Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 27/10 Ob-2583/10 , Stran 803
Sveta zavoda Osnovne šole Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan kdor: – izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.