Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4023. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans 2, stran 10798.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/08 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 - UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 30. seji dne 7. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 - rebalans 2
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku proračuna Občine Žužemberk za leto 2010 (Uradni list RS, št. 126/08 in 29/10) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------+----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v eurih|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |  Proračun leta|
|                       |      2010|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  6.174.061,14|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  4.197.301,83|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |  3.719.832,66|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |  3.405.421,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |   203.350,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|   111.061,66|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |   477.469,17|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|   206.830,00|
|    |premoženja              |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    1.600,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |    7.000,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |    9.500,00|
|    |storitev               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |   252.539,17|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |   631.751,28|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |   301.751,28|
|    |sredstev               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |   330.000,00|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |    2.800,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|    2.800,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.342.208,03|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |   625.078,12|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |   717.129,91|
|    |proračuna iz sredstev proračuna   |        |
|    |Evropske unije            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  7.083.229,14|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |  1.586.434,85|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim|   197.736,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |    31.890,00|
|    |socialno varnost           |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |  1.291.808,85|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |    10.000,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |    55.000,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  1.901.923,96|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |   342.700,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |  1.122.100,00|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |    83.380,00|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |   353.743,96|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |  3.481.432,25|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |  3.481.432,25|
|    |sredstev               |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   113.438,08|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |    60.938,08|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |    52.500,00|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |   -909.168,00|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        0|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        0|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |        0|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)|        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        0|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        0|
|    |naložb                |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|        0|
|    |privatizacije            |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v|        0|
|    |javnih skladih in drugih osebah   |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|    |svoji lasti             |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                 |        |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |   528.726,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |   528.726,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |   528.726,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |    57.000,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |    57.000,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |    57.000,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  - 437.442,00|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |   471.726,00|
+-------+-------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |   909.168,00|
|    |IX.)                 |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |   437.442,00|
|    |12. PRETEKLEGA LETA         |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se znesek »941.435,00 €« nadomesti z zneskom »528.726,00 €«.
3. člen
V 12. členu se znesek »55.000,00 €« nadomesti z zneskom »57.000,00 €«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-128/2008-10
Žužemberk, dne 7. septembra 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.