Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 330-1/2010 Ob-2577/10 , Stran 794
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za leto 2010. Sredstva se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in 1998/2006. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. II. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2010, v okvirni višini 70.000,00 EUR, na kontu 410217. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva – 30.000,00 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 10.000,00 3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah – 30.000,00. Sredstva v proračunu so omejena. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: 1) za ukrepe iz točke 1. in 2. prejšnjega člena: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Mestne občine Celje in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev); (2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 3. točke prejšnjega člena: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci); IV. Nadzor in sankcije: nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih na podlagi tega javnega razpisa, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. V. Pomoči na podlagi uredbe skupinske izjeme VI/1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka, mesa in jajc; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije; – prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč; – nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo; – nakup in postavitev mrež proti toči. Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. 2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo gojene divjadi; – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (razen naložbe v mehanizacijo); – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba – iz mnenja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah; – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev; – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva; – vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali najemu vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). Upravičeni stroški: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ….); – stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov ne sofinancira se adaptacija ali rekonstrukcija gnojnih jam in gnojišč; – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči …); – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe (1698/2006). – Predračunska vrednost celotne investicije ne sme biti višja od 12.500 EUR brez DDV. Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Najmanjši zvesek dodeljene pomoči je 200 EUR najvišji pa 5000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Najvišji znesek dodeljene pomoči ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. V/2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Predmet podpore: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč, – stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo. Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, – omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni. Upravičeni stroški: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). 5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo: – stroški dela najete delovne sile, – stroški strojnih storitev. Podpore se ne dodelijo: – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. – Za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. – Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nastali od 1. 1. 2010 naprej. Pogoji za pridobitev sredstev: – Društva in združenja in registrirani izvajalci, ki se prijavljajo pod točke 1–4 poglavja »upravičeni stroški« morajo priložiti finančno ovrednoten letni program dela z ustreznimi dokazili, kot so kotizacije oziroma participacije kmetov. – Dokazila o vključenosti pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo na območju občine. – Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju. – Članstvo v organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore. – Za nadomeščanje: računi, pogodbe in ostala dokazila Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Mestna občina Celje z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do 1.000 EUR letno. Najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do 6.000 EUR na letno. Najvišji znesek dodeljene pomoči za nadomeščanje do 1.000 EUR/upravičenca letno. V/3 Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah Predmet podpore: Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: (1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), (2) naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo proizvodov za trg, (3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, (4) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, (5) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike), (6) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic), (7) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, (8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, (9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi, (10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Cilji ukrepa: Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Upravičeni stroški: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. Pogoji za pridobitev sredstev: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti – iz mnenja mora biti razvidno, da je kmetija gospodarsko vitalna; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta še ni registrirana; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Finančne določbe: – bruto intenzivnost pomoči – do 50% upravičenih stroškov. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji pa 6.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja od 15.000 EUR. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. VI. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisna dokumentacija bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, na sedežu krajevnih skupnosti in na spletnih straneh Mestne občine Celje (www.celje.si), rubrika Mestna občina – javna naročila in razpisi. VII. Reševanje vlog: Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8. dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja. V primeru nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku, bodo zavržene. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene se štejejo za prispele z datumom dopolnitve. S tem datumom bodo uvrščene v vrstni red prispelih vlog. V primeru neporabljenih sredstev se sredstva najprej dodelijo vlagateljem, ki so oddali vlogo do razpisnega roka za oddajo, vendar jim zaradi premalo razpoložljivih sredstev na postavki ukrepa vlogi ni bilo odobreno, če pa teh ni, bo opravljeno še eno odpiranje vlog. Datum odpiranja bo objavljen naknadno na spletnih straneh Mestne občine Celje. Odpiranje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. Hkrati se jih pozove k podpisu pogodbe. Upravičenec iz ukrepa 1 in 4 pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva namenjena. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena najkasneje do 30. 10. 2010. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za vse ukrepe, razen za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010. VIII. Rok za oddajo vlog: 10. 5. 2010, do 12. ure, ne glede na način prispetja. IX. Mesto za oddajo vlog Vloge se sprejemajo na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ali priporočeno po pošti. Na ovojnico je obvezno napisati »Razpis kmetijstvo – Ne odpiraj«, na sprednjo stran kuverte pa naziv in naslov vlagatelja. Dodatne informacije: – Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Alja Založnik, tel. 426-57-79.