Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 0068/2010 Ob-2589/10 , Stran 783
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. 2. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je preko slovenskih poslovnih klubov v tujini omogočiti nudenje pomoči slovenskim podjetjem, predvsem malim in srednjim, pri vstopu na tuje trge, izvajanje promocije slovenskega gospodarstva v tujini, redno seznanjanje tuje poslovne javnosti z novimi aktivnostmi, zakonodajo in ostalimi značilnostmi slovenskega poslovnega okolja, redno seznanjanje slovenskih institucij in podjetij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem delujejo slovenski poslovni klubi ter redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu IzvoznoOkno ter spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji in institucijami ter slovenskimi podjetji, ki so že aktivna na določenem tujem trgu in slovenskimi podjetij, ki na omenjeni trg šele vstopajo. 3. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev sodelovanja z delujočimi slovenskimi poslovnimi klubi v tujini, z namenom izboljšati in pospešiti podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskih malih in srednjih podjetij, kar vodi do intenzivnejšega poslovanja slovenskih podjetij v tujini in posledično do večjega izvoza. 4. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev so delujoči slovenski poslovni klubi s sedežem v tujini. 5. Pogoji za prijavo Na javnem razpisu lahko kandidirajo slovenski poslovni klubi (v nadaljevanju: klubi), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Formalno pravni status kluba Klub mora biti uradno registriran – vpisan v pristojni register države, v kateri ima sedež, do dneva objave razpisa. 2. Dejavnost kluba Cilj dejavnosti kluba mora biti usmerjen v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo in državo, v kateri ima klub sedež. 3. Račun upravičenca Klub mora imeti odprt svoj transakcijski račun v državi, kjer je registriran. 4. Članstvo a) Klubi, ustanovljeni v letu 2010 morajo imeti vsaj 15 članov, in sicer se kot člani štejejo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podjetja s sedežem v tujini, v pretežni slovenski lasti (v nadaljevanju: slovenska podjetja) ter tuja podjetja. Med člani mora biti vsaj četrtina (1/4) slovenskih podjetij. b) Klubi, ustanovljeni pred letom 2010 morajo imeti vsaj 30 članov, in sicer članov podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma podjetij s sedežem v tujini, v pretežni slovenski lasti (v nadaljevanju: slovenska podjetja) ter tujih podjetij. Med člani mora biti vsaj četrtina (1/4) slovenskih podjetij. 5. Članarina Člani kluba plačujejo članarino, ki je eden od rednih virov financiranja kluba. 6. Program dela in finančni načrt Klub mora imeti sprejet in potrjen program dela in finančni načrt za leto 2010 s strani pristojnega organa v skladu s statutom. 6. Upravičeni stroški JAPTI bo sofinanciral upravičene stroške v višini 80%. Slovenski poslovni klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20%) financiral iz lastnih virov. Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo, so: – stroški organizacije poslovnih dogodkov v državi kjer je sedež kluba in v Sloveniji (organizacija, najem prostora in opreme, stroški vabil, stroški promocije dogodka, postrežba, izdelava promocijskih gradiv, panojev, stojnic); – stroški promocije kluba (izdelava oziroma prenova spletne strani, oblikovanje celostne podobe, izdelava promocijskega gradiva, medijske objave); – stroški intelektualnih in osebnih storitev, vezanih na organizacijo poslovnih dogodkov (stroški predavateljev, stroški prevajalcev), stroški administrativne pomoči pri izvajanju aktivnosti, vezanih na pogodbo, v višini do največ 30% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. Sofinancirajo se samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na podlagi zgoraj naštetih izvedenih aktivnosti in so nastali od dneva podpisa pogodbe med JAPTI in upravičenim prejemnikom sredstev ter so bili plačani do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar upravičeni prejemnik dokaže z originalnim potrdilom o plačilu. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 7. Merila in omejitve za dodelitev sredstev sofinanciranja Vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje, bo ocenila strokovna komisija, imenovana s strani direktorja JAPTI, na osnovi naslednjih meril: – število organiziranih poslovnih dogodkov (srečanja članov, druga poslovna srečanja, poslovne delegacije, konference, predstavitve slovenskega gospodarstva) v zadnjih 12 mesecih pred objavo razpisa (največ 30 točk); – kakovost načrtovanih aktivnosti (največ 70 točk); – višina sredstev, načrtovanih za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in so opredeljene v programu dela kluba za leto 2010 (največ 40 točk). Strokovna komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje omejitve: – klub v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu za leto 2010; – klub, ki v okviru razpisanega programa sofinanciranja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2009 ni dosegel vsaj 50% porabe s pogodbo dodeljenih sredstev, prejme 70% sredstev, ki bi mu v skladu z merili pripadala po tem razpisu. Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 140. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 50 točk. Iz ene države bo izbran le en klub. Kolikor je država deljena na avtonomne dele (zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub za vsak avtonomni del države. Kolikor bosta iz iste države oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma kolikor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva tisti klub, ki je dalj časa registriran. Kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva. 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa ter predvidena višina dodeljenih sredstev in obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva in oddani zahtevki za sofinanciranje stroškov Okvirna višina sredstev za sofinanciranje delovanja slovenskih poslovnih klubov v tujini znaša 395.000 EUR. Višina dodeljenih sredstev se določi na podlagi ocene, ki jo posamezni klub prejme na podlagi meril. Finančna sredstva bodo dodeljena tistim klubom, ki bodo v fazi ocenjevanja prejela vsaj 50 točk. Z njimi bo JAPTI sklenil pogodbo o sofinanciranju. Osnova za izplačilo sredstev je zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi prejemnik in potrdi skrbnik pogodbe s strani JAPTI. Zadnji zahtevek v okviru tega razpisa mora biti dostavljen agenciji najkasneje do 19. 11. 2010. Faza 1 Višina dodeljenih sredstev se preračuna po naslednjem modelu: 395.000 EUR / (deljeno s) seštevkom zbranih točk vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 50 točkami = vrednost ene točke v EUR. Posamezen klub dobi sredstva: vrednost ene točke v EUR * število zbranih točk = ____ EUR Faza 2 V skladu z omejitvami klub v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti planiral v finančnem načrtu za leto 2010. Klub, ki v okviru razpisa iz preteklega leta ni dosegel 50% porabe dodeljenih sredstev, prejme 70% sredstev, pridobljenih v Fazi 1. Po upoštevanju opredeljenih omejitev, se višek sredstev razdeli na vse ostale klube, po enaki formuli, kot v Fazi 1. Faza 2 se eventualno ponovi do končne razdelitve sredstev. Finančna sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva za gospodarstvo: 6032 – Spodbujanje internacionalizacije. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo vloge, navodila za prijavo, ocenjevalni list, izjava o sposobnosti prijavitelja ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, www.japti.si, ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, Ljubljana, pri Mateji Jarc, od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji oziroma interesenti prejmejo po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: mateja.jarc@japti.si. 10. Dodatne informacije Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je Mateja Jarc. Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: mateja.jarc@japti.si, s pripisom »razpis poslovni klubi 2010«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge. 11. Način prijave Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podane naslednje oznake oziroma podatki: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje izvajanja slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2010«, – polni naslov JAPTI, – naziv vlagatelja in njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisna dokumentacije in navodil na obrazcih. 12. Trajanje javnega razpisa: obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljubljana, do 3. 5. 2010, do 14. ure. 13. Odpiranje in ocenjevanje vlog ter obveščanje o izboru Odpiranje vlog bo 6. 5. 2010. Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor JAPTI, bo obravnavala vse vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno označene. Vse nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo ocenila prispele vloge po vrstnem redu prispetja, praviloma neposredno po odpiranju vlog. V primeru ugotovitve pravnoformalne nepopolnosti vloge, bo strokovna komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 1., 3. in 6. poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor JAPTI. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI.