Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 41001-69/2010 Ob-2556/10 , Stran 792
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov) nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, javnih zavodov in posameznikov, ki delujejo na področju kulture in bodo izvedeni v letu 2010 na območju Mestne občine Maribor. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, literatura, avdiovizualno ustvarjanje ter kulturna dediščina. Mestna občina Maribor bo projekte v okviru projektnega razpisa JPR-KUL-2010 sofinancirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: zmanjševanje deficitarnosti na trgu kulturnih dobrin, povečevanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin in povečevanje dostopnosti do kulturnih dobrin na območju Mestne občine Maribor. Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05). Mestna občina Maribor bo na podlagi projektnega razpisa JPR-KUL-2010 na vseh razpisnih področjih sofinancirala največ 120 projektov. Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 2. Pomen izrazov – Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organizacije. – Javni zavodi so pravne osebe, ustanovljene s strani Mestne občine Maribor ali države, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. – Posamezniki so avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih. – Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo in ki delujejo na razpisnih področjih. – Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena na območju Mestne občine Maribor v letu 2010, njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca, vsebinske utemeljitve in obveznih prilog. – Upravičene osebe so vsi predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. – Odgovorna oseba predlagatelja projekta je odgovorni nosilec projekta, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja, če je sam prijavitelj. Odgovorna oseba je tudi organizator ali producent izvajalca ali založnika, ki ima pooblastilo za vodenje projekta s strani prijavitelja projekta. 3. Opredelitev razpisnih področij a) Uprizoritvene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo projektov vseh zvrsti uprizoritvenih umetnosti. b) Glasbene umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo izvirnih glasbenih del ter produkcijo in organizacijo koncertov, koncertnih ciklov, festivalov in dogodkov na področju umetniške (klasične) glasbe, etno glasbe, sodobnih glasbenih zvrsti (elektronska, elektroakustična, improvizirana glasba, jazz, rock …), glasbeno-scensko, zborovsko in folklorno ustvarjanje ter neprofitno glasbeno založništvo – izdaje nosilcev zvoka, ki se obvezno zaključijo s predstavitvenim koncertom. Koncertni ciklus mora obsegati najmanj pet koncertov, festival pa najmanj sedem koncertov v strnjenem časovnem obdobju. c) Vizualne umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo umetniških del in organizacijo razstav, enovito (tematsko ali konceptualno) zasnovanih razstavnih ciklov, intervencij v javnem prostoru in ostalih projektov s področja tradicionalnih in sodobnih likovnih zvrsti, vključno s svetlobnim oblikovanjem, fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo in oblikovanjem. Predmet razpisa niso oblikovanja spletnih strani in projekti, namenjeni trženju. d) Intermedijske umetnosti Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo projektov, ki temeljijo na ustvarjalni, reflektivni in raziskovalni uporabi novih (informacijskih, komunikacijskih) tehnologij. e) Literatura Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvirnih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, umetnosti in kulturi in izvedbo projektov, ki bistveno vplivajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in promociji literarne ustvarjalnosti. f) Avdiovizualno ustvarjanje Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki pomembno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizualne kulture in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih in propagandnih namenih (video in druga AV dela so razumljena kot avtonomna umetniška dela in ne kot likovna dela, kot izobraževalno sredstvo ali dokument o drugih prireditvah ali dogodkih). Predmet sofinanciranja je produkcija ustvarjalnih filmskih in video izdelkov, del na področju radijskega in televizijskega umetniškega ustvarjanja ter umetniških projektov, namenjenih prikazu izključno preko svetovnega spleta, ki so zaključena in enovita avdiovizualna dela, izvedena v letu 2010. Predmet sofinanciranja so tudi stroški postprodukcije v smislu tehnološkega dokončanja umetniškega dela. g) Kulturna dediščina Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo projektov, s katerimi se javnosti predstavlja premična kulturna dediščina in arhivsko gradivo, razvija stroka ter razvija pozitiven odnos okolja do kulturne dediščine. Predmet razpisa niso dejavnosti, ki sodijo v okvir izvajanja javne službe varstva kulturne dediščine. Za vsa razpisna področja velja, da mora predlagani projekt, če temelji na ustvarjanju izvirnega umetniškega dela, vključevati tudi njegovo javno objavo, predstavitev oziroma izvajanje. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu Kot predlagatelji projektov se na ta razpis lahko prijavijo: – nevladne in zasebne organizacije, ki imajo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji registrirano kot osnovno oziroma primarno dejavnost in imajo sedež v Mestni občini Maribor ter katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani iz drugih razpisov Mestne občine Maribor, – javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor ter imajo registrirano opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot osnovno oziroma primarno dejavnost, ter katerih prijavljeni projekti niso sofinancirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki jih financirata Mestna občina Maribor ali država, – samozaposleni na področju kulture, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor, – posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavljenega projekta, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni občini Maribor. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo predlagatelji projektov izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 2010; predmet razpisa niso projekti oziroma kulturni dogodki, ki so bili izvedeni do 31. 12. 2009 (postprodukcija), – da bo prijavljen projekt izveden na območju Mestne občine Maribor, – da je predlagatelj projekta svoje morebitne pogodbene dolžnosti do Mestne občine Maribor v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno s pogodbeno določenimi medsebojnimi obveznostmi, – da zaprošeni znesek ne presega 70 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta, – da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj, – da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat, – da vsebina projekta ni bila financirana na podlagi drugih oziroma prejšnjih razpisov Mestne občine Maribor, – da predlagatelj projekta dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov, – da predlagatelj projekta nima omejitev poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05 Skl. US: U-I-263-05-6, 97/05 Odl. US: U-I-163/05-36, 100/05 Skl. US: U-I-296/05, 20/06 – ZNOJF-1, 33/07 Odl. US: U-I-57/06-28). Omejitev prijav: Nevladne in zasebne kulturne organizacije lahko na posamezno področje vložijo največ pet prijav, pri čemer lahko na vsa razpisna področja skupaj vložijo največ deset prijav. Javni zavodi lahko na posamezno področje vložijo največ dve prijavi, pri čemer lahko na vsa razpisna področja skupaj vložijo največ pet prijav. Posamezniki ali samozaposleni v kulturi lahko na posamezno razpisno področje podajo največ tri prijave, pri čemer lahko na vsa razpisna področja skupaj podajo največ pet prijav. V primeru preseganja omejitve števila vlog bo upoštevan vrstni red njihovega prispetja, presežne vloge bodo zavržene. V okviru tega razpisa Mestna občina Maribor ne bo sofinancirala projekta oziroma priprave na projekt, ki ne bo v celoti izveden v letu 2010. Predmet financiranja iz tega razpisa tudi niso projekti oziroma dogodki s področja izobraževanja, spremljevalni programi ob podelitvah nagrad, obeležitvenih dogodkih in podobno. 5. Upravičeni stroški sofinanciranja Mestna občina Maribor bo izbranim predlagateljem sofinancirala le upravičene stroške prijavljenega projekta. Za upravičene stroške štejejo stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje: – so povezani s prijavljenim projektom in so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo projekta, – predlagatelj jih je napovedal v prijavi projekta; nepredvideni nujni stroški projekta so lahko upravičen strošek do 5% vrednosti skupnih upravičenih stroškov projekta, – so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – so/bodo dejansko nastali, – so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi predlagatelj projekta. Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Maribor ne sme presegati 70 odstotkov predvidenih upravičenih stroškov. Prijavitelj je dolžan v prijavi navesti vse predvidene vire financiranja. Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki prijavitelja za ta projekt večji od predvidenih izdatkov za upravičene stroške projekta, se ustrezno zmanjša delež sredstev Mestne občine Maribor. 6. Razpisni kriteriji Razpisni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih so (najvišje možno število dodeljenih točk je 100): 1. kakovost in strokovna utemeljenost projekta (izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop ter aktualnost in angažiranost projekta, strokovna ustreznost, izvedljivost, kakovost predstavitve projekta v prijavi) (do 45 točk); 2. reference prijavitelja projekta ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo (do 10 točk); 3. dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne ponudbe v mestu (do 10 točk); 4. dostopnost (javnost, ciljna publika) (do 15 točk); 5. stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi ter glede na obseg in vsebino projekta realno finančno ovrednoten projekt (do 10 točk); 6. komercialna naravnanost projekta (od –15 do 0 točk); 7. posebni kriterij posameznega razpisnega področja (do 10 točk). 7. Uporaba kriterijev Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavale na podlagi razpisnih kriterijev. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. Strokovna komisija za posamezno razpisno področje lahko posebne kakovostne značilnosti predlaganega projekta, ki niso zajete s kriteriji od 1 do 6, dodatno ovrednoti v okviru kriterija 7, ki ga strokovna komisija posebej utemelji. V izbor za sofinanciranje se uvrstijo predlagani projekti, ki dosežejo najmanj 75 točk. V primeru velikega števila prijavljenih kulturnih projektov, ki bi presegli zahtevan kakovostni prag, bo sofinanciranih 120 projektov v vrstnem redu po večjem številu prejetih točk. V primeru enakega števila točk ima prednost projekt z večjim številom točk pri kriteriju 1. Pri določitvi višine odobrenih sredstev sofinanciranja za posamezen projekt se upošteva obseg in zahtevnost projekta, število prejetih točk ter druge okoliščine, kot so število projektov, uvrščenih na seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov financiranja ipd. Med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti višine odobrenih sredstev z višino prejetih točk. Ob za sofinanciranje izbranih projektih bo določena tudi rezervna lista izbranih projektov, ki bodo sofinancirani v primeru neporabljenih sredstev, odstopov predlagateljev od izvedbe izbranih projektov ipd. Na rezervno listo so lahko uvrščeni tudi projekti, ki niso dosegli 75 točk, če osnovna lista ne doseže kvote 120 projektov. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega projekta. V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri financiranje že zavrnjenega projekta ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja. Odločbe iz prvega odstavka tega člena so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju projektov. 8. Predvidena višina sredstev: višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem razpisu izbranih projektov znaša 213.000 EUR in se zagotovi iz postavke št. 126700 proračuna Mestne občine Maribor za leto 2010. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 za projekte izvedene v letu 2010. 10. Razpisni rok: razpis se prične 9. 4. 2010 in zaključi 10. 5. 2010. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog (obrazec št. 1), – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2), – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta (obrazec št. 3), – oprema ovojnice (obrazec št. 4). Predlagatelj projekta mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen oziroma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1), – podpisano ter ustrezno potrjeno oziroma žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 2), – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 3). Obvezne priloge iz tretje alineje predhodnega odstavka so: – dokazilo o pravnem statusu (oziroma kopija odločbe o vpisu v register pravnih oseb ali potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki ne sme biti starejše od 12 mesecev (ni potrebno za javne zavode, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor), – izjava o avtorstvu (če je predlagatelj posameznik), – podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosana izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika (v primeru, da predlagatelj v prijavi navaja partnersko sodelovanje z drugimi), – podpisano in ustrezno potrjeno pooblastilo prijavitelja, kolikor je kot odgovorna oseba projekta naveden organizator oziroma producent, – ustrezno dokazilo o stalnem ali začasnem prebivališču v Mestni občini Maribor (za samozaposlene v kulturi in posameznike). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, in sicer med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek, od 8. do 15. ure, sreda, od 8. do 17. ure in petek, od 8. do 13. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Mestne občine Maribor, http://www.maribor.si (razpisi). 12. Oddaja in dostava predlogov projektov Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagatelj projekta prijavlja projekte na različna razpisna področja, mora prijave za vsako posamezno področje podati v ločeni ovojnici. Predlagatelji projekta pošljejo svoje predloge v zaprti ovojnici po pošti (priporočeno s povratnico) na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, z obveznim pripisom »Ne odpiraj – projektni razpis JPR-KUL-2010« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A/ Uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje se oddaja vloga), obvezno navedbo števila vlog, ki jih vsebuje ovojnica ter s polnim nazivom in naslovom predlagatelja projekta (upravičena oseba) v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (obrazec št. 4), ki ga je potrebno nalepiti na sprednjo stran ovojnice. Prijave, ki bi jih predlagatelji projekta osebno vlagali v uradih oziroma pisarnah mestne uprave, ne bodo obravnavani in bodo vrnjeni predlagateljem. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj projekta strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. Predlagatelj projekta lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga projektni razpis JPR-KUL-2010« – z obvezno navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno s povratnico na pošto do vključno 10. 5. 2010, o čemer priča poštni žig. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah iz točke 9, oziroma ni poslana na način, kot je to zahtevano v točki 10 (velja tudi za dopolnitve vlog). Za neupravičeno osebo se šteje predlagatelj projekta, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 3. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor imenuje direktor urada. Komisija za odpiranje vlog se bo sestala 12. 5. 2010, ob 9. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge: – ki je ni vložila upravičena oseba, – ki ni pravočasna, – ki presegajo omejitev najvišjega števila vlog predlagatelja (presežne vloge), – ki ni popolna. Vlogo, ki ni pravočasna, ni popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, župan zavrže s sklepom. Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije glede izbire in višine sofinanciranja prijavljenega projekta. Predlagatelju bo določen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Za sofinanciranje izbrani projekti bodo določeni z odločbo župana, s predlagatelji teh projektov bo Mestna občina Maribor sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da bo izbranih za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja istega predlagatelja, bo Mestna občina Maribor z njim sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse za sofinanciranje izbrane projekte istega razpisnega področja. V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko Mestna občina Maribor spremeni odločitev ter z predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. Plačila pogodbenih sredstev bodo izvedena na osnovi popolnih zahtevkov, ki jih predlagatelji projektov izstavijo Mestni občini Maribor v 15 dneh po izvedbi projekta. Pri plačilih pogodbenih sredstev sofinanciranja se upošteva 30 dnevni rok od prispetja popolnega zahtevka predlagatelja projekta, razen za projekte, izvedene v decembru 2010, za katere velja, da predlagatelj do 15. decembra 2010 predloži bodisi zahtevek za že izvedene projekte ali pa zahtevek z dokazili o stanju priprave projekta, ki bo izveden do 31. decembra 2010; v takem primeru mora predlagatelj do 15. januarja 2010 dopolniti zahtevek z dokazili o izvedbi projekta. 14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, in sicer: za področji: glasbene in intermedijske umetnosti Bojan Labovič (tel. 02/22-01-291, e-pošta bojan.labovic@maribor.si), za področji: vizualne umetnosti in literature Marja Guček (tel. 02/22-01-304, e-pošta marja.gucek@maribor.si) in za področja: uprizoritvene umetnosti, avdiovizualnega ustvarjanja ter kulturne dediščine Nina Bulatović (tel. 02/22-01-463, e-pošta nina.bulatovic@maribor.si).