Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5420. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, stran 16331.

Na podlagi 15. člena in drugega odstavka 47. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) se v drugi alinei 16. člena za besedo »agencije« črta vejica in doda besedilo »za izvrševanje javnih pooblastil, statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,«.
Peta alinea 16. člena se črta.
Dosedanje šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alinea postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea.
2. člen
V 22. členu se dodata nova druga in tretja alinea, ki se glasita:
»– sprejema splošne akte agencije, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije (v nadaljnjem besedilu: interni splošni akti),
– na podlagi predloga znanstvenega sveta agencije odloča o izboru prejemnikov proračunskih sredstev na področju raziskovalne dejavnosti,«.
Dosedanje druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea postanejo četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea.
V novi deseti alinei se za besedo »predpisi« doda vejica, besedilo »in drugimi splošni akti agencije« pa se nadomesti z besedilom »splošnimi akti agencije za izvrševanje javnih pooblastil, statutom in internimi splošnimi akti«.
3. člen
V prvi alinei prvega odstavka 28. člena se za besedo »agencije« črta vejica in doda besedilo »za izvrševanje javnih pooblastil,«.
Za prvo alineo se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– sprejema metodologije ocenjevanja za posamezne ocenjevalne postopke,«.
Dosedanje druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stalna strokovna telesa so znanstvenoraziskovalni sveti za posamezne znanstvene vede.«.
Tretji odstavek se črta.
5. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošna akta agencije sta statut in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
6. člen
V prvem odstavku 38. člena se črta zadnji stavek.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-7/2010
Ljubljana, dne 16. decembra 2010
EVA 2010-3211-0038
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost