Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2010 z dne 14. 6. 2010

Kazalo

2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990, stran 7081.

Na podlagi drugega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 31. seji dne 1. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje 1986–1990
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana (Divača) za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije 1989 (Uradne objave, št. 1/89), dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana (Divača) za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), usklajen za področje prometa 1989 (Uradne objave, št. 4/89), dopolnjen 1989 (uradne objave, št. 37/89), dopolnjen 1991 (Uradni list RS, št. 23/91), dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), dopolnjen za območje Občine Divača 1995 (Uradni list RS, št. 22/95), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 38/96), dopolnjen 1999 (Uradne objave, št. 27/99), dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 92/03) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan – na območju Občine Divača.
Spremembe se nanašajo na:
– spremembo namenske rabe zemljišč na podlagi pobude občine: za območje prometnih površin – za izgradnjo dela severne obvozne ceste občinskega središča Divače – Varianta 4.
2. člen
V poglavju 13. RABA, PREOBRAZBA IN NAČINI UREJANJA se zadnjemu odstavku doda novo besedilo, ki se glasi:
»1. Določijo se nove površine za območje prometnih površin (PC) za izgradnjo dela severne obvozne ceste občinskega središča Divača – Varianta 4.
Novo območje prometnih površin je prikazano na kartografskem delu plana, tematski karti 7 Zasnova prometnega omrežja v merilu 1:25.000 in na kartografski dokumentaciji na kartah PKN M 1:5000: Sežana 25 in Sežana 35, ki so sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Divača.
DRUŽBENI PLAN OBČINE DIVAČA ZA OBDOBJE 1986–1990
3. člen
V poglavju 2. PROSTORSKA ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI IN NAMENSKE RABE PROSTORA NA OBMOČJIH, KJER SO PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI Z UREJANJEM PROSTORA TER NAČINI NADALJNJEGA URBANISTIČNEGA UREJANJA, Območje KS Divača, se doda nova alineja, ki se glasi:
»S del  Divača     prometne površine (PC)    7,52 ha   OPPN«.
4. člen
Potek severne obvozne ceste občinskega središča Divača – Varianta 4 bo oddaljen najmanj 7 m od žične avtocestne ograje.
5. člen
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana so: dopolnjeni tekstualni del dolgoročnega plana in tekstualni del družbenega plana s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki enotnega gradiva za dolgoročni in družbeni plan.
(2) S tem odlokom se spremenita in dopolnita tekstualna dela dolgoročnega in družbenega plana ter kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana. Grafični del vsebuje prikaz namenske rabe prostora.
6. člen
Priloge sprememb in dopolnitev so:
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev predlaganih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana,
– povzetek za javnost.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010-04
Divača, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost