Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4017. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče, stran 10773.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - UPB1, 70/08 in 108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08 in 108/09), 3. in 6. člena Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 11. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 je Občinski svet Občine Turnišče na 22. redni seji dne 15. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določa:
- dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: javna služba),
- financiranje javne službe,
- objekte in naprave uporabnikov in upravljavcev,
- pogoje priključitve na javno kanalizacijo,
- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območjih, kjer ni javne kanalizacije,
- meritve in obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod,
- prekinitev odvajanja odpadnih vod,
- obveznosti uporabnikov in upravljavcev,
- prevzem objektov in naprav v upravljanje,
- nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda obsega:
- upravljanje z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
- izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
- izvajanje meritev in monitoringa komunalnih odpadnih voda,
- priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje,
- vodenje katastra javne kanalizacije,
- izdajanje potrebnih in zahtevanih soglasij.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz cestnega telesa ni predmet tega odloka.
3. člen
(objekti in naprave, ki so predmet javne službe)
Predmet javne službe je javna kanalizacija.
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda za najmanj pet priključkov različnih uporabnikov in je v lasti ali so v lasti Občine Turnišče ter v upravljanju upravljavca. Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno ločenem sistemu.
Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če mesto priključitve na javno kanalizacijo ni od objekta oddaljeno več kot 50 m in je objekt možno priključiti v tej razdalji.
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev, zaradi uporabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.
Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrti ter drugi gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni vodi. Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s komunalno odpadno ali padavinsko vodo, če se pomešane vode odvajajo v kanalizacijo po skupnem iztoku.
Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteornih padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanalizacijo.
4. člen
(uporabniki in upravljavec)
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik oziroma upravljavec objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda, ki stalno ali občasno odteka v javno kanalizacijo (v nadaljevanju: uporabnik).
Upravljavec javne kanalizacije je pravna ali fizična oseba, ki ji je Občina Turnišče poverila izvajanje javne službe s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: upravljavec).
5. člen
(posegi v prostor)
Za vsak poseg v prostor, ki posega v območje, kjer je že zgrajena javna kanalizacija, ali pa se načrtuje njeno izgradnjo, si mora investitor pridobiti soglasje Občine Turnišče. V soglasju, ki ga po pooblastilu Občine Turnišče izda upravljavec, se določijo pogoji za posege v prostor.
Soglasje mora biti izdano najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
6. člen
(pravilnik)
Upravljavec sprejme v šestih mesecih pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije (v nadaljevanju: pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavnimi predpisi.
7. člen
(gradnja objektov in naprav kanalizacije)
Gradnjo objektov in naprav kanalizacije lahko izvaja vsak usposobljen izvajalec, posege v obstoječi sistem javne kanalizacije pa izvaja upravljavec ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.
Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij se praviloma predvidi ločen sistem kanalizacije z vodotesnimi kanalizacijskimi vodi.
III. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
8. člen
(cena storitev)
Javna služba se financira iz cene storitev, oblikovane v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti zagotavlja enostavno reprodukcijo. Ceno storitev sprejme Občinski svet Občine Turnišče na predlog upravljavca.
9. člen
(investicijsko vzdrževanje)
Investicijsko vzdrževanje se financira iz sredstev amortizacije in iz sredstev proračuna občine na podlagi letnega plana ter iz drugih virov.
10. člen
(širitev omrežja)
Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev občinskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in pravnih oseb ter iz drugih virov.
IV. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV
11. člen
(objekti in naprave upravljavca)
Upravljavec upravlja z objekti in napravami javne kanalizacije, ki so mu predani v upravljanje. To so:
- primarni vodi (kolektorji) z revizijskimi jaški,
- sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
- črpališča odpadnih in padavinskih voda na primarnih in sekundarnih vodih,
- čistilne naprave (čistilna naprava je objekt z opremo, ki je zgrajen za čiščenje odpadnih voda),
- drugi objekti in naprave, ki so potrebni za obratovanje javne kanalizacije.
Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja in kontrole ne glede na to, kdo je lastnik zemljišč, na katerih so objekti in naprave javne kanalizacije.
Javno kanalizacijsko omrežje praviloma poteka po javnem zemljišču. Kjer poteka po zemljišču v zasebni lasti, mora imeti upravljavec v zemljiški knjigi vknjiženo služnostno pravico, kar velja za objekte in naprave javne kanalizacije, zgrajene po veljavnosti tega odloka.
Upravljavec mora po opravljenem delu na javni kanalizaciji vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V primeru nastanka škode, le-to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.
12. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Objekti in naprave uporabnikov so:
- kanalizacijski priključek, ki poteka od zbirnega jaška uporabnika do priključnega mesta na javno kanalizacijo,
- interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu ali izven njega, vključno z napravami in objekti za predčiščenje odpadnih voda (greznice, gnojne jame, peskolovi, oljni lovilci ipd.).
Objekte in naprave iz drugega odstavka tega člena, ki se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno kanalizacijo, vzdržuje v skladu s predpisi uporabnik na lastne stroške. Uporabnik je dolžan s temi objekti gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode v javni kanalizaciji.
V. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO
13. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev na javno kanalizacijo obvezna za vse lastnike objektov pod pogojem, da je tehnično izvedljiva in da odpadne vode na iztoku izpolnjujejo pogoje iz soglasja. Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po izgradnji javne kanalizacije.
Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javno kanalizacijo pridobiti soglasje upravljavca. Za pridobitev soglasja k priključitvi na javno kanalizacijo mora k vlogi priložiti dokumentacijo, določeno v pravilniku. Uporabnik mora pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje izpolnjevati pogoje upravljavca.
Upravljavec izda soglasje k priključitvi na javno kanalizacijo:
- če investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za soglasje predloži ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana v pravilniku in
- če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji ni možna, mora upravljavec vlagatelja za priključitev na javno kanalizacijo seznaniti s pogoji, pod katerimi bo priključitev možna.
Upravljavec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
14. člen
(soglasja)
Upravljavec izdaja soglasja k:
- osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
- priključitvi zgradb na kanalizacijsko omrežje,
- drugim posegom v prostor.
Upravljavec izda soglasje po postopku in obliki določeni v pravilniku.
15. člen
(izvedba priključkov na javno kanalizacijo)
Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
Stalen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo kanalizacijskega priključka najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev; izpolnil pogoje soglasja ter poravnal vse obveznosti do Občine Turnišče in upravljavca v zvezi s priključitvijo.
Upravljavec sme priključiti uporabnika na javno kanalizacijo šele, ko je preveril, da je uporabnik izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.
Začasen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec lahko izvede začasen priključek na javno kanalizacijo le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo. Upravljavec dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Upravljavec lahko dovoli začasno priključitev na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in padavinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpadnih voda na fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal.
Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, izjemoma ima lahko en objekt več priključkov. Kanalizacijski priključek je del objekta in je last uporabnika.
Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnika objekta vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije. Če se kanalizacijsko omrežje zaključi s čistilno napravo, se uporabnika vpiše tudi v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno napravo.
16. člen
(spremembe na priključkih)
Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatnega dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na enak način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo priključka upravljavcu v pisni obliki.
Prekinitev priključka izvede upravljavec na stroške uporabnika. Upravljavec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz ustreznih evidenc. Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo upravljavca in na lastne stroške spremeniti priključek na javno kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odvajanja odpadnih in padavinskih voda. Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.
17. člen
(dostop do priključkov)
Kanalizacijski priključek mora biti za kontrolo upravljavca vedno dostopen. Na njem ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja upravljavca.
18. člen
(greznice)
Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan greznico opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca v roku šestih mesecev po izdanem obvestilu upravljavca. Lastnik objekta mora omogočiti upravljavcu nadzor pri opustitvi greznice.
Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih greznic.
19. člen
(tehnološke odpadne vode)
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski priključek in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo.
Uporabnik, ki ima odpadno vodo, ki ni primerna za izpust v javno kanalizacijo, jo mora predhodno očistiti tako, da bo ustrezala veljavnim predpisom.
Upravljavec lahko v soglasju za kanalizacijski priključek določi uporabniku obveznost zgraditi kontrolno merilni jašek in opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode na stroške uporabnika. V tem primeru mora uporabnik redno dostavljati upravljavcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z veljavnimi predpisi.
20. člen
(padavinske in tuje vode)
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v vodotoke ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko onesnažena padavinska voda, da se na podlagi veljavnih predpisov ne sme spuščati neposredno v vodotok, mora to vodo zajeti in očistiti.
V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice, zalednih voda, vod odprtih vodotokov, izvirov, kjer jih je možno odvajati v ponikovalnice oziroma vodotoke.
VI. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
21. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave).
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je lastnik objekta dolžan pridobiti upravno dovoljenje.
Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. Odvedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno kanalizacijo. Greznice je potrebno redno vzdrževati in prazniti v skladu z veljavnimi predpisi.
V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je prepovedano spuščati vanjo odpadne vode in prelive iz greznic ali vode iz gnojišč.
VII. MERITVE IN OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
22. člen
(meritev in obračun kanalščine in čiščenja odpadne vode)
Stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode se plačuje po kubičnih metrih (m3) odvedene odpadne vode.
Stroške čiščenja odpadnih in padavinskih voda plačujejo uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in so priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno vodo. Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe odloka o oskrbi s pitno vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete vode. Glede obračunskih vodomerov veljajo predpisi kot za obračunske vodomere za porabljeno vodo.
Upravljavec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki nimajo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode niti za odvajanje odpadne vode, sklene pogodbo o odvajanju in načinu meritve odvedenih količin odpadne vode.
Upravljavec lahko uporabi za obračun čiščenja odpadnih voda tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod uporabnika.
Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni onesnaženosti ter plačilu.
23. člen
(oblikovanje cene)
Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
- stroškov omrežnine,
- stroškov izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,
- stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Ceno storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode sprejema Občinski svet Občine Turnišče, na predlog upravljavca v skladu z veljavno zakonodajo.
Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo cen kanalščine in čiščenja komunalnih odpadnih voda v javnih sredstvih obveščanja.
24. člen
(plačilo storitev)
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu za dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor pri upravljavcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Upravljavec je dolžan na pismen ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni.
VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
25. člen
(prekinitev brez objave)
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:
1. če z odvajanjem odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod;
2. če stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov in varno obratovanje javne kanalizacije;
3. če priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca;
4. če kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje;
5. če uporabnik pisno zahteva ukinitev kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta;
6. če ne poravna računov za kanalščino in čiščenje odpadnih vod niti po prejemu opomina.
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve pred ponovno priključitvijo. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v naslednjih dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.
Upravljavec lahko prekine odvajanje in čiščenje odpadnih voda na stroške uporabnika, če ta pisno zahteva začasno prekinitev, ki je daljša od treh mesecev.
26. člen
(prekinitev z obvezno objavo)
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih primerih:
- za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
- za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije,
- v primerih višje sile, kot npr.: potres, požar, suša, onesnaževanje vodnih virov, izpad energije in podobno.
Upravljavec mora o času trajanja prekinitve odvajanja odpadnih voda obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja pravočasno, oziroma vsaj en dan pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela, v primerih iz tretje alinee prejšnjega odstavka pa tudi postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.
V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene ure) odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za upravljavca ni obvezna.
IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKA JAVNE KANALIZACIJE
27. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav javne kanalizacije,
2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javne kanalizacije,
3. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja,
4. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
5. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
6. kontrolira ustreznost interne kanalizacije pred priklopom na javno kanalizacijo,
7. sistematično pregleduje kanalizacijsko omrežje s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
8. ravna skladno z določbami pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
9. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih naprav,
10. skrbi za obračune odvedene in očiščene odpadne vode,
11. organizira odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode v primeru višje sile in o nastopu višje sile poroča pristojnim občinskim organom,
12. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve kanalizacijskega sistema.
28. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem upravljavca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti najkasneje v 6 mesecih po izgradnji le-te in hkrati opustiti obstoječo greznico skladno z navodili upravljavca, kolikor je priključek tehnično možno izvesti,
3. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
4. voditi dnevnik obratovanja interne čistilne naprave v skladu s predpisi,
5. omogočiti upravljavcu dostop in pregled interne kanalizacije in kontrolo sestave odpadne vode,
6. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov,
7. urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi normativi,
8. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate redno posredovati upravljavcu,
9. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
10. pisno obveščati upravljavca o lastninskih in drugih spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,
11. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napravah javne kanalizacije upravljavcu,
12. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne kanalizacije,
13. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje odvajanja dogovorjene količine vode,
14. ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez soglasja upravljavca,
15. odgovarja za škodo povzročeno na javni kanalizaciji, lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s svojo lastnino, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja upravljavca in neustrezno uporabo.
Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov. Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega ravnanja oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.
Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne povzroča mehanskih ali kemičnih poškodb omrežja ter ne zavira ali poruši operacij na čistilni napravi.
Uporabnik mora v primeru malomarnega dejanja oziroma zaradi izpusta neustreznih komunalnih voda, povrniti stroške odprave posledic upravljavcu.
Uporabnik ne sme v primeru ločenega sistema odvajanja, odvajati padavinske vode v fekalni sistem.
29. člen
(obveznosti drugih subjektov)
Investitorji oziroma izvajalci vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic in trgov morajo po zaključenih delih vzpostaviti kanalizacijsko omrežje v prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (npr.: elektro, telefon, plinovod, toplovod in podobno) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti zaščito kanalizacijskega omrežja. V primeru poškodb morajo naročiti popravila pri upravljavcu na lastne stroške.
X. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
30. člen
(prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v lasti Občine Turnišče v upravljanje upravljavcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacija, ki se predaja mora imeti vso potrebno dokumentacijo - geodetsko izmero situacije omrežja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu,
2. kanalizacija, ki se predaja mora ustrezati določbam tega odloka in pravilnika,
3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem - ocena vrednosti,
4. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije in čistilne naprave, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih naprav,
6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji, v skladu z veljavno zakonodajo.
Za obstoječe kanalizacijsko omrežje, katerega je že doslej vzdrževal upravljavec, mora le-ta zagotoviti vse razpoložljive podatke in v sodelovanju z Občino Turnišče v roku 1 leta od datuma prenosa v upravljanje pristopiti k vzpostavitvi katastra.
31. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav kanalizacije)
Prevzem novozgrajenih kanalizacijskih objektov in naprav v last Občine Turnišče se brez dodatnih stroškov izvede po naslednjem postopku:
1. po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled objekta in pridobi uporabno dovoljenje,
2. občina prevzame objekte v last na osnovi primopredajnega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:
- pridobil uporabno dovoljenje,
- predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno tehnično dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vrednost osnovnih sredstev, potrdilo o urejenih lastninskih razmerjih.
Investitor je dolžan predati zgrajeno kanalizacijo Občini Turnišče najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Prevzete kanalizacijske objekte in naprave skladno z določili tega člena preda Občina Turnišče v upravljanje upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.
XI. NADZOR
32. člen
(inšpekcijski nadzor)
Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče nadzirajo pristojne inšpekcijske službe.
33. člen
Občinski inšpektor opravlja nadzor nad izvajanjem odloka v skladu s svojimi pristojnostmi.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
34. člen
(globe)
Z denarno kaznijo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek upravljavec:
1. če prekine odvod odpadne vode in padavinske vode, brez obvestila uporabnikom (26. člen tega odloka),
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 13. člen tega odloka,
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 5. točke 27. člena tega odloka,
4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z denarno kaznijo 1400,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik - pravna oseba:
1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije skladno s 13. členom tega odloka,
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 28. člena tega odloka,
3. če prekine odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,
4. če ne ravna skladno z 12., 18., 19., 20. in 21. členom tega odloka,
5. če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali padavinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega kanalizacijskega sistema.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 600,00 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 65/02).
37. člen
Prilagoditve zahtevam tega odloka morajo uporabniki in upravljavec izvesti v enoletnem prehodnem obdobju od uveljavitve tega odloka.
38. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 190/6-22/2010
Turnišče, dne 8. septembra 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti