Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3213. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2009, stran 8654.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 in 79/09), 33. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 32/06 ZFO-UPB1, 123/06 ZFO-1 in 57/08) 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je občinski svet na predlog župana na 28. seji dne 1. 7. 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2009
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2009, ki zajema vse prihodke in odhodke, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Žužemberk za leto 2009 obsega:
------------------------------------------------------------
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov         eur
------------------------------------------------------------
I.    Skupaj prihodki             4.679.267
II.    Skupaj odhodki              4.677.390
III.   Proračunski presežek             1.877
------------------------------------------------------------
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------
IV.    Prejeta vračila danih posojil in         0
     prodaja kapitalskih deležev
V.    Dana posojila in povečanje kapitalskih      0
     deležev
VI.    Prejeta minus dana posojila in          0
     sprememba kapitalskih deležev
------------------------------------------------------------
C)    Račun financiranja
------------------------------------------------------------
VII.   Zadolževanje                   0
VIII.   Odplačilo dolga               54.273
IX.    Sprememba stanja sredstev na računu    –52.396
X.    Neto zadolževanje             –54.273
XI.    Neto financiranje              –1.877
XII.   Stanje sredstev na računih preteklega   489.838
     leta
------------------------------------------------------------
3. člen
Stanje sredstev na računu Občine Žužemberk konec leta 2009 znaša 437.442 €. Sredstva se prenesejo in uporabijo za pokrivanje odhodkov proračuna občine za leto 2010.
4 člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-127/2008-11
Žužemberk, dne 1. julija 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.