Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010 (2), stran 16962.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 21. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2010 (2)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+--------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
| I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 66.493.380|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 45.533.582|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 33.672.950|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       | 24.012.263|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE           |  8.601.569|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |  1.059.118|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              | 11.860.632|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD   |  6.178.966|
|   |PREMOŽENJA                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   16.500|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI      |   294.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |   229.701|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  5.141.465|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  8.657.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.722.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. |  6.935.000|
|   |SREDSTEV                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    8.512|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |    8.512|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 12.200.286|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      | 12.125.286|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ          |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR. IZ    |   75.000|
|   |SREDSTEV PROR. EU              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   94.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA   |   18.000|
|   |STRUKT. POLITIKO              |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |   76.000|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 66.120.763|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 15.668.591|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  2.798.745|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   457.055|
|   |VARNOST                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 12.032.691|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   320.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |409 REZERVE                 |   60.100|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 24.203.039|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   925.243|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        | 10.450.962|
|   |GOSPODINJSTVOM               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |   426.157|
|   |USTANOVAM                  |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      | 12.400.677|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 23.590.950|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 23.590.950|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |  2.658.183|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |  1.848.000|
|   |FIZIČNIM OSEBAM               |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR.      |   810.183|
|   |UPORABNIKOM                 |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I – II) |   372.617|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA              |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA    |      0|
|   |PRIVATIZACIJE                |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)        |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |  2.100.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  2.100.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |  2.100.000|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA               |  2.465.415|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  2.465.415|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  2.465.415|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |    7.202|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)            |      |
+-----+--------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        |  –365.415|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)     |  –372.617|
+-----+--------------------------------------------+------------+
|   |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2009       |   134.688|
+-----+--------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske uporabe lahko prerazporedi največ 20% glavnega programa v sprejetem proračunu, med podprogrami v okviru glavnega programa pa skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti iz tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi mestni svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve mestnega sveta.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 50.100,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 8.400,00 evrov župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člen ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 2.100.000,00 eurov za financiranje investicij.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-20/2010
Celje, dne 21. decembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti