Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1573. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci Murska Sobota, stran 4573.

Na podlagi 1. člena novele ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09, popravek 64/09, 65/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 28. seji dne 8. 4. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci Murska Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bakovci Murska Sobota (Uradni list RS, št. 17/97, 60/98 in 23/07) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Murska Sobota, pri čemer je eden od predstavnikov z območja podružnične šole Dokležovje.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga določa zakon, odlok o ustanovitvi zavoda in pravila šole, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi štiri predstavnike matične šole in enega predstavnika podružnične šole.
Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati šole in zbor delavcev.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev.«
2. člen
Določba 1. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata Sveta šole. Do izteka mandata Svet šole deluje v obstoječi sestavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2010
Murska Sobota, dne 8. aprila 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost