Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

131. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BALVTP), stran 883.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BALVTP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BALVTP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 22. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-11
Ljubljana, dne 30. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BALVTP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov, podpisan 7. maja 2010 v Tirani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O IZMENJAVI IN MEDSEBOJNEM VAROVANJU TAJNIH PODATKOV
Vlada Republike Slovenije
in
Svet ministrov Republike Albanije,
v nadaljevanju »pogodbenika«,
sta se ob tem, da sta se dogovorila za razgovore o varnostnih vprašanjih ter razširitev in poglobitev medsebojnega sodelovanja,
ob spoznanju, da dobro sodelovanje lahko zahteva izmenjavo tajnih podatkov med pogodbenikoma,
v želji, da bi zagotovila varovanje tajnih podatkov, izmenjanih med njima ali med javnimi in zasebnimi subjekti v njuni pristojnosti, ob upoštevanju državnih interesov in varnosti,
dogovorila:
1. ČLEN
POMEN IZRAZOV
V tem sporazumu izrazi pomenijo:
»tajni podatek«: podatek, dokument ali gradivo ne glede na njegovo obliko, ki je kot tak določen in označen v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic ter zahteva varovanje pred nepooblaščenim razkritjem, odtujitvijo ali izgubo;
»pogodba s tajnimi podatki«: izvajalska ali podizvajalska pogodba, vključno s pogajanji pred sklenitvijo pogodbe, ki vsebuje tajne podatke ali vključuje dostop do njih;
»pogodbenik izvora«: pogodbenik, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njegovi pristojnosti, ki daje tajne podatke pogodbeniku prejemniku;
»pogodbenik prejemnik«: pogodbenik, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njegovi pristojnosti, ki prejme tajne podatke od pogodbenika izvora;
»tretja stran«: država, vključno z javnimi ali zasebnimi subjekti v njeni pristojnosti, ali mednarodna organizacija, ki ni pogodbenica tega sporazuma;
»potreba po seznanitvi«: načelo, s katerim se posamezniku lahko dovoli dostop do tajnih podatkov le zaradi opravljanja njegovih/njenih uradnih dolžnosti ali nalog;
»dovoljenje za dostop do tajnih podatkov«: odločitev pristojnega varnostnega organa, da je posameznik upravičen do dostopa do tajnih podatkov v skladu z notranjo zakonodajo;
»varnostno dovoljenje organizacije«: odločitev pristojnega varnostnega organa, da pravni subjekt izpolnjuje predpisane fizične in organizacijske pogoje za ravnanje s tajnimi podatki v skladu z notranjo zakonodajo;
»izvajalec«: javni in/ali zasebni subjekt s pravno sposobnostjo za sklepanje pogodb s tajnimi podatki;
»obiskovalec«: predstavnik javnega ali zasebnega subjekta v pristojnosti pogodbenika, ki mora obiskati organizacijo drugega pogodbenika, katere dejavnost vključuje dostop do tajnih podatkov.
2. ČLEN
NAMEN IN PODROČJE UPORABE
Pogodbenika v skladu s svojo notranjo zakonodajo sprejmeta vse ustrezne ukrepe, da bi zagotovila varovanje tajnih podatkov, ki se prenašajo ali nastajajo v skladu s tem sporazumom.
3. ČLEN
PRISTOJNI VARNOSTNI ORGANI
1. Nacionalna varnostna organa, ki sta ju pogodbenika imenovala za pristojna za splošno izvajanje vseh vidikov tega sporazuma in ustrezni nadzor nad njimi, sta:
v Republiki Sloveniji:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (nacionalni varnostni organ – NVO);
v Republiki Albaniji:
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (nacionalni varnostni organ – NVO).
2. Nacionalna varnostna organa se uradno obveščata o drugih pristojnih varnostnih organih, odgovornih za izvajanje tega sporazuma.
3. Pogodbenika se obveščata o vseh poznejših spremembah nacionalnih varnostnih organov.
4. ČLEN
OZNAKE STOPNJE TAJNOSTI
1. Tajni podatki, dani na podlagi tega sporazuma, so označeni z ustreznimi oznakami stopnje tajnosti po notranji zakonodaji pogodbenikov.
2. Enakovredne oznake stopnje tajnosti so:
+---------------------+------------------+---------------------+
|   Republika   |   Republika  |   V angleškem   |
|   Slovenija   |   Albanija   |    jeziku    |
+---------------------+------------------+---------------------+
|   STROGO TAJNO  |  TEPËR SEKRET  |   TOP SECRET   |
+---------------------+------------------+---------------------+
|    TAJNO    |   SEKRET   |    SECRET    |
+---------------------+------------------+---------------------+
|    ZAUPNO    |  KONFIDENCIAL  |   CONFIDENTIAL  |
+---------------------+------------------+---------------------+
|    INTERNO    |  I KUFIZUAR  |   RESTRICTED   |
+---------------------+------------------+---------------------+
5. ČLEN
DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV
1. Dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO je omejen na osebe, ki imajo potrebo po seznanitvi in so bile ustrezno poučene.
2. Dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO in višje stopnje je omejen na osebe, ki imajo potrebo po seznanitvi in ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov.
3. Pogodbenika si priznavata dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacij. Skladno s tem se uporablja drugi odstavek 4. člena.
6. ČLEN
NAČELA VAROVANJA TAJNOSTI
1. Pogodbenika zagotavljata tajnim podatkom iz tega sporazuma enako varovanje kakor svojim podatkom enakovredne stopnje tajnosti.
2. Pristojni varnostni organ pogodbenika izvora:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z ustrezno oznako stopnje tajnosti v skladu z notranjo zakonodajo, in
b) obvesti pogodbenika prejemnika o:
– pogojih za dajanje tajnih podatkov ali omejitvah pri njihovi uporabi in
– vsaki poznejši spremembi stopnje tajnosti.
3. Pristojni varnostni organ pogodbenika prejemnika:
a) zagotovi, da so tajni podatki označeni z enakovredno oznako stopnje tajnosti v skladu z drugim odstavkom 4. člena,
b) zagotovi, da se stopnja tajnosti ne spremeni, razen s pisnim dovoljenjem pogodbenika izvora,
c) uporabi tajne podatke le za namen, za katerega so bili dostavljeni, in z omejitvami, ki jih je navedel pogodbenik izvora, in
d) tajnih podatkov ne da tretji strani brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenika izvora.
7. ČLEN
PRENOS TAJNIH PODATKOV
1. Prenos tajnih podatkov med pogodbenikoma poteka po diplomatski, vojaški ali drugi poti, ki jo odobrita njuna pristojna varnostna organa v skladu z notranjo zakonodajo.
2. Podatki stopnje INTERNO se lahko prenašajo tudi po pošti ali z drugo dostavno službo v skladu z notranjo zakonodajo.
8. ČLEN
RAZMNOŽEVANJE, PREVAJANJE IN UNIČEVANJE TAJNIH PODATKOV
1. Vsi izvodi in prevodi so označeni z ustreznimi oznakami stopnje tajnosti in varovani kot tajni podatki izvirnika. Prevodi in število razmnoženih izvodov so omejeni na najmanjše število, potrebno za uradne namene.
2. Vsak prevod vsebuje ustrezno navedbo v jeziku prevoda, da prevod vsebuje tajne podatke pogodbenika izvora.
3. Tajni podatki stopnje STROGO TAJNO se prevajajo ali razmnožujejo le s pisnim dovoljenjem pogodbenika izvora.
4. Tajni podatki stopnje STROGO TAJNO se ne smejo uničiti. Vrnejo se pogodbeniku izvora. Če v kriznih razmerah tajnih podatkov stopnje STROGO TAJNO ni mogoče varovati ali vrniti pogodbeniku izvora, se takoj uničijo. Pogodbenik prejemnik uradno obvesti pogodbenika izvora o uničenju tajnih podatkov.
5. Tajni podatki stopnje TAJNO ali nižje stopnje se v skladu z notranjo zakonodajo uničijo, ko jih pogodbenik prejemnik ne potrebuje več.
9. ČLEN
POGODBE S TAJNIMI PODATKI
1. Če namerava pristojni varnostni organ pogodbenika izvora dovoliti pogajanja za sklenitev pogodbe s tajnimi podatki z izvajalcem, ki je v pristojnosti pogodbenika prejemnika, na podlagi zaprosila pridobi od pristojnega varnostnega organa pogodbenika prejemnika vsa ustrezna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacij.
2. Pristojni varnostni organ pogodbenika prejemnika lahko pri odprtem tajnem razpisu pristojnemu varnostnemu organu pogodbenika izvora zagotovi ustrezna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in varnostna dovoljenja organizacij tudi brez zaprosila.
3. Za podizvajalce veljajo enake varnostne zahteve kot za izvajalca, ki je sklenil glavno pogodbo s tajnimi podatki.
4. Pristojni varnostni organ pogodbenika izvora lahko predlaga in sodeluje pri varnostnih pregledih, ki jih izvede pristojni varnostni organ pogodbenika prejemnika v organizacijah, da zagotovi njihovo spoštovanje tega sporazuma.
10. ČLEN
OBISKI
1. Za obiske, pri katerih je potreben dostop do tajnih podatkov, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega varnostnega organa pogodbenika gostitelja.
2. Zaprosilo za obisk se predloži ustreznemu pristojnemu varnostnemu organu vsaj 20 dni pred začetkom obiska. Naslednji podatki se uporabijo samo za namene obiska. Zaprosilo za obisk vsebuje:
a) ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, državljanstvo in številko osebne izkaznice/potnega lista;
b) položaj obiskovalca s podatki o delodajalcu, ki ga obiskovalec zastopa;
c) podatke o projektu, pri katerem obiskovalec sodeluje;
d) veljavnost in stopnjo tajnosti dovoljenja za dostop do tajnih podatkov obiskovalca, če je potrebno;
e) ime, naslov, telefonsko številko, številko telefaksa, elektronski naslov organizacije, v kateri bo obisk, in osebo za stike;
f) namen obiska, vključno z najvišjo stopnjo obravnavanih tajnih podatkov;
g) datum in trajanje obiska. Pri večkratnih obiskih se navede celotno obdobje obiskov;
h) datum in podpis pristojnega varnostnega organa pošiljatelja.
3. V nujnih primerih se pristojna varnostna organa lahko dogovorita za krajši rok predložitve zaprosila za obisk.
4. Pristojna varnostna organa se lahko dogovorita o seznamu obiskovalcev, ki imajo pravico do večkratnih obiskov. Seznam velja največ 12 mesecev. Zaprosilo za večkratne obiske se predloži v skladu z drugim odstavkom. Ko je seznam potrjen, se lahko sodelujoče organizacije o obiskih dogovarjajo neposredno.
5. Vsak tajni podatek, ki ga pridobi obiskovalec, se na podlagi tega sporazuma šteje za tajni podatek.
11. ČLEN
SODELOVANJE PRI VAROVANJU TAJNOSTI
1. Zaradi doseganja in ohranjanja primerljivih varnostnih standardov pristojna varnostna organa na podlagi zaprosila drug drugemu zagotovita podatke o svojih nacionalnih varnostnih standardih, postopkih in praksah za varovanje tajnih podatkov. V ta namen se lahko nacionalna varnostna organa obiskujeta.
2. Pristojna varnostna organa se obveščata o izjemnih varnostnih tveganjih, ki lahko ogrozijo dane tajne podatke.
3. Na podlagi zaprosila in v skladu z notranjo zakonodajo si pristojna varnostna organa pomagata pri izvajanju postopkov varnostnega preverjanja.
4. Pristojna varnostna organa se takoj obvestita o vsaki spremembi medsebojno priznanih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in varnostnih dovoljenj organizacij.
5. V skladu z notranjo zakonodajo si lahko varnostne službe pogodbenikov neposredno izmenjavajo operativne in/ali obveščevalne podatke.
6. Sodelovanje po tem sporazumu poteka v angleškem jeziku.
12. ČLEN
KRŠITEV VAROVANJA TAJNOSTI
1. Pogodbenik takoj uradno obvesti drugega pogodbenika o sumu ali odkritju kršitve ali ogrožanja varovanja tajnih podatkov.
2. Pristojni pogodbenik sprejme vse možne ustrezne ukrepe v skladu s svojo notranjo zakonodajo, da omeji posledice kršitve ali ogrožanja iz prvega odstavka in prepreči nadaljnje kršitve. Na podlagi zaprosila drug pogodbenik pomaga pri preiskavi; obveščen mora biti o izidu preiskave in ukrepih, sprejetih zaradi kršitve.
13. ČLEN
STROŠKI
Vsak pogodbenik krije svoje stroške, ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma.
14. ČLEN
REŠEVANJE SPOROV
Vse spore zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma pogodbenika rešujeta s posvetovanji in pogajanji ter jih ne predložita nobenemu mednarodnemu sodišču ali tretji osebi.
15. ČLEN
KONČNE DOLOČBE
1. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Sporazum mora biti odobren v skladu z notranjepravnimi postopki pogodbenikov in začne veljati prvi dan drugega meseca po prejemu zadnjega uradnega obvestila, da so izpolnjene zahteve, potrebne za začetek njegove veljavnosti.
2. Sporazum se lahko kadar koli spremeni s pisnim soglasjem obeh pogodbenikov. Spremembe začnejo veljati v skladu s prvim odstavkom.
3. Pogodbenik lahko ta sporazum kadar koli pisno odpove. V takem primeru sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu, ko je drugi pogodbenik prejel uradno obvestilo o odpovedi.
4. Ne glede na prenehanje veljavnosti tega sporazuma se vsi tajni podatki, dostavljeni na podlagi tega sporazuma, še naprej varujejo v skladu z določbami tega sporazuma, dokler pogodbenik izvora pogodbenika prejemnika ne razreši te obveznosti.
5. Sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenikov iz drugih mednarodnih sporazumov.
6. Za izvajanje tega sporazuma se lahko sklenejo dogovori o izvajanju.
Sestavljeno v Tirani 7. maja 2010 v dveh izvirnikih v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum.
Za
Vlado
Republike Slovenije
Milan Tarman l.r.
 
Za
Svet ministrov
Republike Albanije
Shyqyri Dekavelli l.r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA ON THE EXCHANGE AND MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
The Government of the Republic of Slovenia
and
the Council of Ministers of the Republic of Albania,
hereinafter referred to as the "Parties",
having agreed to hold talks on security related issues and to broaden and tighten their mutual cooperation,
realizing that good cooperation may require the exchange of Classified Information between the Parties and
wishing to ensure the protection of Classified Information exchanged between the Parties or between public and private entities under their jurisdiction, in respect of national interests and security,
have agreed the following:
ARTICLE 1
DEFINITIONS
For the purpose of this agreement these terms mean the following:
"Classified Information": Any information, document or material, regardless of its form, designated and marked as such under the national legislation of either Party and requiring protection against unauthorised disclosure, misappropriation or loss.
"Classified Contract": A contract or a subcontract, including pre-contractual negotiations, which contains Classified Information or involves access to it.
"Originating Party": The Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which releases Classified Information to the Recipient Party.
"Recipient Party": The Party, including any public or private entities under its jurisdiction, which receives Classified Information from the Originating Party.
"Third Party": A state, including any public or private entities under its jurisdiction, or an international organisation that is not a Party to this Agreement.
"Need-to-Know": The principle by which access to Classified Information may be granted to an individual only in connection with his/her official duties or tasks.
"Personnel Security Clearance": The determination by a Competent Security Authority that an individual is eligible to have access to Classified Information, in accordance with national legislation.
"Facility Security Clearance": The determination by a Competent Security Authority that a legal entity has the physical and organisational capability to fulfil the prescribed conditions for Classified Information handling in accordance with national legislation.
"Contractor": A public and/or private entity possessing the legal capability to conclude a Classified Contract.
"Visitor": Representative of public or private entities under the jurisdiction of a Party who requires to visit facilities of the other Party engaged in activities involving Classified Information.
ARTICLE 2
PURPOSE AND SCOPE
In accordance with their national legislation both Parties shall take all appropriate measures to ensure the protection of Classified Information that is transmitted or generated according to this agreement.
ARTICLE 3
COMPETENT SECURITY AUTHORITIES
1. The National Security Authorities designated by the Parties as responsible for the general implementation and relevant controls of all aspects of this agreement are:
In the Republic of Slovenia:
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov (National Security Authority – NSA)
In the Republic of Albania:
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (National Security Authority – NSA)
2. The National Security Authorities shall notify each other of any other Competent Security Authorities that are responsible for the implementation of this agreement.
3. The Parties shall inform each other of any subsequent changes of the National Security Authorities.
ARTICLE 4
SECURITY CLASSIFICATIONS
1. Classified Information released under this agreement shall be marked with the appropriate security classification level under the national legislation of the Parties.
2. The equivalence of the national security classification markings is as follows:
+---------------------+--------------------+-------------------+
|   Republic    |   Republic   |   English   |
|   of Slovenia   |   of Albania   |  translation  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|  STROGO TAJNO   |  TEPËR SEKRET  |   TOP SECRET  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|    TAJNO    |    SEKRET    |    SECRET   |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|    ZAUPNO    |  KONFIDENCIAL  |  CONFIDENTIAL  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
|    INTERNO    |   I KUFIZUAR   |   RESTRICTED  |
+---------------------+--------------------+-------------------+
ARTICLE 5
ACCESS TO CLASSIFIED INFORMATION
1. Access to information classified as RESTRICTED shall be limited to persons who have a Need-to-Know and who have been briefed accordingly.
2. Access to information classified as CONFIDENTIAL and above shall be limited to persons who have a Need-to-Know and have an appropriate Personnel Security Clearance.
3. The Parties shall mutually recognise their respective Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances. Paragraph 2 of Article 4 shall apply accordingly.
ARTICLE 6
SECURITY PRINCIPLES
1. The Parties shall afford Classified Information referred to in this agreement the same protection as their own information of the corresponding level of security classification.
2. The Competent Security Authority of the Originating Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with the appropriate security classification marking in accordance with its national legislation, and
b) inform the Recipient Party
– of any conditions of release or limitations on the use of the Classified Information, and
– of any subsequent changes in the classification level.
3. The Competent Security Authority of the Recipient Party shall:
a) ensure that Classified Information is marked with the equivalent classification marking in accordance with Paragraph 2 of Article 4,
b) ensure that the classification level is not changed unless authorized in writing by the Originating Party,
c) use the Classified Information only for the purpose for which it has been delivered and within the limitations stated by the Originating Party, and
d) not release Classified Information to a Third Party without the prior written consent of the Originating Party.
ARTICLE 7
TRANSMISSION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. Classified Information shall be transmitted between the Parties through diplomatic or military channels or through other channels approved by their Competent Security Authorities in accordance with national legislation.
2. Information classified as RESTRICTED may be transmitted also by post or another delivery service in accordance with national legislation.
ARTICLE 8
REPRODUCTION, TRANSLATION AND DESTRUCTION OF CLASSIFIED INFORMATION
1. All reproductions and translations shall bear the appropriate security classification markings and they shall be afforded the same protection as the original Classified Information. Translations and the number of reproductions shall be limited to the minimum required for an official purpose.
2. All translations shall contain a suitable annotation, in the language of translation, indicating that they contain Classified Information of the Originating Party.
3. Classified Information marked TOP SECRET shall be translated or reproduced only with the written permission of the Originating Party.
4. Classified Information marked TOP SECRET shall not be destroyed. It shall be returned to the Originating Party. If in the case of a crisis situation, it is not possible to protect Classified Information marked TOP SECRET or return it to the Originating Party, it shall be destroyed immediately. The Recipient Party shall notify the Originating Party of the destruction of the Classified Information.
5. Information classified as SECRET or below shall be destroyed after it is no longer considered necessary by the Recipient Party, in accordance with national legislation.
ARTICLE 9
CLASSIFIED CONTRACTS
1. If the Competent Security Authority of the Originating Party intends to permit negotiations for concluding a Classified Contract with a contractor under the jurisdiction of the Recipient Party, it shall, on request, obtain all relevant Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances from the Competent Security Authority of the Recipient Party.
2. In the case of an open classified tender, the Competent Security Authority of the Recipient Party may provide the Competent Security Authority of the Originating Party with the relevant Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances, even without a request.
3. Sub-contractors shall be subject to the same security requirements as the contractor that concluded the main Classified Contract.
4. The Competent Security Authority of the Originating Party may propose and participate in security inspections at facilities carried out by the Competent Security Authority of the Recipient Party to ensure their compliance with this agreement.
ARTICLE 10
VISITS
1. Visits requiring access to Classified Information shall be subject to prior permission of the Competent Security Authority of the host Party.
2. A request for a visit shall be submitted to the relevant Competent Security Authority at least 20 days prior to the commencement of the visit. The following data shall be used for the purpose of the visit only. The request for the visit shall include:
a) the visitor's name, date and place of birth, nationality and ID card/passport number;
b) the visitor's position, with a specification of the employer whom the visitor represents;
c) a specification of the project in which the visitor is participating;
d) the validity and level of the visitor's Personnel Security Clearance, if required;
e) the name, address, phone/fax number, e-mail and point of contact of the facility to be visited;
f) the purpose of the visit, including the highest level of Classified Information to be involved;
g) the date and duration of the visit. In the case of recurring visits, the total period covered by the visits shall be stated;
h) the date and signature of the sending Competent Security Authority.
3. In urgent cases, the Competent Security Authorities may agree on a shorter period of submission of a request for a visit.
4. The Competent Security Authorities may agree on a list of visitors entitled to recurring visits. The list shall be valid for a period not exceeding 12 months. A request for recurring visits shall be submitted in accordance with Paragraph 2 of this article. Once a list has been approved, visits may be arranged directly between the facilities involved.
5. Any Classified Information acquired by a visitor shall be considered to be Classified Information under this agreement.
ARTICLE 11
SECURITY CO-OPERATION
1. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the Competent Security Authorities shall, on request, provide each other with information about their national security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information. To this end, the Competent Security Authorities may visit each other.
2. The Competent Security Authorities shall inform each other of exceptional security risks that may endanger the released Classified Information.
3. On request, the Competent Security Authorities shall, in accordance with national legislation, assist each other in carrying out security clearance procedures.
4. The Competent Security Authorities shall promptly inform each other about any changes in mutually recognized Personnel Security Clearances and Facility Security Clearances.
5. The security services of the Parties may exchange operative or/and intelligence information directly in accordance with national legislation.
6. Co-operation under this agreement shall be effected in the English language.
ARTICLE 12
BREACH OF SECURITY
1. Each Party shall immediately notify the other Party of any suspicion or discovery of a breach or compromise of the security of Classified Information.
2. The competent Party shall undertake all possible appropriate measures under its national legislation to limit the consequences of the breach or compromise referred to in Paragraph 1 of this article and to prevent further violations. On request, the other Party shall provide investigative assistance; it shall be informed of the outcome of the investigation and the measures undertaken due to the violation.
ARTICLE 13
EXPENSES
Each Party shall bear its own expenses incurred in the course of implementation of this agreement.
ARTICLE 14
DISPUTE SETTLEMENT
Any dispute regarding the interpretation or application of this agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Parties and shall not be referred to any international tribunal or Third Party.
ARTICLE 15
FINAL PROVISIONS
1. This agreement is concluded for an indefinite period of time. It is subject to approval in accordance with the national legal procedures of the Parties and shall enter into force on the first day of the second month following receipt of notification that the necessary requirements for this agreement to enter into force have been fulfilled.
2. This agreement may be amended at any time by the written consent of both Parties. Such amendments shall enter into force in accordance with Paragraph 1 of this article.
3. Each Party shall have the right to terminate this agreement in writing at any time. In such a case, the validity of the agreement shall expire 6 months following the day on which the termination notice was received by the other Party.
4. Notwithstanding the termination of this agreement, all Classified Information delivered under this agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions stated in this agreement until the Originating Party relieves the Recipient Party of this obligation.
5. This agreement does not prejudice the rights and obligations of the Parties arising from other international agreements.
6. Implementing arrangements may be concluded for the implementation of this agreement.
Done in Tirana on 7 May 2010 in two originals in the Slovenian, Albanian and English languages, each text being equally authentic. In the case of different interpretations, the English text shall prevail.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this agreement.
On behalf of the Government of the Republic of Slovenia
Milan Tarman (s)
 
On behalf of the Council of Ministers of the Republic of Albania
Shyqyri Dekavelli (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 040-05/09-43/11
Ljubljana, dne 22. septembra 2010
EPA 674-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
(1) Besedilo sporazuma v albanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost