Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4027. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 10808.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 - ZUKN) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 (23/02 - popr.), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07 in 32/10) se 18. člen spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(gradivo s tajnimi podatki)
Gradivo vlade s tajnimi podatki se obravnava z uporabo zakonsko predpisanih varnostnih ukrepov. Pri obravnavi gradiva s tajnimi podatki se lahko komuniciranje z uporabo informacijsko-telekomunikacijskih storitev omeji ali izključi.«.
2. člen
V 22. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Glede glasovanja članov vlade se smiselno uporablja določba drugega odstavka 40.a člena tega poslovnika.«.
3. člen
V prvem odstavku 24. člena se črta zadnji stavek.
Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Za sporočila med dopisno sejo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja določba drugega odstavka 40.a člena tega poslovnika.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
4. člen
Spremeni se naslov podpoglavja 4.5 tako, da se glasi:
»4.5 Dokumenti vlade in dobesedni zapisi sej vlade«.
5. člen
V prvem odstavku 33. člena se črta zadnja alinea.
6. člen
V drugem odstavku 34. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »Deli zapisnika, označeni s stopnjo tajnosti, se objavijo ločeno.«.
7. člen
36. člen se črta.
8. člen
Za 40. členom se doda novi 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(dobesedni zapisi sej vlade)
O delu na redni seji vlade se lahko pišejo dobesedni zapisi, ki so prepisi magnetofonskega, video ali drugega posnetka. Dobesedni zapisi so pripomoček, ki ga generalni sekretar uporablja za pripravo odpravkov sklepov vlade in zapisnika seje vlade.
Dobesedni zapisi niso dostopni javnosti.
Vpogled v dobesedne zapise imajo osebe iz prvega odstavka 21. člena tega poslovnika, razen vabljenih. Vpogled v dobesedne zapise imajo lahko tudi strokovni sodelavci, ki jih določi generalni sekretar. Na podlagi pisne prošnje lahko generalni sekretar dovoli vpogled v dobesedne zapise tudi vabljenim na sejo, toda le tistega dela seje, na katerem so sodelovali.
Generalni sekretariat vlade vodi arhiv in evidenco vpogledov dobesednih zapisov na način, ki omogoča identifikacijo oseb, ki so se seznanile z dobesednim zapisom. Osebe, ki so se seznanile z vsebino dobesednih zapisov, morajo zagotoviti, da se z zapisi ne seznanijo tretje osebe.«.
9. člen
V prvem odstavku 50. člena se črta pika, za besedo »javno« pa doda vejica in besedilo: »razen načina glasovanja članov vlade na sejah vlade (22. člen), sporočil med dopisno sejo (24. člen), dobesednih zapisov sej vlade (40.a člen) ter razprav članov in drugih udeleženih na sejah vlade (52. člen).«.
V drugem odstavku se besedilo »internetnimi predstavitvami« nadomesti z besedilom »objavami na svetovnem spletu, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada in predsednik vlade odgovarjata na vsa vprašanja, pobude in predloge praviloma preko ministrstev in vladnih služb.«.
Četrti odstavek se črta.
10. člen
V četrtem odstavku 51. člena se črta zadnji stavek.
11. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(javnost sej vlade)
Seje vlade so zaprte za javnost, razen če vlada odloči drugače.
Dnevni red seje vlade se objavi na svetovnem spletu, razen točk dnevnega reda, ki so označene s stopnjo tajnosti.«.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-18/2010
Ljubljana, dne 9. septembra 2010
EVA 2010-1511-0006
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost