Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1942. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje, stran 5499.

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena in za izvajanje 88. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 - ZUreP-1, 110/02 - ZGO-1 in 45/04 - ZdZPKG) izdaja minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki mu je začasno poverjen resor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje
1. člen
V Pravilniku o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje (Uradni list RS, št. 125/03, 34/04 - popr. in 26/04) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija) in način objave podatkov v skladu z Direktivo Sveta 2008/73/ES z dne 15. julija 2008 o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju, ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 91/496/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 200/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (UL L št. 219 z dne 14. 8. 2008, str. 40), zadnjič spremenjeno z Odločbo Sveta 2009/436/ES z dne 5. maja 2009 o popravku Direktive 2008/73/ES o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju (UL L št. 145 z dne 10. 6. 2009, str. 43).«.
2. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
(objava podatkov)
(1) Ministrstvo pripravi in posodablja podatke o priznanih rejskih organizacijah ter jih objavi na svoji spletni strani www.mkgp.gov.si.
(2) Oblika, vsebina in dostopnost podatkov iz prejšnjega odstavka je določena v Odločbi Komisije z dne 18. septembra 2009 o izvajanju Uredbe Sveta 2008/73/ES glede informacijskih spletnih strani s seznami obratov in laboratorijev, ki so jih države članice odobrile v skladu z veterinarsko in zootehnično zakonodajo Skupnosti (UL L št. 247 z dne 19. 9. 2009, str. 13).«.
3. člen
Črta se prvi odstavek 17. člena.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2010
Ljubljana, dne 30. marca 2010
EVA 2010-2311-0110
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina