Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 478/30-1/2010-EK Ob-2541/10 , Stran 804
Opis predmeta: stavbno zemljišče parc. št. 2073/42, k.o. Dovje, v izmeri 3272 m2, ki se po prostorsko planskih aktih Občine Kranjska Gora nahaja v območju DM T1, DM SK 7/3 in T1. V naravi se to zemljišče nahaja vzdolž med reko Savo in cesto, ki pelje od proizvodne hale, last podjetja LIP Bled, v Mojstrano, od objekta bivše železniške postaje – sedaj Dovje 114 do modre brvi čez reko Savo. Zemljišče parc. št. 2073/42 je nastalo z odmero zemljišča parc. št. 2073/4, k.o. Dovje, ki je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah, pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1729, k.o. Dovje, kot last Občine Kranjska Gora. Namen: na zemljišču s parc. št. 2073/42, k.o. Dovje, se ustanovi stavbna pravica za dobo 30 let, za gradnjo proizvodnega objekta pod pogoji, ki jih določajo prostorsko planski akti Občine Kranjska Gora za to zemljišče, in so opredeljeni v lokacijski informaciji Službe za okolje in prostor Občine Kranjska Gora. Pogoji: 1. Najnižja ponujena višina nadomestila za stavbno pravica zemljišča znaša 8.250,00 EUR letno. Navedena cena ne vključuje DDV. 2. Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, najkasneje v roku osmih dni od dneva prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice v tem roku, lahko občina po izteku tega roka, sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 3. Pridobitelj stavbne pravice mora zgraditi objekt v roku treh let od pridobitve stavbne pravice. Kolikor objekta v tem času ne zgradi, se sklenjena pogodba razveljavi, pridobitelj stavbne pravice pa podpiše izbrisno dovoljenje za izbris vpisane stavbne pravice v zemljiško knjigo. 4. Vpis stavbne pravice v zemljiško knjigo uredi Občina Kranjska Gora. Vsebina ponudbe: Ponudba za ustanovitev stavbne pravice se odda v pisni obliki in mora vsebovati: – ime in priimek ter naslov ponudnika (če je to fizična oseba) oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne osebe; – davčno in matično številko ponudnika; – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, za pravne osebe pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev; – izjavo o sprejemu objavljenih pogojev ponudbe; – opis objekta, ki ga bo postavil na zemljišču, na katerem se bo ustanovila stavbna pravica z navedbo dejavnosti, ki se bo izvajala v novo postavljenem objektu ter predvidenim številom zaposlenih v novem objektu; – ponujeno višino letnega zneska nadomestila za stavbno pravico, ki ne sme biti nižja od najnižje, določene v teh pogojih. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, izključno s priporočeno pošiljko, na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za ustanovitev stavbne pravice« in oznako »Ne odpiraj«. Ponudbo je potrebno poslati najkasneje v roku osmih dni po objavi. Kot pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan določenega roka. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe se v skladu z veljavno zakonodajo ne bodo obravnavale. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena višina letnega nadomestila za stavbno pravico. O sprejemu ponudbe bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla – pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, ustavi. Informacije, ogled nepremičnine: vse dodatne informacije, povezane s to objavo, kot tudi lokacijsko informacijo in izsek iz grafičnega dela prostorskega akta, zainteresirani ponudniki lahko dobijo na Občini Kranjska Gora, pri Boštjanu Pristavcu, na direktni tel. 04/580-98-21 ali preko notranje centrale št. 04/580-98-00, po e-pošti: pristavec@kranjska-gora.si, ali preko faksa 04/580-98-24.