Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2010 z dne 29. 12. 2010

Kazalo

5581. Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ), stran 16547.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)
Razglašam Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2010.
Št. 003-02-11/2010-11
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRIZNAVANJU POKLICNIH KVALIFIKACIJ ZDRAVNIK, ZDRAVNIK SPECIALIST, DOKTOR DENTALNE MEDICINE IN DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST (ZPPKZ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta zakon določa pogoje in postopek priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma zdravnica (v nadaljnjem besedilu: zdravnik), zdravnik specialist oziroma zdravnica specialistka (v nadaljnjem besedilu: zdravnik specialist), doktor oziroma doktorica (v nadaljnjem besedilu: doktor) dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile v tretjih državah (v nadaljnjem besedilu: oseba iz tretje države) in imajo ponudbo za delo v Republiki Sloveniji.
(2) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki so poklicno kvalifikacijo zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pridobile pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
2. člen
(uporaba zakona, ki ureja zdravniško službo)
Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za osebe, ki pridobijo poklicno kvalifikacijo v skladu s tem zakonom, za opravljanje zdravniške službe uporablja zakon, ki ureja zdravniško službo.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Dokazilo o dobrem imenu je potrdilo pristojnega organa oziroma organizacije tretje države, iz katerega je razvidna:
– registracija pri pristojnem organu oziroma organizaciji,
– neobravnava v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica oziroma izrečena prepoved opravljanja poklica, in
– sposobnost opravljanja poklica.
2. Izvajalec oziroma izvajalka (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) zdravstvene dejavnosti je pravna ali fizična oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost, in je podala ponudbo za delo.
3. Koordinator oziroma koordinatorka (v nadaljnjem besedilu: koordinator) specializacije je zdravnik oziroma doktor dentalne medicine, ki skrbi za kakovostno izvajanje posamezne specializacije in ga je imenovala Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo specializacije zdravnikov.
4. Licenca je dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.
5. Mentor oziroma mentorica (v nadaljnjem besedilu: mentor) je oseba, ki jo je za mentorja imenovala Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo specializacije zdravnikov.
6. Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jih je oseba pridobila po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih je pridobila pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti, in se izkažejo z diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica.
7. Ponudba za delo v Republiki Sloveniji je pisna ponudba izvajalca zdravstvene dejavnosti za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z namenom zaposlitve osebe iz tretje države za določeno strokovno področje dela.
8. Pooblaščeni izvajalec je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je pooblaščen za izvajanje pripravništva oziroma specializacije v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo.
9. Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije, država članica Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarska konfederacija.
4. člen
(pristojni organ)
Za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije v skladu s tem zakonom je pristojno ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen
(stranke postopka)
(1) Za priznanje poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma doktor dentalne medicine lahko zaprosi oseba, ki je študij medicine oziroma dentalne medicine zaključila v tretji državi (v nadaljnjem besedilu: kandidat) in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji.
(2) Za priznanje poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist lahko zaprosi oseba, ki je specialistični naslov pridobila v tretji državi (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ne more zaprositi za priznanje po tem zakonu oseba, ki je v disciplinskem, kazenskem ali drugem postopku, iz katerega izhaja prepoved opravljanja poklica ali ji je bila izrečena prepoved opravljanja poklica.
6. člen
(začetek postopka)
Postopek priznavanja poklicne kvalifikacije se začne na pisno zahtevo kandidata oziroma vlagatelja (v nadaljnjem besedilu: zahteva).
7. člen
(zahteva)
(1) Zahteva vsebuje:
1. dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v tujini,
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini,
3. ponudbo za delo v Republiki Sloveniji,
4. druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
5. dokazilo o dobrem imenu,
6. dokazilo o opravljeni specializaciji v tujini,
7. program v tujini opravljene specializacije,
8. življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih sedmih letih.
(2) Listini iz 7. in 8. točke prejšnjega odstavka se predložita le v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist.
(3) Obrazec za zahtevo določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za zdravje, in ga objavi na spletnih straneh ministrstva.
(4) Zgornjo mejo števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi za vsako leto minister s sklepom na podlagi potreb izvajalcev, predloženih najkasneje do 15. oktobra tekočega leta za naslednjo leto. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 1. decembra tekočega leta za naslednjo leto.
(5) Zahteva kandidata oziroma vlagatelja vložena po zahtevi v kateri je bila dosežena zgornja meja števila ponudb iz prejšnjega odstavka se zavrže.
(6) Ministrstvo spremlja število ponudb za delo iz četrtega odstavka tega člena na podlagi vloženih zahtev.
8. člen
(postopek)
(1) Ministrstvo popolno zahtevo iz prejšnjega člena posreduje v mnenje strokovno-posvetovalni komisiji, ki jo za oblikovanje mnenja v postopku priznavanja posamezne vrste poklicne kvalifikacije imenuje minister.
(2) Komisija iz prejšnjega odstavka poda svoje obrazloženo mnenje v 30 dneh od prejema zahteve. Če komisija v 30 dneh od prejema zahteve iz prejšnjega odstavka ne poda mnenja, se šteje, da je mnenje pozitivno.
(3) Ministrstvo po opravljenem postopku izda odločbo.
II. POGOJI IN POSTOPEK PRIZNAVANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE ZDRAVNIK IN DOKTOR DENTALNE MEDICINE
9. člen
(poklicna kvalifikacija)
(1) Zdravnik ima ustrezno poklicno kvalifikacijo, če je:
– zaključil najmanj šestletni ali 5.500 ur trajajoči univerzitetni študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem in usposabljanjem na medicinski fakulteti,
– opravil pripravništvo in
– opravil strokovni izpit.
(2) Doktor dentalne medicine ima ustrezno poklicno kvalifikacijo, če je:
– zaključil najmanj petletni univerzitetni študij s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem ter usposabljanjem na medicinski fakulteti,
– opravil pripravništvo in
– opravil strokovni izpit.
10. člen
(Komisija za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij zdravnik in Komisija za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij doktor dentalne medicine)
(1) Komisiji iz prvega odstavka 8. člena tega zakona sta Komisija za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij zdravnik (v nadaljnjem besedilu: Komisija za poklic zdravnik) in Komisija za postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij doktor dentalne medicine (v nadaljnjem besedilu: Komisija za poklic doktor dentalne medicine).
(2) Komisijo za poklic zdravnik sestavljajo:
– en predstavnik oziroma predstavnica (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) Zdravniške zbornice Slovenije,
– dva predstavnika medicinskih fakultet v Republiki Sloveniji,
– en predstavnik Zdravstvenega sveta,
– en predstavnik ministrstva.
(3) Komisijo za poklic doktor dentalne medicine sestavljajo:
– en predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije, pristojen za zobozdravstvo,
– dva predstavnika medicinske fakultete, pristojna za zobozdravstvo v Republiki Sloveniji,
– en predstavnik Zdravstvenega sveta,
– en predstavnik ministrstva.
11. člen
(merila za primerjavo)
(1) Komisiji iz prejšnjega člena pri izdelavi mnenja primerjata:
– študijski program, ki ga je kandidat opravil, s študijskim programom v Republiki Sloveniji,
– trajanje študija, ki ga je kandidat zaključil, s trajanjem študija v Republiki Sloveniji,
– skladnost pripravništva, ki ga je kandidat opravil, s pripravništvom, ki se zahteva v Republiki Sloveniji.
(2) Pri izdelavi mnenja komisiji iz prejšnjega člena upoštevata morebitne delovne izkušnje in dodatna znanja kandidata.
12. člen
(mnenje Komisije za poklic zdravnik in Komisije za poklic doktor dentalne medicine)
(1) Če je kandidat zaključil študij, ki ne izpolnjuje pogojev študijskega programa v Republiki Sloveniji, komisiji iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v mnenju predlagata:
– opravljanje dodatnega zaključnega izpita (posamezno strokovno področje),
– opravljanje pripravništva v celoti (vsebine in trajanje) in
– opravljanje strokovnega izpita (vsebine).
(2) Če je kandidat zaključil študij, ki izpolnjuje pogoje študijskega programa v Republiki Sloveniji, vendar ni opravljal pripravništva, komisiji iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v mnenju predlagata:
– opravljanje pripravništva v celoti (vsebine in trajanje) in
– opravljanje strokovnega izpita (vsebine).
(3) Če je kandidat zaključil študij, ki izpolnjuje pogoje študijskega programa v Republiki Sloveniji, vendar pripravništva ni opravil v celoti oziroma pripravništvo, ki ga je opravil, ni skladno s pripravništvom, ki se zahteva v Republiki Sloveniji, komisiji iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v mnenju predlagata:
– opravljanje pripravništva delno oziroma v celoti (posamezne vsebine in trajanje) in
– opravljanje strokovnega izpita (vsebine).
(4) Če je kandidat zaključil študij, ki izpolnjuje pogoje študijskega programa v Republiki Sloveniji, in je pripravništvo skladno s pripravništvom, ki se zahteva v Republiki Sloveniji, komisiji iz prvega odstavka 10. člena tega zakona v mnenju predlagata opravljanje strokovnega izpita.
13. člen
(dodatni zaključni izpit)
(1) Dodatni zaključni izpit (v nadaljnjem besedilu: izpit) se razpiše najmanj enkrat mesečno in se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo fakultetni učitelji za posamezno strokovno področje.
(2) Izpit je sestavljen iz posameznih strokovnih področij, ki jih na podlagi primerjave študijskega programa določita komisiji iz prvega odstavka 10. člena tega zakona.
(3) Kandidat lahko pristopi k izpitu največ dvakrat, pri čemer se kot en pristop k izpitu šteje opravljanje izpita v celoti.
(4) Izpit je usten in traja najdlje dve uri. O njegovem poteku se vodi zapisnik.
(5) Izpit se oceni tako, da se za vsako strokovno področje dodelijo točke od 1 do 10, pri čemer kandidat uspešno opravi izpit, če je vsako posamezno področje ocenjeno z najmanj 6 točkami.
(6) Če je kandidat ocenjen uspešno pri najmanj polovici strokovnih področij, ponavlja izpit zgolj iz preostalih strokovnih področij. Ponavljanje izpita iz prejšnjega stavka ne šteje za ponoven pristop k izpitu v skladu s tretjim odstavkom tega člena in se lahko opravlja največ dvakrat.
(7) Izpitna komisija o uspešno opravljenem izpitu v treh dneh pisno obvesti ministrstvo.
14. člen
(opravljanje pripravništva in strokovnega izpita)
(1) Kandidat lahko pristopi k opravljanju pripravništva po uspešno opravljenem izpitu.
(2) Kandidat opravlja pripravništvo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, če je ta pooblaščeni izvajalec.
(3) Kadar izvajalec zdravstvene dejavnosti ni pooblaščeni izvajalec, kandidat opravlja pripravništvo pri pooblaščenem izvajalcu, ki ga na predlog Zdravniške zbornice Slovenije v sklepu iz 15. člena tega zakona določi minister.
(4) Po opravljenem pripravništvu kandidat opravlja strokovni izpit na ministrstvu.
15. člen
(sklep o določitvi dopolnilnih pogojev)
(1) Na podlagi mnenja iz prvega odstavka 12. člena tega zakona ministrstvo izda sklep, s katerim določi opravljanje:
– izpita (strokovna področja, kraj in rok),
– pripravništva (vsebina, trajanje, kraj in rok) in
– strokovnega izpita (vsebina in rok).
(2) Na podlagi mnenja iz drugega odstavka 12. člena tega zakona ministrstvo izda sklep, s katerim določi opravljanje:
– pripravništva (vsebina, trajanje, kraj in rok) in
– strokovnega izpita (vsebina in rok).
(3) Na podlagi mnenja iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona ministrstvo izda sklep, s katerim določi opravljanje:
– pripravništva (posamezne vsebine, trajanje, kraj in rok) in
– strokovnega izpita (vsebina in rok).
(4) Na podlagi mnenja iz četrtega odstavka 12. člena tega zakona ministrstvo izda sklep, s katerim določi opravljanje strokovnega izpita (vsebina in rok).
16. člen
(odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma doktor dentalne medicine)
(1) Če kandidat uspešno izpolni dopolnilne pogoje iz prejšnjega člena, ministrstvo izda odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma doktor dentalne medicine.
(2) Če kandidat v rokih, določenih v sklepu iz prejšnjega člena, ne izpolni dopolnilnih pogojev, ministrstvo zavrne zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije zdravnik oziroma doktor dentalne medicine.
III. POGOJI IN POSTOPEK PRIZNAVANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE ZDRAVNIK SPECIALIST IN DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST
17. člen
(poklicna kvalifikacija za zdravnika specialista in doktorja dentalne medicine specialista)
Zdravnik specialist in doktor dentalne medicine specialist ima ustrezno poklicno kvalifikacijo, če je poleg izpolnjenih pogojev iz 9. člena tega zakona opravil tudi specializacijo.
18. člen
(Komisija za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist in Komisija za postopek priznavanja poklic doktor dentalne medicine specialist)
(1) Komisiji iz prvega odstavka 8. člena tega zakona sta Komisija za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije zdravnik specialist (v nadaljnjem besedilu: Komisija za poklic zdravnik specialist) in Komisija za postopek priznavanja poklicne kvalifikacije doktor dentalne medicine specialist (v nadaljnjem besedilu: Komisija za poklic doktor dentalne medicine specialist), ki sta imenovani glede na specialnost za vsak primer posebej.
(2) Komisiji iz prejšnjega odstavka sestavljajo:
– zdravnik oziroma doktor dentalne medicine s seznama članov izpitne komisije za posamezne specialnosti, ki ga pripravi Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo specializacije zdravnikov;
– koordinator specializacije s področja specializacije, ki jo je opravil vlagatelj;
– zdravnik oziroma doktor dentalne medicine, ki ga je Zdravniška zbornica Slovenije imenovala za glavnega mentorja s področja specializacije, ki jo je opravil vlagatelj v skladu s predpisi, ki urejajo specializacije zdravnikov.
(3) Kadar je vlagatelj opravil specializacijo, za katero v Republiki Sloveniji ni predpisanega programa, so člani komisij iz prvega odstavka tega člena strokovnjaki za področje, ki je vsebinsko najbližje vlagateljevi specializaciji.
(4) Komisiji iz prvega odstavka tega člena pri izdelavi mnenja poleg pogojev iz 9. člena tega zakona primerjata obseg, trajanje in vsebino programa specializacije, ki ga je opravil vlagatelj, s programom specializacije v Republiki Sloveniji ter upoštevata tudi vlagateljeve delovne izkušnje in dodatna znanja.
(5) Če v Republiki Sloveniji ni določenega programa specializacije, komisiji iz prvega odstavka tega člena primerjata program specializacije, ki je vsebinsko najbližji programu specializacije, ki ga je vlagatelj opravil v tujini.
(6) Šteje se, da je vlagatelj zaključil študij, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, če je v zadnjih petih letih najmanj tri leta zapored samostojno opravljal zdravniško službo.
19. člen
(mnenje Komisije za poklic zdravnik specialist in Komisije za poklic doktor dentalne medicine specialist)
(1) Če je vlagatelj zaključil študij, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena tega zakona, in program specializacije, ki ga je vlagatelj opravil v tujini, ter njegove morebitne delovne izkušnje in dodatna znanja ustrezajo programu specializacije v Republiki Sloveniji, oziroma da so njegove kvalifikacije zadostne, komisiji iz prvega odstavka prejšnjega člena izdata pozitivno mnenje.
(2) Če vlagatelj ni zaključil študija, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena, in program specializacije, ki ga je vlagatelj opravil v tujini, ter njegove morebitne delovne izkušnje in dodatna znanja ne ustrezajo programu specializacije v Republiki Sloveniji, oziroma njegove kvalifikacije niso zadostne, komisiji iz prvega odstavka prejšnjega člena v mnenju predlagata:
– do 12 mesečno usposabljanje z zaključnim mnenjem mentorja (v nadaljnjem besedilu: prilagoditveno obdobje) (seznam strokovnih področij) in/ali
– opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti (seznam predmetov oziroma vsebin).
(3) Če program specializacije, ki ga je vlagatelj opravil v tujini, ter njegove morebitne delovne izkušnje in dodatna znanja ne ustrezajo programu specializacije v Republiki Sloveniji, oziroma njegove kvalifikacije niso zadostne, komisiji iz prvega odstavka prejšnjega člena v mnenju predlagata:
– do 12 mesečno prilagoditveno obdobje (seznam strokovnih področij) in/ali
– opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti (seznam predmetov oziroma vsebin).
20. člen
(sklep o določitvi dopolnilnih pogojev)
(1) Na podlagi mnenja iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena ministrstvo izda sklep, s katerim vlagatelju določi:
– do 12 mesečno prilagoditveno obdobje in/ali
– opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti.
(2) Kadar se vlagatelju določi prilagoditveno obdobje, se v sklepu navede:
– seznam strokovnih področij,
– trajanje prilagoditvenega obdobja,
– rok zaključka prilagoditvenega obdobja,
– mentorja, ki ga predlaga Zdravniška zbornica Slovenije,
– pooblaščenega izvajalca, pri katerem vlagatelj dela v prilagoditvenem obdobju.
(3) Kadar se vlagatelju določi opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti, se v sklepu navede:
– seznam predmetov oziroma vsebin,
– rok za opravljanje tega preizkusa,
– člane izpitne komisije, ki jih predlaga Zdravniška zbornica Slovenije,
– datum, kraj in ura opravljanja tega preizkusa.
(4) Kadar ministrstvo s sklepom določi prilagoditveno obdobje in preizkus strokovne usposobljenosti, vlagatelj opravlja ta preizkus po uspešno zaključenem prilagoditvenem obdobju.
21. člen
(prilagoditveno obdobje)
(1) Vlagatelj opravlja prilagoditveno obdobje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, če je ta pooblaščeni izvajalec.
(2) Kadar izvajalec zdravstvene dejavnosti ni pooblaščeni izvajalec, vlagatelj opravlja prilagoditveno obdobje pri pooblaščenem izvajalcu, ki ga na predlog Zdravniške zbornice Slovenije v sklepu iz drugega odstavka prejšnjega člena določi minister.
(3) Šteje se, da je usposabljanje v prilagoditvenem obdobju uspešno opravljeno, če je pisno zaključno mnenje mentorja pozitivno.
22. člen
(preizkus strokovne usposobljenosti)
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: preizkus) je usten, obsega teoretični in praktični del ter se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo s sklepom imenuje uradna oseba ministrstva.
(2) O poteku preizkusa vodi zapisnik zdravnik oziroma doktor dentalne medicine, ki ga določi uradna oseba in ni član izpitne komisije. Zapisnik se posreduje vlagatelju in ministrstvu v treh dneh po končanem preizkusu.
(3) Preizkus se oceni tako, da se posamezen predmet oziroma vsebina oceni s točkami od 1 do 10, pri čemer je posamezen predmet oziroma vsebina opravljena uspešno, če je ocenjena z najmanj 6 točkami.
(4) Vlagatelj pristopi k opravljanju praktičnega dela preizkusa po uspešno opravljenem teoretičnem delu preizkusa. Če vlagatelj ne opravi teoretičnega dela preizkusa se šteje, da preizkusa ni opravil. Vlagatelj lahko k preizkusu pristopi največ dvakrat letno, pri čemer se kot pristop k preizkusu šteje opravljanje preizkusa v celoti.
(5) Kadar vlagatelj ne opravi praktičnega dela preiskusa, lahko izpitna komisija ministrstvu v oceni predlaga opravljanje prilagoditvenaga obdobja in ponoven preiskus strokovne usposobljenosti.
23. člen
(odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist)
(1) Ministrstvo izda odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist, če:
– komisiji iz prvega odstavka 18. člena tega zakona izdata pozitivno mnenje iz prvega odstavka 19. člena tega zakona,
– vlagatelj predloži dokazilo o uspešno izpolnjenih dopolnilnih pogojih iz prvega odstavka 20. člena tega zakona.
(2) Če vlagatelj v rokih, določenih v 20. členu tega zakona, ne izpolni dopolnilnih pogojev, ministrstvo zavrne zahtevo za priznanje poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist.
IV. STROŠKI POSTOPKA PRIZNAVANJA POKLICNE KVALIFIKACIJE
24. člen
(stroški postopka)
(1) Stroški, ki nastanejo v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije in katerih višino določi minister, so:
– stroški komisij iz drugega in tretjega odstavka 10. člena tega zakona in drugega odstavka 18. člena tega zakona;
– stroški opravljanja dodatnega zaključnega izpita iz prve alinee prvega odstavka 12. člena tega zakona;
– stroški v prilagoditvenem obdobju iz prve alinee prvega odstavka 20. člena tega zakona;
– stroški opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti iz druge alinee prvega odstavka 20. člena tega zakona.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka bremenijo kandidata oziroma vlagatelja.
(3) Stroški iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti višji od tistih, ki so za opravljanje izpitov na medicinski fakulteti, strokovnih izpitov in specializacije določeni za diplomante medicinskih fakultet v Republiki Sloveniji.
V. OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE
25. člen
(plačilo pripravništva)
(1) Plača in nadomestila kandidata, ki opravlja pripravništvo za zaposlitev pri izvajalcu javne zdravstvene službe, se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
(2) Če se kandidat po opravljenem pripravništvu ne zaposli v mreži javne zdravstvene službe za obdobje, ki je najmanj enako trajanju pripravništva, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne vse stroške, nastale v zvezi s pripravništvom, razen plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
26. člen
(zaposlitev v prilagoditvenem obdobju)
(1) V prilagoditvenem obdobju se vlagatelj zaposli na specializantskem delovnem mestu in opravlja delo pod mentorstvom.
(2) Plače in nadomestila vlagatelja v prilagoditvenem obdobju se financirajo iz sredstev izvajalca zdravstvene dejavnosti.
27. člen
(opravljanje zdravniške službe po priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik)
Kandidat, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik iz prvega odstavka 16. člena tega zakona, samostojno opravlja vse dejavnosti kot zdravnik s strokovnim izpitom.
28. člen
(licenca)
Kandidat, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije doktor dentalne medicine iz prvega odstavka 16. člena tega zakona, in vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist iz prvega odstavka 23. člena tega zakona, pri Zdravniški zbornici Slovenije zaprosi za licenco, na podlagi katere lahko samostojno opravlja zdravniško službo.
29. člen
(jezik)
Kandidat oziroma vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist pred zaposlitvijo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki mu je dal ponudbo za delo, predloži dokazilo o znanju slovenskega jezika, na območju občin, na katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi dokazilo o znanju italijanskega oziroma madžarskega jezika v skladu s stopnjo znanja jezika, ki ga za posamezna delovna mesta določi izvajalec zdravstvene dejavnosti.
VI. EVIDENCA
30. člen
(evidenca)
(1) Za namen vodenja postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij in spremljanja stanja na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij vodi ministrstvo evidenco o priznanih poklicnih kvalifikacijah, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko zahteve;
– datum vložitve zahteve;
– osebno ime kandidata oziroma vlagatelja;
– datum in kraj rojstva kandidata oziroma vlagatelja;
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča kandidata oziroma vlagatelja;
– državo pridobitve poklicne kvalifikacije kandidata oziroma vlagatelja;
– datum in številko sklepa o določitvi dopolnilnih pogojev;
– datum prijave kandidata k dodatnemu zaključnemu izpitu;
– datum in kraj opravljanja dodatnega zaključnega izpita;
– podatek, ali dodatni zaključni izpit opravlja prvič ali ga ponavlja;
– uspeh, ki ga je kandidat dosegel pri dodatnem zaključnem izpitu;
– vrsto priznanja poklicne kvalifikacije;
– datum in številko odločbe o priznanju poklicne kvalifikacije.
(2) Vsakdo ima pravico pridobiti podatke iz evidence, razen podatkov iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
31. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije izvaja nadzor nad določbami prvega odstavka 26., 27. in 28. člena tega zakona.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije izvaja nadzor nad določbo 29. člena tega zakona.
32. člen
(ukrepi pristojnih inšpektorjev)
Poleg pooblastil, ki jih ima v skladu s splošnimi predpisi, lahko pristojni inšpektor oziroma inšpektorica pri izvajanju nadzora:
– odredi, da se nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga določi;
– odredi izvajanje določb tega zakona oziroma prenehanje njegovih kršitev.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(globe za prekršek)
(1) Z globo od 400 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec zdravstvene dejavnosti:
– če vlagatelju v času prilagoditvenega obdobja ne določi mentorja (prvi odstavek 26. člena tega zakona);
– če zaposleni kandidat, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik v skladu s tem zakonom, opravlja dejavnost oziroma storitve, ki presegajo okvir pristojnosti, ki jih ima kot zdravnik s strokovnim izpitom (27. člen tega zakona);
– če za samostojno opravljanje zdravniške službe zaposli kandidata, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije doktor dentalne medicine v skladu s tem zakonom, oziroma vlagatelja, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije zdravnik specialist oziroma doktor dentalne medicine specialist v skladu s tem zakonom, brez veljavne licence (28. člen tega zakona);
– če zaposli kandidata oziroma vlagatelja, ki mu je bila izdana odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ne da bi mu ta predložil dokazilo o znanju jezika (prvi odstavek 29. člena tega zakona).
(2) Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba izvajalca zdravstvene dejavnosti.
(3) Z globo od 200 do 5.000 eurov se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki samostojno opravlja zdravstveno dejavnost, in samostojni podjetnik posameznik.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)
(1) Minister objavi obrazec iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona in določi višino stroškov v zvezi s postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij iz prvega odstavka 24. člena tega zakona v petnajstih dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Ne glede na četrti odstavek 7. člena tega zakona zgornjo mejo števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2011 določi minister v petnajstih dneh od dneva uveljavitve tega zakona na podlagi potreb izvajalcev predloženih Zdravniški zbornici Slovenije za razpis specializacij za leto 2011.
35. člen
(imenovanje komisij)
Minister imenuje komisije iz prvega odstavka 8. člena tega zakona v petnajstih dneh od dneva uveljavitve tega zakona.
36. člen
(prenehanje uporabe)
(1) Z dnem uporabe tega zakona se za kandidate oziroma vlagatelje ne uporabljajo določbe 12., 13., 14. in 19. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08).
(2) Z dnem uporabe tega zakona se za kandidate oziroma vlagatelje preneha uporabljati Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06 in 84/09) v delu, ki se nanaša na obveznost opravljanja pripravništva tujcev, kolikor ta zakon ne določa drugače.
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne petnajsti dan po njegovi uveljavitvi.
Št. 501-07/10-12/44
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EPA 1444-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti