Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2010 z dne 12. 10. 2010

Kazalo

4307. Uredba o postopku notificiranja zahtev za storitve, stran 12139.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o postopku notificiranja zahtev za storitve
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način dela pristojnih organov v postopku notificiranja predpisov, ki uvajajo zahteve za začetek opravljanja ali za opravljanje storitev.
(2) S to uredbo se delno prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36; v nadaljnjem besedilu: direktiva).
2. člen
(izključitve)
Ta uredba se ne uporablja za storitve iz 3. in 4. člena Zakona o storitvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »država članica« je država članica Evropske unije in država članica Evropskega gospodarskega prostora;
2. »ponudnik storitev« je vsaka fizična oseba, ki je državljan ali državljanka države članice, ali vsaka pravna oseba, ustanovljena po pravu držav članic, z registrskim sedežem v državah članicah, osrednjo upravo ali osrednjim delovanjem v Evropski uniji, kakor pravne in fizične osebe določa 48. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ponuja ali opravlja storitev;
3. »storitev« je skladno z 49. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije vsaka posamična gospodarska oziroma pridobitna ali samozaposlitvena dejavnost, ki jo, praviloma za plačilo, opravlja ponudnik storitev kot pravna ali fizična oseba. Proizvodnja blaga se ne šteje za storitev, pač pa se za storitev štejejo posamezne aktivnosti, potrebne za proizvodnjo in trženje blaga;
4. »čezmejne storitve« so tiste, ki niso omejene samo na Republiko Slovenijo, pri čemer velja čezmejnost pri ponudniku ali prejemniku storitev, ki sta iz druge države članice, ali če je storitev opravljena v drugi državi članici, četudi prejemnik ali ponudnik storitev nista iz te druge države članice;
5. »zahteva« je vsaka obveznost, prepoved, pogoj ali omejitev v predpisih Republike Slovenije ali predpisih držav članic ali posledično iz sodne prakse, upravnih praks ali predpisov poklicnih združenj ali iz kolektivnih pravil poklicnih združenj ali drugih poklicnih organizacij, sprejetih za izvajanje dejavnosti na podlagi njihove pravne avtonomije, pri čemer predpisi, določeni s kolektivnimi pogodbami, ki so jih sklenili socialni partnerji, ne veljajo kot zahteve po tej uredbi.
4. člen
(kontaktna točka)
Kontaktna točka za izvedbo notifikacij v smislu te uredbe deluje v nacionalnem organu za standarde.
5. člen
(področje uporabe)
Državni organ ali organ lokalne samouprave, ki pripravi predlog predpisa (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), z zahtevo za začetek opravljanja ali za opravljanje storitev (v nadaljnjem besedilu: priglašena zahteva), o tem obvesti kontaktno točko.
6. člen
(objava notifikacij)
Kontaktna točka vodi seznama izvedenih notifikacij iz 8. člena te uredbe in prejetih notifikacij iz 10. člena te uredbe ter ju objavlja na spletni strani nacionalnega organa za standarde.
II. NOTIFICIRANJE SLOVENSKIH PREDPISOV
7. člen
(obvestilo pristojnega organa)
(1) Obvestilo iz 5. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: obvestilo pristojnega organa) vsebuje zlasti:
- naziv organa, pristojnega za pripravo predpisa,
- naslov predloga predpisa,
- podatke o osebi, določeni za stike s kontaktno točko,
- datum ali pričakovani datum začetka veljavnosti,
- navedbo določb predpisa, ki uvajajo priglašeno zahtevo,
- navedbo storitev, za katero se uporablja priglašena zahteva (ali navedbo, da je priglašena zahteva splošna in se uporablja za več storitev),
- vrsto priglašene zahteve,
- opis priglašene zahteve,
- stališče, ali je priglašena zahteva potrebna za izvajanje storitve splošnega gospodarskega pomena (v primeru opravljanja storitve preko ustanovljenega sedeža),
- navedbo, kateri javni interes upravičuje priglašeno zahtevo,
- podrobno obrazložitev razlogov za priglašeno zahtevo,
- navedbo, ali se priglašena zahteva uporablja hkrati za ponudnike čezmejnih storitev in ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji,
- zakonsko podlago za predlog predpisa,
- navedbo morebitne povezave predloga predpisa z mednarodnimi ali evropskimi dokumenti,
- predpise, ki jih predlog predpisa razveljavlja,
- navedbo, v katerih jezikih je predlog predpisa dosegljiv.
(2) Obvestilo pristojnega organa se predloži na obrazcu, ki ga kontaktna točka objavi na spletni strani nacionalnega organa za standarde.
(3) Obvestilu pristojnega organa se priloži besedilo predloga predpisa.
8. člen
(izvedba notifikacije)
(1) Po prejemu obvestila pristojnega organa kontaktna točka z njegovo vsebino takoj seznani ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ki ji mora v osmih dneh sporočiti, ali zahteva notifikacijo predpisa.
(2) Če ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, zahteva notifikacijo predpisa, kontaktna točka o predpisu obvesti Evropsko komisijo.
(3) Če kontaktna točka v predpisanem roku ne prejme sporočila iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da notifikacija ni potrebna. Kontaktna točka o tem obvesti pristojni organ.
9. člen
(odziv Evropske komisije)
Če Evropska komisija zahteva, da Republika Slovenija priglašenih zahtev ne sprejme ali jih odpravi, kontaktna točka to zahtevo takoj pošlje ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, in pristojnemu organu.
III. NOTIFIKACIJE TUJIH PREDPISOV
10. člen
(posredovanje tujih notifikacij)
Notifikacije predpisov drugih držav članic, ki jih posreduje Evropska komisija, kontaktna točka pošlje ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, in ministrstvu, v katerega delovno področje sodi notificirani predpis. Kontaktna točka jih lahko pošlje tudi drugim zainteresiranim subjektom, ki zaprosijo za dostavo notifikacij z izbranega področja.
11. člen
(analiza tujih notifikacij)
Če ministrstvo, v katerega delovno področje sodi notificirani predpis, ugotovi, da ta predpis vsebuje zahteve za začetek opravljanja ali za opravljanje storitev, ki niso v skladu z direktivo, o tem obvesti kontaktno točko z ustrezno obrazložitvijo. Kontaktna točka z njegovo ugotovitvijo seznani ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ki v soglasju z ministrstvom, ki je predložilo ugotovitev, odloči o morebitnih pripombah, kontaktna točka pa jih pošlje Evropski komisiji.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-30/2010
Ljubljana, dne 7. oktobra 2010
EVA 2010-2111-0079
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti