Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

160. Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani s sklepno listino (MIDOPS), stran 1968.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani s sklepno listino (MIDOPS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani s sklepno listino (MIDOPS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-21
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI OKVIRNEGA SPORAZUMA O OBSEŽNEM PARTNERSTVU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO INDONEZIJO NA DRUGI STRANI S SKLEPNO LISTINO (MIDOPS)
1. člen
Ratificira se Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani s sklepno listino, podpisan v Džakarti 9. novembra 2009.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(1):
OKVIRNI SPORAZUM
O OBSEŽNEM PARTNERSTVU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO INDONEZIJO NA DRUGI STRANI
EVROPSKA SKUPNOST,
v nadaljnjem besedilu »Skupnost«, ter
KRALJEVINA BELGIJA,
REPUBLIKA BOLGARIJA,
ČEŠKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
REPUBLIKA ESTONIJA,
IRSKA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
FRANCOSKA REPUBLIKA,
ITALIJANSKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA CIPER,
REPUBLIKA LATVIJA,
REPUBLIKA LITVA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
REPUBLIKA MADŽARSKA,
MALTE,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA POLJSKA,
PORTUGALSKA REPUBLIKA,
ROMUNIJA,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
SLOVAŠKA REPUBLIKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji, v nadaljnjem besedilu »države članice«
na eni strani, ter
VLADA REPUBLIKE INDONEZIJE
na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu »pogodbenici« –
OB UPOŠTEVANJU tradicionalnih prijateljskih vezi med Republiko Indonezijo in Skupnostjo ter tesnih zgodovinskih, političnih in gospodarskih vezi med njima,
KER pogodbenici namenjata poseben pomen celovitemu značaju medsebojnih odnosov,
OB PONOVNI POTRDITVI zavezanosti pogodbenic k spoštovanju načel, zapisanih v Ustanovni listini Združenih narodov,
OB PONOVNI POTRDITVI zavezanosti pogodbenic k spoštovanju, spodbujanju in varovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, pravne države, miru in mednarodne pravičnosti, kot med drugim določajo Splošna deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah, Rimski statut in drugi mednarodni instrumenti o človekovih pravicah, če ti veljajo za obe pogodbenici,
OB PONOVNI POTRDITVI spoštovanja suverenosti, ozemeljske celovitosti in nacionalne enotnosti Republike Indonezije,
OB PONOVNI POTRDITVI zavezanosti načelom pravne države in dobrega javnega upravljanja ter njune želje po spodbujanju gospodarskega in socialnega napredka njunih narodov ob upoštevanju načela trajnostnega razvoja in zahtev varstva okolja,
OB PONOVNI POTRDITVI, da najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno skupnost, ne smejo ostati nekaznovani in da je treba tistim, ki so jih obtoženi, soditi ter jih, če so spoznani za krive, ustrezno kaznovati, njihov učinkovit pregon pa je treba zagotoviti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni, in z izboljševanjem sodelovanja na svetovni ravni,
OB POUDARJANJU njune polne zavezanosti boju proti vsem oblikam mednarodnega organiziranega kriminala in terorizma, ob spoštovanju mednarodnega prava, vključno s pravom človekovih pravic, humanitarnih načel o migracijskih in begunskih vprašanjih ter mednarodnem humanitarnem pravu, in oblikovanju učinkovitega mednarodnega sodelovanja ter instrumentov, namenjenih njihovemu izkoreninjenju,
KER pogodbenici priznavata, da sprejetje ustreznih mednarodnih konvencij in drugih ustreznih resolucij VS ZN, vključno z Resolucijo VS ZN 1540, poudarja zavezanost celotne mednarodne skupnosti boju proti širjenju orožij za množično uničevanje,
OB PRIZNAVANJU potrebe po krepitvi obveznosti iz mednarodnega prava glede razoroževanja ter neširjenja, med drugim tudi zato, da se odpravi nevarnost, ki jo pomenijo orožja za množično uničevanje,
OB PRIZNAVANJU pomembne vloge Sporazuma o sodelovanju z dne 7. marca 1980 med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Indonezijo, Malezijo, Filipini, Singapurjem in Tajsko – državami članicami Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) ter poznejših pridružitvenih protokolov,
OB PRIZNAVANJU pomembne vloge krepitve obstoječih odnosov med pogodbenicama z namenom povečanja sodelovanja med njima ter njune skupne volje za krepitev, poglobitev in razširitev odnosov na področjih skupnega interesa, ki bodo temeljili na enakosti, nediskriminaciji, spoštovanju naravnega okolja in skupni koristi,
OB POTRDITVI njunih želja po spodbujanju sodelovanja med Skupnostjo in Republiko Indonezijo, ki temelji na skupnih vrednotah in vzajemnih koristih, v skladu z dejavnostmi, zajetimi v regionalnem okviru,
V SKLADU z njunimi zakoni in drugimi predpisi –
STA SE DOGOVORILI:
NASLOV I
NARAVA IN PODROČJE UPORABE
ČLEN 1
Splošna načela
1. Spoštovanje demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kakor so navedene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah ter v drugih mednarodnih instrumentih o človekovih pravicah, ki veljajo za obe pogodbenici, je temelj notranje in zunanje politike pogodbenic in pomeni bistven element tega sporazuma.
2. Pogodbenici potrjujeta skupne vrednote, ki so navedene v Ustanovni listini Združenih narodov.
3. Pogodbenici potrjujeta svojo predanost spodbujanju trajnostnega razvoja, sodelovanju pri obravnavi izzivov podnebnih sprememb in uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja.
4. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost Pariški deklaraciji iz leta 2005 o učinkovitosti pomoči in se strinjata, da bosta okrepili sodelovanje za nadaljnje izboljšanje razvoja.
5. Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelom dobrega javnega upravljanja, pravne države, vključno z neodvisnostjo sodstva, in boja proti korupciji.
6. Izvajanje tega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju temelji na načelih enakosti in vzajemne koristi.
ČLEN 2
Cilji sodelovanja
Z namenom krepitve dvostranskih odnosov se pogodbenici zavežeta, da bosta vzdrževali celovit dialog in spodbujali nadaljnje medsebojno sodelovanje na vseh področjih vzajemnega interesa. Njuna prizadevanja bodo zlasti usmerjena v:
a) vzpostavitev dvostranskega sodelovanja ter sodelovanja na vseh pomembnih regionalnih in mednarodnih forumih in organizacijah;
b) razvoj trgovine in naložb med pogodbenicama v vzajemno korist;
c) vzpostavitev sodelovanja na vseh področjih vzajemnega interesa, povezanih s trgovino in naložbami, za pospešitev trgovinskih in naložbenih tokov ter preprečevanje in odpravo trgovinskih in naložbenih ovir, vključno s, kadar je ustrezno, sedanjimi in prihodnjimi regionalnimi pobudami ES-ASEAN;
d) vzpostavitev sodelovanja na drugih področjih vzajemnega interesa, zlasti turizma, finančnih storitev; obdavčenja in carin; makroekonomske politike; industrijske politike in MSP; informacijske družbe, znanosti in tehnologije, energetike, prevoza in varnosti prometa; izobraževanja in kulture; človekovih pravic; okoljskih in naravnih virov, vključno s morskim okoljem; gozdarstvo; kmetijstva in razvoja podeželja; sodelovanja na področju pomorstva in ribištva; zdravju varnosti živil; zdravja živali; statistike; varstva osebnih podatkov; sodelovanja pri modernizaciji državne in javne uprave; in pravic intelektualne lastnine;
e) vzpostavitev sodelovanja o migracijskih vprašanjih, vključno z zakonitimi in nezakonitimi migracijami, tihotapljenjem in trgovanjem z ljudmi;
f) vzpostavitev sodelovanja o človekovih pravicah in pravnih zadevah;
g) vzpostavitev sodelovanja pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje;
h) vzpostavitev sodelovanja v boju proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu, kot so proizvodnja in tihotapljenje prepovedanih drog in njihovih predhodnih sestavin ter pranje denarja;
i) krepitev obstoječega in spodbujanje morebitnega sodelovanja obeh pogodbenic v ustreznih podregionalnih in regionalnih programih sodelovanja;
j) povečevanje opaznosti obeh pogodbenic v njunih regijah;
k) spodbujanje medosebnega razumevanja s sodelovanjem različnih nevladnih subjektov, kot so skupine strokovnjakov, akademiki, civilna družba, ter prek medijev, in sicer z organizacijo seminarjev, konferenc, mladinskega sodelovanja in drugih dejavnosti.
ČLEN 3
Preprečevanje širjenja orožij za množično uničevanje
1. Pogodbenici menita, da širjenje orožij za množično uničevanje in sredstev za njihovo dostavo, tako med državnimi kakor nedržavnimi subjekti, pomeni eno od najresnejših groženj za mednarodno stabilnost in varnost.
2. Pogodbenici se zato strinjata, da bosta sodelovali in prispevali k preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje in sredstev za njihovo dostavo s popolno skladnostjo in nacionalnim izvajanjem svojih obstoječih obveznosti v okviru večstranskih pogodb/konvencij o razoroževanju in neširjenju orožij, ter drugih večstransko dogovorjenih sporazumov in mednarodnih obveznosti po določilih Ustanovne listine Združenih narodov. Pogodbenici soglašata, da ta določba pomeni bistveni element tega sporazuma.
3. Pogodbenici se nadalje strinjata, da bosta sodelovali in delovali za krepitev izvajanja mednarodnih instrumentov o razoroževanju in neširjenju orožij za množično uničevanje, ki veljajo za obe pogodbenici, med drugim z izmenjavo informacij, znanja in izkušenj.
4. Pogodbenici se strinjata tudi, da bosta sodelovali in prispevali k preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje in sredstev za njihovo dostavo z ukrepi za podpis, ratifikacijo ali, kot je ustrezno, za pristop k vsem drugim ustreznim mednarodnim instrumentom in ukrepi za njihovo celovito izvajanje.
5. Pogodbenici se poleg tega strinjata, da bosta sodelovali za vzpostavitev učinkovitega nacionalnega sistema za nadzor izvoza, s pomočjo katerega bosta nadzorovali izvoz in tranzit blaga, povezanega z orožji za množično uničevanje, vključno z nadzorom končne uporabe blaga za orožja za množično uničevanje in tehnologij z dvojno rabo, in del katerega so tudi učinkovite sankcije za kršitve nadzora izvoza.
6. Pogodbenici soglašata, da bodo vzpostavili redni politični dialog, ki bo spremljal in utrjeval te elemente. Tak dialog lahko poteka na regionalni ravni.
ČLEN 4
Pravno sodelovanje
1. Pogodbenici bosta sodelovali pri vprašanjih, ki se nanašajo na razvoj pravnih sistemov, zakonov in pravnih institucij, vključno z njihovo učinkovitostjo, zlasti z izmenjavo stališč in strokovnega znanja, pa tudi s krepitvijo zmogljivosti. V okviru svojih pooblastil in pristojnosti si bosta pogodbenici prizadevali, da razvijata vzajemno pravno pomoč v kazenskih zadevah in na področju izročitev.
2. Pogodbenici ponovno potrjujeta, da najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno skupnost kot celoto, ne smejo ostati nekaznovani in da je treba tistim, ki so jih obtoženi, soditi ter jih, če so spoznani za krive, ustrezno kaznovati.
3. Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri izvajanju Predsedniškega odloka o nacionalnem akcijskem načrtu o človekovih pravicah 2004–2009, vključno pri pripravah za ratifikacijo in izvajanje mednarodnih instrumentov o človekovih pravicah, kot sta Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča.
4. Pogodbenici se strinjata, da bi bil dialog med njima o tej zadevi koristen.
ČLEN 5
Sodelovanje pri boju proti terorizmu
1. Pogodbenici se ob ponovni potrditvi pomena boja proti terorizmu ter v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami, vključno z instrumenti o človekovih pravicah in mednarodnega humanitarnega prava, ter v skladu s svojo zakonodajo in drugimi predpisi in ob upoštevanju globalne protiteroristične strategije ZN, ki je vključena v Resolucijo Generalne skupščine ZN št. 60/288 z dne 8. septembra 2006, ter Skupne deklaracije EU-ASEAN o sodelovanju v boju proti terorizmu z dne 28. januarja 2003 strinjata, da bosta sodelovali pri preprečevanju in onemogočanju terorističnih dejanj.
2. Pogodbenici v okviru izvajanja Resolucije 1373 Varnostnega sveta ZN in drugih ustreznih resolucij ZN, mednarodnih konvencij in instrumentov, ki veljajo za obe pogodbenici, sodelujeta pri boju proti terorizmu, med drugim:
– z izmenjavo informacij o terorističnih skupinah in njihovih podpornih mrežah v skladu z mednarodno in nacionalno zakonodajo,
– izmenjavo pogledov o sredstvih in načinih boja proti terorizmu, vključno s tehničnimi področji in usposabljanjem ter z izmenjavo izkušenj pri preprečevanju terorizma,
– s sodelovanjem na področju kazenskega pregona, krepitvijo pravnih okvirov in obravnavo pogojev, ki povzročajo širjenje terorizma,
– s sodelovanjem pri pospeševanju nadzora in upravljanja meja, okrepljeno izgradnjo zmogljivosti z oblikovanjem mrežnih povezav, programi usposabljanja in izobraževanja, medsebojnimi obiski visokih uradnikov, akademikov, analitikov in operaterjev ter z organizacijo seminarjev in konferenc.
NASLOV II
SODELOVANJE V REGIONALNIH IN MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH
ČLEN 6
Pogodbenici se zavezujeta, da si bosta izmenjevali mnenja in sodelovali v okviru regionalnih in mednarodnih forumov in organizacij, kot so Združeni narodi, dialog ASEAN-EU, regionalni forum ASEAN (ARF), evropsko–azijski vrhi (ASEM), Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD) in Svetovna trgovinska organizacija (STO).
NASLOV III
DVOSTRANSKO IN REGIONALNO SODELOVANJE
ČLEN 7
1. Obe strani se strinjata, da bosta na vsakem področju dialoga in sodelovanja v okviru tega sporazuma in ob ustreznem poudarku na zadevah dvostranskega sodelovanja povezane dejavnosti izvajali na dvostranski ali regionalni ravni ali s kombinacijo obeh okvirov. Pri izbiri ustreznega okvira si bosta pogodbenici prizadevali, da kar najbolje izkoristita učinek in okrepita sodelovanje vseh zainteresiranih strank, hkrati pa bosta zagotavljali najboljšo možno uporabo razpoložljivih sredstev ob upoštevanju politične in institucionalne izvedljivosti ter, kadar je primerno, ob zagotavljanju skladnosti z drugimi dejavnostmi, ki vključujejo Skupnost in partnerje ASEAN.
2. Skupnost in Indonezija se lahko, kot je ustrezno, odločita, da v skladu s svojimi finančnimi postopki in viri razširita finančno podporo na dejavnosti sodelovanja na področjih, ki jih obravnava sporazum ali ki so povezana z njim. To sodelovanje lahko zlasti vključuje organizacijo programov usposabljanja, delavnic in seminarjev, izmenjavo strokovnjakov, študije in druge dejavnosti, o katerih se sporazumeta pogodbenici.
NASLOV IV
SODELOVANJE NA PODROČJU TRGOVINE IN NALOŽB
ČLEN 8
Splošna načela
1. Pogodbenici z dialogom o dvostranskih in večstranskih trgovinskih ter s trgovino povezanih vprašanjih krepita dvostranske trgovinske odnose in spodbujata večstranski trgovinski sistem.
2. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta spodbujali razvoj in razvejanost medsebojne trgovinske menjave na najvišji možni ravni in v vzajemno korist. Zavezujeta se, da bosta z delovanjem v smeri odprave ovir v trgovini izboljšali pogoje za dostop na trg, zlasti s pravočasno odpravo netarifnih ovir in s sprejetjem ukrepov za izboljšanje preglednosti, ob upoštevanju dela, ki ga na tem področju opravljajo mednarodne organizacije.
3. Ob zavedanju, da igra trgovina ključno vlogo pri razvoju in da se je pomoč v obliki preferencialnih trgovinskih shem izkazala za koristno državam v razvoju, si pogodbenici prizadevata okrepiti medsebojna posvetovanja o takšni pomoči ob polni usklajenosti s STO.
4. Pogodbenici se medsebojno obveščata o razvoju trgovinskih in s trgovino povezanih politik, kot so kmetijska politika, politika varnosti živil, politika zdravja živali, potrošniška politika, nevarne kemične snovi in politika ravnanja z odpadki.
5. Pogodbenici spodbujata dialog in sodelovanje za razvoj trgovinskih in naložbenih odnosov, vključno z zagotavljanjem krepitve tehničnih zmogljivosti za reševanje težav na področjih iz členov 9 do 16.
ČLEN 9
Sanitarna in fitosanitarna (SPS) vprašanja
Pogodbenici razpravljata in izmenjujeta informacije o zakonodaji, certificiranju in inšpekcijskih postopkih v okviru Sporazuma STO o sanitarnih in fitosanitarnih zadevah, Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE) ter Komisije za Codex Alimentarius.
ČLEN 10
Tehnične ovire v trgovini
Pogodbenici spodbujata uporabo mednarodnih standardov ter sodelujeta in izmenjujeta informacije o standardih, postopkih ugotavljanja skladnosti ter tehničnih predpisih, zlasti v okviru Sporazuma STO o tehničnih ovirah v trgovini (TBT).
ČLEN 11
Varstvo pravic intelektualne lastnine
Pogodbenici sodelujeta pri izboljšanju in izvajanju varstva in uporabe intelektualne lastnine na podlagi uporabe najboljših praks ter izboljšujeta širjenje znanja o tem. Takšno sodelovanje lahko vključuje izmenjavo informacij in izkušenj o vprašanjih, kot so izvajanje, spodbujanje, razširjanje, racionalizacija, upravljanje, usklajevanje, varstvo in učinkovita uporaba pravic intelektualne lastnine, preprečevanje zlorab teh pravic ter boj proti ponarejanju in piratstvu.
ČLEN 12
Olajševanje trgovine
Pogodbenici si izmenjujeta izkušnje ter proučujeta možnosti za poenostavitev uvoznih, izvoznih ter drugih carinskih postopkov, povečanje preglednosti trgovinskih predpisov ter razvoj carinskega sodelovanja, vključno s skupnimi mehanizmi upravne pomoči, prizadevata pa si tudi za usklajevanje stališč in skupnih dejavnosti v okviru mednarodnih pobud. Pogodbenici bosta namenili posebno pozornost večji varnosti mednarodne trgovine, vključno s storitvami prevoza, in zagotavljanju usklajenega pristopa med olajševanjem trgovine ter bojem proti goljufijam in nepravilnostim.
ČLEN 13
Carinsko sodelovanje
Brez poseganja v druge oblike sodelovanja, določene v tem sporazumu, obe pogodbenici izražata svoj interes, da v prihodnosti proučita možnost sklenitve protokola o carinskem sodelovanju, vključno z vzajemno pomočjo, znotraj institucionalnega okvira tega sporazuma.
ČLEN 14
Naložbe
Pogodbenici z razvojem privlačnega in stabilnega okolja za vzajemne naložbe spodbujata naložbene tokove prek stalnega dialoga, namenjenega spodbujanju razumevanja in sodelovanja pri investicijskih vprašanjih, raziskovanju upravnih mehanizmov za olajševanje investicijskih tokov ter spodbujanju stabilnega, preglednega, odprtega in nediskriminacijskega naložbenega režima.
ČLEN 15
Politika konkurence
Pogodbenici spodbujata učinkovito oblikovanje in uporabo pravil konkurence ter razširjanje informacij za krepitev preglednosti in pravne varnosti za podjetja, ki delujejo na njunih trgih.
ČLEN 16
Storitve
Pogodbenici vzpostavita stalen dialog, usmerjen zlasti v izmenjavo informacij o njunem zakonodajnem okolju, spodbujanje medsebojnega dostopa do trgov, spodbujanje dostopa do kapitalskih virov in tehnologij ter spodbujanje trgovine in storitev med obema regijama ter na trgih tretjih držav.
NASLOV V
SODELOVANJE NA DRUGIH PODROČJIH
ČLEN 17
Turizem
1. Pogodbenici lahko sodelujeta za izboljšanje izmenjave informacij in oblikovanja najboljših praks, da se zagotovi uravnotežen in trajnosten razvoj turizma v skladu z Globalnim etičnim kodeksom v turizmu Svetovne turistične organizacije in trajnostnimi načeli, ki so temelj procesa lokalne Agende 21.
2. Pogodbenici lahko razvijeta sodelovanje pri varovanju in kar največjem povečanju potenciala naravne in kulturne dediščine, zmanjševanju negativnih učinkov turizma in povečanju pozitivnega prispevka turistične dejavnosti k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti, med drugim z razvojem ekološkega turizma, upoštevanjem celovitosti in interesov lokalnih skupnosti ter izboljšanim usposabljanjem v turistični industriji.
ČLEN 18
Finančne storitve
Pogodbenici soglašata, da si v skladu s svojimi potrebami ter v okviru svojih programov in zakonodaje prizadevata pospeševati sodelovanje na področju finančnih storitev.
ČLEN 19
Dialog o gospodarski politiki
1. Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri pospeševanju izmenjave informacij in izkušenj o svojih gospodarskih smernicah in politikah, pa tudi pri izmenjavi izkušenj o gospodarskih politikah, vključno v okviru regionalnega gospodarskega sodelovanja in integracije.
2. Pogodbenici si prizadevata poglobiti dialog med svojimi organi o gospodarskih zadevah, ki lahko, kot se pogodbenici dogovorita, vključujejo področja, kot so monetarna politika, fiskalna politika (vključno z davki), javne finance, makroekonomska stabilizacija in zunanji dolg.
3. Pogodbenici priznavata pomen izboljšanja preglednosti in izmenjave informacij za lažje izvrševanje ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom ali davčnih utaj, znotraj svojih pravnih okvirov. Strinjata se, da bosta izboljšali sodelovanje na tem področju.
ČLEN 20
Industrijska politika ter sodelovanje malih in srednjih podjetij
1. Pogodbenici se ob upoštevanju gospodarskih politik in ciljev strinjata, da bosta pospeševali sodelovanje na vseh področjih industrijske politike, ki jih štejeta za ustrezna, zlasti zato, da bi izboljšali konkurenčnost malih in srednjih podjetij (MSP), med drugim:
– z izmenjavo informacij in izkušenj v zvezi z ustvarjanjem okvirnih pogojev za MSP za izboljšanje njihove konkurenčnosti;
– s pospeševanjem stikov med gospodarskimi subjekti, s spodbujanjem skupnih naložb in z ustanavljanjem skupnih podjetij ter informacijskih mrež, zlasti prek obstoječih horizontalnih programov Skupnosti, pri čemer bosta predvsem spodbujali prenos tehnologije in znanja med partnerji;
– z olajševanjem dostopa do virov financiranja in trgov, z zagotavljanjem informacij in s spodbujanjem inovacij, z izmenjavo dobre prakse o dostopu do virov financiranja, zlasti za mikro in mala podjetja;
– s skupnimi raziskovalnimi projekti na izbranih industrijskih področjih ter sodelovanjem na področjih, kot so standardi in postopki ugotavljanja skladnosti ter tehnični predpisi, kakor se medsebojno dogovorita.
2. Pogodbenici omogočata in podpirata ustrezne dejavnosti, začete v zasebnem sektorju obeh strani.
ČLEN 21
Informacijska družba
Pogodbenici si ob priznavanju, da so informacijske in komunikacijske tehnologije ključni elementi sodobnega življenja in da so bistvenega pomena za gospodarski in družbeni razvoj, prizadevata za sodelovanje, to sodelovanje pa bo med drugim usmerjeno na:
a) omogočanje celovitega dialoga o različnih vidikih informacijske družbe, zlasti v zvezi s politikami in predpisi o elektronskih komunikacijah, vključno z univerzalnimi storitvami, izdajanjem licenc in splošnimi odobritvami, zaščito zasebnosti in osebnih podatkov, ter neodvisnost in učinkovitost regulativnega organa;
b) medsebojno povezljivost in interoperabilnost omrežij in storitev Skupnosti, Indonezije in jugovzhodne Azije;
c) standardizacijo in širjenje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij;
d) spodbujanje raziskovalnega sodelovanja med Skupnostjo in Indonezijo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij;
e) skupne raziskovalne projekte na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT);
f) varnostna vprašanja/vidike IKT.
ČLEN 22
Znanost in tehnologija
1. Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali v znanosti in tehnologiji na področjih, ki so v skupnem interesu, kot so energetika, prevoz, okolje in naravni viri ter zdravje, pri čemer bosta upoštevali svoje politike.
2. Cilji takšnega sodelovanja so:
a) spodbujanje izmenjave informacij in znanja o znanosti in tehnologiji, zlasti o izvajanju politik in programov;
b) spodbujanje trajnih odnosov med znanstvenimi skupnostmi, raziskovalnimi centri, univerzami in industrijo pogodbenic;
c) spodbujanje usposabljanja človeških virov;
d) spodbujanje drugih oblik medsebojno dogovorjenega sodelovanja.
3. Sodelovanje lahko poteka v obliki skupnih raziskovalnih projektov in izmenjav, srečanj ter usposabljanj znanstvenikov s pomočjo mednarodnih programov mobilnosti, s čimer se zagotavlja največje možno razširjanje rezultatov raziskav.
4. Pri tem sodelovanju pogodbenici dajeta prednost udeležbi svojih visokošolskih ustanov, raziskovalnih centrov in proizvodnih sektorjev, zlasti MSP.
ČLEN 23
Energetika
Pogodbenici si bosta prizadevali za spodbujanje sodelovanja v energetskem sektorju. V ta namen se pogodbenici strinjata, da bosta spodbujali vzajemno koristne stike zaradi:
a) zagotavljanja raznovrstnosti oskrbe z energijo, s čimer se izboljša varnost oskrbe, razvoja novih in obnovljivih oblik energije ter sodelovanja pri vseh stopnjah industrijskih energetskih dejavnostih;
b) doseganja racionalne porabe energije s prispevki na strani ponudbe in na strani povpraševanja ter krepitve sodelovanja v boju proti podnebnim spremembam, vključno z Mehanizmom čistega razvoja Kjotskega protokola;
c) podpiranja prenosa tehnologij, namenjenih trajnostni proizvodnji in rabi energije;
d) obravnave povezav med cenovno ugodnim dostopom do energije in trajnostnim razvojem.
ČLEN 24
Promet
1. Pogodbenici si prizadevata sodelovati na vseh ustreznih področjih prometne politike, da bi izboljšali pretok blaga in potnikov, spodbudili varnost, okrepili pomorsko in letalsko varnost in zaščito, razvoj človeških virov, okoljsko zaščito in povečali učinkovitosti svojih prometnih sistemov.
2. Te oblike sodelovanja lahko med drugim vključujejo:
a) izmenjavo informacij o prometnih politikah in praksah pogodbenic, predvsem v zvezi s prometom v mestih, na podeželju, po celinskih vodnih poteh in po morju, vključno z njuno logistiko ter povezljivostjo in interoperabilnostjo večmodalnih prometnih mrež, pa tudi v zvezi z upravljanjem cest, železnic, pristanišč in letališč;
b) morebitno uporabo evropskega globalnega satelitskega navigacijskega sistema (Galileo), s poudarkom na vprašanjih vzajemnega interesa;
c) dialog na področju storitev letalskega prometa, ki je namenjen nadaljnjemu razvoju dvostranskih odnosov med pogodbenicama na področjih vzajemnega interesa; vključno s spremembo določenih elementov obstoječih dvostranskih sporazumov o storitvah zračnega prevoza med Indonezijo in posameznimi državami članicami, da bi te sporazume prilagodili ustreznim zakonom in predpisom pogodbenic ter proučili možnosti za nadaljnji razvoj sodelovanja na področju letalskega prometa;
d) dialog na področju storitev pomorskega prometa, ki je usmerjen v neomejen dostop do mednarodnih pomorskih trgov in trgovine na tržni osnovi, v vzdržnost pri uvajanju klavzul o delitvi tovora, v klavzulo nacionalne obravnave in klavzulo o državah z največjimi ugodnostmi za plovila, ki jih upravljajo državljani ali podjetja druge pogodbenice, ter vprašanja, povezana s prometnimi storitvami od vrat do vrat;
e) izvajanje standardov in predpisov o varstvu, varnosti in preprečevanju onesnaževanja, zlasti pri pomorskem in letalskem prometu, v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami.
ČLEN 25
Izobraževanje in kultura
1. Pogodbenici soglašata, da bosta pospeševali sodelovanje na področju izobraževanja in kulture, ki ustrezno spoštuje njuno raznovrstnost, da bi okrepili vzajemno razumevanje poznavanje svojih kultur.
2. Pogodbenici si prizadevata sprejeti ustrezne ukrepe za spodbujanje kulturnih izmenjav in izvajanje skupnih pobud na različnih kulturnih področjih, vključno s skupno organizacijo kulturnih dogodkov. Pogodbenici zato soglašata, da bosta še naprej podpirali dejavnosti Azijsko-evropske fundacije.
3. Pogodbenici se strinjata, da se bosta posvetovali in sodelovali v ustreznih mednarodnih forumih, kot je UNESCO, in da bosta izmenjevali poglede o kulturni raznolikosti, vključno z razvojem zadev, kot sta ratifikacija in izvajanje Konvencije UNESCO o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov.
4. Poleg tega pogodbenici namenjata pozornost ukrepom, namenjenim oblikovanju vezi med njunimi strokovnimi agencijami, da bi spodbudili izmenjavo informacij in publikacij, znanja, študentov, strokovnjakov in tehničnih virov, za spodbujanje IKT v izobraževanju in za izkoriščanje zmogljivosti, ki jih ponujajo programi Skupnosti v jugovzhodni Aziji na področju izobraževanja in kulture, pa tudi izkušenj, ki sta jih pogodbenici pridobili na teh področjih. Pogodbenici tudi soglašata, da bosta spodbujali izvajanje programa Erasmus Mundus.
ČLEN 26
Človekove pravice
1. Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic.
2. Tako sodelovanje lahko med drugim vključuje:
a) podporo in izvajanje indonezijskega Nacionalnega akcijskega načrta o človekovih pravicah;
b) spodbujanje in izobraževanje o človekovih pravicah;
c) krepitev institucij, povezanih s človekovimi pravicami;
3. Pogodbenici se strinjata, da bi bil dialog med njima o tej zadevi koristen.
ČLEN 27
Okolje in naravni viri
1. Pogodbenici soglašata o potrebi po trajnostni ohranitvi in upravljanju naravnih virov ter biotske raznolikosti kot osnovi za razvoj sedanjih in prihodnjih generacij.
2. Pri vseh dejavnostih, ki jih pogodbenici izvajata v skladu s tem sporazumom, je treba upoštevati zaključke Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju ter izvajanje ustreznih večstranskih okoljskih sporazumov, ki veljajo za obe pogodbenici.
3. Pogodbenici si prizadevata za nadaljevanje sodelovanja v regionalnih programih o varstvu okolja, zlasti v zvezi:
a) z okoljsko ozaveščenostjo in zmogljivostmi organov pregona;
b) z izgradnjo zmogljivosti na področju podnebnih sprememb in energetske učinkovitosti, usmerjene na raziskave in razvoj, spremljanje in analizo podnebnih sprememb in učinkov tople grede ter programe ublaževanja in prilagajanja;
c) z izgradnjo zmogljivosti za sodelovanje in izvajanje večstranskih okoljskih sporazumov, vključno z biotsko raznovrstnostjo, biološko varnostjo in Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES);
d) s spodbujanjem okoljskih tehnologij, proizvodov in storitev, vključno z izgradnjo zmogljivosti pri sistemih okoljskega upravljanja in okoljskega označevanja;
e) s preprečevanjem nezakonitega čezmejnega premeščanja nevarnih snovi, nevarnih odpadkov in drugih vrst odpadkov;
f) z nadzorom ohranjanja, onesnaževanja in degradacije obalnega in pomorskega okolja;
g) z lokalnim sodelovanjem pri varstvu okolja in trajnostnem razvoju;
h) z upravljanjem prsti in zemljišč;
i) z izvajanjem ukrepov za preprečevanje čezmejnega onesnaževanja s smogom.
4. Pogodbenici spodbujata obojestranski dostop do svojih programov na tem področju v skladu s posebnimi pogoji takih programov.
ČLEN 28
Gozdarstvo
1. Pogodbenici soglašata o potrebi po trajnostni ohranitvi, zaščiti in upravljanju gozdnih virov ter njihove biotske raznolikosti za blagor sedanjih in prihodnjih generacij.
2. Pogodbenici si bosta prizadevali nadaljevati sodelovanje za izboljšanje upravljanja gozdnih in naravnih požarov, boja proti nezakoniti sečnji in z njo povezane trgovine, upravljanja gozdov in spodbujanje trajnostnega upravljanja gozdov.
3. Pogodbenici razvijata programe sodelovanja, med drugim na področju:
a) sodelovanja v ustreznih mednarodnih, regionalnih in dvostranskih forumih o spodbujanju oblikovanja pravnih instrumentov za obravnavo nezakonite sečnje in z njo povezane trgovine;
b) izgradnje zmogljivosti, raziskav in razvoja;
c) podpore razvoju trajnostnega gozdarstva;
d) razvoja certificiranja gozdov.
ČLEN 29
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Pogodbenici se strinjata glede razvoja sodelovanja na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Področja sodelovanja, ki jih je mogoče nadalje razviti, so med drugim:
a) kmetijska politika ter mednarodni in kmetijski obeti na splošno;
b) možnosti za odpravo ovir za trgovanje s pridelki, živino ter rastlinskimi in živalskimi proizvodi;
c) razvojna politika podeželskih območij;
d) politika kakovosti pridelkov in živine ter zaščitene geografske označbe;
e) razvoj trga in spodbujanje mednarodnih trgovinskih odnosov;
f) razvoj trajnostnega kmetijstva.
ČLEN 30
Pomorstvo in ribištvo
Pogodbenici na dvostranski in večstranski ravni spodbujata sodelovanje na področju pomorstva in ribištva, zlasti za spodbujanje trajnostnega in odgovornega razvoja in upravljanja pomorstva in ribištva. Področja sodelovanja lahko vključujejo:
a) izmenjavo informacij;
b) podporo trajnostni in odgovorni dolgoročni pomorski in ribiški politiki, vključno z ohranjevanjem in upravljanjem obalnih in morskih virov;
c) podporo prizadevanjem za preprečevanje in boj proti nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovnim praksam ter
d) razvoj trga in krepitev zmogljivosti.
ČLEN 31
Zdravstvo
1. Pogodbenici soglašata, da bosta v zdravstvenem sektorju sodelovali na področjih vzajemnega interesa z namenom krepitve dejavnosti na področjih raziskav, upravljanja zdravstvenega sistema, prehrane, farmacevtskih proizvodov, preventivne medicine, glavnih nalezljivih bolezni, kot so aviarna in pandemična influenca, HIV/AIDS, SARS, in drugih nenalezljivih bolezni, kot so rak in bolezni srca, prometne poškodbe in druge zdravstvene grožnje, vključno z odvisnostjo od drog.
2. Sodelovanje poteka predvsem v obliki:
a) izmenjave informacij in izkušenj iz zgoraj naštetih področij;
b) programov o epidemiologiji, decentralizaciji, financiranju zdravstva, krepitvi vpliva lokalnih skupnosti in upravljanju zdravstvenih storitev;
c) izgradnje zmogljivosti s tehnično pomočjo in razvojem programov poklicnega usposabljanja;
d) programov za izboljšanje zdravstvenih storitev in s podporo povezanih dejavnosti, med drugim z zmanjševanjem stopnje umrljivosti dojenčkov in porodnic.
ČLEN 32
Statistika
Pogodbenici soglašata, da bosta v skladu z obstoječimi dejavnostmi statističnega sodelovanja med Skupnostjo in ASEAN spodbujali usklajevanje statističnih metod in praks, vključno z zbiranjem in razširjanjem statističnih podatkov, in tako na skupno sprejemljivi osnovi omogočali uporabo podatkov o trgovini z blagom in storitvami, ter bolj splošno o katerem koli drugem področju v okviru tega sporazuma, ki omogoča statistično obdelavo, kot je zbiranje, analiza in razširjanje.
ČLEN 33
Varstvo osebnih podatkov
1. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali na tem področju s skupnim ciljem izboljšanja stopnje varstva osebnih podatkov ob upoštevanju najboljših mednarodnih praks, kot so navedene v smernicah Združenih narodov za urejanje računalniških osebnih datotek (Resolucija Generalne skupščine ZN št. 45/95 z dne 14. decembra 1990).
2. Sodelovanje pri varstvu osebnih podatkov lahko med drugim vključuje tehnično pomoč v obliki izmenjave informacij ter znanja in izkušenj ob upoštevanju zakonov in predpisov pogodbenic.
ČLEN 34
Migracije
1. Pogodbenici ponovno poudarjata pomen skupnih prizadevanj pri upravljanju migracijskih tokov med svojima ozemljema in za namene krepitve sodelovanja, zato bosta začeli obsežen dialog o vseh z migracijami povezanimi vprašanji, vključno z nezakonitimi migracijami, tihotapljenjem in trgovanjem z ljudmi ter tudi o zaščiti tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Migracijski vidiki so vključeni v nacionalne strategije za gospodarski in družbeni razvoj obeh pogodbenic. Pogodbenici se strinjata, da bosta pri obravnavi migracijskih vprašanj spoštovali humanitarna načela.
2. Sodelovanje med pogodbenicama bi moralo biti v skladu s posebno oceno potreb, ki se izvede z medsebojnim posvetovanjem med pogodbenicama in v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo pogodbenic. Sodelovanje bo med drugim usmerjeno v:
a) obravnavo glavnih vzrokov migracij;
b) razvoj in izvajanje nacionalne zakonodaje in praks v skladu z ustreznimi mednarodnimi zakoni, ki veljajo za obe pogodbenici, ter zlasti, da se zagotovi spoštovanje načela nevračanja;
c) vprašanja vzajemnega interesa na področju vizumov, potnih listin in upravljanja nadzora meje;
d) pravila o sprejemu, pa tudi na pravice in status sprejetih oseb, pošteno obravnavo in vključevanje tujih državljanov, ki v državi bivajo zakonito, izobraževanje in usposabljanje, ukrepe proti rasizmu in ksenofobiji;
e) izgradnjo tehničnih in človeških zmogljivosti;
f) oblikovanje učinkovite in preventivne politike proti nezakonitim migracijam, tihotapljenju in trgovanju z ljudmi, vključno z načini boja proti mrežam tihotapcev in trgovcev ter z načini zaščite žrtev takega trgovanja;
g) humano in dostojanstveno vračanje oseb, ki prebivajo nezakonito, vključno s spodbujanjem njihove prostovoljne vrnitve, ter ponovni sprejem takih oseb v skladu z odstavkom 3.
3. V okviru sodelovanja za preprečevanje in nadzor nezakonitega priseljevanja in brez poseganja v potrebo po zaščiti žrtev trgovanja z ljudmi, se pogodbenici nadalje strinjata, da bosta:
a) ugotovili istovetnost domnevno svojih državljanov in ponovno sprejeli vse svoje državljane, ki se nezakonito zadržujejo na ozemlju držav članic ali Indonezije, na zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja ter nadaljnjih formalnosti, potem ko je bilo ugotovljeno njihovo državljanstvo;
b) svojim ponovno sprejetim državljanom zagotovili ustrezne identifikacijske dokumente za take namene.
4. Pogodbenici se strinjata, da bosta na zahtevo s pogajanji sklenili sporazum, ki bo urejal posebne obveznosti pogodbenic glede ponovnega sprejema, vključno z obveznostjo za ponovni sprejem njunih državljanov in državljanov drugih držav. Ta sporazum bi obravnaval tudi vprašanje oseb brez državljanstva.
ČLEN 35
Boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji
Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali in prispevali k boju proti organiziranemu gospodarskemu in finančnemu kriminalu in korupciji s popolnim spoštovanjem obstoječih vzajemnih mednarodnih obveznosti na tem področju, vključno z učinkovitim sodelovanjem pri izterjavi materialnih ali finančnih sredstev, ki izvirajo iz korupcijskih dejanj. Ta določba pomeni bistveni element tega sporazuma.
ČLEN 36
Sodelovanje na področju boja proti prepovedanim drogam
1. Pogodbenici v okviru svojih pravnih okvirov sodelujeta z namenom zagotoviti celosten in usklajen pristop z učinkovitim delovanjem in usklajevanjem pristojnih organov, vključno z organi na področjih zdravstva, izobraževanja, organov pregona skupaj s carinskimi službami, sociale, pravosodja in notranjih zadev ter tržnih predpisov, da bi v največji možni meri zmanjšali dobavo, trgovanje in povpraševanje po prepovedanih drogah, pa tudi njihov vpliv na uživalce drog in družbo kot celoto, ter da bi dosegli bolj učinkovito preprečevanje preusmerjanja predhodnih kemičnih sestavin, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi.
2. Pogodbenici se dogovorita o načinih sodelovanja za dosego teh ciljev. Dejanja temeljijo na skupno dogovorjenih načelih v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, s političnimi deklaracijami in s posebno deklaracijo o smernicah za zmanjševanje povpraševanja po drogah, ki jo je junija 1998 na posebnem dvajsetem zasedanju o drogah sprejela Generalna skupščina Združenih narodov.
3. Sodelovanje med pogodbenicama lahko vključuje izmenjavo mnenj o zakonodajnih okvirih in najboljših praksah, pa tudi tehnično in upravno pomoč na področjih: preprečevanja in obravnave zlorabe drog, ki obsega najrazličnejše oblike, vključno z zmanjševanjem škode, povezane z zlorabo drog; informacijskih središč in središč za spremljanje; usposabljanje osebja; preiskave v zvezi z drogami pravosodnega ter policijskega sodelovanja in preprečevanja preusmerjanja predhodnih kemičnih sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo prepovednih drog in psihotropnih snovi. Pogodbenici se lahko dogovorita, da se v sodelovanje vključijo tudi druga področja.
4. Pogodbenici lahko sodelujeta pri spodbujanju trajnostnih politik alternativnega razvoja, usmerjenih k čim večjem zmanjšanju pridelave prepovednih drog, zlasti konoplje.
ČLEN 37
Sodelovanje na področju boja proti pranju denarja
1. Pogodbenici se strinjata, da je treba sodelovati na področju preprečevanja uporabe njunih finančnih sistemov za pranje prihodkov iz vsakršnih kriminalnih dejavnosti, kot sta trgovanje s prepovedanimi drogami in korupcija.
2. Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali na področju tehnične in upravne pomoči, namenjene razvoju in izvajanju predpisov in učinkovitemu delovanju mehanizmov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, vključno z izterjavo materialnih ali finančnih sredstev, ki izvirajo iz kaznivih dejanj.
3. Sodelovanje omogoča izmenjavo ustreznih informacij v okviru zadevnih zakonodaj in sprejetje ustreznih standardov za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, primerljivih s tistimi, ki jih je sprejela Skupnost in ustrezni mednarodni organi, ki delujejo na tem področju, na primer Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF).
ČLEN 38
Civilna družba
1. Pogodbenici priznavata vlogo in morebiten prispevek organizirane civilne družbe, zlasti akademskih krogov, pri dialogu in procesu sodelovanja v okviru tega sporazuma ter se strinjata, da bosta spodbujali učinkovit dialog z organizirano civilno družbo in njeno učinkovito sodelovanje.
2. V skladu z demokratičnimi načeli ter zakoni in predpisi pogodbenic organizirana civilna družba:
a) lahko sodeluje pri procesu oblikovanja politik na nacionalni ravni;
b) je lahko obveščena in sodeluje pri posvetovanjih o strategijah razvoja in sodelovanja ter pri sektorskih politikah, zlasti na področjih, ki jo zadevajo, vključno z vsemi stopnjami razvojnega procesa;
c) pregledno upravlja vse morebitne finančne vire, ki so ji dodeljeni za podporo njenih dejavnosti;
d) lahko sodeluje pri izvajanju programov sodelovanja, vključno z izgradnjo zmogljivosti, na področjih, ki jo zadevajo.
ČLEN 39
Sodelovanje pri modernizaciji državne in javne uprave
Pogodbenici se na podlagi posebne ocene potreb, izvedene z medsebojnim posvetovanjem, strinjata o sodelovanju, namenjenem modernizaciji njunih javnih uprav, med drugim:
a) z izboljšanjem organizacijske učinkovitosti;
b) s povečanjem učinkovitosti institucij pri zagotavljanju storitev;
c) z zagotavljanjem preglednega upravljanja javnih sredstev in odgovornosti;
d) z izboljšanjem pravnega in institucionalnega okvira;
e) z izgradnjo zmogljivosti na področju načrtovanja in izvajanja politik (zagotavljanje javnih storitev, sestava proračuna in njegovo izvajanje, boj proti korupciji);
f) s krepitvijo pravosodnih sistemov;
g) z izboljšanjem mehanizmov in agencij organov pregona.
ČLEN 40
Načini sodelovanja
1. Pogodbenici soglašata, da bosta zagotovili ustrezna sredstva, vključno s finančnimi sredstvi, če to omogočajo njuna sredstva in predpisi, da bi izpolnili cilje sodelovanja iz tega sporazuma.
2. Pogodbenici spodbujata Evropsko investicijsko banko, da nadaljuje svoje delovanje v Indoneziji v skladu s svojimi postopki in finančnimi merili ter v skladu z indonezijskimi zakoni in predpisi.
NASLOV VI
INSTITUCIONALNI OKVIR
ČLEN 41
Skupni odbor
1. Pogodbenici se strinjata, da na podlagi tega sporazuma ustanovita Skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki obeh strani na najvišji možni ravni in ki bo imel nalogo:
a) zagotavljati pravilno delovanje in izvajanje tega sporazuma;
b) določati prednostne naloge glede na cilje tega sporazuma;
c) reševati razlike, ki bi izhajale iz uporabe ali razlage tega sporazuma;
d) dajati priporočila podpisnicam tega sporazuma o spodbujanju ciljev Sporazuma in, kadar je potrebno, reševati razhajanja pri uporabi ali razlagi tega sporazuma.
2. Skupni odbor se običajno sestane najmanj vsaki dve leti, izmenično v Indoneziji in v Bruslju, na datum, ki bo določen z obojestranskim dogovorom. Po dogovoru med pogodbenicama se lahko skličejo tudi izredni sestanki Skupnega odbora. Skupnemu odboru izmenično predseduje vsaka od pogodbenic. Dnevni red sestankov Skupnega odbora se določi sporazumno.
3. Skupni odbor lahko ustanovi posebne delovne skupine, ki mu pomagajo pri izvajanju njegovih nalog. Te delovne skupine o svojih dejavnostih podrobno poročajo Skupnemu odboru na vsakem sestanku.
4. Pogodbenici se strinjata, da je naloga Skupnega odbora tudi zagotoviti ustrezno delovanje morebitnih sektorskih sporazumov ali protokolov, ki so bili ali bodo sklenjeni med Skupnostjo in Indonezijo.
5. Skupni odbor za izvajanje tega sporazuma sprejme svoj poslovnik.
NASLOV VII
KONČNE DOLOČBE
ČLEN 42
Evolutivna klavzula
1. Pogodbenici lahko s skupnim dogovorom spremenita, revidirata in razširita ta sporazum, da bi izboljšali raven sodelovanja, vključno z njegovo dopolnitvijo s sporazumi ali protokoli o določenih področjih ali dejavnostih.
2. V okviru izvajanja tega sporazuma lahko vsaka pogodbenica oblikuje predloge za razširitev obsega sodelovanja, pri čemer upošteva izkušnje, pridobljene z izvajanjem Sporazuma.
ČLEN 43
Drugi sporazumi
1. Brez poseganja v ustrezne določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti niti ta sporazum niti ukrepi, sprejeti v skladu z njim, ne vplivajo na pristojnosti držav članic, da izvajajo dvostranske dejavnosti sodelovanja z Indonezijo ali da sklepajo, če je to ustrezno, nove sporazume o partnerstvu in sodelovanju z Indonezijo.
2. Ta sporazum ne vpliva na uporabo ali izvajanje obveznosti, ki jih imata pogodbenici v zvezi s tretjimi pogodbenicami.
ČLEN 44
Mehanizem za reševanje sporov
1. Pogodbenici lahko na Skupni odbor naslovita vsa razhajanja glede uporabe ali razlage tega sporazuma.
2. Skupni odbor bo ta razhajanja obravnaval v skladu s členom 41(1)(c) in (d).
3. Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila katere od svojih obveznosti iz tega sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden to stori, predloži Skupnemu odboru, razen v primerih posebne nujnosti, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja, da bi našli rešitev, sprejemljivo za pogodbenici.
4. Pogodbenici soglašata, da za namene pravilne razlage in praktične uporabe tega sporazuma izraz »primeri posebne nujnosti« v odstavku 3 pomeni primer, ko pride do bistvene kršitve Sporazuma s strani ene od pogodbenic. Bistvena kršitev je:
(i) zavračanje izvajanja Sporazuma, ki ni sankcionirano s splošnimi pravili mednarodnega prava, ali
(ii) kršenje bistvenih elementov Sporazuma, kot so opisani v členu 1(1), členu 3(2) in členu 35.
5. Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj motijo izvajanje tega sporazuma. O teh ukrepih se takoj obvesti drugo pogodbenico in se o njih na zahtevo druge pogodbenice posvetuje Skupni odbor.
ČLEN 45
Objekti in naprave
Za lažje delovanje v okviru tega sporazuma se pogodbenici strinjata, da bosta ustrezno pooblaščenim strokovnjakom in uradnikom, vključenim v izvajanje sodelovanja, v skladu z notranjimi pravili in predpisi pogodbenic zagotovili infrastrukturo, potrebno za izvajanje njihovih nalog.
ČLEN 46
Ozemlje uporabe
Ta sporazum velja na ozemlju, za katerega velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti pod pogoji, določenimi v Pogodbi, na eni strani in na ozemlju Indonezije na drugi strani.
ČLEN 47
Opredelitev pogodbenic
Za namene tega sporazuma »pogodbenici« pomeni Skupnost ali njene države članice ali Skupnost in njene države članice v skladu z njihovimi pooblastili na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani.
ČLEN 48
Začetek veljavnosti in trajanje
1. Ta sporazum začne veljati prvi dan naslednjega meseca, ki sledi datumu, ko zadnja pogodbenica uradno obvesti drugo, da so končani pravni postopki, potrebni v ta namen.
2. Sporazum se sklene za obdobje petih let. Veljavnost se samodejno podaljšuje za nadaljnja obdobja enega leta, razen če ena od pogodbenic drugo pogodbenico šest mesecev pred iztekom katerega koli nadaljnjega obdobja enega leta pisno obvesti o svoji nameri, da tega sporazuma ne podaljša.
3. Vse spremembe tega sporazuma se sprejmejo s soglasjem pogodbenic. Vse spremembe začnejo veljati potem, ko druga pogodbenica obvesti prvo, da so končani vsi potrebni uradni postopki.
4. Ta sporazum lahko pogodbenica odpove s pisnim obvestilom o odpovedi, poslanim drugi pogodbenici. Odpoved začne veljati šest mesecev po tem, ko druga pogodbenica prejeme obvestilo.
ČLEN 49
Uradno obveščanje
Uradno obvestilo se poda generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije oziroma ministru za zunanje zadeve Republike Indonezije.
ČLEN 50
Verodostojnost besedila
Ta sporazum je sestavljen v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in indonezijskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno.
SKLEPNA LISTINA
Pooblaščenci
EVROPSKE SKUPNOSTI (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti),
ter
KRALJEVINE BELGIJE,
REPUBLIKE BOLGARIJE,
ČEŠKE REPUBLIKE,
KRALJEVINE DANSKE,
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
REPUBLIKE ESTONIJE,
IRSKE,
HELENSKE REPUBLIKE,
KRALJEVINE ŠPANIJE,
FRANCOSKE REPUBLIKE,
ITALIJANSKE REPUBLIKE,
REPUBLIKE CIPER,
REPUBLIKE LATVIJE,
REPUBLIKE LITVE,
VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,
REPUBLIKE MADŽARSKE,
MALTE,
KRALJEVINE NIZOZEMSKE,
REPUBLIKE AVSTRIJE,
REPUBLIKE POLJSKE,
PORTUGALSKE REPUBLIKE,
ROMUNIJE,
REPUBLIKE SLOVENIJE,
SLOVAŠKE REPUBLIKE,
REPUBLIKE FINSKE,
KRALJEVINE ŠVEDSKE,
ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,
pogodbenic Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: držav članic)
na eni strani, ter
REPUBLIKE INDONEZIJE
na drugi strani,
ki so se sestali v Džakarti, dne 9. novembra 2009, da bi podpisali Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, so sprejeli Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju.
Pooblaščenci držav članic in pooblaščenec Republike Indonezije se seznanijo z naslednjo enostransko izjavo Evropske skupnosti:
»Določbe Sporazuma, ki spadajo v okvir naslova IV, dela III Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, so zavezujoče za Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot del Evropske skupnosti, dokler Združeno kraljestvo ali Irska (glede na posamezen primer) Republike Indonezije ne obvesti o svoji zavezanosti kot del Evropske skupnosti v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženem k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Enako velja za Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen k navedenima pogodbama.«
FRAMEWORK AGREEMENT
ON COMPREHENSIVE PARTNERSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF INDONESIA, OF THE OTHER PART
THE EUROPEAN COMMUNITY,
hereinafter referred to as “the Community” and
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, hereinafter referred to as the “Member States”,
of the one part, and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
of the other part,
Hereinafter jointly referred to as “the Parties”,
CONSIDERING the traditional links of friendship between the Republic of Indonesia and the Community, and the close historical, political and economic ties which unite them,
WHEREAS the Parties attach particular importance to the comprehensive nature of their mutual relationship,
REAFFIRMING the attachment of the Parties to the respect for the principles enshrined in the Charter of the United Nations,
REAFFIRMING the commitment of the Parties to the respect, promotion and protection of democratic principles and fundamental human rights, rule of law, peace and international justice as laid down, inter alia, in the United Nations Universal Declaration on Human Rights, the Rome Statute and other international human rights instruments where these are applicable to both Parties,
REAFFIRMING respect for sovereignty, territorial integrity and national unity of the Republic of Indonesia,
REAFFIRMING their attachment to the principles of the rule of law and of good governance, and their desire to promote economic and social progress for their peoples, taking into account the principle of sustainable development and environmental protection requirements,
REAFFIRMING that the most serious crimes of concern to the international community must not go unpunished and that those who are accused of them should be brought to justice and if found guilty should be duly punished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at national level and by enhancing global collaboration,
EXPRESSING their full commitment to fighting all forms of trans-national organised crime and terrorism in compliance with international law, including human rights law, humanitarian principles on migratory and refugee issues and international humanitarian law and to establishing effective international cooperation and instruments to ensure their eradication,
WHEREAS the Parties recognise that the adoption of relevant international conventions and other relevant UNSC Resolutions including UNSC Resolution 1540 underlie the commitment of the whole international community to fight against proliferation of weapons of mass destruction,
RECOGNISING the need to both strengthen disarmament as well as non-proliferation obligations under international law, inter alia, in order to exclude the danger posed by weapons of mass destruction,
RECOGNISING the importance of the Cooperation Agreement of 7 March 1980 between the European Economic Community and Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand – member countries of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) and subsequent accession protocols,
RECOGNISING the importance of strengthening the existing relationship between the Parties with a view to enhancing cooperation between them, and their common will to consolidate, deepen and diversify their relations in areas of mutual interest on the basis of equality, non-discrimination, respect for the natural environment and mutual benefit,
CONFIRMING their desire to enhance, taking account of activities undertaken in the regional framework, the cooperation between the Community and the Republic of Indonesia, based on shared values and mutual benefit,
PURSUANT to their respective laws and regulations,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
TITLE I
NATURE AND SCOPE
ARTICLE 1
General Principles
1. Respect for democratic principles and fundamental human rights, as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments applicable to both Parties underpins the internal and international policies of both Parties and constitutes an essential element of this Agreement.
2. The Parties confirm their shared values as expressed in the Charter of the United Nations.
3. The Parties confirm their commitment to promoting sustainable development, cooperating to address the challenge of climate change and contributing to reaching the Millennium Development Goals.
4. The Parties reaffirm their commitment to the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness and agree to strengthen cooperation with a view to further improving development performance.
5. The Parties reaffirm their attachment to the principles of good governance, the rule of law, including the independence of the judiciary, and the fight against corruption.
6. The implementation of this Partnership and Cooperation Agreement shall be based on the principles of equality and mutual benefit.
ARTICLE 2
Aims of Cooperation
With a view to strengthening their bilateral relationship, the Parties undertake to hold a comprehensive dialogue and promote further cooperation between them on all sectors of mutual interest. Their efforts will in particular be aimed at:
(a) establishing cooperation bilaterally and in all relevant regional and international fora and organisations;
(b) developing trade and investment between the Parties to their mutual advantage;
(c) establishing cooperation in all trade and investment-related areas of mutual interest, in order to facilitate trade and investment flows and to prevent and remove obstacles to trade and investment, including where appropriate, ongoing and future regional EC-ASEAN initiatives;
(d) establishing cooperation in other sectors of mutual interest, notably tourism, financial services; taxation and customs; macro-economic policy; industrial policy and SMEs; information society; science and technology; energy; transport and transport safety; education and culture; human rights; environment and natural resources, including marine environment; forestry; agriculture and rural development; cooperation on marine and fisheries; health; food safety; animal health; statistics; personal data protection; cooperation on the modernisation of the state and public administration; and intellectual property rights;
(e) establishing cooperation on migration issues, including legal and illegal migration, smuggling and trafficking in human beings;
(f) establishing cooperation on human rights and legal affairs;
(g) establishing cooperation on countering the proliferation of weapons of mass destruction;
(h) establishing cooperation on combating terrorism and transnational crimes, such as the manufacturing and trafficking of illicit drugs and their precursors and money laundering;
(i) enhance existing and encourage possible participation of both Parties within relevant sub-regional and regional cooperation programmes;
(j) raising the profiles of both Parties in each others' regions;
(k) promoting people-to-people understanding through cooperation of various non-governmental entities such as think-tanks, academics, civil society, and the media, in the form of seminars, conferences, youth interaction and other activities.
ARTICLE 3
Countering the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
1. The Parties consider that the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, both to state and non-state actors, represents one of the most serious threats to international stability and security.
2. The Parties therefore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery through full compliance with and national implementation of their existing obligations under multilateral disarmament and non-proliferation treaties/conventions, as well as other multilaterally negotiated agreements and international obligations under the Charter of the United Nations. The Parties agree that this provision constitutes an essential element of this agreement.
3. The Parties further agree to cooperate in and take steps towards strengthening the implementation of international instruments on disarmament and non-proliferation of weapons of mass destruction, applicable to both Parties, amongst others through sharing of information, expertise and experience.
4. The Parties agree also to cooperate and to contribute to countering the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery, by taking action towards signing, ratifying, or acceding to, as appropriate, and fully implement all other relevant international instruments.
5. The Parties furthermore agree to cooperate towards the establishment of effective national export controls, to prevent proliferation, controlling the export as well as transit of Weapons of Mass Destruction (WMD) related goods, including through WMD end-use control on dual use technologies and with effective sanctions for breaches of export controls.
6. The Parties agree to establish a regular political dialogue that will accompany and consolidate these elements. Such dialogue may take place on a regional basis.
ARTICLE 4
Legal Cooperation
1. The Parties shall cooperate on issues pertaining to the development of their legal systems, laws and legal institutions, including on their effectiveness, in particular by exchanging views and expertise as well as by capacity building. Within their powers and competences, the Parties shall endeavour to develop mutual legal assistance in criminal matters and extradition.
2. The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that those who are accused of them should be brought to justice and if found guilty should be duly punished.
3. The Parties agree to cooperate on the implementation of the Presidential Decree on the National Plan of Action of Human Rights 2004-2009, including preparations for the ratification and implementation of international human rights instruments, such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and the Rome Statute on the International Criminal Court.
4. The Parties agree that a dialogue between them on this matter would be beneficial.
ARTICLE 5
Cooperation in Combating Terrorism
1. The Parties, reaffirming the importance of the fight against terrorism, and in accordance with applicable international conventions, including human rights instruments and international humanitarian law, as well as with their respective legislation and regulations, and, taking into account the UN Global Counter–Terrorism Strategy, contained in the UNGA Resolution No. 60/288 of 8 September 2006, and the Joint EU-ASEAN Declaration on cooperation to combat terrorism of 28 January 2003, agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts.
2. The Parties shall, in the framework of the implementation of Resolution 1373 of the UN Security Council and other relevant UN resolutions, international conventions and instruments applicable to both Parties, cooperate in combating terrorism, through inter alia:
– exchange of information on terrorist groups and their support networks in accordance with international and national law;
– exchange of views on means and methods used to counter terrorism, including in technical fields and training, and by exchange of experiences in respect of terrorism prevention;
– cooperation on law enforcement, strengthening of the legal framework and addressing conditions conducive to the spread of terrorism;
– cooperation on the promotion of border control and management, strengthening capacity building through the establishment of networking, training and education programmes, exchange of visits of high officials, academics, analysts and field operators, and organising seminars and conferences.
TITLE II
COOPERATION IN REGIONAL AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS
ARTICLE 6
The Parties undertake to exchange views and cooperate within the framework of regional and international fora and organisations such as the United Nations, ASEAN-EU dialogue, ASEAN Regional Forum (ARF), the Asia-Europe Meeting (ASEM), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the World Trade Organisation (WTO).
TITLE III
BILATERAL AND REGIONAL COOPERATION
ARTICLE 7
1. For each sector of dialogue and cooperation under this Agreement, and while giving due emphasis to matters under bilateral cooperation, both sides agree to carry out the related activities at bilateral or regional level or through a combination of both frameworks. In choosing the appropriate framework, the Parties will seek to maximise the impact on and reinforce the involvement of all interested parties, while making the best possible use of available resources, taking account of the political and institutional feasibility, and, where appropriate, ensuring coherence with other activities involving the Community and ASEAN partners.
2. The Community and Indonesia may, as appropriate, decide to extend financial support to cooperation activities in the areas covered by the agreement or in relation to it, in accordance with their respective financial procedures and resources. This cooperation may in particular include organisation of training schemes, workshops and seminars, exchanges of experts, studies, and other actions agreed by the Parties.
TITLE IV
COOPERATION ON TRADE AND INVESTMENT
ARTICLE 8
General Principles
1. The Parties shall engage in a dialogue on bilateral and multilateral trade and trade-related issues with a view to strengthening bilateral trade relations and advancing the multilateral trade system.
2. The Parties undertake to promote the development and diversification of their reciprocal commercial exchanges to the highest possible level and to their mutual benefit. They undertake to achieve improved market access conditions by working towards the elimination of barriers to trade, in particular through the timely removal of non-tariff barriers and by taking measures to improve transparency, having regard to the work carried out by international organisations in this field.
3. Recognising that trade plays an indispensable role in development, and that assistance in the form of trade preferences schemes have proven beneficial to developing countries, the Parties endeavour to strengthen their consultation on such assistance in full WTO compliance.
4. The Parties shall keep each other informed concerning the development of trade and trade-related policies such as agricultural policy, food safety policy, animal health policy, consumer policy, hazardous chemical substances, and waste management policy.
5. The Parties shall encourage dialogue and cooperation to develop their trade and investment relations, including the provision of technical capacity building to solve problems, in the areas referred to under Articles 9 to 16.
ARTICLE 9
Sanitary and Phytosanitary (SPS) Issues
The Parties shall discuss and exchange information on legislation, certification and inspection procedures, within the framework of the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary matters (SPS), the International Plant Protection Convention (IPPC), the Office International des Epizooties (OIE) and the CODEX Alimentarius Commission (CAC).
ARTICLE 10
Technical Barriers to Trade (TBT)
The Parties shall promote the use of international standards and co-operate and exchange information on standards, conformity assessment procedures and technical regulations, especially within the framework of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT).
ARTICLE 11
Intellectual Property Rights Protection
The Parties shall cooperate on improving and enforcing Intellectual Property protection and utilisation based upon best practices, and enhancing the dissemination of the knowledge thereof. Such cooperation may include exchange information and experience on issues such as the practice, promotion, dissemination, streamlining, management, harmonisation, protection and effective application of intellectual property rights, the prevention of abuses of such rights, the fight against counterfeiting and piracy.
ARTICLE 12
Trade Facilitation
The Parties shall share experiences and examine possibilities to simplify import, export and other customs procedures, increase transparency of trade regulations and develop customs cooperation, including mutual administrative assistance mechanisms and also seek convergence of views and joint action in the context of international initiatives. The Parties will pay special attention to increasing the security dimension of international trade, including transport services, and to ensuring a balanced approach between trade facilitation and the fight against fraud and irregularities.
ARTICLE 13
Customs Cooperation
Without prejudice to other forms of cooperation provided for under this Agreement, both Parties state their interest, in considering the possibility, in the future, of the conclusion of a protocol on customs cooperation, including mutual assistance, within the institutional framework laid down in this Agreement.
ARTICLE 14
Investment
The Parties shall encourage a greater flow of investment through the development of an attractive and stable environment for reciprocal investment through a consistent dialogue aimed at enhancing understanding and cooperation on investment issues, exploring administrative mechanisms to facilitate investment flows, and promoting a stable, transparent, open and non-discriminatory investment regime.
ARTICLE 15
Competition Policy
The Parties shall promote the effective establishment and application of competition rules and the dissemination of information in order to foster transparency and legal certainty for enterprises operating in each other's markets.
ARTICLE 16
Services
The Parties shall establish a consistent dialogue notably aimed at exchanging information on their respective regulatory environments, promoting access to each other's markets, promoting access to sources of capital and technology, promoting trade in services between both regions and in third countries' markets.
TITLE V
COOPERATION IN OTHER SECTORS
ARTICLE 17
Tourism
1. The Parties may cooperate in order to improve the exchange of information and establish best practice so as to ensure balanced and sustainable development of tourism in accordance with the World Tourism Organization's Global Code of Ethics for Tourism and with sustainability principles which form the basis of the local Agenda 21 process.
2. The Parties may develop cooperation on safeguarding and maximising the potential of natural and cultural heritage, mitigating tourism negative impacts, and increasing positive contribution of tourism business to local community sustainable development, inter alia, by developing eco-tourism, respecting the integrity and interests of local communities, and improving training in the tourism industry.
ARTICLE 18
Financial Services
The Parties agree to foster, according to their needs and within the framework of their respective programmes and legislation, cooperation on financial services.
ARTICLE 19
Economic Policy Dialogue
1. The Parties agree to cooperate on promoting the exchange of information and the sharing of experiences on their respective economic trends and policies, as well as the sharing of experiences on economic policies including within the context of regional economic cooperation and integration.
2. The Parties endeavour to deepen the dialogue between their authorities on economic matters which, as agreed by the Parties, may include areas such as monetary policy, fiscal (including tax) policy, public finance, and macroeconomic stabilisation and external debt.
3. The Parties recognise the importance of improving transparency and the exchange of information in order to facilitate the enforcement of measures preventing the avoidance or evasion of taxes, within the context of their respective legal frameworks. They agree to improve cooperation in this area.
ARTICLE 20
Industrial Policy and SME Cooperation
1. The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives, agree to promote industrial policy cooperation in all fields deemed suitable, with a view to improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs), inter alia, through:
– exchanging information and experiences on creating framework conditions for SMEs to improve their competitiveness;
– promoting contacts between economic operators, encouraging joint investments and establishing joint ventures and information networks notably through existing horizontal Community programmes, stimulating in particular transfers of soft and hard technology between partners;
– facilitating access to finance and markets, providing information and stimulating innovation exchanging good practice on access to finance particularly for micro– and small enterprises;
– joint research projects in selected industrial areas and cooperation on standards and conformity assessment procedures and technical regulations, as mutually agreed.
2. The Parties shall facilitate and support the relevant activities established by the private sectors of both sides.
ARTICLE 21
Information Society
The Parties, recognising that information and communication technologies are key elements of modern life and of vital importance to economic and social development, shall endeavour to cooperate, and such cooperation shall, inter alia, focus on:
(a) facilitating comprehensive dialogue on the different aspects of the Information Society, in particular electronic communications policies and regulation including universal service, licensing and general authorisations, protection of privacy and personal data, and the independence and efficiency of the regulatory authority;
(b) interconnection and interoperability of Community, Indonesian and Southeast Asian networks and services;
(c) standardisation and dissemination of new information and communications technologies;
(d) promotion of research cooperation between the Community and Indonesia in the area of Information and Communication Technologies;
(e) joint research projects in the area of Information and Communication Technologies (ICT);
(f) security issues/aspects of ICT.
ARTICLE 22
Science and Technology
1. The Parties agree to cooperate in the field of science and technology in areas of mutual interest, such as energy, transport, environment and natural resources and health, taking account of their respective policies.
2. The aims of such cooperation shall be to:
(a) encourage exchanges of information and know-how on science and technology, especially on the implementation of policies and programmes;
(b) promote enduring relations between the Parties' scientific communities, research centres, universities and industry;
(c) promote human resources training;
(d) promote other forms of mutually agreed cooperation.
3. Cooperation may take the form of joint research projects and exchanges, meetings and training of scientists through international mobility schemes, providing for the maximum dissemination of the results of research.
4. In this cooperation, the Parties shall favour the participation of their respective higher education institutions, research centres and productive sectors, in particular SMEs.
ARTICLE 23
Energy
The Parties endeavour to enhance cooperation in the energy sector. To this end, the Parties agree to promote mutually beneficial contacts with a view to:
(a) diversifying energy supplies in order to improve security of supply, developing new and renewable forms of energy, and cooperating on upstream and downstream industrial energy activities;
(b) achieving rational use of energy with contributions from both supply and demand sides and enhancing cooperation to combat climate change, including through the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol;
(c) fostering the transfer of technology aimed at sustainable energy production and use;
(d) addressing the links between affordable access to energy and sustainable development.
ARTICLE 24
Transport
1. The Parties endeavour to cooperate in all relevant areas of transport policy with a view to improving the movement of goods and passengers, promoting safety, maritime and aviation safety and security, human resource development, environmental protection, and increasing the efficiency of their transport systems.
2. The forms of cooperation may include, inter alia:
(a) exchanges of information on their respective transport policies and practices, especially regarding urban, rural, inland water and maritime transport, including their logistics and the interconnection and interoperability of multimodal transport networks, as well as the management of road, railways, ports and airports;
(b) possible utilisation of the European global satellite navigation system (Galileo), with a focus on issues of mutual interest;
(c) a dialogue in the field of air transport services, aiming at the further development of bilateral relations between the Parties in areas of mutual interest; including amending certain elements in existing bilateral Air Services Agreements between Indonesia and individual Member States in order to bring these into conformity with the respective laws and regulations of the Parties, and to examine possibilities for further development of cooperation in the field of air transport;
(d) a dialogue in the field of maritime transport services aiming at unrestricted access to the international maritime markets and trades on a commercial basis, abstention from introducing cargo sharing clauses, national treatment and MFN clause for vessels operated by nationals or companies of the other Party and issues related to door-to-door transport services;
(e) the implementation of security, safety and pollution prevention standards and regulations, notably as regards maritime transport and aviation, in line with the relevant International Conventions.
ARTICLE 25
Education and Culture
1. The Parties agree to promote education and cultural cooperation that duly respects their diversity, in order to enhance mutual understanding and the knowledge of their respective cultures.
2. The Parties endeavour to take appropriate measures to promote cultural exchanges and carry out joint initiatives in various cultural spheres including the joint organisation of cultural events. In this regard, the Parties also agree to continue supporting the activities of the Asia-Europe Foundation.
3. The Parties agree to consult and cooperate in relevant international fora, such as the UNESCO, and to exchange views on cultural diversity including developments such as the ratification and the implementation of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions.
4. The Parties shall furthermore place emphasis on measures designed to create links between their respective specialist agencies, to encourage exchanges of information and publications, know-how, students, experts and technical resources, to promote ICT in education, and taking advantage of the facilities offered by Community programmes in Southeast Asia in the area of education and culture as well as the experience that both Parties have acquired in this area. Both sides also agree to promote the implementation of the Erasmus Mundus programme.
ARTICLE 26
Human Rights
1. The Parties agree to cooperate in the promotion and protection of human rights.
2. Such cooperation may include, inter alia:
(a) supporting the implementation of the Indonesian National Plan of Action of Human Rights;
(b) human rights promotion and education;
(c) strengthening of human rights-related institutions;
3. The Parties agree that a dialogue between them on this matter would be beneficial.
ARTICLE 27
Environment and Natural Resources
1. The Parties agree on the need to conserve and manage in a sustainable manner natural resources and biological diversity as a basis for the development of current and future generations.
2. The outcome of the World Summit on Sustainable Development as well as the implementation of relevant multilateral environmental agreements applicable to both Parties shall be taken into account in all activities undertaken by the Parties under this Agreement.
3. The Parties endeavour to continue their cooperation in the regional programmes on protection of the environment, specifically as regards:
(a) environmental awareness and law enforcement capacity;
(b) capacity building on climate change and energy efficiency focused on research and development, monitoring and analysis of climate change and greenhouse effects, mitigating and adaptation programs;
(c) capacity building for participating in and implementing multilateral environmental agreements, including biodiversity, biosafety and CITES;
(d) promoting environmental technologies, products and services, including capacity building in environmental management systems and environmental labelling;
(e) prevention of illegal transboundary movement of hazardous substances, hazardous wastes and other forms of waste;
(f) coastal and marine environment, conservation, pollution, and degradation control;
(g) local participation in environmental protection and sustainable development;
(h) soils and land management;
(i) taking measures to counter transboundary haze pollution.
4. The Parties shall encourage mutual access to their programmes in this field, in accordance with the specific terms of such programmes.
ARTICLE 28
Forestry
1. The Parties agree on the need to protect, conserve, and manage in a sustainable manner forest resources and their biological diversity for the benefit of current and future generations.
2. The Parties endeavour to continue their cooperation to improve forest and land fire management, combating illegal logging and its associated trade, forest governance, and the promotion of sustainable forest management.
3. The Parties shall develop cooperation programmes, among others on:
(a) cooperation via the relevant international, regional and bilateral fora on promoting the establishment of legal instruments, dealing with illegal logging and related trade;
(b) capacity building, research and development;
(c) Support for the development of a sustainable forest sector;
(d) the development of forest certification.
ARTICLE 29
Agriculture and Rural Development
The Parties agree to develop cooperation on agriculture and rural development. Areas of cooperation that can be further developed among others are:
(a) agricultural policy and international and agricultural outlook in general;
(b) the possibilities for removing barriers to trade in crops, livestock, and their products;
(c) development policy in rural areas;
(d) quality policy for crops, and livestock, and Protected Geographical Indications;
(e) market development and the promotion of international trade relations;
(f) development of sustainable agriculture.
ARTICLE 30
Marine and Fisheries
The Parties shall encourage marine and fisheries cooperation, at bilateral and multilateral level, particularly in view of promoting sustainable and responsible marine and fisheries development and management. Areas of cooperation may include:
(a) exchange of information;
(b) supporting sustainable and responsible long term marine and fisheries policy including conservation and management of coastal and marine resources;
(c) promoting efforts to prevent and combat illegal, unreported and unregulated fishing practices and
(d) market development and capacity building.
ARTICLE 31
Health
1. The Parties agree to cooperate in the health sector in areas of mutual interest, with a view to strengthening activities in the fields of research, health system management, nutrition, pharmaceuticals, preventive medicine, major communicable diseases such as Avian and pandemic influenza, HIV/AIDS, SARS, as well as non-communicable diseases such as cancer and cardiac diseases, traffic injuries and other health threats, including drug dependence.
2. Cooperation shall take place mainly through:
(a) exchange of information and experiences in the abovementioned areas;
(b) programmes on epidemiology, and decentralisation, health financing, community empowerment and administration of health services;
(c) capacity building through the technical assistance, development of vocational training programmes;
(d) programmes to improve health services, and to support related activities including among others the reduction of infant and maternal mortality rates.
ARTICLE 32
Statistics
The Parties agree to promote in accordance with existing activities on statistical cooperation between the Community and ASEAN, the harmonisation of statistical methods and practice including the gathering and dissemination of statistics, thus enabling them to use, on a mutually acceptable basis, statistics on trade in goods and services and, more generally, on any other area covered by this Agreement which lends itself to statistical processing, such as collection, analysis and dissemination.
ARTICLE 33
Personal Data Protection
1. The Parties agree to engage in this field, with the mutual aim of improving the level of protection of personal data bearing in mind best international practice, such as that contained in the United Nations Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files (UN General Assembly Resolution 45/95 of 14 December 1990).
2. Cooperation on protection of personal data may include, inter alia, technical assistance in the form of exchange of information and expertise taking into account the laws and regulations of the Parties.
ARTICLE 34
Migration
1. The Parties reaffirm the importance of joint efforts in managing migratory flows between their territories and with a view to strengthening cooperation, they shall establish a comprehensive dialogue on all migration-related issues, including illegal migration, smuggling and trafficking in human beings, as well as the protection of those in need of international protection. Migration aspects shall be included in the national strategies for economic and social development of both Parties. Both Parties agree to respect humanitarian principles in addressing migratory issues.
2. Cooperation between the Parties should be according to a specific needs-assessment conducted in mutual consultation between the Parties and be implemented in accordance with the relevant legislation of the Parties in force. The cooperation, inter alia, will focus on:
(a) addressing root causes of migration;
(b) development and implementation of national legislation and practices in accordance with relevant international laws applicable to both Parties and, in particular, to ensure the respect of the principle of “non-refoulement”;
(c) issues identified as being of mutual interest in the field of visas, travel documents and border control management;
(d) admission rules, as well as the rights and status of persons admitted, fair treatment and integration of lawfully residing non-nationals, education and training, measures against racism and xenophobia;
(e) technical and human capacity building;
(f) the establishment of an effective and preventive policy against illegal migration, smuggling and trafficking in human beings, including ways to combat networks of smugglers and traffickers and protect the victims of such trafficking;
(g) the return, under humane and dignified conditions, of persons residing illegally including the promotion of their voluntary return, and the readmission of such persons in accordance with paragraph 3.
3. Within the framework of the cooperation to prevent and control illegal immigration and without prejudice to the need for protection of victims of human trafficking, the Parties further agree to:
(a) identify their alleged nationals and readmit any of their nationals illegally present on the territory of a Member State or Indonesia, upon request and without undue delay and further formalities once nationality has been established;
(b) provide their readmitted nationals with appropriate identity documents for such purposes.
4. The Parties, upon request, agree to negotiate with a view to conclude an agreement regulating the specific obligations for the Parties on readmission, including an obligation for the readmission of their respective nationals and nationals of other countries. This would also address the issue of stateless persons.
ARTICLE 35
Combating Organised Crime and Corruption
The Parties agree to cooperate and contribute to the fight against organised, economic and financial crime and corruption through full compliance with their existing mutual international obligations in this area including on effective cooperation in the recovery of assets or funds derived from acts of corruption. This provision constitutes an essential element of this Agreement.
ARTICLE 36
Cooperation in Combating Illicit Drugs
1. Within their respective legal frameworks the Parties shall cooperate to ensure a comprehensive and balanced approach through effective action and coordination between the competent authorities including from the health, education, law enforcement including custom services, social, justice and interior sectors, legal market regulations, with the aim of reducing to the greatest extent possible the supply, trafficking and demand of illicit drugs as well as their impact on drug users and society at large and to achieve a more effective prevention of diversion of chemical precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances.
2. The Parties shall agree on means of cooperation to attain these objectives. Actions shall be based on commonly agreed principles along the lines of the relevant international conventions, the Political Declaration and the Special Declaration on the guiding principles of drug demand reduction, approved by the Twentieth United Nations General Assembly Special Session on Drugs in June 1998.
3. The cooperation between the Parties may comprise exchanges of views on legislative frameworks and best practices, as well as technical and administrative assistance in the following areas: prevention and treatment of drug abuse, covering a wide range of modalities including reduction of harm related to drug abuse; information and monitoring centres; training of personnel; drug related research; judicial and police cooperation and the prevention of diversion of chemical precursors used for the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. The Parties may agree to include other areas.
4. The Parties may cooperate to promote sustainable alternative development policies aimed at reducing to the greatest extent possible illicit drugs cultivation, with particular reference to cannabis.
ARTICLE 37
Cooperation in Combating Money Laundering
1. The Parties agree on the need to work towards and to cooperate on preventing the use of their financial systems to launder the proceeds of all criminal activities such as drug trafficking and corruption.
2. Both Parties agree to cooperate on technical and administrative assistance aimed at the development and implementation of regulations and the effective functioning of mechanisms to combat money laundering and financing of terrorism including on recovery of assets or funds derived from the proceeds of crimes.
3. The cooperation shall allow exchanges of relevant information within the framework of respective legislations and the adoption of appropriate standards to combat money laundering and financing of terrorism equivalent to those adopted by the Community and relevant international bodies active in this area, such as the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
ARTICLE 38
Civil Society
1. The Parties recognise the role and potential contribution of organised civil society, especially academics, in the dialogue and cooperation process under this agreement and agree to promote effective dialogue with organised civil society and its effective participation.
2. In accordance with democratic principles and the laws and regulations of each Party, organised civil society may:
(a) participate in the policy-making process at national level;
(b) be informed of and participate in consultations on development and cooperation strategies and sectoral policies, particularly in areas concerning them, including all stages of the development process;
(c) manage transparently any financial resources allocated to them in support of their activities;
(d) participate in the implementation of cooperation programmes, including capacity building, in the areas that concern them.
ARTICLE 39
Cooperation on the Modernisation of the State and Public Administration
The Parties, based upon specific needs assessment conducted through mutual consultation, agree to cooperate with a view to the modernisation of their public administration, inter alia:
(a) improving organisational efficiency;
(b) increasing institutions' effectiveness in service delivery;
(c) ensuring transparent management of public resources and accountability;
(d) improving the legal and institutional framework;
(e) building capacities for policy design and implementation (public service delivery, budget composition and execution, anti-corruption);
(f) reinforcing the judiciary systems;
(g) improving law enforcement mechanisms and agencies.
ARTICLE 40
Means of Cooperation
1. The Parties agree to make available the appropriate resources, including financial means, insofar as their respective resources and regulations allow, in order to fulfil the cooperation objectives set out in this Agreement.
2. The Parties shall encourage the European Investment Bank to continue its operations in Indonesia, in accordance with its procedures and financing criteria and Indonesia's laws and regulations.
TITLE VI
INSTITUTIONAL FRAMEWORK
ARTICLE 41
Joint Committee
1. The Parties agree to establish under this Agreement a Joint Committee, composed of representatives of both sides at the highest possible level, whose tasks shall be to:
(a) ensure the proper functioning and implementation of this Agreement;
(b) set priorities in relation to the aims of this Agreement;
(c) resolve differences arising in the application or interpretation of this Agreement;
(d) make recommendations to the Parties signatory to this Agreement for promoting the objectives of this Agreement and, where necessary, for settling any divergence in the application or interpretation of this Agreement.
2. The Joint Committee shall normally meet not less than every two years in Indonesia and Brussels alternately, on a date to be fixed by mutual agreement. Extraordinary meetings of the Joint Committee may also be convened by agreement between the Parties. The Joint Committee shall be chaired alternately by each of the Parties. The agenda for meetings of the Joint Committee shall be determined by agreement between the Parties.
3. The Joint Committee may set up specialised working groups in order to assist it in the performance of its tasks. These working groups shall make detailed reports of their activities to the Joint Committee at each of its meetings.
4. The Parties agree that it shall also be the task of the Joint Committee to ensure the proper functioning of any sectoral agreement or protocol concluded or to be concluded between the Community and Indonesia.
5. The Joint Committee shall adopt its own rules of procedure for the application of this Agreement.
TITLE VII
FINAL PROVISIONS
ARTICLE 42
Future Development Clause
1. The Parties may by mutual consent amend, revise, and expand this Agreement with a view to enhancing the level of cooperation, including through supplementing it by means of agreements or protocols on specific sectors or activities.
2. With regard to the implementation of this Agreement, either of the Parties may put forward suggestions for widening the scope of cooperation, taking into account the experience gained in its application.
ARTICLE 43
Other Agreements
1. Without prejudice to the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community, neither this Agreement nor action taken hereunder shall in any way affect the powers of the Member States to undertake bilateral cooperation activities with Indonesia or to conclude, where appropriate, new partnership and cooperation agreements with Indonesia.
2. This Agreement shall not affect the application or implementation of commitments undertaken by the respective Parties in relations with third parties.
ARTICLE 44
Settlement Mechanism
1. Each Party may refer to the Joint Committee any divergence in the application or interpretation of this Agreement.
2. The Joint Committee will deal with the divergence in accordance with Article 41(1)(c) and (d).
3. If either Party considers that the other Party has failed to fulfil any of its obligations under this Agreement it may take appropriate action. Before doing so, except in cases of special urgency, it shall present to the Joint Committee all the relevant information required for a thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the Parties.
4. The Parties agree that for the purpose of the correct interpretation and practical application of this agreement the term “cases of special urgency” in paragraph 3 means a case of the material breach of the Agreement by one of the Parties. A material breach consists in:
(i) repudiation of the agreement not sanctioned by the general rules of international law, or
(ii) violation of an essential element of the Agreement, as described in Articles 1(1), 3(2) and 35.
5. In the selection of actions, priority must be given to those which least disturb the functioning of this Agreement. These actions shall be notified immediately to the other Party and shall be the subject of consultations within the Joint Committee if the other Party so requests.
ARTICLE 45
Facilities
To facilitate cooperation in the framework of this Agreement, both Parties agree to grant necessary facilities to duly authorised experts and officials involved in implementing cooperation for the performance of their functions, in accordance with internal rules and regulations of both Parties.
ARTICLE 46
Territorial Application
This Agreement shall apply to the territory in which the Treaty establishing the European Community is applied under the conditions laid down in that Treaty, on the one hand, and to the territory of Indonesia, on the other.
ARTICLE 47
Definition of the Parties
For the purposes of this Agreement, “the Parties” shall mean the Community or its Member States or the Community and its Member States, in accordance with their respective powers, on the one hand, and the Republic of Indonesia, on the other.
ARTICLE 48
Entry into Force and Duration
1. This Agreement shall enter into force on the first day of the month following the date on which the last Party has notified the other of the completion of the legal procedures necessary for this purpose.
2. This Agreement is valid for a period of five years. It shall be automatically extended for further successive periods of one year, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention not to extend this Agreement six months prior to the end of any subsequent one-year period.
3. Any amendments of this Agreement shall be made by agreement between the Parties. Any amendments shall become effective only after the latter Party has notified the other that all necessary formalities have been completed.
4. This Agreement may be terminated by one Party by written notice of denunciation given to the other Party. The termination shall take effect six months after receipt of notification by the other Party.
ARTICLE 49
Notification
Notification shall be made to the Secretary-General of the Council of the European Union and the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, respectively.
ARTICLE 50
Authentic Text
This Agreement is drawn up in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovene, Spanish, Swedish, Slovak and Indonesian languages, each of these texts being equally authentic.
FINAL ACT
The Plenipotentiaries of
THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as “the Community”
And
THE KINGDOM OF BELGIUM,
THE REPUBLIC OF BULGARIA,
THE CZECH REPUBLIC,
THE KINGDOM OF DENMARK,
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE REPUBLIC OF ESTONIA,
IRELAND,
THE HELLENIC REPUBLIC,
THE KINGDOM OF SPAIN,
THE FRENCH REPUBLIC,
THE ITALIAN REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF CYPRUS,
THE REPUBLIC OF LATVIA,
THE REPUBLIC OF LITHUANIA,
THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG,
THE REPUBLIC OF HUNGARY,
MALTA,
THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,
THE REPUBLIC OF AUSTRIA,
THE REPUBLIC OF POLAND,
THE PORTUGUESE REPUBLIC,
ROMANIA,
THE REPUBLIC OF SLOVENIA,
THE SLOVAK REPUBLIC,
THE REPUBLIC OF FINLAND,
THE KINGDOM OF SWEDEN,
THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,
Contracting Parties to the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, hereinafter referred to as “the Member States”
of the one part, and
THE REPUBLIC OF INDONESIA
of the other part,
meeting at Jakarta on 9 November 2009 for the signature of the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part and the Republic of Indonesia, of the other part, have adopted the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation.
The plenipotentiaries of the Member States and the plenipotentiary of the Republic of Indonesia take note of the following Unilateral Declaration by the European Community:
“The provisions of the Agreement that fall within the scope of Part III, Title IV of the Treaty establishing the European Community bind the United Kingdom and Ireland as separate Contracting Parties, and not as part of the European Community, until the United Kingdom or Ireland (as the case may be) notifies the Republic of Indonesia that it has become bound as part of the European Community in accordance with the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community. The same applies to Denmark, in accordance with the Protocol annexed to those Treaties on the position of Denmark.”
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-02/10-10/9
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EPA 1445-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, španskem, švedskem ter v indonezijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti