Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 410-0023/2010 Ob-2514/10 , Stran 784
I. Naročnik: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje v letu 2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. 3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč. 4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu. 5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah. 6. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: (1) za ukrepe iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena: – kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju Občine Kozje in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev). Upravičenci iz 2. točke morajo imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto. (2) za zagotavljanje tehnične podpore (4. točka prejšnjega člena): – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja); – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz ukrepa tehnična pomoč na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci). (3) za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (5. točka prejšnjega člena): – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti). (4) za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (6. točka prejšnjega člena): – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Kozje, ki ne ponavljajo letnika. Za posamezno kmetijsko gospodarstvo je lahko samo en upravičenec do prejemanja te štipendije. IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kozje za leto 2010. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev: Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za: – posodabljanje kmetijskih gospodarstev 36.589,00 EUR, od tega 20.589,00 EUR za kmetijsko mehanizacijo in 16.000,00 EUR za naložbe v posodobitev hlevov, – urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 6.000,00 EUR, od tega 3.000,00 EUR za urejanje pašnikov in 3.000,00 EUR za izvedbo agromelioracijskih del. Predmet pomoči: 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo: – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc; razen nosilnih sten in stropov, fasad, streh ipd.; – naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prilagoditev novo uvedenim standardom (oprema za osvetlitev hleva in izgradnja boksov za prosto rejo telet); razen nosilnih sten in stropov, fasad, streh ipd.; – nakup nove kmetijske mehanizacije, proizvedene v EU (samo traktorski priključki, razen gozdnih) in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; 1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov: – naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali (pogoj je, da se ogradi najmanj 1 ha pašnika); – naložbe v izvedbo agromelioracijskih del (ne na plazovitih območjih) in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih; sofinancira se agromelioracija največ 2 ha/kmetijsko gospodarstvo). Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov). Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, – investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev, – vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah, – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa, – na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin, – po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev. – Za isto vrsto priključka upravičenec ne more kandidirati oziroma pridobiti sredstev v roku 5 let od prejema sredstev. Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občin Kozje za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS Šmarje pri Jelšah); – v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Šmarje pri Jelšah); – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 (2009) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi; – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Šmarje pri Jelšah); – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge; – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih. Omejitve: Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU. Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč, drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, – nakup enoletnih rastlin, – investicije v naložbe trgovine, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, razen za agromelioracije, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in Upravičeni stroški: Sofinancira se: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; – če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 uredbe 1698/2005). Upravičeni stroški so naslednji: – stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …); – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...); – stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije (samo traktorskih priključkov, razen gozdnih) in opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …); – stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, stroški vzpostavitve travinj, razen drenažna dela in material za drenažo …); – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, stroški izdelave elaborata, nakup patentov in licenc …). Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih virov. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. 2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 600,00 EUR. Predmet pomoči: sofinancira se zavarovalna premija, v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, in sicer za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Cilj ukrepa: zmanjšanje tveganja zaradi bolezni živali na kmetijski proizvodnji. Pogoji za pridobitev sredstev: – izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 (2009) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje živine po 30. 10. 2009. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije, – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, – kmetijskim gospodarstvom, ki nimajo sedeža v občini. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se: – razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Upravičeni stroški so stroški sofinanciranja zavarovalnih premij za: – zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 5 €, največji pa 1.000 € na upravičenca na leto. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 3. Pomoč za zaokrožitev zemljišč Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 500,00 EUR. Predmet pomoči: stroški, nastali z zaokrožitvijo zemljišč. Cilj ukrepa: s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, – najmanjša velikost zemljišča, ki se zaokrožuje, znaša 0,3 ha, – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 (2009) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – kopijo katastrskega načrta; – posestni list, mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva, – notarsko overjeno pogodbo, – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Omejitve: Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine, – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se: – do 100% upravičenih stroškov, nastalih z zaokrožitvijo zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov. Največji znesek dodeljene pomoči znaša 500 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti. 4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 6.200,00 EUR. Predmet pomoči: – stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč. Cilji ukrepa: – boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja, Pogoji za pridobitev sredstev: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili, kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči, – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev, – če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve, – upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev za leto 2010; – pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja – za društva: – potrdilo o registraciji društva, – podatek o številu vseh članov društva, za člane iz Občine Kozje pa poimenski seznam, – letno poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2009, – vsebinsko in finančno ovrednoten program dela za leto 2010. Občina Kozje z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil. Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – za že izvedene aktivnosti, – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne svetovalne službe. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: – pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški so naslednji: 1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): – najem prostora, – honorar izvajalcu, – oglaševanje, – gradiva za udeležence, – stroški izvedbe strokovnih ekskurzij. 2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe: – honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. 3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe, – potni stroški, – stroškov publikacij, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. 4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, najvišji pa 5.000 € na projekt. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa pomoči »de minimis«. 5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR. Predmet pomoči Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov: – skladiščenje, priprava proizvodov za trg in predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov), – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije, – turizem na kmetiji, – dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji; – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, – zbiranje in kompostiranje organskih snovi, – aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin. Cilj ukrepa: – povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pogoji za pridobitev sredstev: – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti; – upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. – Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo: – zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2010 (2009) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja; – fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana; – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija (KSS Šmarje pri Jelšah); – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo; – mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti (KSS Šmarje pri Jelšah). Omejitve: Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške, – stroške zavarovanja, – stroške za refinanciranje obresti, – že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, – investicije, ki se izvajajo izven območja občine, – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški: Sofinancira se: – do 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so naslednji: – gradbena in obrtniška dela; – stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško programsko opremo; – stroški promocije; – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih; – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta. Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 50 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali je investicija finančno upravičena, – ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za namen investicije. Ostali ukrepi občine 6. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.200,00 EUR. Predmet pomoči: – spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Kozje, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij. Cilji ukepa: – povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev. Pogoji za pridobitev sredstev Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Kozje in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Kozje. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – potrdilo o rednem vpisu, – kopijo zadnjega šolskega spričevala, – potrdilo o neprejemanju oziroma neupravičenosti sredstev do republiške štipendije, – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, – kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev. Bruto intenzivnost pomoči je: v šolskem letu 2009/2010 bo znašala štipendija na upravičenca 400 EUR, in sicer se nameni za 12 mesecev. Upravičenci do sredstev so: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Kozje, ki ne ponavljajo letnika, – za posamezno kmetijsko gospodarstvo je lahko samo en upravičenec do prejemanja te štipendije. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: – kmetijsko gospodarstvo mora imeti najmanj 3 ha lastnih primerljivih kmetijskih površin, – prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – ali imajo prosilci edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti. V. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt: – za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo do 21. 5. 2010, – za ukrep Pomoč za plačilo zavarovalnih premij do 29. 10. 2010, – za ukrep Pomoč za zaokrožitev zemljišč do 29. 10. 2010, – za ukrep Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu do 21. 5. 2010, – za ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah do 21. 5. 2010, – za ukrep Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij do 21. 5. 2010. Za pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma ali so do vključno tega datuma oddane na pošto s priporočeno pošiljko. Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje v letu 2010«, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom in so navedene v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo 2010«, na naslov Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VI. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kozje, po končanju javnega razpisa. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Kolikor bo višina zaprošenih upravičenih sredstev večja, kot je na razpolago sredstev v proračunu, bo znesek sofinanciranja proporcionalno zmanjšan vsem upravičencem. Odpiranje vlog ne bo javno. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen ukrep in namen, za katerega so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo, za katera so sredstva namenjena, in sicer za ukrepe pod točko 1, 4 in 5. Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavržene oziroma zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pogodba mora biti vrnjena na občino v roku 8 dni od prejema s strani občine podpisane pogodbe, sicer se šteje, da je vlagatelj umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek s prilogami mora biti dostavljen na Občino Kozje najkasneje do 29. 10. 2010 za ukrepe pod številko 1, 4, 5 in 6, za ukrepe pod številko 2 in 3 pa najkasneje do 15. 11. 2010. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobritve, kot račune z datumom po 29. 10. 2010, komisija ne bo upoštevala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2010. VII. Nadzor in sankcije Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje opravlja komisija, ki jo imenuje župan. V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kozje (www.obcina-kozje.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. Vse informacije lahko zainteresirani dobijo pri Suzani Kunst, tel. 03/800-14-00 ali 03/800-14-13, vsak delovni dan, v času uradnih ur.