Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5737. Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 16944.

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa:
– način plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: dajatve) na račune proračunskih uporabnikov in nadzornikov javnofinančnih prihodkov,
– obliko in način sporočanja obveznih podatkov z nalogov za plačilo dajatev oziroma podatkov potrebnih za razčlenitev vplačil s prehodnih davčnih podračunov na podračune prejemnikov sredstev in
– vsebino, obliko, način in roke sporočanja obveznih podatkov o plačilnih transakcijah, vezanih na plačevanje, razporejanje in razčlenjevanje dajatev prejemnikom plačanih dajatev (v nadaljnjem besedilu: prejemniki), organom, ki odmerjajo, pobirajo ali izterjujejo dajatve (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki) in organom, ki razrešujejo tista plačila dajatev, ki jim ni mogoče opredeliti nadzornika (v nadaljnjem besedilu: skrbniki).
2. člen
(pojmi)
(1) Razporejanje dajatev, kot je določeno s tem pravilnikom, pomeni: razporejanje kot prenos plačane dajatve z enega podračuna na drugi podračun v celoti ali v predpisanih deležih, vračanje preveč ali napačno plačanih dajatev, zagotovitev sredstev za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev in usklajevanje evidenc o plačanih in vrnjenih dajatvah.
(2) Razčlenitev dajatev, kot je določena s tem pravilnikom, pomeni: razčlenitev priliva s prehodnega davčnega podračuna na podračun prejemnika sredstev po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste dajatev, oziroma razčlenitev odliva s prehodnega davčnega podračuna na podlagi priliva sredstev iz podračuna prejemnika sredstev po posameznih podkontih prihodkov posamezne vrste dajatev.
3. člen
(podračuni javnofinančnih prihodkov)
(1) Za plačevanje in razporejanje dajatev vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) več vrst podračunov, vse kot podračune v sistemu enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) države ali občin pri Banki Slovenije.
(2) Osnovna vrsta podračunov za plačevanje dajatev so vplačilni podračuni, na katere se plačujejo dajatve in razporejajo dajatve, ki so bile plačane na zbirne prehodne podračune ali na prehodne podračune nadzornikov. S teh podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
(3) Za plačevanje dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS), vodi UJP prehodne davčne podračune po posameznih blagajnah javnega financiranja. S prehodnih davčnih podračunov se vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
(4) Za plačevanje dajatev, ki pripadajo več prejemnikom, vodi UJP zbirne prehodne podračune. Na te podračune se plačujejo dajatve, kot jih določa predpis, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Na te podračune se dajatve razporejajo tudi s prehodnih podračunov nadzornikov. Z zbirnih prehodnih podračunov se razporejajo plačane dajatve in se vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, ki so bile plačane ali razporejene na te podračune.
(5) Za plačevanje dajatev in za evidentiranje plačanih dajatev imajo lahko nadzorniki pri UJP odprte prehodne podračune. Na te podračune se lahko vplačuje tudi več vrst dajatev, ki pripadajo različnim prejemnikom. S teh računov nadzorniki razporejajo plačane dajatve in vračajo preveč ali napačno plačane dajatve, ki so bile plačane na te podračune.
(6) Podračun za plačilo dajatve iz predpisa, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov in ki ima določen samo model 19, 21 in 09, ima lahko le enega nadzornika.
(7) S sredstvi na podračunih, ki so določeni za plačevanje in razporejanje dajatev, se sme razpolagati samo v skladu s tem pravilnikom.
4. člen
(Seznam podračunov JFP skupine B)
(1) Seznam podračunov JFP skupine B vsebuje podračune javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo sredstva plačanih dajatev samo nadzorniki. Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance.
(2) Seznam podračunov JFP skupine B je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine B in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B. V osnovnem seznamu podračunov JFP skupine B so nekateri podračuni občin shematično prikazani. V dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine B so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.
(3) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah JFP.
(4) Osnovni seznam podračunov JFP skupine B vsebuje v vrsticah naslednje podatke:
– podračun JFP skupine B (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
– naziv podračuna JFP skupine B,
– podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
– šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določni davčni organ, s kontrolno številko),
– modeli referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine B,
– nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
– nazivi nadzornikov,
– skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko),
– naziv skrbnika.
(5) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B vsebuje podatke:
– v glavi seznama: oznako občine, naziv občine, šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko) in
– v vrsticah seznama: shematični prikaz podračuna JFP skupine B iz osnovnega seznama, naziv podračuna JFP skupine B, podračune JFP skupine B po občinah.
(6) Podračuni seznama podračunov JFP skupine B se ne objavijo v registru transakcijskih računov.
5. člen
(razlikovanje podračunov)
(1) Podračuni, na katere se plačujejo dajatve, se razlikujejo po pripadnosti sistemu EZR ter po tem, komu pripadajo plačane dajatve. Zato so označeni tako, da prvi dve številki podračuna pomenita, da je ta podračun pri Banki Slovenije – 01, številke na tretjem do petem mestu številke podračuna pa določajo, v katerem sistemu EZR je podračun. Podračuni v sistemu EZR države imajo oznako 100, podračuni v sistemih EZR občin pa imajo za oznako številke od 201 naprej, kar je veljavna statistična oznaka občine povečana za 200.
(2) Podračuni občine, ki se v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, odloči, da bo imela svoje podračune v sistemu EZR države, imajo oznako 100.
(3) Pripadnost plačanih dajatev je označena s številkami na šestem do osmem mestu vplačilnega podračuna, razen za plačila dajatev na prehodne davčne podračune, kot to določa četrti odstavek tega člena, tako, da pomenijo številke:
– 100 dajatve, ki pripadajo proračunu države,
– 200 dajatve, ki pripadajo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za obvezni del zavarovanja,
– 300 dajatve, ki pripadajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obvezni del zavarovanja,
– od 401 naprej dajatve, ki pripadajo proračunom občin, številke so veljavne statistične oznake občin povečane za 400.
(4) Prehodni davčni podračuni nadzornika DURS imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 888. Pripadnost plačanih dajatev iz prejšnjega odstavka tega člena je označena s tremi številkami, na devetem do enajstem mestu številke prehodnega davčnega podračuna.
(5) Zbirni prehodni podračuni za dajatve, ki pripadajo več prejemnikom, in imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 844.
(6) Prehodni podračuni, ki jih lahko imajo nadzorniki odprte pri UJP, imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 845 ali 846.
(7) Podračuni za plačevanje občinskih samoprispevkov in drugih prihodkov krajevnih skupnosti, imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 842.
6. člen
(plačevanje dajatev in njihovo razporejanje)
(1) Dajatve se plačujejo v domači valuti na podračune, ki so določeni v predpisu o podračunih in so odprti pri UJP.
(2) Kadar je dajatev plačana v tuji valuti, Banka Slovenije znesek plačila avtomatično pretvori v domačo valuto.
(3) Nadzornik lahko v gotovini plačano dajatev položi na svoj gotovinski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev. Sredstva z gotovinskega računa se praznijo na podračun proračunskega uporabnika (v nadaljnjem besedilu: PU), ki jih ustrezno razporedi na podračune dajatev.
(4) Kadar je dajatev plačana ali razporejena na predpisan vplačilni podračun, UJP na podlagi oznake na šestem do osmem mestu številke vplačilnega podračuna, kot so navedene v tretjem odstavku prejšnjega člena, izdela plačilno navodilo v breme vplačilnih podračunov in v dobro podračunov prejemnikov in ga izvrši istega dne. Za plačane dajatve v dobro vplačilnih podračunov, ki so prispele po končani razporeditvi, pa izdela in izvrši plačilna navodila najkasneje naslednji delovni dan. UJP zadnji delovni dan v letu razporedi praviloma vsa sredstva z vplačilnih podračunov. Na vplačilnem podračunu lahko ostanejo nerazporejena le sredstva, ki jih zaradi zaključka medbančnega plačilnega prometa tega dne UJP ni mogel razporediti prejemnikom, ki so izven sistemov EZR.
(5) Kadar je dajatev plačana na predpisan prehodni davčni podračun, UJP razporedi sredstva v breme prehodnega davčnega podračuna in v dobro podračuna prejemnika isti dan. DURS mora prejemniku sredstev na zadnji delovni dan v letu zagotoviti razčlenitev vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve, ki jo posreduje UJP prvi delovni dan v naslednjem letu.
(6) Dajatve, ki pripadajo več prejemnikom in ki so bile plačane na zbirne prehodne podračune z oznako 844, UJP razporedi v predpisanih deležih v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih podračunov tako, da izdela plačilna navodila in jih izvrši isti dan. Za plačane dajatve v dobro zbirnih prehodnih podračunov, ki so prispele po končani razporeditvi, pa izdela in izvrši plačilna navodila najkasneje naslednji delovni dan. Kadar je tako določeno s posebnim predpisom, UJP razporedi predpisane deleže neposredno na podračune prejemnikov.
(7) Občinske samoprispevke, plačane na podračune z oznako 842, UJP razporedi tako, da izdela plačilna navodila v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši. Plačane občinske samoprispevke, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo zakona, ki ureja samoprispevek, ter druge prihodke krajevnih skupnosti UJP razporedi v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov krajevnih skupnosti. Plačane občinske samoprispevke, ki so bili uvedeni po uveljavitvi zakona, ki ureja samoprispevek, UJP razporedi v breme podračunov z oznako 842 in v dobro podračunov za izvrševanje proračunov občin.
(8) Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo dajatve plačane na te podračune tako, da najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilna navodila v breme teh podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih ali zbirnih prehodnih podračunov in jih predložijo UJP, da jih izvrši. Nadzorniki lahko pooblastijo UJP za razporeditev sredstev s svojih prehodnih podračunov. V ta namen ji sporočijo podračune, na katere se sredstva prenašajo, in njihove deleže oziroma ključ razporeditve. Na zadnji delovni dan v letu morajo nadzorniki razporediti vsa sredstva s svojih prehodnih podračunov. Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, pooblastijo UJP, da po zaključku medbančnega plačilnega prometa razporedi morebitni ostanek sredstev njihovih prehodnih podračunov. V pooblastilu navedejo podračune, na katere se sredstva razporedijo, njihove deleže ter podatke sklicevanja na številko odobritve in na številko obremenitve.
(9) Način vpisovanja podatkov, potrebnih za spremljanje vplačil, razporeditev plačil, vračil in uskladitev na podračunih JFP je določen v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(10) UJP v dogovorjenih rokih nakaže vnaprej določen znesek odstopljenega vira za vsako posamezno občino, tako da za ta znesek obremeni vplačilni podračun odstopljenega vira posamezne občine in odobri podračun proračuna te občine. Sredstva za kritje nakazil iz prvega stavka tega odstavka se ob dogovorjenih rokih v skupnem znesku zagotovijo iz sredstev odstopljenega vira na podračunu državnega proračuna za odstopljeni vir.
7. člen
(vračanje preveč ali napačno plačanih dajatev)
(1) Zahtevek za vračilo preveč ali napačno plačane dajatve vloži tisti, ki je plačal dajatev (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), pri nadzorniku, ki določa obveznost plačila dajatve in ki nadzoruje plačilo dajatve, ki je predmet zahtevka. O zahtevku odloči nadzornik na način, kot je urejen z zakonom ali drugim predpisom, ki določa naloge in postopke nadzornika. V primeru utemeljenega zahtevka predloži nadzornik UJP plačilno navodilo v breme prehodnega, vplačilnega, zbirnega prehodnega ali prehodnega davčnega podračuna in v dobro računa upravičenca. Kadar je tako določeno z zakonom ali drugim predpisom, predloži nadzornik UJP svoj akt o vračilu, UJP pa izdela in izvrši ustrezno plačilno navodilo.
(2) Kadar mora nadzornik v postopku, kot ga določa zakon, sam po uradni dolžnosti ugotoviti, da je bila dajatev preveč plačana, odloči o vračilu preveč plačane dajatve brez zahtevka upravičenca.
(3) Sredstva za vračilo preveč ali napačno plačanih dajatev mora zagotoviti prejemnik teh dajatev tako, da na poziv UJP še isti dan ali najkasneje naslednji delovni dan predloži plačilno navodilo v breme svojega podračuna in v dobro vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega ali prehodnega davčnega podračuna. V primeru obsežnih vračil mora nadzornik uskladiti s prejemnikom datume in zneske vračil.
(4) UJP ne pozove prejemnika, naj zagotovi sredstva, kadar nadzornik predloži UJP plačilno navodilo tako v breme kot v dobro vplačilnih, zbirnih prehodnih in prehodnih podračunov, s katerih UJP razporeja sredstva istemu prejemniku. Sredstva se zagotovijo iz tekočih prilivov. UJP izvrši plačilno navodilo nadzornika šele, ko je tekočih prilivov dovolj za zagotovitev sredstev, vendar najkasneje v dveh delovnih dnevih, ko mora manjkajoča sredstva zagotoviti prejemnik na način, kot je določen v prejšnjem odstavku. Prejemnik mora na podlagi podatkov UJP tekoče prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev, prikazati na ustreznem podkontu dajatve kot povečanje prihodka in hkrati na istem podkontu prikazati te tekoče prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev sredstev, kot zmanjšanje prihodka. Ta način se lahko uporablja pod istimi pogoji tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov.
(5) Kadar za preveč ali napačno plačano dajatev ni mogoče ugotoviti nadzornika, mora skrbnik podračuna izvršiti vračilo na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena za nadzornika.
(6) Pri vračanju preveč plačane pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in pri vračanju preveč plačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, katerih prejemnik so proračuni občin, se vsa sredstva za vračilo zagotovijo v breme tekočih prilivov omenjenih podračunov. Proračuni občin morajo na podlagi podatkov UJP prilive, ki so bili porabljeni za zagotovitev kritja za vračilo, prikazati na ustreznem podkontu pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in podkontu okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje prihodka. Za napačna vplačila na podračun za vzdrževanje gozdnih cest in na podračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov veljajo določila tretjega odstavka tega člena.
(7) V primeru obsežnih vračil preveč plačanih dajatev nadzornik pošlje UJP plačilno navodilo v elektronski obliki s skupnim zneskom vračil in seznamom vseh računov, v dobro katerih mora UJP izvršiti vračilo, s posameznimi zneski.
(8) Dajatev, ki je bila preveč ali napačno plačana na prehodni podračun nadzornika, lahko nadzornik vrne na podlagi utemeljenega zahtevka ali po uradni dolžnosti v breme prehodnega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev plačana. Sredstva za vračilo se na prehodnem podračunu zagotovijo v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega podračuna, na katerega je bila preveč ali napačno plačana dajatev razporejena. Nadzorniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev plačilno navodilo v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega podračuna in v dobro svojega prehodnega podračuna. Potrebna sredstva za vračilo v breme vplačilnega ali zbirnega prehodnega računa se zagotovijo tako, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena.
(9) Dajatev, ki je bila preveč ali napačno plačana na prehodni davčni podračun, lahko nadzornik vrne na podlagi utemeljenega zahtevka ali po uradni dolžnosti v breme prehodnega davčnega podračuna, v dobro katerega je bila dajatev plačana. Sredstva za vračilo se na prehodnem davčnem podračunu zagotovijo v breme podračuna prejemnika, na katerega je bila razporejena preveč ali napačno plačana dajatev. Kot je določeno v tretjem odstavku tega člena, prejemniki v ta namen predložijo UJP v izvršitev plačilno navodilo v breme podračuna prejemnika in v dobro svojega prehodnega davčnega podračuna.
(10) Nadzorniki, ki odločajo o vračilih na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, morajo najprej ugotoviti, ali je mogoče vračilo v celoti izvršiti ali pa je mogoče s preveč ali napačno plačano dajatvijo poravnati druge dajatve, ki jih upravičenec po poteku roka za plačilo še ni plačal. V primeru ugotovljenega dolga drugih dajatev se vrne razlika med ugotovljenim vračilom in ugotovljenim dolgom. Nadzornik mora UJP predložiti plačilna navodila v breme vplačilnih ali zbirnih prehodnih podračunov, v dobro katerih je bila preveč ali napačno plačana dajatev, ter v dobro podračunov, v dobro katerih bi upravičenec moral plačati dajatve, a jih ni plačal. Nadzornik, UJP in prejemnik morajo v tem primeru ravnati tako, kot je določeno v prvem, drugem in tretjem ali četrtem odstavku tega člena.
(11) V primeru, da nadzornik v svojem knjigovodstvu izvrši preknjižbe že plačanih dajatev, o tem obvesti UJP in prejemnika. V teh primerih je potrebno ravnati tako, kot je določeno v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, razen, če gre za preknjižbo dajatev, ki so bile plačane na prehodni davčni podračun.
(12) Podatki, ki morajo biti vpisani na plačilna navodila za vračila in za zagotovitev sredstev za vračila dajatev, so določeni v Prilogi 1.
8. člen
(ravnanje s podatki o plačanih, razporejenih in vrnjenih dajatvah)
(1) UJP za vsako plačilo, razporeditev ali vračilo dajatve na podlagi podatkov, ki jih prejme od Banke Slovenije ali jih v predpisanih primerih predložijo s plačilnimi navodili nadzorniki ali pa jih izdela sama, pošlje podatke o plačilu, razporeditvi ali vračilu dajatve ustreznemu prejemniku in ustreznemu nadzorniku dajatev najkasneje naslednji delovni dan potem, ko je bilo plačilo, razporeditev ali vračilo izvršeno.
(2) Prejemniki sredstev razporeditev plačanih dajatev s prehodnega davčnega podračuna na podračun prejemnika izkažejo na prehodnem podkontu. UJP isti dan, ko mu nadzornik zagotovi razčlenitev plačanih dajatev po posameznih podkontih prihodkov, le to posreduje prejemniku sredstev. Prejemnik sredstev mora razčlenitev prikazati na ustreznem podkontu dajatve kot povečanje prihodka in hkrati kot zmanjšanje stanja na prehodnem podkontu. Ta način se lahko uporablja pod istimi pogoji tudi za uskladitve in popravke razporejenih prilivov na prehodnih davčnih podračunih.
(3) UJP mora poslati podatke iz prvega odstavka tega člena tistim prejemnikom in nadzornikom, ki so s šifro PU kot taki določeni pri posameznem podračunu, ter nadzornikom, ki so določeni s šifro PU.
(4) UJP za vsak podračun, na katerega se plačujejo, razporejajo ali se z njega vračajo dajatve, izdela vsak delovni dan izpisek o prometu in stanju na podračunu za pretekli delovni dan. Promet razčleni UJP po posameznih podkontih, kot so določeni s predpisom, ki ureja enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
(5) Izpisek o prometu in stanju na podračunu, na katerega se plačuje ali se z njega vrača dajatev, za katero je določen eden ali več nadzornikov, pošlje UJP nadzorniku oziroma nadzornikom pripadajoči delni izpis o prometu na tem podračunu.
(6) V primeru, ko iz plačil dajatev na podračun, ki ima več nadzornikov, na prvih petih mestih sklicevanja na številko odobritve ni razviden nadzornik, UJP pošlje ta plačila v obliki delnega izpisa o prometu skrbniku tega podračuna.
(7) Prejemniki in nadzorniki morajo dnevno na podlagi podatkov, ki jim jih pošlje UJP v obliki delnega izpisa o prometu ali izpiska o prometu in stanju posameznega vplačilnega, zbirnega prehodnega, prehodnega ali prehodnega davčnega podračuna, ali podračuna prejemnika pravilno in pravočasno evidentirati plačane in vrnjene dajatve skladno z veljavnimi predpisi.
9. člen
(vpisovanje podatkov, potrebnih za pravilnost izvajanja postopkov)
Pravilnost izvajanja postopkov vračil, razporejanja in razčlenjevanja na podračunih JFP se zagotavlja z vpisom podatkov sklicevanja na številko obremenitve oziroma odobritve po posameznih vrstah poslov in modelu 51, ki so določeni v Prilogi 2, ki je sestavi del tega pravilnika.
10. člen
(mesečno poročanje o dajatvah ter usklajevanje podatkov)
(1) UJP na podlagi podatkov o razporejenih in razčlenjenih dajatvah za prejemnike in druge zainteresirane javne organe izdela mesečna poročila o:
– plačanih in vrnjenih dajatvah po posameznih podračunih,
– plačanih in vrnjenih dajatvah po posameznih podkontih,
– razdelitvi dajatev, ki pripadajo več prejemnikom.
(2) UJP mora poročila iz prejšnjega odstavka tega člena poslati ali zagotoviti na svoji spletni strani pristojnim prejemnikom najkasneje peti delovni dan po koncu meseca, za katerega izdela poročila.
(3) Prejemniki in nadzorniki morajo najmanj enkrat mesečno na podlagi poročil UJP o plačanih in vrnjenih dajatvah, uskladiti svoje evidence. Če ugotovijo, da so nastale razlike v podatkih o plačanih in vrnjenih dajatvah morajo ugotovljene razlike odpraviti po postopkih, ki so določeni v tem pravilniku za plačila in razporeditve plačanih dajatev ter za vračila napačno vplačanih dajatev.
(4) Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za UJP, kadar mora popraviti razporeditev dajatve po uradni dolžnosti, ko ugotovi, da je dajatev razporedila napačno, za napačno razporeditev pa UJP ne zaračuna storitve. Prav tako ravna UJP, ko je bila dajatev plačana na podračun, na katerega se dajatev v skladu s predpisom o podračunih ne plačuje, in ko plačano dajatev preusmeri UJP na pravilni podračun.
(5) Popravki, ki jih sporočajo nadzorniki v UJP za namene uskladitve podatkov, se obdelujejo po postopkih vračanja preveč ali napačno plačanih dajatev.
11. člen
(dnevno poročanje o razčlenjenih dajatvah)
(1) UJP nadzorniku zagotovi podatke o vplačanih dajatvah na predhodni davčni podračun v strukturi, ki nadzorniku omogoča izdelavo poročila o razčlenitvi dajatev.
(2) Nadzornik na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena izdela poročilo o razčlenitvi dajatev, ki ga posreduje UJP.
(3) UJP na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena izdela poročilo o razčlenitvi dajatev in ga posreduje prejemnikom in upravljavcem denarnih sredstev sistema EZR.
12. člen
(zaračunavanje storitev)
(1) UJP mesečno zaračunava stroške storitev razporejanja dajatev v skladu s tem pravilnikom Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občinam, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javni sklad, Slovenski odškodninski družbi, d.d. in Agenciji za trg vrednostnih papirjev v višini 0,05% od zneska razporejenih dajatev ter prejemnikom občinskih samoprispevkov v višini 0,1% od zneska razporejenih samoprispevkov.
(2) UJP prejemniku iz prejšnjega odstavka tega člena izstavi račun mesečno.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek UJP iz razlogov ekonomičnosti:
– izstavi račun šele takrat, ko znesek zaračunanih stroškov storitev v tekočem letu preseže 42 eurov,
– izstavi račun ob koncu tekočega leta, če znesek stroškov storitev ne preseže 42 eurov, razen v primeru oprostitve plačila stroškov storitev po tretji alinei tega odstavka,
– ne zaračuna stroškov storitev, če znesek stroškov do 31. decembra tekočega leta ne preseže 8 eurov.
13. člen
(prehodna določba)
Nadzorniki imajo lahko za dajatve, ki se plačujejo na prehodne davčne podračune na podlagi sklepov o davčni izvršbi, odprte prehodne podračune z oznako 846 do 31. decembra 2012.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03, 70/04, 141/04, 106/05, 120/05, 72/06, 136/06, 117/07, 77/08, 32/09, 58/09 – ZPlaSS, 59/10 – ZOPSPU in 62/10).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-844/2010/15
Ljubljana, dne 29. decembra 2010
EVA 2010-1611-0197
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti