Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, stran 16953.

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter prvega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09 in 22/10) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja – REK-1, opis osnove 104 spremeni tako, da se glasi:
»104 Razlika do minimalne plače
Vpiše se znesek razlike do minimalne plače, ki je osnova za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za starševsko varstvo in prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDIPIZ; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: ZSDP) in Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10), če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne plače. Podatek je že vključen pod zaporedno številko 101 ali 103. Zavezanec za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca od navedene razlike je delodajalec. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca od razlike do minimalne osnove za prispevke se vpišejo pod zaporedno številko 505.«.
Opis osnove 107 se spremeni tako, da se glasi:
»107 Neplačana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplačane odsotnosti z dela, od katere delodajalec obračuna in plača prispevke za socialno varnost. Znesek osnove je vključen pod zaporedno številko 101 ali 103.
Pri neplačani odsotnosti z dela iz 190. člena ZPIZ-1 je delodajalec zavezanec za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in delodajalca.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca od osnove za podaljšano zavarovanje se vpisuje pod zaporedno številko 506.«.
V opisu osnove 111 se osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pokojninska renta, prejeta iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Vpiše se znesek dohodka, ki se všteva v davčno osnovo (50% izplačanega dohodka), iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki je vpisan v poseben register v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«.
V opisu osnove 112 se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– odpravnina iz razloga nesposobnosti
Vpiše se znesek izplačanega dohodka, v višini, ki se všteva v osnovo za prispevke.«.
Opis osnove 303 se spremeni tako, da se glasi:
»303 Osnova za prispevke – neplačana odsotnost
Vpiše se osnova za prispevke za socialno varnost v primeru neplačane odsotnosti z dela, od katere se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost. Podatek je že vključen v zaporedni številki 301 ali 302. Od te osnove se plačajo prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo in za zaposlovanje; ne plača pa se prispevek za zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.«.
V točki 1.3. Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja – REK-1b, se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Skladno s tem poglavjem predložijo podatke davčnemu organu izplačevalci pokojnin, nadomestil plač, drugih nadomestil in drugih dohodkov, izplačanih iz naslova obveznega socialnega zavarovanja ter poklicnega zavarovanja (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, občine, Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in drugi).«.
Za točko 1.4.8 se doda nova točka 1.4.9, ki se glasi:
»1.4.9 DOHODEK IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI
010 Vrsta dohodka
Izbere se ustrezna šifra vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani DURS.
I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA
101 Dohodek
Vpiše se znesek izplačanega drugega dohodka, ki se šteje za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči).
103 Dohodek, izplačan nerezidentom
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se izplačuje nerezidentom.
104 Dohodek, od katerega se ne odtegne davčni odtegljaj
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 101, ki se nanaša na izplačane dohodke rezidentom, od katerih se v skladu z 2. točko drugega odstavka 129. člena ZDoh-2, akontacija dohodnine izračuna po stopnji 0%, če je posamezno izplačilo enako ali manjše od 200 eurov.
107 Davčna osnova
Vpiše se znesek dohodka iz zaporedne številke 101, ki se všteva v davčno osnovo dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in od katerega se izračuna in plača akontacija dohodnine. Za izplačane dohodke v letu 2011 in 2012, se vpiše 50% izplačanega dohodka. V znesek se ne vključujejo dohodki iz zaporedne številke 104.
108 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb
Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 107, ki se nanaša na izplačane dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti rezidentom, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.
II. DAVČNI ODTEGLJAJ
201 Po splošni stopnji
Če je drugi dohodek izplačan rezidentu, se vpiše znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 10% od davčne osnove, če je posamezno izplačilo večje od 200 eurov. Če je drugi dohodek izplačan nerezidentu, se vpiše znesek davčnega odtegljaja, ki se izračuna, odtegne in plača po stopnji 16%.
204 Po nižji stopnji (260. člen ZDavP-2)
Vpiše se znesek davčnega odtegljaja, izračunanega po nižji stopnji, v skladu z 260. členom ZDavP-2.«.
V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v razdelku PODATKI O DOHODKU opis osnove A052 spremeni tako, da se glasi:
»A052 Znesek dohodka
Vpiše se znesek posamezne vrste dohodka, od katerega se izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Znesek izplačanega dohodka se vpiše tudi v primeru dohodkov, ki se vštevajo v letno osnovo za dohodnino in za katere velja oprostitev davčnega odtegljaja. Pri drugih dohodkih iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se vpiše celoten znesek izplačanega dohodka (tudi za izplačila v letih 2011 in 2012, ko se akontacija dohodnine izračuna in plača od davčne osnove v višini 50% izplačanega dohodka).«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-834/2010
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
EVA 2010-1611-0195
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti