Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5753. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ljubečna - Vigrad, stran 16966.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09 ZPNačrt-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 21. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ljubečna - Vigrad
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje Ljubečna - Vigrad.
(2) Sestavni del odloka je podrobni načrt, ki ga je izdelal SGP Nova d.o.o., Celje, pod številko projekta 58/09.
2. člen
(1) Ta odlok določa območje podrobnega prostorskega načrta, prostorske ureditve, ki se načrtujejo s podrobnim prostorskim načrtom, območje in umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Celje.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(1) S podrobnim načrtom se načrtuje prostorske ureditve za del območja Vigrad.
(2) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem načrtom, so:
– poslovno-proizvodni objekt 1 (pretežna dejavnost po CC-SI 1251 in 1220),
– poslovno proizvodni objekt 2 (pretežna dejavnost po CC-SI 1251 in 1220),
– rušitev objektov na parc. 1395/17, k.o. Trnovlje,
– parkirne površine,
– krajinska ureditev: zasaditve dreves,
– cestno omrežje: dovoz,
– gospodarska javna infrastruktura.
III. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
4. člen
(1) Območje podrobnega načrta obsega del zemljišč kompleksa nekdanje tovarne Industrije keramičnih izdelkov Ljubečna med obstoječo regionalno cesto Arclin–Ljubečna–Proseniško na vzhodu in proizvodnim objektom Vigrad na zahodu. Na severu meji območje na poslovni objekt Jesenek, na jugu pa na zemljišče z nastanitvenim objektom VDC Golovec.
(2) Območje podrobnega načrta so zemljišča s parc. št. 1395/4, 1395/7, 1395/16, 1395/17, 1395/18, 1395/20, 1398/9, vse k.o. Trnovlje.
(3) Površina območja meri ca. 7.170 m2.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(1) Na območju so določene gradbene linije predvidenih objektov in gradbene meje znotraj katerih je možna pozidava objektov.
(2) Za ureditev obravnavanega območja se uredijo:
– dovozne poti do objektov: za objekt 1 se preuredi obstoječ dovoz in dvorišče na južni parceli, za objekt 2 se prilagodi priključek na obstoječo prometnico in dovozna cesta na katero se izvede nov uvoz za objekt,
– za vsak objekt se predvidi ustrezno število parkirnih mest,
– izgradnja komunalne in energetske infrastrukture,
– proste površine se zazelenijo.
6. člen
(1) Umestitev predvidenih objektov in gostota pozidave območja podrobnega načrta je določena s:
– horizontalnimi in vertikalnimi gabariti objektov,
– gradbeno mejo, črto, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča. Objekt lahko presega gradbeno mejo le z manjšimi funkcionalnimi elementi fasade, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase,
– gradbena linija objektov, ki se je objekta morata dotikati in sovpada z gradbeno mejo na vzhodu,
– faktorjem zazidanosti (Fz) največ 0,6 in faktorje izrabe (Fi) največ 1,2.
(2) Horizontalni in vertikalni gabariti objektov:
Objekt 1:
– tlorisna velikost 20.00 x 17.00 m,
– etažnost P+1 ali P+1+M, možna je izvedba kleti, če to dopuščajo geotehnični pogoji,
– streha v varianti P+1 ravna ali enokapna, v varianti P+1+M dvo ali razgibana večkapna v naklonu cca 35º.
– Višinska kota pritličja je 261.40 m.n.v.
Objekt 2:
– tlorisna velikost 40.00 x 20.00 m;
– etažnost P+1 ali P+1+M, možna je izvedba kletne etaže, če to dopuščajo geotehnični pogoji;
– streha v varianti P+1 ravna ali enokapna, v varianti P+1+M dvo ali razgibana večkapna v naklonu ca 35º.
– Višinska kota pritličja je 261.00 m.n.v.
Višinske kote pritličij objektov se prilagodi terenu oziroma niveleti dovozne ceste.
(3) Namembnost objektov:
– objekt 1: poslovno proizvodni objekt-delavnice in upravno pisarniški prostori, z možnostjo izvedbe bivalnih enot za posebne namene v delu objekta.
– objekt 2: poslovno proizvodni objekt-delavnice in upravni in pisarniški prostori z možnostjo izvedbe večnamenske dvorane ali stanovanj v nadstropju oziroma mansardi.
Znotraj stavbe so lahko v manjšem delu umeščene tudi druge različne storitvene in poslovne dejavnosti, ki služijo izključno kot nadgraditev osnovni namembnosti objektov (manjši gostinski lokal, manjša trgovina in podobno).
(4) Na območju znotraj gradbene meje objektov in na parceli št. 1395/20 je možna gradnja enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov kot npr. parkirišča nad katerimi se lahko izvedejo nadstreški s fotovoltaičnimi moduli ali podobni elementi, začasni objekti skladno z veljavno zakonodajo.
(5) Arhitekturno oblikovanje objektov:
Objekta se zgradita v sodobni arhitekturi. Fasada je lahko omet nevtralne barve ali sodobne fasadne obloge. Uporaba intenzivnejših barvnih tonov je lahko izključno kot poudarek nevtralnih tonov fasade. Del fasade ali strešne kritine so lahko tudi fotovoltaične celice integrirane v ravnino strehe v naklonu ali fasadne obloge.
(6) Ureditveno območje se bo napajalo iz obstoječe prometnice. Parkirne površine, manipulacijske površine se uredijo na zemljiški parceli objekta. Možna je tudi izvedba dela parkirnih površin v objektu 2 za potrebe objekta. Proste površine se zazelenijo.
(7) Parcela se lahko ogradi z oblikovano transparentno ograjo, ki je na posameznih mestih tudi polna. Višina ograje je 1.80 m. Odmik ograje od regionalne ceste je min. 5.00 m. Ograja, ki je medsosedska se s soglasjem soseda postavi na mejo.
V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
7. člen
(1) prometna ureditev:
Območje se nahaja v varovanem pasu regionalne ceste RIII-752/7206 Arclin–Ljubečna.
Prometno se območje navezuje na regionalno cesto preko dveh obstoječih cestnih priključkov, ki ju je potrebno rekonstruirati. Širina posameznega priključka mora znašati 6.00 m na dolžini 8.00 m, z min. zavijalnimi radii 7.00 m.
Minimalni odmik novih objektov, manipulacijskih in parkirnih površin, ograj in podobno mora znašati 5.00 m od zunanjega roba asfalta regionalne ceste.
Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča regionalne ceste. Odmiki osi tras komunalnih vodov min. 5.00 m od zunanjega roba asfalta regionalne ceste.
(2) vodovod:
Območje predvidene pozidave se nahaja nad javnim vodovodom AC Ø 350 mm, ki ga je na območju obravnavanega OPPN potrebno obvezno zamenjati z vodovodom iz duktilne litine LŽ-N Ø 350 mm na stroške investitorja.
Objekt 1 se bo priključil na obstoječ vod malega porabnika iz obstoječega objekta na jugu.
Objekt 2 se bo priključil na javni vodovod LZ-N350 severno od predvidenega objekta preko priključka, na katerega je že priključen obstoječi objekt, ki se ruši. V fazi PGD se preveri ustreznost le tega in po potrebi predvidi obnova.
Vsak objekt bo imel ločen vodomer, v primeru poslovno - stanovanjskega objekta morata imeti stanovanjski in poslovni del ločeno instalacijo in ločena vodomera.
(3) kanalizacija:
Komunalne odpadne vode in meteorne vode se bodo odvajale ločeno.
Objekt 1 se priključuje preko obstoječega črpališča fekalne kanalizacije, ki je zgrajeno za objekt na južni parceli, na javni kanal 500167.
Objekt 2 se priključuje preko obstoječega ali novega črpališča fekalne kanalizacije na javni kanal 500167.
V primeru dejavnosti, pri kateri nastajajo industrijske odpadne vode, ki ne ustrezajo določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, se le te speljejo in očistijo preko ustrezne interne čistilne naprave in nato preko črpališča v javno kanalizacijo.
Meteorne vode se speljejo v površinski odvodnik. Padavinske in odpadne vode s parkirnih površin za tovornjake se speljejo preko cestnih rešetk in lovilca olj v javno kanalizacijo.
(4) elektrika:
Energija za napajanje objektov je na voljo na NN zbiralkah v nadomestni TP Ljubečna–Kocbekova.
Izdelane so strokovne podlage – idejna rešitev elektrifikacije).
Na obravnavanem območju sta predvidena 2 NN električna priključka. Objekta se bosta napajala iz priključno merilnih omaric z zemeljskimi vodniki ustreznih dimenzij.
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno od soglasodajalcev pridobiti ustrezno dokumentacijo.
(5) plin:
Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ima na območju predvidenega urejanja zgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje in priključne plinovode.
Predvidena je navezava novih poslovno proizvodnih objektov na obstoječe omrežje iz nizkotlačnega plinovoda PE225, ki poteka ob Kocbekovi cesti.
Objekt 1 se priključi na omrežje preko voda, ki leži na južni parceli.
Objekt 2 se priključi na omrežje preko obstoječega voda, ki se nahaja na obravnavani parceli za že obstoječi objekt.
(6) alternativni sistemi toplote:
Na območju podrobnega načrta se za zagotavljanje potrebne toplote za ogrevanje objektov uporabijo tudi obnovljivi viri energije kot so fotovoltaika, toplotna črpalka in drugo v skladu s tehnološkim razvojem tehnike.
(7) TK omrežje:
Pri posegih je potrebno upoštevati traso obstoječega TK omrežja.
Objekt 1 se priključi preko obstoječega priključka za objekt na južni parceli.
Objekt 2 se priključi preko obstoječega priključka za objekt, kateri se odstrani.
(8) odpadki:
Zbiranje in odvoz odpadkov se izvaja v skladu z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini. Za vsak poslovni objekt se zagotovi zbirno mesto za odpadke. Posode za odpadke se postavi na ekološko tehnično brezhiben prostor, lahko tudi v objekt. Lokacija, kjer se odpadki zbirajo, se uredi tako, da je dostopna vozilom za odvoz odpadkov.
Predvideno mesto ekološkega otoka je v sklopu zunanje ureditve parkirišča.
Gradbene odpadke ki nastanejo pri gradnji, se odstrani izven območja podrobnega načrta skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.
VI. KULTURNA DEDIŠČINA
8. člen
Območje podrobnega načrta se nahaja izven območij pomembnejše kulturne dediščine.
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki ob odkritju dediščine zavezuje, da se najdba zavaruje in takoj obvesti pristojno enoto ZVKDS.
VII. VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
9. člen
(1) hrup:
Obravnavano območje je namenjeno poslovno proizvodni dejavnosti in se razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Če se v času projektiranja izkaže možnost povečanega hrupa, je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt izdelati ustrezna poročila o vplivih na okolje v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva področje varstva okolja.
(2) zrak:
Zaradi zmanjševanja onesnaževanja zraka z emisijami prahu in plinov gradbenih strojev med gradnjo se upošteva naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče,
– zaradi zmanjšanja prašenja ob sušnih dnevih se predvidi zadostno močenje prevoznih poti in odkritih površin.
Za ogrevanje objektov se uporablja električna energija ali plin. Mogoča je tudi uporaba obnovljivih virov energije.
Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno ali prisilno, pri čemer se zagotovi odvod dimnih plinov nad strehe ali terase objektov.
(3) varstvo narave:
Obravnavano območje ne leži v območju naravne dediščine.
Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani, zaščiti in ponovno uporabi. Nepozidane dele parcel se po končani gradnji ozeleni.
(4) varstvo voda oziroma pogoji in omejitve s področja urejanja voda:
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo in ne leži v varstvenem pasu vodnih virov.
Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode je dovoljeno pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja.
Odvajanje in čiščenje padavinskih, komunalnih in morebitnih tehnoloških odpadnih voda mora biti usklajeno s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda mora biti usklajeno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila.
Za odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin se predvidi zadrževanje padavinskih vod pred iztokom kot so:zatravitev, travne plošče, morebiti suhi zadrževalniki. Padavinske vode iz streh, parkirišč in ceste se prioritetno ponikajo, ponikovalnice so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, se padavinske vode speljejo v površinski odvodnik.
Iz geološkega poročila, ki se pridobi v fazi PGD projekta, mora biti jasno razvidno, če je ponikanje padavinskih voda zaradi sestava tal možno.
VIII. OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
10. člen
(1) Ukrepi, ki se v vezi obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno s požarom upoštevajo na območju OPPN Ljubečna–Vigrad, so:
– območje ni poplavno, erozivno ali plazovito,
– pri projektiranju se upošteva VII. stopnja potresne ogroženosti,
– predvidene dejavnosti ne predvidevajo uporabe nevarnih snovi; v primeru uporabe le teh se v fazi PGD dokumentacije predvidijo tehnične rešitve in način gradnje, ki to preprečuje,
– za zaščito oseb se predvidi ojačitev prve plošče,
– predvideni dovozi in dostopi omogočajo dovoz interventnim vozilom; v sklopu zunanje ureditve posameznega objekta se določi mesto za interventno vozilo,
– lokacija objekta omogoča varen umik ljudi in premoženja,
– odmiki od mej in med objekti (min. 10.00 m) ali potrebne protipožarne ločitve, preprečujejo širjenje požara,
– gašenje z vodo je predvideno iz obstoječih ali novih nadzemnih hidrantov, ki so priključeni na javni vodovod.
(2) Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam Uprave RS za zaščito in reševanje.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
11. člen
Na območju je možno etapno izvajanje gradnje.
Izvajanje posameznih faz mora biti takšno, da gradnja komunalne, energetske in prometne infrastrukture ne bo ovirala funkcioniranja ostalih objektov.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
12. člen
(1) Na območju je možno parcelo št. 1395/4 (gradbena parcela b) priključiti k gradbeni parceli a ali c ali jo razdeliti med parcelo a ali c.
(2) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere oziroma spremeniti arhitekturna zasnova. Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
XI. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo in Upravni enoti Celje.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinske in državne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-16/2009
Celje, dne 21. decembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti