Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Ob-2515/10 , Stran 788
1. Naziv koncedenta: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za: – gradnjo posameznega dela pristanišča (pomol B), – upravljanje posameznega dela pristanišča (pomol B), – opravljanje gospodarske javne službe za redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in redno zbiranje odpadkov s plovil v marini Izola, ter gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti v marini Izola. Vse tri vrste koncesij tvorijo enovito koncesijsko razmerje, zato se na podlagi tega javnega razpisa hkrati podelijo istemu koncesionarju, v istem postopku in z isto koncesijsko pogodbo. Koncesija se kot prva podeljuje za dobo 35 let (rok koncesije) z možnostjo podaljšanja iz razlogov, določenih z zakonom. 3. Prijava Ponudnik mora ponudbo občini predložiti do datuma in ure, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Ponudba se šteje za pravočasno vloženo, če je vročena občini (osebno ali po pošti) do roka (datum in ura), določenega v razpisni dokumentaciji, sicer se šteje za nepravočasno. Ponudbo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije. Opremljene morajo biti z oznako razpisa in jasnim opozorilom “Ne odpiraj – Ponudba”. Vložišče občine na ovojnici označi datum in točen čas prevzema vloge. Ponudbe morajo biti sestavljene in oddane z vsemi prilogami v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti natipkana in sestavljena v slovenskem jeziku. Če je ponudba vložena v tujem jeziku, ji je treba priložiti overjen prevod v slovenski jezik, pri čemer se za presojo avtentičnosti vsebine ponudbe uporablja slovenski prevod ponudbe. Ponudbam morajo biti priložene listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ostalih listin, ki niso zahtevane z razpisno dokumentacijo, se ne prilaga, sicer bodo izločene iz ponudbene dokumentacije. Če ponudnik priloži svoji ponudbi katero od listin, mora hkrati priložiti tudi overjen prevod te listine v slovenskem jeziku. Podatki v ponudbi in zahtevanih prilogah morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. Ponudnik sme vložiti le eno ponudbo, ki pa jo lahko umakne, dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Ponudniki morajo pravilno izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov podelitve koncesije. Pri tem mora ponudnik uporabiti obrazce in predloge iz razpisne dokumentacije, razen če je z razpisno dokumentacijo drugače določeno. Listine morajo biti predložene v originalu ali notarsko overjeni kopiji. Listine morajo biti zložene po zaporedju, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Pred glavne rubrike (odebeljeni tisk) se vloži pregradni karton, na katerega se napiše naslov rubrike. Vsak list ponudbene dokumentacije mora biti ob robu preluknjan in spet v mapi s pregradnimi kartoni za vsako rubriko, mapa pa mora biti povezana z zapečateno vrvico, ki povezuje vse liste, tako da jih ni mogoče odvzemati ali dodajati, v nasprotnem primeru si občina pridržuje pravico izločiti ponudbo. Ponudba mora biti žigosana in podpisana od zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika. Originalno pooblastilo mora biti priloženo ponudbi. Razpisna dokumentacija zahteva tudi garancijo banke ali zavarovalnice. Finančno zavarovanje je potrebno dati ločeno za resnost ponudbe ter za zakonito in pravilno izvajanje koncesije (garancija za dobro izvedbo gradnje in garancija za zakonito in pravilno obratovanje posameznega dela pristanišča (pomola B). 4. Sposobnost prijavitelja Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, kar ponudnik dokazuje z naslednjimi listinami: a) Da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti zastopniki, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): – hudodelsko združevanje, – sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, – goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, – pranje denarja. Dokazilo: Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da: – ponudnik kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil pravnomočno obsojen v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji, – zakoniti zastopniki ponudnika niso bili pravnomočno obsojeni v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe. b) Da proti ponudniku ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek. Dokazilo: Potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima ponudnik svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti ponudniku ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek. Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe. c) Da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge javnopravne dajatve. Dokazilo: 1. Izjava o poravnanih davkih, prispevkih in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 4). 2. Potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe. d) Da je registriran oziroma, da izpolnjuje pogoje za opravljanje koncesije. Dokazilo: – veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, da je ponudnik registriran, – dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt …). Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje ponudbe. e) Da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom zaposli osebo s VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Dokazilo: Izjava o delavcu, iz katere bo razvidno: – da ima ponudnik zaposleno osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali – da bo ponudnik v primeru, da bo izbran za koncesionarja zaposlil osebo s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 5). f) Da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije, od tega najmanj z eno osebo s strokovno izobrazbo V. ali višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije. Dokazilo: – Izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 5, 6). g) Da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo ter da razpolaga s poslovnim prostorom ne glede na sedež poslovnega prostora na drugačen način dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost. Dokazilo: Izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 7). h) Da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije. i) Da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju odlokov normativov in standardov. j) Da zagotavlja interventno izvajanje storitev ob vsakem času. k) Da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje. Dokazila: 1. Da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami e) do k) in m). 2. Izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Obrazec št. 10). l) Da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi. Dokazilo: 1. Predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo; 2. Izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 11). m) Da je finančno sposoben izvesti koncesijo. Dokazilo: 1. S.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne osebe oziroma BON-1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za leto 2009 (ni časovne omejitve, vendar se mora nanašati na podatke za 2009). 2. Potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima ponudnik odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko starejše največ 60 dni od dneva oddaje ponudbe) niso bili blokirani. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. 5. Pogoji za predložitev skupne ponudbe Ponudbe, ki jih predložijo skupine ponudnikov, če ni v koncesijskem aktu ali/in javnem razpisu drugače določeno, morajo izpolnjevati naslednje zahteve: a) ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih zahteva razpisna dokumentacija od ponudnika; b) navedba, kdo izmed skupine ponudnikov, kandidira za pridobitev koncesije (poslovodeči ponudnik); c) ponudbi mora biti predložen pravni akt, iz katerega so razvidne medsebojne pravice in obveznosti ponudnikov v skupini. 6. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije Razpisno dokumentacijo iz točke lahko zainteresirani ponudniki osebno prevzamejo vsak delovni dan z dnem objave razpisa dalje, in sicer od 9. ure do 10. ure na Občini Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, v sobi 12, 2. nadstropje. Razpisna dokumentacija iz točke 2.1. je dostopna preko portala e-naročanje, priloge razpisne dokumentacije iz točke 2.2. pa na naslovu Občine Izola in je brezplačna. 7. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z razpisnim postopkom, izdelavo ponudbe in vsebino razpisne dokumentacije potekajo izključno preko navadne pošte na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, telefaksa na št. 00386 5 6600217 in elektronske pošte na naslov posta.oizola@izola.si. Ponudniku, ki je vprašanje postavil, se odgovor posreduje v roku treh dni na enak način, kot je bilo vprašanje prejeto. Poseben sestanek Občine Izola s ponudniki za dajanje pojasnil v zvezi z javnim razpisom ni predviden. Občina bo odgovorila na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo prejela najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Občina bo kopije vprašanj ponudnikov in odgovorov na vprašanja poslala vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije tako, da avtor postavljenega vprašanja ne bo viden. Vsi odgovori na vprašanja se skupaj z vprašanji tudi objavijo na portalu e-naročanje. Organiziran ogled lokacije predmeta razpisa ni predviden, ker si jo vsak ponudnik lahko ogleda sam, saj gre za vsakomur dostopne površine. Kontaktna oseba za komuniciranje s ponudniki je Rado Gomezelj. 8. Način, mesto in rok oddaje prijave: rok za predložitev ponudb se izteče dne 12. 5. 2010, ob 10. uri. Ponudba mora biti predložena Občini Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, v vložišče, soba 1, pritličje. 9. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: spremembe ali umik ponudbe so možne le do poteka roka za vložitev ponudb. Spremembo ali umik ponudbe se občini izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v spodnjo vrstico napiše »Ne odpiraj – Sprememba (umik) vloge!«. Poznejše dopolnjevanje (po izteku roka za oddajo ponudb) ponudb ni dovoljeno, kar se nanaša tudi na morebitno dopolnjevanje z overjenim prevodom. Prepoznih vlog in nepravilno predloženih ponudb občina ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrne pošiljatelju, o čemer izda sklep. 10. Način, mesto in rok odpiranja prijav Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 5. 2010, ob 12. uri, v prostorih Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, soba 7, 1. nadstropje. Občina bo odprla vse pravočasno prispele vloge javno. Vse prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene pošiljateljem po zaključku postopka odpiranja ponudb. Ponudniki na javno odpiranje ponudb ne bodo posebej vabljeni. Na odpiranju uradna oseba pristojnega organa odpre kuverto s ponudbo posameznega ponudnika, glasno prebere ponudnika. O odpiranju ponudb se vodi zapisnik, v katerega lahko ponudniki dajo morebitne pripombe na javno odpiranje ponudb. 11. Način ocenjevanja prijav Ponudniki morajo pravilno izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, sicer bodo njihove ponudbe izločene iz nadaljnjih postopkov podelitve koncesije. Pri tem mora ponudnik uporabiti obrazce in predloge iz razpisne dokumentacije, razen če je z razpisno dokumentacijo drugače določeno. Popolne ponudbe bo pristojni organ ocenil po merilih iz 42. člena Odloka: 1. višina koncesijske dajatve, pri čemer imajo prednost tisti kandidati, ki ponudijo višjo koncesijsko dajatev; 2. tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve za pridobitev vsakega posameznega dela koncesije; 3. kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembne za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve; 4. dosedanje pozitivne reference na področju gradnje, upravljanja in vodenja pristanišč ter izvajanja razpisanih gospodarskih javnih služb; 5. celovitost ponujenega izvajanja koncesije v okviru iste osebe. Merila iz prejšnjega odstavka so razporejena po padajočem vplivu na izbiro. Posamezno merilo se točkuje na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki je prejela največje število točk, je najugodnejša. 12. Postopek izbire koncesionarja: postopek podelitve koncesije vodi občinska uprava Občine Izola, Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet (v nadaljevanju: pristojni organ), ki odločitev o izbiri najugodnejšega koncesionarja sprejme v obliki upravne odločbe v upravnem postopku, ki se po uradni dolžnosti prične s predložitvijo poročila strokovne komisije. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 60 dni od odpiranja ponudb. Postopek izbire koncesionarja se po uvedbi upravnega postopka podelitve koncesije vodi na podlagi določil ZUP.

AAA Zlata odličnost