Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5505. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja v organizaciji motorističnih društev, stran 16478.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zveza moto klubov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMKS), Štrekljeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa zastopnik Leopold Pungerčar
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljevanju: Pravilnik)
naslednji
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja v organizaciji motorističnih društev
1. člen
Predmet sporazuma
Stranki uvodoma ugotavljata:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe,
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 40/10 z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem glasbenih avtorskih del in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: Repertoar Združenja SAZAS);
– da sklepata ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno za javna izvajanja z živo izvedbo, ki jih organizirajo motoristična društva.
ZMKS zagotavlja:
– da ZMKS v svojem članstvu združenje večino slovenskih moto klubov in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 157. člena ZASP,
– da v dejavnosti ZMKS spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del, kot je predmetni sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se za motoristična društva med drugim določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno na javna izvajanja z živo izvedbo, ki jih organizirajo motoristična društva.
3. člen
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja s strani motorističnih društev velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, v kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezno motoristično društvo izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«).
2. Višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20%.
3. Za prireditev »blagoslov motorjev« v organizaciji motorističnega društva, kolikor je prisotna oseba, ki opravi sakralni obred, se kot osnovo določi tarifo 3F/1, in se smatra kot versko druženje.
4. Za prireditev »varna vožnja« v organizaciji mototrističnega društva, kjer se predvaja izključno mehanična glasba, se kot osnova določi tarifo 3E/5 in se smatra kot sejem.
5. Za prireditev (moto zbor, pikniki, srečanja) v organizaciji motorističnega društva, se kot osnova za prireditev z javnim izvajanjem določi tarifa 1A/2, kolikor se uporablja mehanična glasba pa 3E/5.
6. Članom ZMKS se osnova zniža za dodatnih 10%.
7. Kolikor bo motoristično društvo vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnilo v predpisani elektronski obliki, objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu dobljena višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila zniža za 5%.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja se med seboj ne izključujejo.
Znižanja se upoštevajo izključno za javna izvajanja z živo izvedbo, ki jih organizirajo motoristična društva.
5. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 7. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki znižajo administrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
Blagoslov motorjev iz 3. točke 4. člena tega sporazuma je klasičen verski obred, ki je namenjen tako vernim kakor tudi ostalim članom motorističnih klubov. S predhodnim sakralnim obredom in blagoslovom motorjev in motoristov ob dejstvu prisotnosti sakralnem predstavnika nedvomno izpolnjuje vse pogoje obravnave kot verski obred, skladno s pravilnikom.
Znižanje iz 6. točke 4. člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo ima ZMKS pri uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo motoristična društva, kar se kaže v dejstvu, da je ZMKS vodila pogajanja z Združenjem SAZAS, da je skrbnik pogodb s svojimi člani, da je dolžna redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bo svoje člane redno opozarjala na pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med motorističnimi društvi in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. ZMKS bo svoje člane opozarjala v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …), ter oglaševala Združenje SAZAS.
6. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če motoristično društvo Združenju SAZAS dostavi obrazca SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja) enkrat mesečno. Rok za dostavitev obeh obrazcev za vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec. Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi, v primeru da organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80% obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovorno posamezno motoristično društvo.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo preverjanje teh podatkov.
7. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun motorsitičnemu društvu.
Motoristično društvo je račun za avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžno poravnati v petnajstih dneh od dneva izstavitve računa.
8. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo zgolj za motorsitična društva, ki v svoji dejavnosti uporabljajo glasbena dela kot je to določeno v 2. in 4. členu tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo, skladno s tem sporazumom. Morebitne neporavnane pretekle obveznosti članov ZMKS, pred sklenitvijo predmetnega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in članom ZMKS.
Seznam članov ZMKS je kot Priloga 2 sestavni del tega sporazuma. Seznam mora vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS komunicira posameznim članom. ZMKS se zavezuje, da bo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana), ali spremembi zgoraj določenih podatkov v roku 15-ih dni posredovala nov seznam svojih članov z vsemi podatki.
Posamezni član ZMKS bo z Združenjem SAZAS sklenil individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana podpisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.
9. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo za motoristična društva, ki jim Združenje SAZAS prekliče individualno sklenjeno pogodbo zaradi kršitev individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma (v nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestilo o kršitvi. O kršitvi člana ZMKS bo Združenje SAZAS obvestilo tudi ZMKS.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bilo pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum ali individualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS individualno sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O odpovedi individualne pogodbe člana ZMKS, bo Združenje SAZAS obvestilo ZMKS.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe z motorističnimi društvi.
10. člen
Obveznosti ZMKS
ZMKS bo seznanila vse svoje člane z vsebino tega sporazuma in jih pozvala naj z Združenjem SAZAS sklenejo individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
ZMKS bo po svojih najboljših močeh pripomogla k temu, da bodo člani ZMKS spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
ZMKS bo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredovala pri svojih članih – kršiteljih avtorskih pravic.
ZMKS bo svoje člane pozvala k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo člani ZMKS v času podpisa tega sporazuma.
ZMKS je dolžna imeti na svoji uradni spletni strani objavljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom »spoštujmo avtorsko pravico«, v času trajanja skupnega sporazuma.
ZMKS je dolžna po podpisu predmetnega sporazuma javnosti sporočiti, da ima z Združenjem SAZAS urejene medsebojne obveznosti.
11. člen
Kršitve avtorskih pravic
Zoper motoristična društva, ki bodo večkrat kršili pogoje o uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe, Pravilnika ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
12. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma in velja do 31. decembra 2011. Sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
Predstavniki ZMKS in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2011 preverili sodelovanje obeh pogodbenih strank ter članov ZMKS in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega sporazuma oziroma sklenitvi novega.
13. člen
Mirno reševanje sporov
Stranki tega sporazuma bosta reševali spore po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme en izvod.
Ljubljana, dne 15. decembra 2010
Trzin, dne 15. decembra 2010
ZVEZA MOTO KLUBOV SLOVENIJE
Leopold Pungerčar l.r.
Zastopnik
 
ZDRUŽENJE SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik Upravnega odbora