Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4132. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO-A), stran 11085.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97 in 102/07) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 22. septembra 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdFIHO-A)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Invalidske organizacije po tem aktu so društva in zveze društev, ki so na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 - ZDru-1) pridobile status invalidske organizacije.
Humanitarne organizacije po tem aktu so društva in zveze društev, ki so na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 - ZDru-1) pridobile status humanitarne organizacije.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja igre na srečo«.
3. člen
11. člen se črta.
4. člen
V tretjem odstavku 12. člena se črta besedilo »Člani sveta so lahko ponovno imenovani.«.
5. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet je sklepčen, če se seje udeleži večina članov. Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina članov sveta, je svet sklepčen, če se seje udeleži najmanj dve tretjini članov sveta. Finančni načrt fundacije, njen zaključni račun ter pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije svet sprejema z dvotretjinsko večino glasov vseh članov sveta. Druge odločitve sprejema z večino glasov članov sveta.«.
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoje in postopek za imenovanje in razrešitev direktorja določata zakon, ki ureja lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenija in pravila fundacije.«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se črtata besedi »in direktor«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-05/10-12/15
Ljubljana, dne 22. septembra 2010
EPA 1174-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost