Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

Št. 61001-5/2010 Ob-2585/10 , Stran 771
4. Razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in Prednostne usmeritve 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. 1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa na področju evropske kohezijske politike pri predmetnem javnem razpisu v vlogi posredniškega telesa, ki je izvajalec javnega razpisa, in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so namenjeni krepitvi usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na področju kulture skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za programsko obdobje 2007–2013, 4. razvojno prioriteto »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostno usmeritvijo 4.3.: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. Financirani bodo projekti, ki bodo vsebinsko namenjeni: – usposabljanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z namenom dviga njihove zaposljivosti ali/in – usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov ali/in – krepitvi zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z ustvarjanjem novih delovnih mest in/ali – krepitvi zaposljivosti posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov z ustvarjanjem novih delovnih mest. Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 3. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov z namenom spodbuditve, motivacije in proaktivacije delovanja posameznikov iz ranljivih družbenih skupin za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost. Potreben pogoj za doseganje tega cilja med drugim predstavlja krepitev administrativne usposobljenosti in profesionalnosti delovanja zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na področju kulture. Cilji javnega razpisa so: – krepiti zaposljivost pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z usposabljanjem lastnih strokovnih kadrov upravičenih prijaviteljev in/ali pripadnikov ranljivih skupin, – krepiti zaposljivost posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin, z usposabljanjem in – krepitev zaposlenosti pripadnikov ranljivih skupin z ustvarjanjem novih delovnih mest na področju kulture, vse ob hkratni skrbi za aktivno vključevanje ranljivih družbenih skupin v kulturno življenje in družbo nasploh. 4. Osnovni in posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Osnovni pogoj za prijavo: Upravičeni prijavitelji projektov so nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednja pogoja: – z ustanovnim ali drugim ustreznim pravnim aktom dokažejo, da: – so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo, zavod ali ustanova na področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od ciljnih ranljivih skupin. 4.2 Posebni pogoji za prijavo: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji – ki prijavljajo samo en projekt; – katerih prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU); – katerih prijavljeni projekt se začne v letu 2010 in se bo zaključil najkasneje 30. 9. 2011; – ki zaprošajo za prijavljeni projekt najmanj 20.000,00 EUR, največ pa 100.000,00 EUR. – ki bodo izvedli projekt na področju kulture v podporo zaposljivosti oziroma zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje vsaj ene izmed naslednjih ranljivih skupin (v tem razpisu): – pripadnikov madžarske ali italijanske narodne skupnosti ali – romske skupnosti ali – različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ali – invalidov. Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog), v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, znaša 1,600.000,00 EUR, in sicer po predvideni finančni konstrukciji in predvideni dinamiki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Namenska sredstva EU, opredeljena v prednostni usmeritvi »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«, v okviru razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10) bo uporabljeno tudi t. i. dopolnilno financiranje vsebin Evropskega sklada za regionalni razvoj (za nakup opreme), če je le-ta upravičeno nujno potrebna za izvedbo projekta. Razpoložljiva sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: PP 6920 »Socialna vključenost – 07-13 – EU« in PP 9410 »Socialna vključenost – 07-13 – slovenska udeležba«. 5.2 Višina zaprošenih sredstev Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 20.000,00 EUR, največ pa 100.000,00 EUR. 5.3 Delež sofinanciranja projektov Projekti bodo sofinancirani v višini do 100% upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam. V tem javnem razpisu je v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, možno izplačilo predplačila do višine 20% namenskih sredstev EU. Predplačilo bo, na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo predplačila, izplačano po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09). Predplačilo se lahko uporabi le za plačilo upravičenih stroškov projekta. Predplačilo bo predvidoma poračunano tekom celotnega izvajanja projekta. Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem odstotku. Znesek predplačila se odšteje od vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve zadnjega zahtevka za izplačilo. 5.4 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva, sta proračunski leti 2010 in 2011, zato morajo biti dodeljena proračunska sredstva porabljena v letih 2010 in 2011 v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o sofinanciranju projekta in v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS. Rok za predložitev zadnjega poročila o izvajanju projekta in zadnjega zahtevka za izplačilo Ministrstvu za kulturo je 10. 10. 2011, roki za predložitev vmesnih poročil pa bodo navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. 6. Upravičene dejavnosti in upravičeni stroški 6.1 Upravičene dejavnosti: – usposabljanje za krepitev zaposljivosti in s tem krepitve socialne vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture, – usposabljanje pripadnikov ranljivih družbenih skupin za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov, – razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje na področju kulture za pripadnike ranljivih družbenih skupin, – usposabljanje izvajalcev usposabljanj za ranljive družbene skupine, – zaposlitev pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture (npr. projektni menedžerji, organizatorji, moderatorji, animatorji, koordinatorji ipd.). Upravičene so dejavnosti, ki so neposredno vezane na projekt, ki prinašajo dodano vrednost, trajnost in novo kakovost ob hkratnem zagotavljanju aktivnega vključevanja ciljne skupine v družbo. Projekt zaposlovanja in/ali usposabljanja z namenom dviga zaposljivosti pripadnikov ciljne skupine mora biti podpora, t. i. »ključnemu rezultatu« s področja kulture. Ključni rezultat pa lahko obsega tudi take dejavnosti, ki niso upravičene za sofinanciranje po tem razpisu (npr. snemanje filma). Da bi se ta projekt uspešno zaključil, prijavitelj pripravi podporni projekt z upravičenimi »podpornimi« dejavnostmi in aktivnostmi po tem razpisu (npr. usposabljanje režiserja za snemanje filma). Da bi torej prijavitelj kvalitetneje, hitreje ali bolj učinkovito dosegel ključni rezultat, potrebuje projekt usposabljanja ali zaposlovanja specifičnega kadra, ki ga izbere iz upravičenih ciljnih skupin (pripadniki ranljivih skupin po tem razpisu). Upravičevanje potrebe po usposabljanju: da bi lahko dosegli ključni rezultat s področja kulture, ki bo prinesel neko novo kvaliteto in dodano vrednost, potrebujete nadgradnjo znanja in sposobnosti posameznikov, ki jim hkrati na dolgi rok povečuje zaposljivost oziroma možnosti pridobitve zaposlitve v okviru upravičenca ali v kaki drugi organizaciji. Osebe, ki se zaposlujejo na novo ustvarjenem delovnem mestu v okviru projekta, je potrebno zaposliti za polni delovni čas, hkrati pa je potrebno zagotoviti, da bodo po zaključku projekta pri upravičencu zaposlene še najmanj 12 mesecev, pri čemer bo sredstva za financiranje teh zaposlitev priskrbel upravičenec iz lastnih ali drugih virov, sicer sofinanciranje take zaposlitve ne bo upravičeno in bo potrebno naknadno vrniti vsa prejeta sredstva. Redne dejavnosti prijaviteljev niso upravičene do sofinanciranja! Vloge, ki bodo med aktivnostmi za sofinanciranje imele navedene redne dejavnosti, ki se ne nanašajo na usposabljanje, bodo zavrnjene. 6.2 Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in materiala, ki se nanašajo neposredno na dejavnosti projekta po naslednjih vrstah upravičenih stroškov: 1) Stroški plač: plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca (II. bruto) – v celoti ali pa v deležu dela na projektu, povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, itn.) – v celoti ali pa v deležu dela na projektu, nadomestila plače (npr. boleznine do 30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz drugih virov, ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, v primeru delnega dela na projektu v sorazmernem deležu); 2) stroški službenih potovanj: povračilo stroškov službene poti za pri upravičencu zaposlene osebe: namestitve, kotizacije (stroški izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice, 3) stroški storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci in so potrebni za projekt: projektno vodenje, koordinacija in/ali finančno svetovanje, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta, najem (zakup) licenc, programske in strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta), nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi, stroški organizacije usposabljanj (npr. najem prostorov), stroški pogostitev (največ do 2% neposrednih upravičenih stroškov); 4) stroški informiranja in obveščanja: stroški organizacije in izvedbe predstavitev projekta, novinarskih konferenc in zaključne predstavitve, stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv; stroški oglasov in objave oddaj v medijih, stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani strani, obdelave člankov v medijih, drugi stroški informiranja in obveščanja javnosti, 5) posredni (operativni) stroški (pavšal v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov, kakor je določeno v točki 6.7.5 javnega razpisa), namenjenih kritju stroškov komunikacijskih (internet, telefon, fax) in poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja pisarniških prostorov, vključno z najemom opreme za administracijo projekta, stroški potrošnih dobrin in pisarniškega materiala za administracijo projekta, stroški zunanjih storitev (npr. računovodstvo), drobni inventar in material katerega življenjska doba ne presega veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir, baterije, kartuše ipd.), stroški fotokopiranja, najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn.; 6) nakup opreme (največ do 9% neposrednih upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10) bo za ta namen uporabljeno t. i. dopolnilno financiranje vsebin Evropskega sklada za regionalni razvoj): strošek nakupa opreme (npr. računalniki z dodatno opremo, monitorji, optični čitalniki, digitalna avdio-video oprema, projektorji z dodatno opremo in druga oprema, ki je nujno potrebna za izvedbo projekta). Prijavitelj izkaže in podrobno obrazloži potrebo po nakupu opreme, ki je nujno potrebna za izvedbo projekta. Upravičenec bo moral za dokazovanje vseh nastalih stroškov na projektu (razen za posredne stroške) predložiti originalne račune, pogodbe ali druge računovodske listine enake dokazne vrednosti, ki se neposredno nanašajo na izvedeno aktivnost in dokazila o plačilih prikazanih stroškov. Originalne račune, ki jih bo upravičenec predložil skupaj s poročilom o izvajanju projekta, bo v skladu z Navodilom organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu Uredbe (ES) 1828/2006/ES pregledalo ministrstvo kot posredniško telo, jih žigosalo in po pregledu vrnilo upravičencu. Prav tako bo moral upravičenec predložiti dokazila o postopkih izbire zunanjih izvajalcev skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje in drugo dokumentacijo, navedeno v poglavju »6.6 Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov« te razpisne dokumentacije. Podrobne razčlenitve upravičenih dejavnosti in stroškov ter opredelitev zahtev za predložitev dokazil o nastalih stroških so, izhajajoč iz Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, navedene v nadaljevanju. 6.3 Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni bodo le stroški, ki bodo nastali in bili plačani od datuma objave javnega razpisa do zaključka projekta oziroma najpozneje do 30. 9. 2011. Upravičencu bo sofinanciranih do 100% izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov projekta. 6.4 Območje upravičenosti stroškov Upravičeni bodo le tisti stroški projekta, ki bodo nastali na območju držav članic Evropske unije (npr. storitev mora biti opravljena na območju držav članic EU). 6.5 Neupravičeni stroški: – stroški nakupa in gradnje nepremičnin, – stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev, – amortizacija nepremičnin in opreme, – zavarovanje zemljišč, stavb in opreme, – dolžniške in zamudne obresti, – izdelava splošnih strokovnih podlag, študij in programov dela, – davek na dodano vrednost (DDV), – stroški, ki so že financirani iz drugih javnih sredstev ali virov EU, – stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino projekta, – stroški, ki presegajo upravičen delež v vseh stroških (npr. stroški nakupa opreme, ki presegajo 9% neposrednih upravičenih stroškov in posredni stroški, ki presegajo 15% določenih neposrednih upravičenih stroškov projekta, kakor je opredeljeno v točki 6.7.5 javnega razpisa), – drugi stroški, ki niso navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Vse neupravičene stroške krije upravičenec sam. 6.6 Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1 Transparentna določitev, da se delo financira iz projekta, naloge v okviru projekta, obseg dela, obdobje, višino plače in določilo, da se delovno mesto ne financira iz proračuna. 6.7 Dodatna pojasnila za posamezne kategorije upravičenih stroškov 6.7.1 Stroški plač osebja, zaposlenega na projektu Stroški plač ter druga povračila stroškov v zvezi z delom zaposlenih na operaciji so upravičeni do sofinanciranja. Kot zaposleno osebje se razumejo člani projektne skupine, ki so z upravičencem sklenili pogodbo o delovnem razmerju. Zaposleni lahko dela na projektu polni delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 174 ur v mesecu. V primeru, da ima oseba sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (bodisi za določen ali nedoločen čas) in dela na operaciji polni delovni čas, je upravičen strošek njegova plača ter druga povračila stroškov v zvezi z delom v celoti. V primeru da zaposleni dela na projektu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v proporcionalnem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega dela. Osnova za določanje upravičenih stroškov je mesečno število opravljenih ur na projektu. Število opravljenih ur izhaja iz evidence opravljenega dela, ki jo mora upravičenec obvezno voditi posebej za vsako osebo, ki sodeluje pri projektu. Urna postavka se lahko izračuna na dva načina: – na podlagi normativnega izračuna tako, da se upošteva povprečni mesečni fond ur (glej »plače« na www.racunovodja.com), – ali na podlagi dejansko opravljenih ur v posameznem mesecu. Število ur ne sme presegati omejitev, ki jih določa nacionalna zakonodaja. Regres se lahko obračuna, skladno z razmerjem med delom na projektu in delom na drugih zadevah. Na osnovi bruto plače posameznega zaposlenega, ki se nanaša na delo na projektu, upravičenec izračuna še prispevke in davke delodajalca, na osnovi evidence opravljenega dela pa izračuna tudi povračila stroškov malice in prevoza na delo. Stroški dela zaposlenih na projektu, ki niso upravičeni do sofinanciranja: – prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene, kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje, – odpravnine, – solidarnostne pomoči, – razne bonitete, – letne stimulacije in druge nagrade, – jubilejne nagrade. 6.7.2 Stroški službenih potovanj Povračila za izdatke potovanj in dnevnic, povezanih s projektom lahko upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene osebe. Upravičeno območje (destinacije) potovanj so države članice Evropske unije. Upravičeni stroški so zgolj najcenejši potni stroški. Izbrati je potrebno najcenejši prevoz s primerjavo vseh stroškov osebnega (seštevek kilometrine, cestnine, mostnine, tuneli ipd.) in javnega prevoza: avtobusni, železniški in letalski prevoz, pri čemer je potrebno pri javnem prevozu upoštevati le najcenejši potovalni razred. Za dokazovanje stroškov je potrebno hraniti in predložiti ob zahtevku za plačilo vso drobno dokumentacijo (parkirni listki, potrdila o plačilu cestnin/mostnin/tunelin, vozovnice ipd.). Če oseba potuje s svojim avtomobilom, se lahko izdatki za prevoz priznajo do višine uradne nacionalne kilometrine iz uredbe. Za zunanje sodelavce je treba potne stroške in stroške bivanja vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi. 6.7.3 Stroški storitev (in blaga), ki jih izvedejo zunanji izvajalci in so potrebni za projekt Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v okviru projekta in so potrebni za izvedbo projektnih aktivnosti. Stroški, ki se nanašajo na vsebino projekta in ki jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo npr.: projektno vodenje, koordinacija in/ali finančno svetovanje, prevajalske storitve, storitve usposabljanja, odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja projekta, najem (zakup) licenc, programske in strojne opreme (samo za čas izvajanja projekta), nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo s projektnimi dejavnostmi, stroški organizacije usposabljanj (npr. najem prostorov), stroški pogostitev (največ do 2% neposrednih upravičenih stroškov). Davek na dodano vrednost je v celoti neupravičen do sofinanciranja. Do sofinanciranja je upravičen le strošek storitev zunanjih izvajalcev, zmanjšan za vrednost DDV, ki je neupravičen strošek. Stroški izvajalcev usposabljanja, so upravičeni do sofinanciranja le v primeru, kolikor so del načrtovanega usposabljanja ciljne skupine oziroma posameznikov. Pravna podlaga za stroške zunanjih izvajalcev je lahko: pogodba o opravljanju storitev oziroma naročilnica; podjemna pogodba; študentska napotnica; avtorska pogodba. Stroški pogostitev na dogodkih in delavnicah ne smejo preseči 2% neposrednih upravičenih stroškov projekta. Kolikor kontrolor ob pregledu končnega zahtevka za izplačilo ugotovi preseganje stroškov pogostitev nad 2% neposrednih upravičenih stroškov, se končni zahtevek za izplačilo ustrezno zniža. 6.7.4 Stroški informiranja in obveščanja Informiranje in obveščanje je pomemben del procesa izvajanja projektov, sofinanciranih s strani EU. Med izvajanjem projekta in po zaključku projekta je potrebno obveščati tako ciljno skupino kot širšo javnost (npr. označevanje lastnih dokumentov kot so npr. pogodbe, dopisi, promocijski material, javne objave ipd. z ustreznimi logotipi EU). Upravičenec je dolžan upoštevati Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013. 6.7.5 Posredni – operativni stroški Posredni – operativni stroški so v pavšalu upravičeni do 15% določenih neposrednih (izkazanih in potrjenih) upravičenih stroškov projekta in jih ni potrebno posebej dokazovati. Pri tem se za kot osnova za izračun pavšala za posredne stroške upoštevajo: – stroški plač in drugi stroški dela (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno varnost, davek na izplačane plače za neposredno zaposlene na projektu, dnevnice, nočitve in prevozi zaposlenih na projektu, kot na primer: vodja projekta, raziskovalec … Tudi v primeru, če zaposleni na projektu ni zaposlen 100%, njegov strošek plače predstavlja direkten stroške operacije. Uveljavlja se sorazmerni delež stroška plače, ki sovpada z deležem dejansko opravljenega dela na projektu. Izračun deleža je utečen postopek in tako za upravičence ne predstavlja dodatnih stroškov.); – stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, plačila za delo na projektu preko študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja); – stroški informiranja in obveščanja javnosti. Stroški nakupa opreme se ne štejejo v osnovo za izračun pavšala za posredne stroške. Posredni stroški so namenjeni kritju stroškov komunikacijskih (internet, telefon, fax) in poštnih storitev, elektrike, ogrevanja, čiščenja, vzdrževanja in upravljanja pisarniških prostorov, vključno z najemom opreme za administracijo projekta, stroški potrošnih dobrin in pisarniškega materiala za administracijo projekta, stroški zunanjih storitev (npr. računovodstvo), drobni inventar in material katerega življenjska doba ne presega veljavnosti pogodbe o sofinanciranju (papir, baterije, kartuše ipd.), stroški fotokopiranja, najema poslovnih prostorov od tretjih pravnih ali fizičnih oseb itn. V primeru potrditve uveljavljanja posrednih stroškov v pavšalnem znesku v smislu člena 11 (3) Uredbe 1081/2006 s strani organa upravljanja v času izvajanja operacije, bo izbranim prijaviteljem dana možnost, da se s tem javnim razpisom določeni posredni upravičeni stroški dokazujejo v pavšalnem znesku brez dokazil, v skladu z navodili, ki jih bo ministrstvo v zgoraj predvidenem primeru naknadno posredovalo izbranim prijaviteljem. 6.7.6 Nakup opreme Nakup opreme je upravičen, če je le-ta nujno potrebna za izvajanje projekta in doseganje predvidenih ciljev. V skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09 in 3/10) bo v ta namen uporabljeno t. i. dopolnilno financiranje vsebin Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nakup opreme mora biti posebej opredeljen v pogodbi o sofinanciranju in ne sme presegati 9% neposrednih upravičenih stroškov projekta. Kolikor kontrolor ob pregledu končnega zahtevka za izplačilo ugotovi preseganje stroškov opreme nad 9% neposrednih upravičenih stroškov, se končni zahtevek za izplačilo ustrezno zniža. Nakup opreme za administriranje projekta ali za režijsko delo upravičenca NI upravičen strošek. Upravičen je nakup opreme npr. z namenom uporabe kot učnega pripomočka (torej kot nujno potrebna oprema za neposredno doseganje ciljev!), pri čemer je potrebno pojasniti, kako in za kaj se bo oprema uporabljala. Upravičen je strošek nakupa opreme brez DDV. Upravičenec bo moral ob upravičevanju stroškov nakupa opreme v poročilu o izvajanju projekta predložiti posebno pojasnilo namena uporabe opreme za potrebe projekta. V primeru, da bo ministrstvo ob pregledu poročila ugotovilo, da oprema ni nujno potrebna za izvedbo projekta, bo te stroške opredelilo kot neupravičene za sofinanciranje. 6.8 Upravičeno območje izvajanja aktivnosti Upravičeno območje izvajanja aktivnosti je območje držav članic Evropske unije. Primeri: – službene poti v države nekdanje Jugoslavije niso upravičen strošek, – službene poti v države EU so upravičen strošek, – angažiranje strokovnjaka (s pogodbo) iz območja držav nekdanje Jugoslavije, ki bo svojo storitev (usposabljanje, svetovanje) opravil v Sloveniji, je upravičen strošek. 6.9 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo Upravičenec bo v predpisanih rokih poročal ministrstvu na predpisanih obrazcih. Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov pri vsakem posameznem zahtevku in ustrezno znižalo višino zahtevka za izplačilo. Preseganje dovoljenega razmerja: posrednih stroškov v višini 15% določenih neposrednih upravičenih stroškov, kakor je opredeljeno v točki 6.7.5 javnega razpisa stroškov opreme v višini 9% neposrednih upravičenih stroškov in stroškov pogostitev v višini 2% neposrednih upravičenih stroškov bo ministrstvo ugotavljalo pri pregledu končnega zahtevka in v primeru preseganja za presežno vrednost zmanjšalo višino končnega zahtevka ali celo zahtevalo vračilo preplačanih sredstev. Ministrstvo bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna v primeru izplačila predplačila, le-tega izplačalo do višine 20% namenskih sredstev EU. Predplačilo bo, na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo predplačila, izplačano po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (ZIPRS1011) (Uradni list RS, št. 99/09). Predplačilo se lahko uporabi le za plačilo upravičenih stroškov projekta. Predplačilo bo predvidoma poračunano tekom celotnega izvajanja projekta. Ob predložitvi prvega in vseh naslednjih zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo poračuna v enakem odstotku. Znesek predplačila se odšteje od vrednosti predloženega zahtevka za izplačilo. Predplačilo se poračuna do predložitve zadnjega zahtevka za izplačilo. 7. Obveznosti upravičencev pri izvajanju projekta 7.1 Splošno Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi naslednje dodatne pogoje, vezane na izvajanje projektov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega sklada: – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu, – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020, – zagotavljati dostopnost dokumentacije o projektu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU, – spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007, – poročati ministrstvu kot posredniškemu telesu v skladu z njegovimi navodili še najmanj 5 let po zaključku projekta, – zagotoviti informiranje in obveščanje javnosti o projektu skladno z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – o spremembah na projektu obveščati ministrstvo kot posredniško telo v skladu s 57. členom Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006, – ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev, nespoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financiranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU, vrniti vsa prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o nepristranskosti in zaupnosti. 7.2 Hramba vsebinske dokumentacije Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zvezi s projektom vsaj do 31. 12. 2020. Upravičenec mora hraniti naslednjo dokumentacijo: pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta ESS z vsemi prilogami in aneksi; dodatne dogovore in korespondenco s posredniškim telesom (npr. spremembe projekta, spremembe finančnega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov, zapisnike srečanj); zahtevke za izplačilo in drugo računovodsko-knjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, računovodske izpise ipd.); vsebinska in finančna poročila, ki so bila posredovana ministrstvu; dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajalcev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna); sezname udeležencev usposabljanj (s podpisi predavateljev in udeležencev); seznam posredovanih materialov udeležencem ipd. 7.3 Hramba finančne dokumentacije Upravičenec je dolžan porabo sredstev na projektu spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev. Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in odhodkov projekta. Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo originalna dokazila (originalne listine). Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu. Prav tako mora upravičenec imeti inventarni seznam opreme, ki jo je nabavil iz EU sredstev po pogodbi o sofinanciranju projekta. Na inventarnem seznamu mora biti oprema opisana in označena s serijsko številko, nakupno ceno, datumom nakupa in pričakovano življenjsko dobo. Po zaključku projekta mora upravičenec hraniti dokumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustrezno revizijsko sled. 7.4 Dostopnost dokumentacije o projektu Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanciranju zaveže, da bo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU, predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti. Na podlagi analize tveganja, najmanj pa enkrat v življenjskem obdobju trajanja projekta, se izvede kontrola na kraju samem s strani pristojne kontrolne enote organa upravljanja. Namen kontrole na kraju samem je prepoznavanje ključnih notranjih dejavnikov, ki vplivajo na pravilnost poslovanja udeleženca in pravilnost izvedbe posameznega projekta (tekoče poslovanje, finančno poslovanje, zaposleni, notranji pravilniki, računovodske usmeritve, splošne zadeve) tako s kontrolo vse pripadajoče dokumentacije kot tudi lokacij učinkov projekta. Pri tem se preveri tudi, da so stroški za blago in storitve dejansko nastali in se uporabljajo za namen, za katerega so bila dodeljena sredstva. 7.5 Prihodki projekta Upravičenci s sredstvi Evropskega socialnega sklada ne smejo pridobivati prihodkov. Kolikor projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada ustvari prihodek, se z njim krijejo upravičeni stroški projekta in se posledično zniža stopnja sofinanciranja. Prihodki ne smejo biti uporabljeni za kritje stroškov izven potrjenega projekta oziroma neupravičenih stroškov. Upravičenec je ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dolžan zagotavljati informacije o morebitnih prihodkih povezanih z izvajanjem projekta. 7.6 Spremembe na projektu Upravičenec je dolžan upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006. Upravičenec mora zagotoviti, da v roku petih letih od zaključka projekta ne pride do bistvenih sprememb projekta, in sicer: – ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju oziroma javni organizaciji podeli neupravičeno prednost; in – je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja proizvodne dejavnosti. Upravičenec je dolžan obveščati ministrstvo o spremembah operacije. 7.7. Dvojno financiranje Prijavitelji na ta javni razpis ne smejo predložiti projektov, za izvajanje katerih so že pridobili sredstva državnega ali lokalnih proračunov ali sredstva EU. V primeru, da bo ugotovljeno dvojno financiranje projekta, bo moral upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi. 8. Merila za izbor projektov 8.1 Ocenjevalni list strokovne komisije– splošna merila za izbor Ocenjevalni list splošnih meril za izbor izpolni strokovna komisija za Evropski socialni sklad (v nadaljevanju: strokovna komisija) ob pregledu pravočasnih in popolnih vlog. Projekt, ki ne bo izpolnjeval splošnih meril, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila, pa bodo v nadaljevanju ocenjevani z merili za ocenjevanje. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2 Ocenjevalni list strokovne komisije – merila za ocenjevanje Ocenjevalci strokovne komisije se bodo pri posameznem specifičnem merilu za ocenjevanje vlog opredeljevali v okviru naslednje ocenjevalne lestvice: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocenjevalci pri vsakem podmerilu dodelijo od 0 do 5 točk, pri čemer so nekatera podmerila ponderirana z dvojno vrednostjo. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Končna ocena in priporočilo strokovne komisije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Najvišje možno število doseženih točk za projekt je 100. V predlog za sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku dosegli najmanj 60 točk in bodo najbolje ocenjeni, do porabe sredstev. 9. Izbor in ocenjevanje vlog Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011). Postopek izbire ovrednotenja vlog bo vodila strokovna komisija. Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Na podlagi predloga strokovne komisije, bo ministrica odločila o izboru projektov s sklepi. Strokovna komisija bo, na podlagi rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (najmanj 60 točk), do porabe razpoložljivih sredstev. Projekti se bodo najprej ocenjevali po splošnih merilih za izbor projektov. Projekt, ki ne bo izpolnjeval splošnih meril, bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja. Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila za izbor, pa bodo ocenjevani z merili za ocenjevanje. Pri pozitivno ocenjenih projektih, ki bodo v točkovnem ocenjevanju dosegli enako število točk, bo strokovna komisija dala prednost projektu, ki bo v predvidene aktivnosti vključeval več različnih ciljnih ranljivih skupin. Ministrstvo si pridružuje pravico do zahteve po popravkih oziroma dopolnitvi dispozicije projekta in finančnega načrta prijavitelja. Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelju na podlagi utemeljenih razlogov predlaga manjšo višino sofinanciranja od zaprošene, predvsem če bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada. V tem primeru bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo štelo kot odstop od vloge. Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu projektu. 10. Rok za predložitev vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora obvezno oddati dispozicijo projekta (obrazec št. 4) in finančni načrt (obrazec št. 7a) s predvideno dinamiko financiranja – (obrazec št. 7b) predložiti tudi na e-nosilcu podatkov (CD-ROM ali DVD-ROM). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in elektronsko verzijo velja tiskana verzija. Drugih obrazcev in prilog ni obvezno predložiti na e-nosilcu. Vloga mora biti dostavljena v glavno pisarno na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 10. 5. 2010, do 11. ure, v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani: »Ne odpiraj! – Vloga na razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2010–2011«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali po pošti) v glavno pisarno ministrstva do navedenega roka. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije. 11. Popolna vloga Prijavitelj mora za popolnost vloge predložiti naslednjo dokumentacijo, zloženo v tem vrstnem redu in medsebojno ločeno (npr. s pregradnimi kartoni): Popolne in pravilno izpolnjene prijavne obrazce: Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavi, Obrazec št. 2: Podatki o prijavitelju, Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obrazec št. 4: Dispozicija projekta (tudi na e – nosilcu), Obrazec št. 5: Reference prijavitelja pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih, Obrazec št. 6: Projektna skupina; Obrazec št. 7: Finančni načrt projekta (iz Excel datoteke in predvidena dinamika financiranja – (list 1b) obvezno, tudi na e-nosilcu). Priloge: 1. Vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani!), 2. Fotokopija overjenega ustanovnega ali drugega ustreznega pravnega akta, 3. Izjava o avtorskem delu (ni obvezna). 12. Odpiranje vlog in dopolnjevanje dokumentacije Odpiranje vlog bo 11. 5. 2010, ob 13. uri, opravila Strokovna komisija in zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne bo javno. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki bodo vsebovale vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni po zaključku odpiranja vlog po elektronski pošti pozvala, da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od poziva k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 13. Zavrženje in zavrnitev vlog 13.1 Zavrženje vlog Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložili upravičeni prijavitelji, ministrica izda sklep o zavrženju takih vlog. Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v 10. točki besedila tega razpisa. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 11. točka besedila tega razpisa. Vloga se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Upravičeni prijavitelj je oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, kot je to določeno v 4. točki besedila tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge. 13.2 Zavrnitev vlog Zavrnejo se: – vloge, ki bodo dosegle manj kot 60 točk, – vloge, ki bodo dosegle 60 ali več točk, vendar bodo razpoložljiva sredstva že razdeljena med bolje ocenjene vloge, – vloge, ki ne bodo upoštevale v razpisni dokumentaciji navedene višine zaprošenih sredstev sofinanciranja (točka 5.2), – vloge, ki bodo imele med aktivnostmi za sofinanciranje navedene redne dejavnosti, ki se ne nanašajo na usposabljanje (točka 6.1). 14. Obveščanje prijaviteljev o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo s sklepom v 60 dneh od roka za predložitev vlog na javni razpis. Do takrat ne bo možno dajati delnih informacij. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti sredstva. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v obliki seznama upravičencev. 15. Pritožbe: zoper sklep ministrstva se lahko prijavitelj pritoži v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloči ministrstvo s sklepom v roku 15 dni. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa s podrobnejšimi pojasnili in navodili za prijavitelje, – prijavne obrazce, – vzorec pogodbe, – izjavo o avtorskem delu, – označbo vloge. Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavitelji lahko natisnejo s spletne strani: http://www.kultura.gov.si. Na spletni strani Ministrstva za kulturo lahko prijavitelji najdejo tudi vse druge podatke in navodila, povezane z izvedbo javnega razpisa. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku tudi brezplačno dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, med uradnimi urami. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure, in od 14. do 16. ure, po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 17. Posredovanje dodatnih informacij o razpisu Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Aljo Dražumerič. Informacije so na voljo tudi med uradnimi urami na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/400-79-77, faks: 01/400-79-95, e-pošta: alja.drazumeric@gov.si. Potencialni prijavitelji so dolžni spremljati spletno stran Ministrstva za kulturo, kjer bodo objavljane morebitne spremembe in novosti v zvezi z javnim razpisom.