Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2010 z dne 25. 5. 2010

Kazalo

2099. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk, stran 5960.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 27. seji dne 13. 5. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Žužemberk
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (v nadaljevanju: Poslovnik) se spremeni in dopolni Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in 63/00).
2. člen
V Poslovniku se spremeni 8. člen, ki se glasi:
»Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen, ki se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen, ki se glasi:
»Dnevni red konstitutivne seje lahko vsebuje tudi slovesno prisego župana in njegov pozdravni nagovor.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika določi svet.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej imenuje tri člansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta. Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov članov sveta.
Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v vsebini in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.«
5. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen, ki se glasi:
»Mandate svetnikov potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma predstavnikov kandidatur.«
6. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.
Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz četrtega odstavka 11. člena, prične novoizvoljenemu županu teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih telesih sveta.«
7. člen
Spremeni in dopolni se 12. člen, ki se glasi:
»Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji seji.«
8. člen
V 34. členu se dopolni drugi odstavek, ki se glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.«
9. člen
V 34. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.«
10. člen
V 35. členu se v prvem odstavku spremeni petnajst v osem.
11. člen
Doda se nov 36.a člen, ki se glasi:
»Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj glas.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«
12. člen
Spremeni se 108. člen in ta se glasi:
»Osnutek odloka lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan občinski odbor ali najmanj 5% volivcev.
Osnutek odloka pošlje predlagatelj županu.
Osnutek odloka mora vsebovati:
– naslov odloka,
– oceno stanja in razloge za sprejem odloka,
– pravno podlago za sprejem odloka,
– načela in cilje predlagane rešitve,
– finančne in druge posledice,
– besedilo odloka z obrazložitvijo.«
13. člen
Spremeni se 110. člen, ki se po novem glasi:
»Župan se lahko do predlaganega odloka pismeno opredeli in dopolnjeni predlog lahko posreduje občinskemu svetu v obravnavo.«
14. člen
Spremeni se 111. člen Poslovnika in se glasi:
»Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sveta najkasneje 8 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.«
15. člen
114. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Predlog odloka se predloži v obliki pravnih določb in mora biti obrazložen.
Predlogu odloka mora biti predložena potrebna dokumentacija in povzetek vsebine odloka.«
16. člen
116. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Po končani razpravi o predloženem osnutku odloka svet s sklepom določi stališča, mnenja in predloge k osnutku in jih pošlje predlagatelju odloka, da pripravi predlog odloka. Hkrati določi tudi rok, v katerem mora predlagatelj osnutka odloka poslati svetu predlog odloka.
Če svet ne sprejme osnutka odloka, ga vrne predlagatelju in s sklepom določi, katero vsebino je potrebno v osnutku spremeniti in dopolniti.«
17. člen
117. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta, župan in predlagatelj z amandmaji.
Ko občinski svet konča razpravo o posameznem amandmaju k odloku, člani občinskega sveta o njem glasujejo. Na koncu člani sveta glasujejo o odloku v celoti.«
18. člen
122. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Delovna telesa amandmaje preučijo in predložijo svetu poročilo.
Na sejo delovnega telesa mora biti povabljen predlagatelj amandmaja in predlagatelj osnutka odloka.
Predlagatelj predloga odloka lahko daje amandmaje, dokler ni končana obravnava predloga odloka.
Predlagatelj predloga odloka ali član sveta, ki je predlagal amandma oziroma pooblaščenec predlagatelja amandmaja, lahko med obravnavo tudi spremenijo, dopolnijo oziroma umaknejo svoj amandma. Spremembo, dopolnitev oziroma umik amandmaja je treba obrazložiti.
Predlagatelj predloga odloka in župan lahko povesta svoje mnenje k vsakemu amandmaju k predlogu odloka.«
19. člen
123. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»O vsakem amandmaju se glasuje posebej.
Če je k odloku predlaganih več amandmajev, člani sveta glasujejo o amandmajih po vrstnem redu, kot so bili vloženi.
Če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej odloča o amandmaju, ki je bil dan k amandmaju.«
20. člen
124. člen Poslovnika se spremeni in se glasi:
»Občinski svet odloča o osnutku in predlogu odloka na seji, na kateri je navzoča večina vseh članov sveta.
Predlog in odlok predsedujoči da na glasovanje.
Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov sveta.«
21. člen
125. člen se spremeni in se glasi:
»Svet lahko na predlog predlagatelja odloka, s katerim soglaša pristojno delovno telo sveta, odloči z dvotretjinsko večino navzočih, da bo hkrati obravnaval in sprejel osnutek odloka in predlog odlok po postopku, ki velja po določbah tega poslovnika za obravnavanje in sprejemanje predloga odloka. Skrajšani postopek lahko predlaga tudi pristojno delovno telo sveta.«
22. člen
Spremeni in dopolni se 131. člen, ki se glasi:
»Osnutek proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan osnutek proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi sveta.
Župan pošlje vsem članom sveta osnutek proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo osnutek proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo osnutka proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih in kadrovski načrt,
– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi osnutka proračuna opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o osnutku opravi javna razprava.
Osnutek proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 8 dni.
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v osnutek proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in osnutek proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do osnutka proračuna v prostorih občine.«
V času javne razprave lahko člani sveta k osnutku proračuna predložijo županu pisne pripombe in predloge.«
23. člen
Doda se nov 131.a člen, ki se glasi:
»Župan se najkasneje v petnajstih dneh po javni razgrnitvi opredeli do vloženih pripomb in predlogov in pripravi dopolnjen osnutek proračuna občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bo razpravljalo o njem.«
24. člen
132. člen se spremni in se glasi:
»Predsedniki delovnih teles v osmih dneh po opredelitvi župana do vloženih pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek proračuna skličejo seje delovnih teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo dopolnjen osnutek proračuna občine.
Občinski svet opravi splošno razpravo o dopolnjenem osnutku proračuna občine najkasneje v štirinajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.
Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da nadaljuje postopek sprejemanja proračuna občine, v skladu s statutom in poslovnikom občinskega sveta, ali da osnutka proračuna ne sprejme in hkrati določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov osnutek proračuna.«
25. člen
134. člen Poslovnika se črta.
26. člen
135. člen se spremeni in se glasi:
»Na predlog proračuna lahko člani občinskega sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta na katerem se bo sprejemal proračun.
Amandmaji iz prvega odstavka tega člena se dostavijo županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.«
27. člen
140. člen se spremeni in se glasi:
»Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po določbah tega poslovnika, ki urejajo hitri postopek.«
28. člen
Te spremembe in dopolnitve Poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-5/2010-1
Žužemberk, dne 13. maja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.