Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

132. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP), stran 889.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 22. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-9
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BLAVTP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, podpisan 10. februarja 2010 v Rigi.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE LATVIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Latvije, v nadaljevanju "pogodbenici", sta se ob medsebojnem upoštevanju državnih interesov in varnosti v želji, da bi zagotovili varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med njima ali med javnimi in zasebnimi subjekti v njuni pristojnosti, sporazumeli o:
1. ČLEN
POMEN IZRAZOV
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
tajni podatek: podatek, dokument ali gradivo v kateri koli obliki, ki se prenese ali nastane med pogodbenicama po notranji zakonodaji pogodbenice in ga je treba varovati pred nepooblaščenim razkritjem, odtujitvijo ali izgubo ter je določen kot tajen in ustrezno označen;
pogodba s tajnimi podatki: pogodba z izvajalci ali podizvajalci, vključno s pogajanji za sklenitev pogodbe, ki vsebuje tajne podatke in vključuje dostop do tajnih podatkov ali njihovo nastajanje;
"potreba po seznanitvi": načelo, po katerem se dostop do tajnih podatkov lahko dovoli samo posamezniku, ki v okviru uradnih dolžnosti potrebuje tak dostop;
pogodbenica izvora: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki da tajne podatke drugi pogodbenici;
pogodbenica prejemnica: pogodbenica, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ki prejme tajne podatke od pogodbenice izvora;
tretja stran: država, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ali mednarodna organizacija, ki ni pogodbenica tega sporazuma;
dovoljenje za dostop do tajnih podatkov: odločitev po varnostnem preverjanju osebe v skladu z notranjo zakonodajo, na podlagi katere je posameznik pooblaščen za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti, ki je navedena na dovoljenju, in za ravnanje z njimi;
varnostno dovoljenje organizacije: odločitev po varnostnem preverjanju, da izvajalec, ki je pravna oseba, izpolnjuje pogoje za ravnanje s tajnimi podatki v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenice.
2. ČLEN
OZNAKE STOPENJ TAJNOSTI
1. Tajni podatki, ki se dajo na podlagi tega sporazuma, so označeni z ustreznimi oznakami stopnje tajnosti po notranji zakonodaji pogodbenic.
2. Enakovredne stopnje tajnosti so:
+-------------------+----------------------+-------------------+
|   Republika   |   Republika    |v angleškem jeziku |
|   Slovenija   |    Latvija    |          |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|  STROGO TAJNO  |  SEVIŠKI SLEPENI  |  TOP SECRET   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    TAJNO    |    SLEPENI    |   SECRET    |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|    ZAUPNO   |  KONFIDENCIALI   |  CONFIDENTIAL  |
+-------------------+----------------------+-------------------+
|   INTERNO   | DIENESTA VAJADZIBAM |  RESTRICTED   |
+-------------------+----------------------+-------------------+
3. ČLEN
PRISTOJNI VARNOSTNI ORGANI
1. Pristojna varnostna organa pogodbenic, ki sta odgovorna za varnost in varovanje tajnih podatkov v skladu s svojo notranjo zakonodajo ter za izvajanje tega sporazuma, sta:
v Republiki Sloveniji:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (nacionalni varnostni organ);
v Republiki Latviji:
Satversmes aizsardzības birojs (nacionalni varnostni organ).
2. Pristojna varnostna organa se obveščata o vsakem drugem pristojnem varnostnem organu, ki je odgovoren za izvajanje tega sporazuma.
3. Pogodbenici se obveščata o vseh poznejših spremembah pristojnih varnostnih organov.
4. ČLEN
VARNOSTNA NAČELA
1. Dostop do tajnih podatkov, ki se dajo na podlagi tega sporazuma, je omejen na:
a) posameznike po načelu "potrebe po seznanitvi" in
b) pravne osebe s sposobnostjo za ravnanje s tajnimi podatki, če so bili ti posamezniki in pravne osebe pravilno pooblaščeni v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenice.
2. Če so izpolnjene postopkovne zahteve iz notranje zakonodaje, si pogodbenici priznavata dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacij. Ustrezno se uporablja drugi odstavek 2. člena.
3. Pogodbenica izvora:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z njeno notranjo zakonodajo;
b) obvesti pogodbenico prejemnico o vseh pogojih za dajanje tajnih podatkov ali omejitvah pri njihovi uporabi ter o vseh poznejših spremembah stopnje tajnosti.
4. Pogodbenica prejemnica:
a) v skladu s svojo notranjo zakonodajo tajnim podatkom zagotovi enakovredno stopnjo varovanja, kot jo zagotavlja pogodbenica izvora;
b) zagotovi, da so tajni podatki označeni z enakovredno oznako stopnje tajnosti v skladu z drugim odstavkom 2. člena;
c) zagotovi, da se brez pisnega dovoljenja pogodbenice izvora stopnja tajnosti ne spremeni.
5. Pogodbenica prejemnica tajne podatke uporabi samo za namen, za katerega so ji bili dani, in z omejitvami, ki jih je navedla pogodbenica izvora.
6. Pogodbenica prejemnica tajnih podatkov ne da tretji strani brez pisnega soglasja pogodbenice izvora.
5. ČLEN
PRENOS TAJNIH PODATKOV
1. Tajni podatki se med pogodbenicama prenašajo po diplomatski poti.
2. Pristojna varnostna organa pogodbenic se lahko dogovorita tudi za drug način prenosa vključno z dostavo večjih pošiljk tajnih podatkov ali uporabo zaščitenih informacijskih in komunikacijskih poti.
3. Pogodbenica prejemnica pisno potrdi prejem tajnih podatkov ter o tem obvesti pristojni varnostni organ.
6. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE, PREVAJANJE IN UNIČEVANJE
1. Vsi izvodi in prevodi imajo ustrezno oznako stopnje tajnosti in so varovani kot tajni podatki izvirnika. Prevajajo jih lahko samo posamezniki, ki imajo ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov. Prevodi in izvodi so omejeni na število, potrebno za uradni namen. Tajni podatki stopnje STROGO TAJNO/SEVIŠĶI SLEPENI/TOP SECRET se prevajajo ali razmnožujejo samo s pisnim soglasjem pogodbenice izvora.
2. Vsak prevod ima v jeziku prevoda ustrezno oznako, da vsebuje tajne podatke pogodbenice izvora.
3. Tajni podatki stopnje TAJNO/SLEPENI/SECRET ali nižje se uničijo v skladu z notranjo zakonodajo.
4. Tajni podatki stopnje STROGO TAJNO/SEVIŠĶI SLEPENI/TOP SECRET se ne uničijo in se vrnejo pogodbenici izvora.
7. ČLEN
OBISKI
1. Za obiske, pri katerih je potreben dostop do tajnih podatkov, se zahteva predhodno pisno soglasje, ki ga izda pristojni varnostni organ gostitelj.
2. Zaprosilo za obisk se predloži ustreznemu pristojnemu varnostnemu organu vsaj 20 dni pred začetkom obiska in vsebuje:
– ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice ali potnega lista;
– položaj obiskovalca s podatki o delodajalcu, ki ga obiskovalec zastopa, ali naslov pogodbe s tajnimi podatki, pri kateri obiskovalec sodeluje, in podrobne podatke o njej;
– veljavnost in stopnjo tajnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov obiskovalca;
– ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov organizacije, v kateri bo obisk, in ime osebe za stike v organizaciji;
– namen obiska, vključno z najvišjo stopnjo tajnosti obravnavanih podatkov;
– datum in trajanje obiska. Pri večkratnih obiskih se navede celotno obdobje, v katerem bodo potekali;
– datum, podpis in uradni žig pristojnega varnostnega organa.
3. V nujnih primerih se zaprosilo za obisk predloži najmanj pet (5) delovnih dni pred njegovim začetkom.
4. Pristojni varnostni organi se lahko v posamezni pogodbi s tajnimi podatki dogovorijo o seznamu obiskovalcev, ki so upravičeni do večkratnih obiskov. Seznam velja največ 12 mesecev in se lahko podaljša še za največ 12 mesecev. Zaprosilo za večkratne obiske se predloži v skladu z drugim odstavkom tega člena. Ko je seznam potrjen, se lahko sodelujoče organizacije neposredno dogovarjajo o obiskih.
5. Tajni podatki, ki jih pridobi obiskovalec, se štejejo za tajne podatke, dane na podlagi tega sporazuma.
8. ČLEN
POGODBE S TAJNIMI PODATKI
1. Če pogodbenica ali javni ali zasebni subjekti v njeni pristojnosti izvajajo pogodbo s tajnimi podatki na ozemlju države druge pogodbenice, pristojni varnostni organ druge pogodbenice prevzame odgovornost za varovanje tajnih podatkov, prejetih na podlagi pogodbe s tajnimi podatki.
2. Preden pristojni varnostni organ da izvajalcu tajne podatke, ki jih je prejel od drugega pristojnega varnostnega organa, pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice preveri, ali:
– imajo izvajalci ustrezna varnostna dovoljenja organizacije;
– imajo vsi posamezniki, ki potrebujejo dostop do prejetih tajnih podatkov, "potrebo po seznanitvi" in so pravilno pooblaščeni v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenice.
3. Pogodba s tajnimi podatki vsebuje določbe o varnostnih zahtevah in stopnji tajnosti vsakega njenega vidika ali dela. Izvod tega dokumenta se predloži pristojnim varnostnim organom pogodbenic.
4. Pristojni varnostni organ lahko zaprosi, da se pri izvajalcu opravi inšpekcijski pregled, da se zagotovi nenehno upoštevanje varnostnih standardov v skladu z ustrezno notranjo zakonodajo.
5. Izvajalec ima pravico, da s predhodnim pisnim soglasjem svojega pristojnega varnostnega organa v pogodbo s tajnimi podatki vključi podizvajalce. Morebitni podizvajalec izpolnjuje enake varnostne zahteve kot izvajalec.
6. Pristojni varnostni organi se obveščajo o vseh izvajalcih in podizvajalcih, ki sodelujejo pri pogodbi s tajnimi podatki.
9. ČLEN
SODELOVANJE PRI VAROVANJU TAJNOSTI
1. Zaradi doseganja in ohranjanja primerljivih varnostnih standardov pristojni varnostni organi na podlagi zaprosila zagotovijo informacije o svojih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov. V ta namen se lahko pristojni varnostni organi obiskujejo.
2. Pristojni varnostni organi se obveščajo o izjemnih varnostnih tveganjih, ki lahko ogrozijo dane tajne podatke.
3. V okviru omejitev, ki jih določa notranja zakonodaja, si pristojni varnostni organi na podlagi zaprosila pomagajo pri izvajanju postopkov varnostnega preverjanja.
4. Pristojni varnostni organi se takoj obvestijo o vsaki spremembi v medsebojno priznanih dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnih dovoljenjih organizacij.
5. Sodelovanje na podlagi tega sporazuma poteka v angleškem jeziku, razen če ni drugače dogovorjeno.
10. ČLEN
KRŠITEV VAROVANJA TAJNOSTI
1. Ob kršitvi varovanja tajnosti, katere posledica je nepooblaščeno razkritje, odtujitev ali izguba tajnih podatkov, ali sumu take kršitve pristojni varnostni organ pogodbenice prejemnice o tem takoj pisno obvesti pristojni varnostni organ pogodbenice izvora.
2. Ustrezni organi pogodbenice prejemnice, ki jim po potrebi pomagajo ustrezni organi pogodbenice izvora, takoj raziščejo dogodek v skladu s svojo notranjo zakonodajo. Pogodbenica prejemnica takoj obvesti pogodbenico izvora o okoliščinah dogodka, povzročeni škodi, sprejetih ukrepih za ublažitev škode in ugotovitvah preiskave.
11. ČLEN
STROŠKI
Vsaka pogodbenica krije svoje stroške, ki nastanejo med izvajanjem tega sporazuma.
12. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV
Spore zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma rešujeta pogodbenici s posvetovanji in se ne predložijo v reševanje nobenemu domačemu ali mednarodnemu razsodišču ali tretji strani.
13. ČLEN
KONČNE DOLOČBE
1. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas in začne veljati z dnem prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerim si pogodbenici po diplomatski poti sporočita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
2. Pogodbenica lahko sporazum odpove, tako da o tem po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenico. V takem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu prejema obvestila o odpovedi. Ne glede na odpoved se vsi tajni podatki, preneseni na podlagi tega sporazuma, še naprej varujejo v skladu z njegovimi določbami, dokler pogodbenica izvora pogodbenice prejemnice ne razreši te obveznosti.
3. Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
4. Sporazum ne posega v pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov.
5. Za izvajanje sporazuma se lahko sklene dogovor o izvajanju.
Sestavljeno v Rigi 10. februarja 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem, latvijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.
Za
Vlado
Republike Slovenije
Samuel Žbogar l.r.
 
Za
Vlado
Republike Latvije
Măris Riekstiŋs l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Latvia, hereinafter referred to as the "Parties", wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between them or between public and private entities under their jurisdiction, have, in mutual respect for national interests and security, agreed upon the following:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purposes of this Agreement these terms mean the following:
Classified Information: any information, document or material regardless of its form, transmitted or generated between the Parties under the national legislation of either Party, requiring protection against unauthorised disclosure, misappropriation or loss and designated as such and appropriately marked;
Classified Contract: a contract or a sub-contract including pre-contractual negotiations, which contains Classified Information and involves access to or generation of Classified Information;
"Need to know": a principle by which access to Classified Information may only be granted to an individual who within the framework of the official duties requires such access;
Originating Party: the Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which releases Classified Information to the other Party;
Recipient Party: the Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party;
Third Party: a state, including any public or private entities under its jurisdiction, or an international organisation that is not a party to this Agreement;
Personnel Security Clearance: a determination following an investigative procedure in accordance with the national legislation, on the basis of which an individual is authorised to have access to and to handle Classified Information up to the level defined in the clearance;
Facility Security Clearance: a determination following an investigative procedure certifying that a contractor which is a legal entity fulfils the conditions of handling Classified Information in accordance with the national legislation of one of the Parties.
ARTICLE 2
SECURITY CLASSIFICATIONS
1. Classified Information released under this Agreement shall be marked with security classification levels as appropriate under the national legislation of the Parties.
2. The equivalence of national security classification levels is as follows:
+-------------------+---------------------+--------------------+
|   Republic   |    Republic   |   Equivalent   |
|  of Slovenia  |   of Latvija   |   in English   |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|  STROGO TAJNO  |  SEVIŠKI SLEPENI  |   TOP SECRET   |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    TAJNO    |    SLEPENI    |    SECRET    |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|    ZAUPNO   |  KONFIDENCIALI  |  CONFIDENTIAL  |
+-------------------+---------------------+--------------------+
|   INTERNO   | DIENESTA VAJADZIBAM |   RESTRICTED   |
+-------------------+---------------------+--------------------+
ARTICLE 3
COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
1. The Competent Security Authorities of the Parties responsible for security and protection of Classified Information in accordance with their national legislation and for the implementation of this Agreement are the following:
in the Republic of Slovenia:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (National Security Authority);
in the Republic of Latvia:
Satversmes aizsardzības birojs (National Security Authority).
2. The Competent Security Authorities shall notify each other of any other competent authorities that are responsible for the implementation of this Agreement.
3. The Parties shall inform each other of any subsequent changes of the Competent Security Authorities.
ARTICLE 4
SECURITY PRINCIPLES
1. Access to Classified Information released under this Agreement shall be limited to:
a) individuals according to the “Need to know” principle, and
b) legal entities capable of handling Classified Information, under the condition that these individuals and legal entities have been duly authorised in accordance with the national legislation of the respective Party.
2. Subject to fulfilment of procedural requirements laid down in the national legislation, the Parties shall mutually recognise their Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances. The provision of paragraph 2 of Article 2 shall apply accordingly.
3. The Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with an appropriate security classification marking in accordance with its national legislation,
b) inform the Recipient Party of any conditions for release or limitations on the use of Classified Information, and of any subsequent changes in classification levels.
4. The Recipient Party shall:
a) in accordance with its national legislation afford the equivalent level of protection to Classified Information as afforded by the Originating Party;
b) ensure that Classified Information is marked with an equivalent classification marking in accordance with paragraph 2 of Article 2;
c) ensure that classification level is not altered except if authorised in writing by the Originating Party.
5. The Recipient Party shall use Classified Information only for the purpose it has been released for and within limitations stated by the Originating Party.
6. The Recipient Party shall not release Classified Information to a Third Party without a written consent of the Originating Party.
ARTICLE 5
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Classified Information shall be transmitted between the Parties through diplomatic channels.
2. Other means of transmission may be agreed by the Competent Security Authorities, including delivery of large consignments of Classified Information or use of protected information and communication channels.
3. The Recipient Party shall confirm receipt of Classified Information in writing and notify the Competent Security Authority thereof.
ARTICLE 6
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION
1. All reproductions and translations shall bear appropriate security classification markings and shall be protected as the original Classified Information. Only individuals holding an appropriate Personnel Security Clearance shall make the translations. The translations and number of reproductions shall be limited to the amount required for an official purpose. Classified Information marked STROGO TAJNO/SEVIŠĶI SLEPENI/TOP SECRET shall be translated or reproduced only upon a written consent of the Originating Party.
2. All translations shall contain a suitable annotation in the language of the translation, indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.
3. Classified Information marked TAJNO/SLEPENI/SECRET or below shall be destroyed in accordance with the national legislation.
4. Classified Information marked STROGO TAJNO/SEVIŠĶI SLEPENI/TOP SECRET shall not be destroyed and shall be returned to the Originating Party.
ARTICLE 7
VISITS
1. Visits necessitating access to Classified Information shall be subject to prior written consent issued by the host Competent Security Authority.
2. A request for visit shall be submitted to the relevant Competent Security Authority at least 20 days prior to the commencement of the visit, and shall include the following:
– name of the visitor, date and place of birth, nationality and ID card/passport number;
– position of the visitor with a specification of the employer which the visitor represents; or the title and details of the Classified Contract in which the visitor participates;
– validity and the level of Personnel Security Clearance of the visitor;
– name, address, phone/fax number, e-mail and point of contact of the facility to be visited;
– purpose of the visit, including the highest level of Classified Information to be involved;
– dates and duration of the visit. In case of a recurring visit, the total period covered by the visits shall be stated;
– date, signature and the official seal of the Competent Security Authority.
3. In urgent cases, a request for visit shall be submitted at least 5 working days prior to the commencement of the visit.
4. In a particular Classified Contract, the Competent Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The list shall be valid for an initial period not exceeding 12 months and may be extended for a further period not exceeding 12 months. The request for a recurring visit shall be submitted in accordance with paragraph 2 of this Article. Once a list has been approved, visits may be arranged directly between the facilities involved.
5. Any Classified Information acquired by a visitor shall be considered as Classified Information released under this Agreement.
ARTICLE 8
CLASSIFIED CONTRACTS
1. Should either of the Parties or public or private entities under their jurisdiction perform a Classified Contract in the territory of the state of the other Party, the Competent Security Authority of this other Party shall assume responsibility for the protection of Classified Information received under the Classified Contract.
2. Before either of the Competent Security Authorities releases Classified Information received from the other Competent Security Authority to the contractor, the Competent Security Authority of the Recipient Party shall ascertain itself that:
– the contractors are holders of the appropriate Facility Security Clearances;
– all individuals requiring access to Classified Information received have a »Need to know« and have been duly authorised in accordance with the national legislation of the respective Party.
3. A Classified Contract shall contain provisions on the security requirements and on the classification of each aspect or element of the Classified Contract. A copy of such a document shall be submitted to the Competent Security Authorities of the Parties.
4. Each Competent Security Authority may request that a security inspection of the contractor is carried out to ensure continuing compliance with security standards in accordance with the applicable national legislation.
5. The contractor shall be entitled, with a prior written consent of its Competent Security Authority, to engage sub-contractors in a Classified Contract. The prospective sub-contractor shall meet the same security requirements as the contractor.
6. The Competent Security Authorities shall inform each other of all contractors and sub-contractors engaged in a Classified Contract.
ARTICLE 9
SECURITY CO-OPERATION
1. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the Competent Security Authorities shall, on request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information. To this aim, the Competent Security Authorities may conduct mutual visits.
2. The Competent Security Authorities shall inform each other of exceptional security risks which may endanger the released Classified Information.
3. On request, the Competent Security Authorities shall, within the limits set up by their national legislation, assist each other in carrying out security clearance procedures.
4. The Competent Security Authorities shall promptly inform each other of any changes in mutually recognized Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances.
5. The co-operation under this Agreement shall be effected in the English language unless otherwise agreed.
ARTICLE 10
BREACH OF SECURITY
1. In the event of a security breach resulting in unauthorised disclosure, misappropriation or loss of Classified Information or suspicion of such a breach, the Competent Security Authority of the Recipient Party shall immediately inform the Competent Security Authority of the Originating Party thereof in writing.
2. The appropriate authorities of the Recipient Party assisted by the appropriate authorities of the Originating Party, if required, shall carry out an immediate investigation of the incident in accordance with their national legislations. The Recipient Party shall without delay inform the Originating Party of the circumstances of the incident, the damage inflicted, measures adopted for its mitigation and the outcome of the investigation.
ARTICLE 11
EXPENSES
Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of the implementation of this Agreement.
ARTICLE 12
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Parties and shall not be referred to any national or international tribunal or Third Party for settlement.
ARTICLE 13
FINAL PROVISIONS
1. This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties inform each other that the internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.
2. This Agreement may be terminated by either of the Parties by written notice to the other Party through diplomatic channels. In such a case, this Agreement shall expire six months after the date of receipt of the notice on termination. Notwithstanding the termination, all Classified Information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected according to the provisions set forth herein, until the Originating Party dispenses the Recipient Party from this obligation.
3. This Agreement may be amended at any time by a written consent of both Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with paragraph 1 of this Article.
4. This Agreement does not prejudice the rights and obligations of the Parties arising from other international agreements.
5. Implementing arrangements may be concluded for the implementation of this Agreement.
Done in Riga on 10 February 2010 in two original copies, each in the Slovenian, Latvian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.
On behalf
of the Government
of the Republic of Slovenia
Samuel Žbogar (s)
 
On behalf
of the Government
of the Republic of Latvia
Măris Riekstiŋs (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/08-10/11
Ljubljana, dne 22. septembra 2010
EPA 141-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v latvijskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti