Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2010 z dne 15. 10. 2010

Kazalo

4373. Sklep o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, stran 12352.

Na podlagi 179.d člena in petega odstavka 179.m člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 109/09 – ZZNSZP-B in 62/10) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javne agencije)
(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija.
(3) Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
2. člen
(status)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi v Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/09, 109/09 – ZZNSZP-B in 62/10; v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), s predpisi s področja javnih agencij in tem sklepom.
(2) Agencija nastopa v okviru svoje dejavnosti v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. člen
(ime agencije)
(1) Ime agencije je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
(2) Skrajšano ime agencije, ki se lahko uporablja pri poslovanju agencije in izdajanju listin ter pri mednarodnem sodelovanju, se v slovenskem in angleškem jeziku glasi Agencija za civilno letalstvo oziroma Civil Aviation Agency. Kratica, ki jo agencija lahko uporablja, je CAA.
4. člen
(sedež agencije)
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Za spremembo sedeža je potrebno soglasje ustanovitelja.
5. člen
(žig in znak agencije)
(1) Agencija ima žig okrogle oblike s premerom štirih centimetrov in naslednjim besedilom: »Republika Slovenija« (spodaj) in »Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije« (zgoraj). V sredini je državni grb. Agencija lahko uporablja pomanjšan žig s premerom dveh centimetrov in skrajšanim imenom agencije.
(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja tudi znak oziroma logotip. Znak oziroma logotip agencije se določi s splošnim aktom agencije.
II. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
6. člen
(namen agencije)
Agencija je ustanovljena za opravljanje regulativnih, razvojnih, strokovnih in nadzorstvenih ter drugih nalog oziroma dejavnosti ter za odločanje v javnopravnih stvareh v skladu s predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva, zato da se zaščiti javni interes varnega, rednega in nemotenega zračnega prometa.
7. člen
(dejavnosti agencije)
(1) Agencija izvaja naloge v skladu z ustanovitvenim aktom ter odobrenim letnim programom dela in finančnim načrtom.
(2) Osnovne dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02 in 69/07):
– L/75.110 Splošna dejavnost uprave,
– K/72.300 Obdelava podatkov,
– R 91.012 Dejavnost arhivov.
(3) Agencija opravlja tudi naslednje dejavnosti:
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
– J 63.990 Drugo informiranje,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– J 58.290 Drugo izdajanje programja,
– J 58.110 Izdajanje knjig,
– M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
– M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
– M 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– O 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– O 84.250 Zaščita pri požarih in nesrečah,
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R 91.020 Dejavnost muzejev.
8. člen
(naloge agencije)
(1) Agencija mora pri izvrševanju svojih nalog sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za dosego ciljev na področju upravnih, regulativnih in nadzornih nalog, pri tem pa mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k uresničevanju ciljev in usmeritev, namenjenih spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa.
(2) Agencija poleg nalog iz 179.i člena Zakona o letalstvu opravlja še naslednje naloge:
– na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, daje strokovna mnenja v zadevah na področju iz svoje pristojnosti;
– izvaja raziskave za izboljšanje letalske varnosti;
– predlaga spremembe letalskih predpisov in drugih pravnih aktov na področju letalske varnosti.
(3) Pristojnosti in naloge agencije se ne nanašajo na pristojnosti in naloge, ki jih v skladu z Zakonom o letalstvu ter predpisi o državni upravi, javnih financah in zunanjih zadevah izvaja ministrstvo, pristojno za promet, ter na pristojnosti in naloge, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije neposredno izvajata Evropska komisija in Evropska agencija za varnost v letalstvu.
(4) Pristojnosti in naloge agencije, ki jih izvaja agencija v skladu z veljavnimi predpisi s področja civilnega letalstva, ter lastna tržna dejavnost se izvajajo tudi v tujini.
(5) Agencija lahko izvaja tudi lastno tržno dejavnost.
(6) Naloge stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in druge operativne naloge zagotavljanja letalske varnosti, ki so v pristojnosti agencije, agencija zagotavlja 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
(7) Agencija je pri izvajanju nalog samostojna.
9. člen
(mednarodno sodelovanje)
(1) Načrt mednarodnih dejavnosti agencije je del letnega programa dela.
(2) Skladno z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, agencija sodeluje v mednarodnih zadevah in z mednarodnimi organizacijami s področja civilnega letalstva na operativni in strokovni ravni.
(3) Agencija sodeluje z drugimi nadzornimi organi in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu v skladu z določbami letalskih predpisov Evropske unije, ki se nanašajo na delo nadzornih organov na letalskem področju.
(4) Agencija sodeluje z nadzornimi organi iz prejšnjega odstavka v skladu z usmeritvami ministrstva, pristojnega za promet.
III. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN ORGANI AGENCIJE
10. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije ureja Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
11. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktor.
1. Direktor agencije
12. člen
(imenovanje direktorja)
(1) Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, pristojnega za promet.
(2) Svet agencije izvede javni natečaj v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev, ter ministru, pristojnemu za promet, predlaga ustreznega kandidata, ki izpolnjuje pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj. Minister, pristojen za promet, predlog za imenovanje direktorja agencije predloži vladi. Če vlada oceni, da predlagani kandidat ni primeren, minister, pristojen za promet, z obrazložitvijo od sveta agencije zahteva, da predlaga drugega kandidata ali ponovi postopek. Za postopek javnega natečaja se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(3) Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem natečaju ponovno imenovan.
(4) Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom sveta.
13. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po programu prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
14. člen
(odgovornost direktorja)
(1) Direktor je za svoje delo odgovoren vladi in ministru, pristojnemu za promet.
(2) Direktor mora zagotoviti, da javna agencija posluje v skladu z Zakonom o letalstvu, predpisi o javnih agencijah in s tem sklepom. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti javne agencije.
(3) Direktor odgovarja javni agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
15. člen
(pristojnosti direktorja)
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo;
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– izdaja splošne akte agencije v skladu z določbami tega akta ter akte iz petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu;
– izdaja pravne in upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če z Zakonom o letalstvu ni določeno drugače;
– pripravi akte za delo in poslovanje agencije;
– pripravi predlog programa dela in finančnega načrta agencije;
– pripravi predlog letnega poročila o delu agencije;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta agencije;
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije;
– imenuje komisije in druga delovna telesa za izvedbo posameznih strokovnih nalog;
– odloča o tržnih dejavnostih agencije;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in splošnimi akti agencije;
– predlaga sklic seje sveta.
16. člen
(posledice predčasne razrešitve in nepravočasnega imenovanja direktorja)
Če je direktor predčasno razrešen ali če novi direktor ni pravočasno imenovan, vlada na predlog ministra, pristojnega za promet, do imenovanja novega direktorja brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti, vendar največ za dobo šest mesecev.
17. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktorja agencije lahko predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A; v nadaljnjem besedilu: Zakon o javnih agencijah).
18. člen
(nadomeščanje direktorja)
Direktorja agencije med njegovo odsotnostjo nadomešča javni uslužbenec agencije, ki ga za to pooblasti direktor agencije.
2. Svet agencije
19. člen
(sestava sveta agencije)
(1) Člane sveta agencije na predlog ministra, pristojnega za promet, imenuje in razrešuje vlada.
(2) Predsednika sveta agencije izvoli svet agencije izmed svojih članov. Predsednika sveta med odsotnostjo nadomešča eden izmed članov, ki ga določi predsednik.
(3) Svet agencije je sklepčen za odločanje, ko so navzoči najmanj trije člani.
20. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
(1) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskem programu, ki v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ustreza prvi stopnji študijskih programov,
– je strokovnjak z izkušnjami s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
(2) Člani sveta agencije ne morejo biti:
– osebe, ki so zaposlene v tej agenciji;
– funkcionarji v izvršilni veji oblasti;
– osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje javna agencija;
– predstavniki, delavci, pogodbeni sodelavci uporabnika storitev agencije in osebe, ki so v navedenih vlogah delovale najmanj tri mesece pred dnevom imenovanja v svet agencije.
21. člen
(doba in omejitve imenovanja člana sveta agencije)
Svet agencije ima pet članov. Člani sveta agencije so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
22. člen
(pristojnosti sveta agencije)
(1) Svet agencije opravlja naslednje naloge:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu;
– sprejema splošne akte agencije, če z Zakonom o letalstvu ali tem aktom ni določeno drugače;
– v soglasju z vlado sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in druga poročila agencije;
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije;
– daje soglasja k aktom, pri katerih je skladno z Zakonom o letalstvu potrebno soglasje sveta agencije;
– na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem odloča o uporabi prihodkov nad odhodki ter o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki;
– izvede javni natečaj za imenovanje direktorja agencije in pristojnemu ministru predlaga ustreznega kandidata;
– imenuje pooblaščenega revizorja, ki pregleda letno poročilo;
– sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim natančneje določi postopke za svoje delo, roke za sklice svojih sej in druge za delo sveta potrebne postopkovne določbe;
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z Zakonom o letalstvu, predpisi o javnih agencijah ali tem sklepom.
(2) Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh navzočih članov. Če je izid glasovanja neodločen, odloči glas predsednika.
(3) Ne glede na določbe predpisov o javnih agencijah in Zakona o letalstvu svet agencije ne sme dajati usmeritev in navodil za delo direktorju agencije ali zaposlenim v agenciji glede:
– postopkov in organizacijske strukture za izvajanje letalskih predpisov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji;
– odločanja v upravnih zadevah, stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovnih postopkov;
– izdaje letalskih normativnih aktov in varnostnih zahtev.
(4) Svet oziroma osebe, ki jih svet pooblasti, lahko pregledujejo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo agencije.
(5) Svet lahko zahteva od direktorja predložitev poročila o posameznih dejanjih oziroma dejavnostih in drugih zadevah iz njegove pristojnosti.
23. člen
(predčasna razrešitev člana sveta)
Člana sveta agencije lahko predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa Zakon o javnih agencijah.
IV. AKTI AGENCIJE
24. člen
(pristojnost za sprejetje splošnih aktov, pomembnih za poslovanje agencije)
(1) Splošne akte agencije, razen aktov iz petega odstavka 179.f člena Zakona o letalstvu, sprejema svet agencije. Pred sprejetjem akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest mora svet agencije pridobiti mnenje reprezentativnih sindikatov v javni agenciji.
(2) S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, skladno s kadrovskim načrtom odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih ter odloča o drugih vprašanjih vodenja agencije.
25. člen
(pristojnost za sprejetje aktov, ki izhajajo iz regulativnih nalog agencije)
(1) Agencija lahko po javnem pooblastilu na podlagi Zakona o letalstvu ureja pravna razmerja in izdaja naslednje splošne akte:
– plovnostno-tehnične zahteve,
– operativno-tehnične zahteve,
– direktive o varnosti,
– priročnike za delo nadzornega osebja agencije,
– certifikacijske standarde v letalstvu,
– sprejemljive načine skladnosti in usmeritev.
(2) Splošne akte iz prejšnjega odstavka sprejme direktor.
(3) Splošni akti agencije se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. Agencija je dolžna predložiti splošni akt iz prvega odstavka tega člena za objavo ustanovitelju.
26. člen
(odločanje v javnopravnih stvareh)
(1) Kadar je za izvajanje postopkov in odločanje potrebna letalska strokovnost, ki jo določajo letalski predpisi in pravni akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, direktor za odločanje v zadevah iz četrtega in šestega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu praviloma pooblasti uradne osebe agencije, ki izpolnjujejo za to predpisane pogoje.
(2) Posebna pooblastila za odločanje po 166.a členu Zakona o letalstvu in za izvajanje ukrepov po 171. členu Zakona o letalstvu uradnim osebam agencije podeli direktor. Pooblastila se podelijo za posamezna strokovna področja civilnega letalstva in posamezne vrste postopkov izključno uradnim osebam agencije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za letalske nadzornike, nadzornike in uradnike, ki jih določajo Zakon o letalstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi.
(3) Posebna pooblastila, ki se izkazujejo s službeno izkaznico iz četrtega odstavka 166.a člena Zakona o letalstvu, so lahko izkazana tudi na identifikacijski priponki, ki jo izda agencija. Pravilnik o identifikacijski priponki agencije sprejme svet agencije.
V. RAZMERJA AGENCIJE DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV
27. člen
(pristojnost ustanovitelja)
Vlada v imenu ustanovitelja:
– določa splošne pogoje delovanja agencije;
– imenuje in razrešuje člane sveta;
– na predlog ministra imenuje in razrešuje direktorja agencije in vršilca dolžnosti direktorja agencije;
– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu ter k letnemu poročilu in drugim poročilom agencije;
– daje soglasje k izdaji ali spremembi tarife, če agencija sprejme tarifo, skladno z Zakonom o javnih agencijah,
– odloča o prenehanju in statusnih spremembah agencije.
28. člen
(program dela)
(1) Agencija najpozneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto ter ga predloži vladi v soglasje. Če vlada do 15. decembra ne da soglasja, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
(2) Letni program dela agencije mora biti skladen s programi ministrstva, pristojnega za promet, ter vlade, ki se nanašajo na varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa in javne finance.
(3) Letni program dela mora vsebovati najmanj:
– naloge v zvezi z nadzorom in upravljanjem varnosti,
– opredelitev plana lastnih dejavnosti agencije,
– mednarodne dejavnosti,
– program priprave strokovnih podlag za sprejetje in spremembo letalskih predpisov.
(4) K letnemu programu dela mora biti priložena petletna strategija razvoja agencije, ki mora vsebovati najmanj:
– prispevek agencije k upravljanju varnosti v civilnem letalstvu,
– kadrovski načrt,
– ukrepe za učinkovito porabo sredstev,
– druga vprašanja, določena v ustanovitvenem aktu.
(5) Pri pripravi letnega programa dela in petletne strategije razvoja agencije se upoštevajo strateški dokumenti Evropske agencije za letalsko varnost (EASA).
(6) Če pridobljena finančna sredstva ne dosegajo višine sredstev, načrtovanih v finančnem načrtu, in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti agencije, svet o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.
29. člen
(poročanje)
Agencija poroča ministru, pristojnemu za promet, ter vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov in o rezultatih poslovanja, skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
30. člen
(javnost dela)
(1) Agencija zagotavlja javnost in odprtost svojega delovanja ter v skladu z Zakonom o letalstvu in drugimi predpisi omogoča uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja z delovnega področja agencije, in tudi o drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na odnose do uporabnikov.
(2) V ta namen agencija pripravi, vzdržuje in v svetovnem spletu javno objavlja po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. Direktor z internim aktom določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja. Način izvajanja nalog zagotavljanja informacij javnega značaja določa interni akt.
(3) Za javnost dela agencije je odgovoren direktor.
31. člen
(obravnava pripomb in predlogov uporabnikov)
(1) Pripombe in predloge uporabnikov v zvezi z delom agencije obravnava uradna oseba agencije, ki jo za to pooblasti direktor.
(2) Uradna oseba agencije iz prejšnjega odstavka ima pristojnosti, pravice in obveznosti določene z Zakonom o javnih agencijah.
VI. FINANCIRANJE IN RAČUNOVODSTVO TER PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL
32. člen
(financiranje agencije)
(1) Agencija se financira s:
1. prihodki iz proračuna Republike Slovenije;
2. prihodki iz pristojbin in povračil stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo prosilci in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija;
3. s prihodki iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane posamične pravne akte in izvedene naloge stalnega nadzora, ki jih agencija pogodbeno opravi za potrebe Evropske agencije za varnost v letalstvu ali druge pristojne letalske organe;
4. prihodki od drugih dejavnosti.
(2) Iz proračuna se financirajo splošne varnostne naloge in programi agencije, izvajanje strokovnih in razvojnih nalog, mednarodno sodelovanje, nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopki ter druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe drugih državnih organov. Iz proračuna se financirajo tudi certifikacijske in podobne naloge, če je to potrebno zaradi vzdrževanja potrebnega osebja in usposobljenosti agencije, kadar zaradi premajhnega obsega prihodkov iz pristojbin in povračila stroškov ni mogoče zagotoviti stalne usposobljenosti agencije za izvajanje predpisanih nalog.
(3) S prihodki od pristojbin in povračil stroškov se financirajo naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora ter druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz pristojnosti agencije.
(4) Pristojbine in plačila stroškov se zaračunavajo na podlagi tarife, ki jo po predhodnem soglasju vlade izda agencija. Tarife se oblikujejo na način, kot se oblikujejo takse in dajatve, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu.
(5) Presežek prihodkov, pridobljenih na podlagi 2. do 4. točke prvega odstavka tega člena, nad odhodki javna agencija uporabi za:
– opravljanje in razvijanje dejavnosti;
– za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v javni agenciji, kot je določeno v 33. členu tega sklepa;
– za spodbujanje inovacij in izobraževanja s področja letalstva in uveljavljanje sistema upravljanja varnosti.
Morebitna preostala sredstva iz tega naslova se v celoti prenesejo v rezerve agencije, vendar se mora za določen del teh sredstev znižati stroškovna osnova za določanje tarife za določeno obdobje. Delež presežka, za katerega se zniža stroškovna osnova za določanje tarife, in obdobje, za katero se znižuje, se določita v programu dela agencije.
(6) Agencija mora v letnem programu dela in finančnem načrtu za prihodnje koledarsko leto opredeliti morebitno zvišanje ali znižanje tarif. Agencija mora predlagati znižanje tarif, če rezerve agencije presežejo 10% letnega prihodka agencije. Agencija mora za izdajo ali spremembo tarife pridobiti soglasje vlade.
(7) Morebitna preostala sredstva iz presežka prihodkov se v celoti prenesejo v rezerve agencije.
(8) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direktorja in v soglasju z vlado.
(9) Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance.
33. člen
(delovna uspešnost, obseg sredstev in opredelitev prihodkov za izplačilo delovne uspešnosti)
(1) Zaposleni v agenciji so lahko upravičeni do naslednjih vrst delovne uspešnosti:
1. redne delovne uspešnosti;
2. delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in
3. delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
(2) Delovna uspešnost iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se določa v skladu s predpisi o sistemu plač v javnem sektorju.
(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz 3. točke prvega odstavka tega člena se v skladu s predpisi o sistemu plač v javnem sektorju namenijo prihodki po 2., 3., in 4. točki prvega odstavka 179.m člena Zakona o letalstvu. Pri tem se upoštevata odobren letni program dela in finančni načrt agencije.
(4) Če so bile naloge iz četrtega odstavka in prve alinee šestega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu financirane iz Proračuna Republike Slovenije, se delež sredstev iz prejšnjega odstavka zniža za višino teh proračunskih sredstev.
(5) Letno poročilo o delu agencije in njeno poslovno poročilo morata vsebovati tudi podatke in pojasnila o razliki med prihodki in odhodki od zaračunanih tarif iz 2., 3., in 4. točke prvega odstavka 179.m člena Zakona o letalstvu ter podatke in pojasnila o povprečni izplačani delovni uspešnosti glede na strokovno zahtevnost delovnih mest.
34. člen
(vodenje poslovnih knjig)
(1) Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v skladu s predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju letalstva, z določili zakona, ki ureja računovodstvo, zakona, ki ureja javne finance, in predpisi, izdanimi na njuni podlagi.
(2) Agencija mora zagotavljati ločeno evidenco prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja dejavnosti v javnem interesu od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev na trgu.
(3) Letno poročilo agencije mora pregledati pooblaščeni revizor. Revizorjevo poročilo priloži agencija k letnemu poročilu.
VII. NADZOR
35. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za promet.
36. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
(1) Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Agencija se sme zadolžiti samo, če je to določeno v finančnem načrtu in če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance.
(3) Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
37. člen
(prostori in sredstva)
(1) Prostore in sredstva, potrebna za ustanovitev in začetek delovanja agencije, zagotovi ustanovitelj.
(2) Sredstva za nakup nepremičnin, potrebnih za delo agencije, lahko agencija zagotovi tudi iz presežkov prihodkov iz preteklih poslovnih let, najemanjem dolgoročnih posojil in lizingom.
(3) Nepremičnine, potrebne za delo agencije, se lahko zagotovijo tudi z najemom ustreznih prostorov.
VIII. PRENEHANJE AGENCIJE
38. člen
(prenehanje)
Agencija preneha iz razlogov in na način, ki je določen v Zakonu o javnih agencijah.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(zagotovitev pogojev za začetek dela in poslovanja agencije)
(1) Vlada zagotovi agenciji materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja.
(2) Prostori in oprema ostanejo v lasti ustanovitelja ter se prenesejo v uporabo in upravljanje agencije.
(3) Prenos prostorov in opreme se izvede na podlagi programa, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Za financiranje dejavnosti oziroma nalog agencije v prehodnem obdobju sklene ministrstvo, pristojno za promet, z agencijo pogodbo, s katero se agenciji zagotovijo proračunska sredstva za začetek dela in poslovanja.
40. člen
(prenos evidenc)
Evidence ministrstva, pristojnega za promet, ki se nanašajo na naloge agencije, prevzame agencija na podlagi primopredajnih zapisnikov, ki jih podpišeta za primopredajo pooblaščeni osebi ministrstva, pristojnega za promet, in agencije.
41. člen
(dokumentacija, tehnična in materialna sredstva)
Dokumentacijo, tehnična in materialna sredstva, ki se nanašajo na dejavnost agencije, prevzame agencija na podlagi primopredajnih zapisnikov, ki jih za posamezno področje podpišejo za primopredajo pooblaščene osebe ministrstva, pristojnega za promet, in agencije.
42. člen
(vpis v sodni register)
Vršilec dolžnosti direktorja agencije je dolžan zagotoviti vpis agencije v sodni register najpozneje v roku 15 dni po imenovanju vsaj treh članov sveta agencije.
43. člen
(roki za imenovanje in konstituiranje sveta agencije)
(1) Člani sveta morajo biti imenovani v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa.
(2) Ministrstvo, pristojno za promet, v roku 15 dni od uveljavitve tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov sveta.
(3) Člani sveta začnejo opravljati svojo funkcijo s konstituiranjem sveta. Svet se konstituira potem, ko je imenovana večina vseh članov sveta in na svoji prvi seji izvoli predsednika sveta.
(4) Prvo sejo sveta skliče minister, pristojen za promet, v roku 15 dni od imenovanja večine vseh članov sveta.
(5) Svet mora sprejeti sklep o objavi javnega natečaja za izbiro direktorja najpozneje en mesec po konstituiranju. Objava javnega natečaja mora biti izvedena najpozneje v roku 15 dni od sprejetja sklepa o objavi. Za izvedbo sklepa o objavi poskrbi predsednik sveta.
44. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
(1) Do imenovanja direktorja agencije imenuje vlada, na predlog ministra, pristojnega za promet, vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo;
– opravlja druge naloge iz pristojnosti direktorja;
– v štirih mesecih od imenovanja mora pripraviti program dela in finančni načrt agencije za tekoče leto.
45. člen
(rok za sprejetje akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in za objavo poziva za konstituiranje posvetovalnega telesa)
Svet mora sprejeti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najpozneje v roku enega meseca od konstituiranja.
46. člen
(začetek delovanja agencije)
(1) Agencija začne delovati najpozneje 15 dni po vpisu v sodni register.
(2) Agencija začne izvajati pristojnosti iz 179.i člena Zakona o letalstvu najpozneje en mesec po začetku delovanja.
47. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-5/2010
Ljubljana, dne 14. oktobra 2010
EVA 2010-2411-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina