Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4309. Splošni akt o spodbujanju pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij, stran 12147.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB1, 102/07 - ZDRad in 110/09 - ZEKom-B) izdaja v.d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o spodbujanju pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij
1. člen
(uvodna določba)
Ta splošni akt podrobneje določa način spodbujanja pogodbenega urejanja skupne uporabe lastnine in zmogljivosti elektronskih komunikacijskih omrežij.
Namen tega splošnega akta je določiti način urejanja skupne uporabe skladno z zakonskimi zahtevami, tako da operaterje spodbuja k pogodbenemu urejanju skupne uporabe kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji.
Določila tega splošnega akta veljajo za že obstoječo lastnino in zmogljivosti.
Ta splošni akt se nanaša le na operaterje omrežja, kot so opredeljeni v 3. členu Zakona o elektronskih komunikacijah.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
Za potrebe tega splošnega akta imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
’imetnik omrežja’ je operater omrežja, ki zagotavlja elektronska komunikacijska omrežja in ima v lasti kabelsko kanalizacijo, antenske drogove ali stolpe, stavbe in prostore na skupni lokaciji oziroma je pridobil pravico do postavitve teh zmogljivosti na nepremičnini v tuji lasti, nad to nepremičnino ali pod njo ali kadar lahko izkoristi postopek razlastitve ali ustanovitve služnosti za nepremičnino.
’zainteresirani operater’ je operater omrežja, ki želi dostopiti do kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji, ki so v lasti drugega operaterja.
’prostor na skupni lokaciji’ je prostor, namenjen namestitvi telekomunikacijske opreme operaterja v okviru storitev skupne lokacije.
3. člen
(odločanje o skupni uporabi)
O skupni uporabi lastnine in zmogljivosti se operaterji dogovorijo sami s pogodbo. Če do dogovora ne pride, lahko zainteresirani operater predlaga izvedbo posredovalnega postopka v katerem si udeleženci prizadevajo najti sporazumno rešitev.
Agencija lahko z odločbo odredi skupno uporabo le v primeru iz tretjega odstavka 8. člena ZEKom, po predhodno izvedenem javnem posvetovanju, ki mora trajati vsaj 30 dni.
4. člen
(dopustitev skupne uporabe)
Imetnik omrežja omogoča skupno uporabo kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji, če ima dovolj kapacitet ali če je skupna uporaba tehnično izvedljiva.
Imetnik omrežja se je z zainteresiranimi operaterji dolžan pogajati v dobri veri in ne sme brez utemeljenih razlogov odstopiti od pogajanj.
V primeru skupne uporabe lastnine in zmogljivosti mora zainteresirani operater spoštovati dogovore in pogoje, ki sta jih z imetnikom omrežja dogovorila ter poskrbeti, da pri skupni uporabi ne povzroča motenj v imetnikovem omrežju.
5. člen
(prepoved diskriminiranja)
Imetnik omrežja omogoča zainteresiranim operaterjem v enakih okoliščinah enakovredne pogoje skupne uporabe kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji.
6. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Operater omrežja zagotavlja skupno uporabo kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji na pregleden način.
V zvezi s tem operater omrežja lahko objavi splošne pogoje za skupno uporabo kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji. Splošni pogoji morajo najmanj vsebovati:
- elemente omrežja, katerih skupno uporabo nudi operater omrežja;
- osnovne podatke o dejanski lokaciji dostopovnih mest in razpoložljivih zmogljivosti;
- osnovne tehnične pogoje in omejitve za skupno uporabo;
- postopke za naročilo in zagotavljanje skupne uporabe;
- osnovne pogoje za dostop do podatkov operaterja omrežja, njegovega informacijskega sistema ali podatkovnih baz za zagotavljanje, naročanje, vzdrževanje in servisiranje v primeru skupne uporabe;
- cene skupne uporabe in
- način delitve stroškov skupne uporabe.
Operater, ki nima objavljenih splošnih pogojev za skupno uporabo kabelske kanalizacije, antenskih drogov ali stolpov, stavb in prostorov na skupni lokaciji, je dolžan zainteresiranim operaterjem na njihovo pisno zahtevo posredovati osnovne podatke o lokaciji dostopovnega mesta in razpoložljivih zmogljivostih. Operaterju se na njegovo zahtevo posredujejo podatki, ki so določeni v drugem odstavku tega člena.
7. člen
(cene)
Imetnik omrežja je za skupno uporabo upravičen zahtevati plačilo, ki mora odražati dejanske stroške, vključno s primerno stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva.
8. člen
(pristojnosti Agencije za pošto in elektronske komunikacije)
Agencija lahko zahteva od operaterja omrežja, da ji dostavi vse podatke, povezane z izvajanjem tega splošnega akta.
9. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3824-25/2010/10
Ljubljana, dne 5. oktobra 2010
EVA 2010-3211-0048
Mihael Krišelj l.r.
v.d. direktorja

AAA Zlata odličnost