Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5755. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe, stran 16973.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na seji dne 21. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) se Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 131/03, 32/09, 39/09) spremeni in dopolni po projektu št. 57/09, ki ga je izdelalo podjetje SGP Nova d.o.o., Celje.
2. člen
2. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu drugega odstavka doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
»Prostorski ureditveni pogoji za območje Bežigrad – Bukovžlak in Vrhe (projekt št. 64/87 izdelovalca Razvojni center Celje, TOZD Planiranje) se spremenijo in dopolnijo tako, da se doda novo ureditveno območje 38b, ki se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 1323/1, 1323/2, 1325, 1329/1, vse k.o. Bukovžlak.«.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako, da se za zadnjo alinejo prvega odstavka doda nova, ki glasi:
»– na območju 38b za gradnjo stanovanjskih objektov.«.
4. člen
V 6. členu odloka se za poglavjem »Pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje« doda nova alineja, ki glasi:
»Ureditveno območje 38b zajema parcele št. 1323/1, 1323/2, 1325, 1329/1, vse k.o. Bukovžlak in se uredi pod naslednjimi pogoji:
– lega objektov se prilagodi konfiguraciji terena, upošteva se odmik od obstoječe dovozne ceste,
– zazidanost parcele je lahko največ 50% velikosti parcele, višinski gabarit P+M ali P+1+M v primeru dvokapne strehe ali P+1 v primeru ravne ali enokapne strehe nižjega naklona. Izvedba kletne etaže je mogoča, če to dopuščajo geotehnični pogoji,
– pri projektiranju se upošteva naselbinska, krajinska in arhitekturna tipologija in morfologija.«.
Za poglavjem »Pogoji komunalnega urejanja« se doda nova alineja:
»Ureditveno območje 38b se uredi pod naslednjimi pogoji:
– prometna ureditev:
Dostop oziroma dovoz na območje je iz obstoječe ceste in sicer javne poti JP534760, ki je namenjena za osebni motorni promet.
Znotraj meje obdelave se skladno z zakonodajo zagotovi zadostno število parkirnih prostorov in predvidi urejen dostop do stanovanjske hiše z upoštevanjem interventne poti. Predvidi se 2 PM (parkirni mesti) za stanovanjsko hišo ter zadostne manipulativne površine.
– vodovod:
Območje sega v območje varovalnega pasu javnega vodovoda. Objekti morajo biti oddaljeni min. 3 m od osi obstoječega oziroma predvidenega vodovoda.
Za oskrbo objektov na obravnavanem območju z vodo je predvideno vodovodno omrežje, ki bo priključeno na obstoječ javni vodovod PEHDØ40 mm.
– kanalizacija:
Območje sega v območje varovalnega pasu javne kanalizacije. Objekti morajo biti oddaljeni min. 3 m od osi javne kanalizacije.
Komunalne odpadne vode in meteorne vode se bodo odvajale ločeno.
Komunalne odpadne vode se speljejo v javni kanal preko obstoječih revizijskih jaškov. Na enem jašku se izvede samo en priključek. Za priključitev so predvideni jaški št. 42, 43, 44.
Meteorne vode se speljejo v površinski odvodnik. Zaradi zmanjšanja odtoka padavinskih voda z urbanih površin v kanalizacijo oziroma v vodotoke, se za meteorne vode s streh in povoznih površin predvidi zadrževanje le teh (prepustne povozne površine, ponikovalnice, zadrževalni bazeni).
– elektrika:
Energija za napajanje stanovanjskih objektov je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralkah v obstoječi transformatorski postaji TP Bukovžlak bloki. V postopku izdelave OPPN so se izdelale strokovne podlage – idejna rešitev elektrifikacije, ki bo služila kot osnova za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije nizkonapetostnih priključnih podzemnih vodov za predvidene objekte.
– plin:
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju še nima zgrajenega nizkotlačnega plinovodnega omrežja.
Območje ne sega v nadzorovani oziroma varnostni pas obstoječih ali predvidenih prenosnih plinovodov. V primeru potreb po prečkanju prenosnega plinovoda za potrebe obravnavanega območja, je potrebno od upravljavca le tega pridobiti soglasje.
– TK omrežje:
Pri posegih je potrebno upoštevati obstoječo traso TK voda.
– odpadki:
Za vsak stanovanjski objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se postavijo zabojniki za komunalne odpadke in odjemno mesto, ki zagotavlja vozilom odvoz odpadkov.«.
5. člen
V 7. členu odloka se za poglavjem »Pogoji za varovanje okolja« doda odstavek, ki glasi:
»Na območju 38b se upoštevajo naslednje rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave:
– hrup:
Obravnavano območje je namenjeno stanovanjski gradnji s spremljajočimi dejavnostmi in se razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05),
– varstvo narave:
Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani, zaščiti in ponovno uporabi.
– varstvo voda oziroma pogoji in omejitve s področja urejanja voda:
Obravnavano območje ne posega na vodna in priobalna zemljišča.
Območje ni poplavno ogroženo.
Območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov.
Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je potrebno urediti v skladu s pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
Za odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin (Uradni list RS, št. 67/02) se v čim večji možni meri predvidi zadrževanje pred iztokom (zatravitev, travne plošče, suhi zadrževalniki ...). padavinske vode se prioritetno ponikajo, pri čemer morajo biti ponikovalnice izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Iz geološkega poročila mora biti jasno razvidno, če je ponikanje padavinskih voda zaradi sestava tal možno.
Na območju 38b se upoštevajo naslednje rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom:
– opredeliti in upoštevati je potrebno vse naravne omejitve in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje ali navesti ustrezne hidrološke in geološke raziskave, ki bodo podale ustrezne ukrepe,
– opredeliti in upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti način gradnje,
– opredeliti in upoštevati je potrebno požarno ogroženost in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje,
– zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom v skladu z 22. in 23. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– upoštevati je potrebno Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) s poudarkom na 3., 5., 6. in 7. členu,
– potrebno je zagotoviti odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve – 3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah,
– potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč (68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.«.
6. člen
V 8. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
»V območju 38b se velikost posamezne parcele določi glede na razgibanost terena z upoštevanjem odmikov od ceste in trase infrastrukture in praviloma ne presega 800 m2.«
7. člen
V 9. členu odloka se v poglavju »Drugi pogoji, pomembni za izvedbo posegov v prostor« doda nov odstavek, ki glasi:
»Na območju 38b se upošteva:
– Možno je etapno izvajanje gradnje. Izvajanje posameznih faz mora biti takšno, da gradnja komunalne, energetske in prometne infrastrukture ne bo ovirala funkcioniranja ostalih objektov.
– Dopustne so tolerance pri izvedbi komunalne, energetske in prometne infrastrukture, če le te pomenijo zboljšanje tehničnih in prostorskih rešitev, katere potrdijo upravljavci prostora. Tolerance ne smejo vplivati na bivalne pogoje sosedov in slabšati vplivov na okolje.«.
8. člen
V 10. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
»V obravnavanem območju 38b ni registriranih enot kulturne dediščine. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati smernice, katere je izdalo Ministrstvo za kulturo. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (55. člen ZVKD-1) omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim (26. člen ZVKD-1), ki ob odkritju dediščine zavezuje, da se najdba zavaruje in takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS.
Pri projektiranju se upošteva naselbinska, krajinske in arhitekturna tipologija in morfologija.«.
9. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na Mestni občini Celje, Oddelku za okolje in prostor ter komunalo.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem odloka opravljajo pristojne občinske in republiške inšpekcijske službe.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505- 6/2009
Celje, dne 21. decembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti