Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 430-34/2010-1 Ob-2547/10 , Stran 781
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in slovaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Slovaška. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Slovaško Republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih slovaških raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09). Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in slovaški vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Republiki Slovaški: Ministrstvo za izobraževanje Republike Slovaške, http://www.minedu.sk; Kontaktna oseba na slovaški strani je Andrea Dankova, e-pošta: andrea.dankova@minedu.sk). 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2010 (razpisi v letu 2009), poglavje J – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-2/2009-1 z dne 22. 7. 2009. Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2010. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire skupne komisije, na katero je agencija vezana. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2011–2012 znaša okvirno 42.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2011–2012 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Slovaški; – stroške bivanja za slovaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni), ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti domov največ do 1252 EUR mesečno; – dnevnice za slovaške raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije slovaškim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2012. 9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško v letih 2011–2012« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v glavno pisarno agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če prispe v glavno pisarno agencije do 16. 6. 2010, najkasneje do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 16. 6. 2010, najkasneje do 12. ure (poštni žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca A (ARRS-MS-SK-04-A/2010) in B (ARRS-MS-SK-04-B/2010). Obrazca A in B, poimenovana ARRS-MS-SK-04-A-2010-Pr in ARRS-MS-SK-04-B-2010-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega projekta, morata najkasneje 16. 6. 2010, do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti kot prilogi na naslov razpis-slovaska11-12@arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci v wordovem formatu). Elektronske prijave morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj. Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelju. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 21. 6. 2010, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2010. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani agencije, www.arrs.si, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Mariji Šimenec, po tel 01/400-59-76, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: marija.simenec@arrs.si.