Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3205. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010, stran 8647.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 35. redni seji dne 29. 6. 2010 sprejel
R E B A L A N S (I)
proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      v €|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/       | Rebalans I za|
|    |Konto/Podkonto             |   leto 2010|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |   3.775.163|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.654.405|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |   2.283.570|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek          |   1.969.070|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    157.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 Davki na blago in storitve     |    157.500|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    370.835|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od |    217.735|
|    |premoženja               |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |     4.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni           |    11.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     5.000|
|    |storitev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    133.100|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |    15.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|    |sredstev                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    15.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |    30.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    30.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   1.075.758|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    751.348|
|    |javnofinančnih institucij       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    324.410|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)    |   4.383.752|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |    976.760|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    224.389|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    34.788|
|    |varnost                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    687.444|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     3.449|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve              |    26.690|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   1.127.056|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |    166.063|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    710.130|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|    78.161|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    172.702|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   2.198.453|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   2.198.453|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    81.484|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim in fiz.|    79.384|
|    |os., ki niso prorač. upor.       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim  |     2.100|
|    |uporabnikom              |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –608.589|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)             |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|    |DELEŽEV                |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|    |naložb                 |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)         |    28.299|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    28.299|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    28.299|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –636.888|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –28.299|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    608.589|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |    636.906|
|    |PRETEKLEGA LETA            |       |
+-------+---------------------------------------+--------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2010-2013, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2010-2
Šmarjeta, dne 29. junija 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.