Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5750. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2011, stran 16963.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje dne 21. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Celje v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011.
2. člen
Začasno financiranje temelji na rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v evrih
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto |   Proračun|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)     |  9.239.935|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  8.071.066|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  7.024.015|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  6.003.062|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   811.659|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   209.294|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.047.051|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   305.022|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |    2.540|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |    41.444|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|    45.949|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   652.096|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    31.562|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |    31.562|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    1.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    1.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.136.207|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  1.110.419|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |    25.788|
|   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  9.489.309|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.700.820|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   649.628|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   108.207|
|   |VARNOST                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  1.854.068|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    80.567|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 REZERVE               |    8.350|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRASFERI             |  3.625.207|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |   170.530|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  2.026.515|
|   |GOSPODINJSTVOM              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |    48.877|
|   |IN USTANOVAM               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  1.379.285|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.961.269|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  2.961.269|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   202.013|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |    45.876|
|   |FIZIČNIM OSEBAM             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.    |   156.137|
|   |UPORABNIK.                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I – |   –249.374|
|   |II)                   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (75)         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (44)               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 DANA POSOJILA            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |      0|
|   |PRIVATIZACIJE              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)            |   870.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   870.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   870.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)           |   620.544|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   620.544|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   620.544|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |      82|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII –V III)      |   249.456|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   249.374|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2010      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-19/2010
Celje, dne 21. decembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti