Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, stran 4668.

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, in 13/10) in petega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 3/10) ministrica za kulturo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture
1. člen
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09) se v 1. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta pravilnik se uporablja tudi za namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.«
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se za besedo »leto« doda besedilo », razen ko direktorja imenuje sam svet pravne osebe javnega prava«.
Dodajo se tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Kadar organ iz prvega odstavka tega člena ni hkrati tudi organ ustanovitelja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja.
(4) Kadar je večinski financer osebe javnega prava država, ki pa hkrati ni njena ustanoviteljica, mora organ iz prvega odstavka pridobiti tudi soglasje ministra oziroma ministrice, pristojne za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(5) V primeru iz tretjega odstavka, kadar je ustanoviteljica država, ter četrtega odstavka mora organ iz prvega odstavka za soglasje zaprositi najpozneje do 30. septembra tekočega leta za preteklo poslovno leto.«
Dosedanji tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo »oziroma ministrica, pristojna za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister)«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-4/2010/3
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-3511-0011
Majda Širca l.r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti