Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3898. Pravilnik o pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja, stran 10558.

Na podlagi 117., 120. in 121. člena ter za izvrševanje 124. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje za opravljanje javne službe za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja (v nadaljnjem besedilu: javna služba) glede prostorov in opremljenosti, kadrovske pogoje za opravljanje javne službe in pogoje glede izvajalcev javne službe ter ceno storitev javne službe.
2. člen
(javna služba)
Javna služba obsega izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje kakovosti oljčnega olja, in sicer:
- spremljanje kakovosti oljčnega olja, pridelanega v Republiki Sloveniji,
- spremljanje vpliva nekaterih tehnoloških in agrotehničnih postopkov na kakovost oljčnega olja.
3. člen
(pogoji glede prostorov in opremljenosti)
Za izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe razpolagati z laboratorijem, akreditiranim v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za kemijsko in senzorično preskušanje oljčnega olja in v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (UL L št. 248 z dne 5. 9. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 640/2008 z dne 4. julija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah (UL L št. 178 z dne 5. 7. 2008, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2568/91/EGS).
4. člen
(kadrovski pogoji in pogoji glede oseb, ki izvajajo javno službo)
(1) Za izvajanje javne službe mora izvajalec javne službe:
- imeti zaposlene osebe s predpisano strokovno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami na področju izvajanja strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, da se zagotovi izvajanje programa javne službe,
- zagotavljati stalno izpopolnjevanje znanja oseb iz prejšnje alinee in
- zagotavljati delovanje panela za senzorično ocenjevanje oljčnega olja v skladu z Uredbo 2568/91/EGS.
(2) Strokovni sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
- najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske, živilske ali druge ustrezne smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področjih dela, ki so povezana z izvajanjem javne službe, ali
- izobrazbo, pridobljeno na podiplomskih študijskih programih s področja kemije, živilstva ali druge ustrezne smeri.
(3) Tehnični sodelavci, ki opravljajo naloge javne službe, morajo imeti:
- najmanj srednjo izobrazbo kemijske, živilske ali druge ustrezne smeri in
- najmanj tri leta delovnih izkušenj na področjih dela, ki so povezana z izvajanjem javne službe.
5. člen
(cena storitev)
(1) Javna služba se financira iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 1430 - Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjarstvo, vinogradništvo in oljkarstvo. Višina zagotovljenih sredstev v proračunskih letih 2010 in 2011 je do 95.000 eurov letno.
(2) Vrednost strokovne ure izvajalca javne službe za leti 2010 in 2011 znaša 20,80 eurov, vrednost tehnične ure pa 11,40 eurov.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-214/2010/24
Ljubljana, dne 3. septembra 2010
EVA 2010-2311-0140
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost