvedbe razpisa. Izbranega ponudnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, ter vse davčne dajatve. Izbrani ponudnik je sam dolžan pridobiti tudi vsa potrebna dovoljenja in soglasja za opravljanje dejavnosti. Najemnik je dolžan izvajati dejavnost oglaševanja skladno z vsemi pogoji, ki so določeni v razpisni dokumentaciji, vezani na ta razpis. Oglaševalne površine morajo biti na plaži postavljene najkasneje do 1. 6. 2010. Kriterij za izbiro najemnika: Kriterij za izbiro najemnika je ob obveznosti oglaševanja, skladno in pod pogoji tega razpisa tudi višina ponujene najemnine. Izklicna cena za letno najemnino je 12.000,000 EUR (brez DDV). Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starejša od 30 dni) poslati v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za oglaševanje«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. do 26. 4. 2010, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo 26. 4. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi družbe. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za najem površin za oglaševanje na centralni plaži v Portorožu z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis sta objavljeni na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo med delovniki na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič) ali na tel. 05/61-750-18 (g. Dulai).