Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010

Kazalo

5005. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra, stran 14746.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (ES) št. 1102/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prepovedi izvoza kovinskega živega srebra in nekaterih spojin in zmesi živega srebra ter varnem skladiščenju kovinskega živega srebra (UL L št. 304 z dne 14. 11. 2008, str. 75; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1102/2008/ES) določajo pristojni organ, nadzorni organ in sankcije za kršitve določb Uredbe 1102/2008/ES.
2. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1102/2008/ES je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(naloge)
Ministrstvo za namen izvajanja Uredbe 1102/2008/ES opravlja naslednje naloge:
1. posreduje dokumente Komisiji v skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1102/2008/ES;
2. posreduje informacije Komisiji v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1102/2008/ES;
3. zbira podatke v skladu s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 1102/2008/ES;
4. zbira podatke v skladu s prvim in drugim odstavkom 6. člena Uredbe 1102/2008/ES.
4. člen
(nadzorni organ)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe 1102/2008/ES in te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
5. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 1. člena Uredbe 1102/2008/ES;
2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 1102/2008/ES;
3. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 6. člena Uredbe 1102/2008/ES.
(2) Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.300 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.300 do 3.500 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-47/2010
Ljubljana, dne 25. novembra 2010
EVA 2010-2511-0008
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost