Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5736. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe, stran 16939.

Na podlagi 14. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način izvajanja pooblastil, ki jih imajo cariniki, inšpektorji in izterjevalci (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene uradne osebe) po Zakonu o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09; v nadaljnjem besedilu: ZCS-1) v okviru opravil delovnega mesta, na katero so razporejeni.
2. člen
(carinska pooblastila)
(1) Carinska pooblastila so pravice in obveznosti pooblaščenih uradnih oseb, da v primerih, določenih z zakonom ali drugimi predpisi, predpisi Unije in mednarodnimi pogodbami, na način, ki je določen z navedenimi predpisi in s tem pravilnikom, izvajajo zlasti naslednje ukrepe in opravila:
1. pregledujejo in preverjajo verodostojnost osebnih dokumentov;
2. vabijo osebe v uradne prostore in zbirajo podatke;
3. zahtevajo predložitev listin in drugih dokumentov ter posredovanje podatkov;
4. pregledujejo in reproducirajo dokumentacijo, podatke v računalniških bazah in drugih oblikah elektronskega shranjevanja ali posredovanja;
5. pregledujejo blago;
6. odvzemajo vzorce blaga oziroma trošarinskih izdelkov;
7. ugotavljajo namensko uporabo pogonskega goriva in drugih trošarinskih izdelkov;
8. ugotavljajo vsebnost sredstev za označevanje pri prodaji energentov za pogon in njihovo točenje v nasprotju z zakonom;
9. odrejajo črpanje neustreznega energenta iz rezervoarja in njegovo čiščenje;
10. zasegajo dokumente, nosilce baz podatkov, predmete in vzorce (v nadaljnjem besedilu stvari);
11. vstopajo na zemljišče, v prostore in objekte;
12. pregledujejo zemljišča, prostore in objekte;
13. spremljajo in ustavljajo prevozna sredstva;
14. opravljajo pregled in preiskavo prevoznih in prenosnih sredstev;
15. fotografirajo ali posnamejo predmete pregleda, rubeža ali prodaje na drug nosilec podatkov;
16. ustavljajo in opravljajo pregled oseb;
17. zadržijo osebo, zaloteno pri kršitvi predpisov;
18. izvedejo privedbo osebe k prekrškovnemu organu;
19. nosijo in uporabljajo strelno orožje;
20. opravijo varnostni pregled in uporabljajo prisilna sredstva;
21. zapečatijo poslovne prostore, poslovne knjige in drugo dokumentacijo.
(2) Spremljanje in ustavljanje prevoznih sredstev, uporabo prisilnih sredstev ter nošenje in uporabo orožja urejajo posebni pravilniki.
3. člen
(načelo sorazmernosti pri izvajanju ukrepov)
(1) Pri opravljanju nalog službe morajo pooblaščene uradne osebe izvajati ukrepe na način, s katerim se doseže izvršitev naloge z najmanjšimi škodljivimi posledicami za pravne in fizične osebe.
(2) Pooblaščene uradne osebe morajo pri izvajanju pooblastil ravnati z osebami obzirno in pri tem paziti, da ne škodujejo njihovi časti in dobremu imenu, da ne prizadenejo njihove telesne celovitosti in osebnega dostojanstva, jim ne nalagajo nepotrebnih obveznosti, ter jim na zahtevo obrazložiti razloge za ravnanje.
(3) Posebej skrbno in obzirno morajo pooblaščene uradne osebe ravnati z otroki in mladostniki, invalidi, starejšimi in bolnimi osebami, nosečnicami ter drugimi šibkejšimi osebami, upoštevaje njihove posebnosti, ki jih je mogoče opaziti.
4. člen
(imuniteta)
Pooblaščene uradne osebe morajo pri uporabi carinskih pooblastil upoštevati načelo izvzetosti (imunitete) določenih oseb od določenih uradnih dejanj.
5. člen
(službena izkaznica)
Pooblaščena uradna oseba se mora vedno legitimirati s službeno izkaznico, če oseba, zoper katero se uporabi carinsko pooblastilo, to zahteva.
6. člen
(medsebojna pomoč)
Pooblaščene uradne osebe morajo sodelovati, si pomagati in ravnati tako, da zagotovijo pravočasno, uspešno in zakonito opravljanje nalog službe.
7. člen
(pomoč policije)
(1) Carinski organi lahko pri opravljanju nalog službe zahtevajo od policije vso potrebno pomoč in zaščito, če pri izvrševanju svojih nalog naletijo na upiranje ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakujejo.
(2) Za potrebe konkretnega primera naslovi vodja organizacijske enote pisni zahtevek za pomoč pristojni policijski postaji v skladu z zakonom, ki ureja policijo. V zahtevku se navedejo razlogi za pomoč ter kdaj in kje bo pomoč potrebna.
(3) Pooblaščena uradna oseba lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka ustno zahteva takojšnjo pomoč policije, če je ni bilo mogoče vnaprej predvideti ali če okoliščine posameznega primera ne dopuščajo vložitve pisne zahteve.
8. člen
(prenehanje ukrepa)
Pooblaščene uradne osebe morajo prenehati z izvajanjem posameznega ukrepa takoj, ko prenehajo razlogi za njegovo uporabo.
9. člen
(navzočnost pooblaščenca)
(1) Kadar to določa zakon, je lahko pri izvajanju posameznih ukrepov navzoč zastopnik ali pooblaščenec pravne ali fizične osebe, pri kateri se ukrep izvaja.
(2) Na zahtevo osebe, pri kateri se izvaja carinska preiskava, se začetek ali nadaljevanje izvajanja ukrepa odloži do prihoda njenega zastopnika ali pooblaščenca, vendar najdlje za dve uri. Če osebi v tem času ne uspe zagotoviti njegove navzočnosti, se z izvajanjem ukrepa nadaljuje.
(3) Do prihoda zastopnika ali pooblaščenca morajo vse osebe, ki se nahajajo na mestu, kjer se bo opravila carinska preiskava, prekiniti z vsemi dejavnostmi v zvezi s poslovanjem in drugimi aktivnostmi, ki bi lahko povzročile uničenje dokazov o nepravilnostih pri poslovanju.
(4) O zahtevi osebe po zastopniku ali pooblaščencu in čas, ki je pretekel do njegovega prihoda oziroma do nadaljevanja izvajanja ukrepa, se naredi uradni zaznamek.
II. CARINSKA PREISKAVA
10. člen
(postopek pred preiskavo)
(1) Če obstajajo razlogi za sum, da je bila storjena kršitev iz pristojnosti službe, cariniki in inšpektorji pred uvedbo carinske preiskave storijo vse potrebno, da preprečijo, raziščejo in odkrijejo kršitve. V ta namen cariniki in inšpektorji izvajajo vsa pooblastila iz 22. do 30. člena ZCS-1.
(2) O dejanjih v postopku pred preiskavo se v skladu s 55. in 56. členom tega pravilnika sestavi zapisnik ali uradni zaznamek.
11. člen
(poročilo o carinski preiskavi)
(1) O izvedenih aktivnostih, sprejetih ukrepih, ugotovitvah in predlogih za nadaljnje delo se najpozneje v petnajstih dneh po zaključku izvajanja preiskovalnih aktivnosti sestavi poročilo o carinski preiskavi.
(2) Poročilo o carinski preiskavi se ne vroča osebi, zoper katero je potekala preiskava.
12. člen
(sodelovanje zunanjih strokovnjakov)
(1) Kadar so potrebna posebna strokovna znanja, lahko posamezna dejanja v carinski preiskavi opravijo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki (v nadaljnjem besedilu: zunanji strokovnjaki).
(2) Zunanjega strokovnjaka za opravljanje dejanj v carinski preiskavi pooblasti generalni direktor.
III. PREGLED OSEBNIH DOKUMENTOV
13. člen
(pregled dokumentov)
Pooblaščene uradne osebe imajo pravico pregledati osebno izkaznico, potni list ali drugo veljavno javno listino, opremljeno s fotografijo, zaradi ugotavljanja verodostojnosti teh dokumentov in identitete oseb pri prestopanju državne meje in pri izvajanju carinskih pooblastil iz 2. člena tega pravilnika.
14. člen
(način preverjanja)
(1) Pooblaščena uradna oseba opravi pregled osebnega dokumenta tako, da zahteva od osebe, naj ji ga izroči, in jo opozori, da stori prekršek, če zahtevi ne ugodi.
(2) Pooblaščena uradna oseba lahko pri preverjanju osebnih dokumentov uporabi tudi ustrezne evidence, ki jih upravlja ali uporablja služba v skladu z ZCS-1, in ustrezno tehnično opremo ter pripomočke za preverjanje verodostojnosti osebnih dokumentov.
(3) Pri pregledu in preverjanju osebnih dokumentov lahko zaprosi za pomoč drugo uradno osebo.
(4) Dokumenti se po zaključenem postopku vrnejo stranki, razen če zakon določa drugače.
15. člen
(fotokopiranje osebnih dokumentov)
(1) Pri izvajanju pooblastil iz 22. člena ZCS-1 lahko carinik in inšpektor fotokopirata potni list, osebno izkaznico ali druge osebne dokumente.
(2) Fotokopija iz prejšnjega odstavka mora biti opremljena z oznako, da gre za fotokopijo, in navedbo namena fotokopiranja.
16. člen
(ugotavljanje identitete na drug način)
(1) Če oseba, katere dokumenti se preverjajo, nima pri sebi osebnega dokumenta, mora pooblaščena uradna oseba, če okoliščine to dopuščajo, ugotoviti njeno identiteto in osebne podatke iz obstoječih evidenc ali s pomočjo drugih oseb, katerih identiteta je ugotovljena.
(2) Pooblaščena uradna oseba lahko ugotavlja identiteto osebe in osebne podatke tudi z listinami, ki vsebujejo podatke o osebi (zdravstvena izkaznica, indeks, mesečna vozovnica, spričevalo itd.).
(3) Če oseba prebiva v bližini in ustrezne listine nima pri sebi, lahko pooblaščena uradna oseba preveri njeno identiteto tudi na njenem domu.
(4) Če identitete ni mogoče ugotoviti na nobenega od načinov iz prvega do tretjega odstavka tega člena, se za pomoč zaprosi policijo.
17. člen
(tujci)
(1) Tujci dokazujejo svojo identiteto s tujo veljavno potno listino ali z drugo javno listino, opremljeno s fotografijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti njihovo identiteto.
(2) Če identitete ni mogoče ugotoviti na nobenega od načinov, navedenih v prvem odstavku tega člena, se za pomoč zaprosi policijo.
IV. VABLJENJE OSEB IN ZBIRANJE PODATKOV
18. člen
(način vabljenja)
(1) Pri izvajanju pooblastil iz 23. člena ZCS-1 inšpektor vabi osebe s pisnim vabilom, ki mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas in kraj, ko in kamor naj se zglasi, razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo storila prekršek in bo prisilno privedena, če se vabilu ne odzove.
(2) Vabilo se naslovniku vroči osebno, po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Oseba se lahko izjemoma povabi tudi ustno ali na drug način (po telefonu, elektronski pošti), če je treba podatke pridobiti nujno in nemudoma. Hkrati se osebi sporočijo razlogi vabljenja, način vabljenja pa se zabeleži v zapisnik. Če se tako vabljena oseba ne odzove, inšpektor ravna po prvem in drugem odstavku tega člena.
19. člen
(prisilna privedba)
(1) Oseba, ki je bila vabljena po prvem in drugem odstavku prejšnjega člena in opozorjena na možnost prisilne privedbe, pa se brez upravičenega razloga ni odzvala vabilu, se lahko privede prisilno.
(2) Prisilno privedbo opravi policija na podlagi odredbe Generalnega carinskega urada ali carinskega urada.
20. člen
(določitev kraja in časa)
Pri določanju dneva, ure in kraja morajo inšpektorji paziti, da vabljena oseba zaradi tega ne bo imela nepotrebnih težav in stroškov.
21. člen
(vabljenje v nujnih primerih)
(1) Če je treba podatek pridobiti nemudoma ali če se oseba vabljenju izmika, sme carinik ali inšpektor vročiti osebi vabilo neposredno in ji hkrati sporočiti razloge takšnega vabljenja.
(2) Tako vabljeno osebo lahko carinik ali inšpektor ob njenem soglasju pripelje na kraj, kamor je vabljena.
22. člen
(lastnoročna izjava)
Kadar okoliščine primera to dopuščajo ali na predlog osebe, ki daje podatke, sme inšpektor vzeti lastnoročno napisano in podpisano izjavo te osebe.
23. člen
(omejitev zasliševanja)
Inšpektor ne sme osebe, vabljene na podlagi 23. člena ZCS-1, zasliševati kot obdolženca, priče ali izvedenca.
24. člen
(snemanje razgovora)
(1) Razgovor z vabljeno osebo sme inšpektor snemati s tehničnimi pripomočki za avdio-video snemanje, vendar mora biti vabljena oseba o tem predhodno obveščena in s takšnim načinom soglašati.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka inšpektor ob začetku snemanja navede v elektronski nosilec zvoka: ime in sedež organa, ki opravlja dejanje; kraj, dan in uro dejanja ter zadevo, v kateri se dejanje opravlja; imena pooblaščenih uradnih oseb, navzočih oseb in njihovih zastopnikov ali pooblaščencev. Nato pozove osebo, da poda izjavo ali soglasje k snemanju razgovora, ob koncu snemanja pa jo pozove, da v elektronski nosilec zvoka izjavi, da je z vsebino zapisnika seznanjena, ali se z njo strinja oziroma navede svoje pripombe.
(3) Pisni odpravek se najpozneje v osmih dneh po dejanju pošlje osebi s pozivom, naj ga podpiše ali poda nanj svoje pripombe. Če oseba v osmih dneh ne odgovori na poziv, se šteje, da na zapisnik nima pripomb. Na to jo je potrebno v pozivu posebej opozoriti.
(4) Posnetek razgovora s pisnim odpravkom se lahko uporabi v postopku o prekršku ali priloži h kazenski ovadbi.
25. člen
(mladoletniki in druge poslovno nesposobne osebe)
Mladoletnik ali oseba, ki ji je bila odvzeta poslovna sposobnost, se sme vabiti le po starših ali zakonitem zastopniku.
26. člen
(drugi načini zbiranja podatkov)
Če okoliščine primera to dopuščajo, sme carinik ali inšpektor zahtevati od osebe, da mu določeno obvestilo ali podatek poda pisno ali na drug ustrezen način. O tako zbranih podatkih napravi carinik ali inšpektor uradni zaznamek.
V. PREDLOŽITEV LISTIN IN DOKUMENTOV
27. člen
(zahteva za predložitev dokumentov)
(1) Carinik ali inšpektor zahteva podatke in dokumente iz 24. člena ZCS-1 praviloma pisno. V zahtevi morata biti navedena kraj in rok predložitve, ki ne sme biti krajši od treh dni, ter opozorilo naslovniku, da bo storil prekršek, če zahtevi ne ugodi.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se naslovniku vroči osebno, po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Če carinik ali inšpektor zahteva predložitev podatkov in dokumentov v carinski preiskavi, mora oseba zahtevane podatke in dokumente na podlagi ustne zahteve takoj predložiti na kraju pregleda dokumentacije.
(4) V pisni zahtevi za posredovanje podatkov o osebi, pooblaščeni za opravljanje poslov, pri opravljanju katerih naj bi bila storjena kršitev predpisov, se opiše domnevna kršitev.
VI. PREGLED DOKUMENTACIJE
28. člen
(pregled na sedežu osebe ali carinskega organa)
(1) Pregled poslovnih knjig, evidenc in druge dokumentacije opravi pooblaščena uradna oseba na sedežu osebe, pri kateri opravlja carinsko, trošarinsko ali okoljsko davčno kontrolo, postopek pred preiskavo, carinsko preiskavo ali davčno izvršbo, ali pri osebi, ki za osebo, ki je predmet zgoraj opisanih postopkov, vodi ali hrani poslovne knjige in druge evidence.
(2) Pooblaščena uradna oseba lahko opravi pregled dokumentacije iz prvega odstavka tega člena izjemoma tudi na sedežu carinskega organa, če pravna ali fizična oseba ni omogočila ali zagotovila pogojev za nemoteno izvajanje ukrepa. V tem primeru ravna v skladu z določbami ZCS-1 in tega pravilnika o zasegu stvari.
VII. ODVZEM VZORCEV
29. člen
(način jemanja vzorcev)
Carinik ali inšpektor opravi odvzem vzorcev blaga po postopku, ki ga določajo carinski predpisi Unije.
VIII. UGOTAVLJANJE NAMENSKE UPORABE POGONSKEGA GORIVA IN VSEBNOSTI SREDSTEV ZA OZNAČEVANJE
30. člen
(ugotavljanje namenske uporabe pogonskega goriva in vsebnosti sredstev za označevanje)
(1) Namenska uporaba goriva v prevoznih sredstvih, delovnih napravah in strojih ter vsebnost sredstev za označevanje pri prodaji energentov za pogon in njihovo točenje v nasprotju z zakonom se ugotavlja z odvzemom vzorcev neposredno iz rezervoarja ali morebitnih drugih delov vozila ali vlečnega vozila, delovnih naprav in strojev, v katerih se energent nahaja.
(2) Namenska uporaba goriva ter vsebnost sredstev za označevanje pri kmetijskih, gozdarskih, tovornih, kombiniranih in drugih gospodarskih vozilih ter pri vseh delovnih napravah in strojih se na podlagi prvega odstavka 28. člena ZCS-1 lahko ugotavlja na vseh zemljiščih na območju Republike Slovenije, ne glede na lastništvo zemljišča.
(3) Lastnik ali uporabnik prevoznega sredstva, delovne naprave ali stroja mora omogočiti, da se odvzamejo vzorci neposredno iz rezervoarja ali morebitnih drugih delov vozila ali vlečenega vozila, delovnih naprav in strojev, v katerih se energent nahaja.
(4) Če lastnik ali uporabnik ne omogoči odvzema vzorcev, se ti lahko odvzamejo z uporabo tehničnih pripomočkov in razstavljanjem. Lastnika ali uporabnika se predhodno opozori na dolžnost omogočanja odvzema vzorcev. Če so zaradi postopka nastali stroški ali škoda, jih nosi lastnik ali uporabnik.
(5) Kadar lastnik ali uporabnik onemogoči odvzem vzorcev tako, da zbeži ali se skrije in ni mogoče izslediti odgovorne osebe, lastnika ali uporabnika v roku dveh ur, se kontrola izvede na način iz prejšnjega odstavka ob navzočnosti dveh polnoletnih prič.
IX. ZASEG STVARI
31. člen
(potrdilo o zasegu)
(1) O zasegu stvari na podlagi 25. člena ZCS-1 se izda potrdilo, v katerem se popišejo zasežene stvari, navede rok zasega in osebo pouči, da lahko zahteva vrnitev zaseženih stvari pred potekom v potrdilu navedenega roka, če izkaže, da jih nujno potrebuje pri poslovanju.
(2) Kadar natančen popis zaseženih stvari ni mogoč, se zaseg opravi na drug način, ki zagotavlja njihovo istovetnost.
(3) O zahtevku za predčasno vrnitev zaseženih stvari odloči generalni direktor oziroma direktor carinskega urada.
(4) Vrnitev zaseženih stvari oseba potrdi s podpisom.
32. člen
(predmet prekrška ali kaznivega dejanja)
Kadar carinik ali inšpektor ugotovi, da so stvari iz prejšnjega člena predmeti prekrška oziroma kaznivega dejanja ali da so nastali s prekrškom oziroma kaznivim dejanjem ali so bili uporabljeni za storitev prekrška oziroma kaznivega dejanja, preda te stvari pristojnemu organu skupaj s potrdilom iz prvega odstavka prejšnjega člena. Enako ravna, če je stvar iz prejšnjega člena lahko dokaz, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje.
33. člen
(omejitev zasega)
Arhiva, dokumentov in uradnih dopisov diplomatskih misij in konzulatov ter po predpisih označene diplomatske pošte ni dovoljeno zaseči.
X. VSTOP NA ZEMLJIŠČA, V PROSTORE IN OBJEKTE
34. člen
(splošno)
Pred vstopom na zemljišče, v prostore in objekte iz 26. člena ZCS-1, pooblaščena uradna oseba na zahtevo odgovorne osebe, lastnika ali posestnika, ki se tam nahaja, sporoči razloge, zaradi katerih vstopa.
35. člen
(ravnanje ob onemogočenem vstopu)
(1) Če se pooblaščeni uradni osebi na kakršen koli način onemogoča vstop v prostore iz prejšnjega člena, se odgovorno osebo, lastnika ali posestnika ustno pozove, da ji ob odrejenem času omogoči vstop.
(2) Če se cariniku ali inšpektorju tudi po pozivu iz prejšnjega odstavka ne omogoči vstop v prostor ali se ta kako drugače onemogoča, se vstop ob navzočnosti odgovorne osebe, lastnika ali posestnika opravi z uporabo tehničnih pripomočkov in razstavljanjem. Izjemoma, če ni mogoče zagotoviti navzočnosti odgovorne osebe, lastnika ali posestnika, se lahko vstop z uporabo tehničnih pripomočkov in razstavljanjem opravi v navzočnosti dveh polnoletnih prič. Škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi nesodelovanja v postopku, nosi odgovorna oseba, lastnik ali posestnik.
(3) Do zagotovitve vstopa v prostor se lahko ta nadzoruje, da se tako prepreči vnos ali iznos blaga oziroma vstop ali izstop oseb v nadzorovani prostor ali iz njega.
36. člen
(vstop v prostore diplomatskih misij)
Pooblaščena uradna oseba ne sme vstopiti v prostore diplomatskih misij ali mednarodnih organizacij, ki imajo status diplomatskih misij, in tudi ne v konzularne prostore.
XI. PREGLED PROSTOROV, OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ
37. člen
(pregled poslovnih prostorov, objektov in zemljišč)
(1) Pregled poslovnih prostorov, objektov in zemljišč se opravi v navzočnosti odgovorne osebe, lastnika ali posestnika prostora, objekta ali zemljišča ali osebe, ki je za to pooblaščena. Izjemoma, če te osebe ni mogoče najti ali ta oseba brez upravičenega razloga zapusti poslovni prostor, objekt ali zemljišče, kjer se pregled opravlja, se lahko pregled opravi v navzočnosti dveh polnoletnih prič.
(2) Izjemoma, kadar je treba nemudoma ukrepati, se sme pregled opraviti tudi brez navzočnosti prič, če ni mogoče takoj zagotoviti njihove navzočnosti. Razlogi za pregled brez navzočnosti prič morajo biti navedeni v zapisniku.
38. člen
(pregled stanovanjskih prostorov)
Pregled stanovanjskih prostorov iz tretjega odstavka 28. člena ZCS-1 se opravi v navzočnosti lastnika, posestnika stanovanjskega prostora ali njegovega pooblaščenca.
39. člen
(obveznost seznanitve z nevarnostmi)
Osebe iz prvega odstavka 37. člena tega pravilnika morajo carinika in inšpektorja seznaniti z morebitnimi nevarnostmi pri vstopu ali pregledu določenega objekta ali prostora, na kar jih mora carinik ali inšpektor posebej opozoriti.
40. člen
(omejitev)
Carinik ali inšpektor je lahko v prostorih, objektih in zemljiščih samo toliko časa, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je vanje vstopil.
41. člen
(pečatenje)
Pečatenje poslovnih prostorov, poslovnih knjig in druge dokumentacije iz 29.č člena ZCS-1 se opravi z namestitvijo carinskih oznak ali carinskega pečata, na način, ki najmanj ovira nadaljnje poslovanje subjekta.
XII. PREGLED IN PREISKAVA PREVOZNIH IN PRENOSNIH SREDSTEV
42. člen
(obvestilo)
Preden začne carinik ali inšpektor s pregledom ali preiskavo prevoznega ali prenosnega sredstva, o tem obvesti lastnika ali osebo, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, in jo hkrati ustno seznani, da ima pravico biti navzoč pri pregledu.
43. člen
(omejitev)
Pri pregledu ali preiskavi prevoznih sredstev se sme prevozno sredstvo zadržati le toliko časa, da se izvede postopek.
44. člen
(izstop potnikov in voznika)
Carinik ali inšpektor lahko zahteva od lastnika, osebe, ki ima prevozno sredstvo v posesti, in potnikov, da izstopijo iz prevoznega sredstva in se umaknejo od vozila na primerno razdaljo, ki mu omogoča, da lahko nemoteno izvede ukrep. Voznika opozori, naj stori vse potrebno, da se vozilo ne bi samo premaknilo z mesta.
45. člen
(pregled prevoznega in prenosnega sredstva)
(1) Pri pregledu prevoznega ali prenosnega sredstva mora lastnik ali oseba, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, omogočiti pregled vseh prosto dostopnih delov prevoznega ali prenosnega sredstva, do katerih je možen dostop brez uporabe posebnih orodij in tehničnih pripomočkov, tako da sama odklene ali odpre posamezne dele prevoznega ali prenosnega sredstva. Lastnika ali osebo, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, carinik ali inšpektor pri tem opozori, da bo storila prekršek, če bo pregled onemogočala.
(2) Pri pregledu prevoznega ali prenosnega sredstva se lahko pregledajo tudi stvari in prtljaga, ki so v prevoznem ali prenosnem sredstvu, tako, da se stvari in prtljaga fizično premikajo in se brez uporabe posebnih tehničnih pripomočkov odprejo ali se to zahteva od lastnika ali osebe, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti.
(3) Če lastnik ali oseba, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, onemogoči pregled prevoznega ali prenosnega sredstva, se opravi preiskava prevoznega ali prenosnega sredstva, pri čemer se uporabijo tehnični pripomočki, s katerimi se prevozno ali prenosno sredstvo odklene ali razstavi.
(4) Kadar je pregled onemogočen s tem, da lastnik ali oseba, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, zbeži s kraja pregleda ali se skrije in ga ni mogoče izslediti v roku dveh ur, se izvede preiskava na način iz prejšnjega odstavka in ob navzočnosti dveh polnoletnih prič.
46. člen
(preiskava prevoznega ali prenosnega sredstva)
(1) Kadar se pri pregledu pojavijo razlogi za sum o kršitvi carinskih, trošarinskih ali drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, začne carinik ali inšpektor s preiskavo prevoznega ali prenosnega sredstva, vključno s stvarmi v njem.
(2) Pri tem lahko z uporabo posebnih orodij ali tehničnih pripomočkov podrobno pregleda in razstavi vse dele prevoznega ali prenosnega sredstva, vključno s konstrukcijskimi odprtinami, ki omogočajo skrivanje neskupnostnega ali trošarinskega blaga kakor tudi stvari, ki so v njem, pri čemer ga lastnik ali oseba, ki ima prevozno ali prenosno sredstvo v posesti, ne sme ovirati.
47. člen
(preiskava prevoznega sredstva v nujnih primerih)
Kadar je potrebno nemudoma ukrepati, lahko carinik ali inšpektor opravi preiskavo prevoznega sredstva, tudi če voznik ni navzoč in lastnika o tem ni bilo mogoče predhodno obvestiti ali je ta neznan.
XIII. PREGLED OSEB
48. člen
(prostovoljna izročitev)
Pred pregledom osebe carinik ali inšpektor osebo pozove, naj mu prostovoljno izroči stvari ali dokumente, ki jih išče.
49. člen
(omejitve pri pregledu)
(1) Pregled osebe se, če je to mogoče, opravi v posebnem prostoru, odrejenem za osebni pregled.
(2) Carinik ali inšpektor opravi pregled osebe obzirno, s spoštovanjem osebnega dostojanstva.
(3) Pregled osebe lahko opravi le oseba istega spola. Oseba lahko zahteva, da je pri pregledu navzoča polnoletna priča, s čimer jo mora carinik ali inšpektor seznaniti. Glede na okoliščine lahko prisotnost priče odredi tudi carinik ali inšpektor, ki opravlja pregled. Priča mora biti istega spola kakor oseba, ki se jo pregleduje.
50. člen
(obseg in način pregleda)
(1) Pri pregledu osebe lahko carinik ali inšpektor podrobno pregleda oblačila, prtljago in druge stvari, ki jih oseba nosi s seboj ali na sebi.
(2) Carinik ali inšpektor opravi pregled stvari, ki jih oseba nosi na sebi, tako, da zahteva od osebe, naj mu oblačila in vse stvari izroči ter jo opozori, da bo storila prekršek, če zahtevi ne ugodi.
(3) Če oseba oblačil še vedno noče izročiti, lahko carinik ali inšpektor podrobno pretipa oblačila na osebi.
(4) Če se oseba pregledu upira ali cariniku ali inšpektorju na drug način preprečuje, da opravi pregled, se lahko zoper takšno osebo uporabijo prisilna sredstva.
XIV. ZADRŽANJE KRŠITELJA IN PRIVEDBA
51. člen
(zadržanje)
(1) Zadržanje je ukrep, s katerim carinik ali inšpektor omeji gibanje tistemu, ki ga zaloti pri kršitvi carinskih, trošarinskih in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna služba, kadar kršitelj poskuša samovoljno oditi s kraja kršitve:
1. da bi se na ta način izognil sankcioniranju;
2. da bi se na ta način izognil nadaljnjim ukrepom carinika ali inšpektorja.
(2) Kršitelj se sme zadržati:
1. do prihoda policije, ki je bila obveščena o dogodku;
2. dokler ni dosežen namen zadržanja,
v nobenem primeru pa ne več kakor dve uri.
52. člen
(način zadržanja)
(1) Carinik ali inšpektor seznani kršitelja z razlogi zadržanja in ga pozove k predložitvi osebnega dokumenta, ki ga zadrži. Če se kršitelj upira ravnanju carinika ali inšpektorja, potem ko je bil seznanjen z razlogi za zadržanje, se mu lahko omeji gibanje z uporabo prisilnih sredstev.
(2) Če kršitelj pobegne s kraja, kjer je bil zaloten, ga sme carinik ali inšpektor zadržati na kraju, kjer mu pobeg onemogoči, ali ga pospremiti nazaj na kraj, kjer se bo izvedel postopek. Za zadržanje pobegle osebe lahko carinik ali inšpektor uporabi prisilna sredstva.
(3) Če kršitelj pobegne s kraja, kjer je bil zaloten, s prevoznim sredstvom, si carinik ali inšpektor zabeleži podatke o vozilu in jih nemudoma sporoči policiji.
53. člen
(privedba k pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa)
(1) Carinik ali inšpektor sme zadržano osebo privesti k pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa:
– če ni mogoče ugotoviti njegove identitete;
– če prebiva v tujini;
– če je po okoliščinah primera sklepati, da bo nadaljeval s prekrškom ali ga ponovil.
(2) Če je treba zadržano osebo privesti k pooblaščeni uradni osebi prekrškovnega organa, se jo lahko k njej napoti ali jo brez posebne odredbe privede v službenem vozilu.
54. člen
(potrdilo o zadržanju)
O zadržanju izda carinik ali inšpektor posebno potrdilo, v katerem navede podatke o zadržani osebi, razlog in trajanje zadržanja.
XV. ZAPISNIK IN URADNI ZAZNAMEK
55. člen
(zapisnik o izvedbi posameznega ukrepa)
(1) Pooblaščena uradna oseba sestavi zapisnik o poteku in vsebini posameznih ukrepov, in sicer o:
1. razgovoru, opravljenem z vabljeno osebo;
2. ugotavljanju namenske uporabe pogonskega goriva;
3. ugotavljanju vsebnosti sredstev za označevanje pri prodaji energentov za pogon in njihovem točenju;
4. pregledu zemljišč, prostorov, stanovanjskih prostorov ali objektov;
5. pečatenju poslovnih prostorov, poslovnih knjig in druge dokumentacije;
6. preiskavi prevoznega ali prenosnega sredstva;
7. pregledu osebe.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka se sestavi takoj po opravljenem ukrepu in se izroči osebi v podpis. Če ima oseba na vsebino zapisnika pripombe, se te vpišejo v zapisnik.
(3) Zapisnik o pregledu zemljišča, prostora ali objekta in zapisnik o pregledu osebe podpišejo tudi navzoče priče.
56. člen
(uradni zaznamek)
O drugih izvedenih ukrepih in manj pomembnih dejanjih pooblaščena uradna oseba sestavi uradni zaznamek, razen o ukrepih in dejanjih v okviru rednega nadzora na mejnih prehodih in v notranjosti.
XVI. KONČNI DOLOČBI
57. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (Uradni list RS, št. 20/05).
58. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-680/2010/17
Ljubljana, dne 24. decembra 2010
EVA 2010-1611-0165
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti