Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Ob-2549/10 , Stran 800
A) Predmet javne dražbe: Poslovni prostor na Delpinovi 8 (trgovina Cecilija) v Novi Gorici, s površino 51,60 m2. Izklicna mesečna najemnina je 620,00 EUR. Poslovni prostor se oddaja v najem za trgovsko dejavnost in je zaseden z najemno pogodbo do 30. 4. 2010. Najnižji znesek višanja je 30 EUR. B) Pogoji razpisa 1. Na razpis se lahko prijavijo državljani RS ali pravne osebe s sedežem v RS. Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudniki morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini. 2. Ponudniki morajo v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 500,00 EUR na TRR Mestne občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022. 3. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 10 dneh po javni dražbi. V primeru, da izbrani ponudnik odstopi od najema ali ne podpiše najemne pogodbe v roku 15 dni od odpiranja ponudb, varščina zapade v korist Mestne občine Nova Gorica. 4. Najemnina se bo mesečno revalorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin v RS. 5. Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas 5 let, predvidoma od 1. 6. 2010 dalje. 6. Najemodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti postopek oddaje v najem do sklenitve najemne pogodbe brez navedbe razloga oziroma se odloči, da ne bo izbral nobenega od prijavljenih ponudnikov. 7. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, pisarna št. 13/I ali na tel. 05/335-01-25, GSM 041/391-900 (Janko Furlan). C) Javna dražba bo v sredo, 28. 4. 2010, ob 13. uri, v stekleni dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.