Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1524. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 4468.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in so edini učbeniki za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: učbeniki).
2. člen
Drobnoprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov, ki so veljale na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot najvišje.
3. člen
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in je edini učbenik za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu, na trgu pa se ponuja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), morajo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), vložiti vlogo na ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati te podatke in priloge:
1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno);
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente drobnoprodajnih cen z/s:
   – normativi za papir in drug material,
   – normativi za stroške tiska in grafične storitve,
   – normativi za avtorske honorarje,
   – nabavno ceno za založbo (fco založba),
   – stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
   – zneski subvencij z ministrstva, pristojnega za šolstvo,
   – lastno ceno,
   – rabati, maržo,
   – prodajno ceno,
   – davkom na dodano vrednost,
   – drobnoprodajno ceno,
   – prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali proizvajalni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.
4. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik iz prejšnjega člena ni popolna, obvesti o tem zavezanca. Ministrstvo lahko od slednjega zahteva še dodatne podatke, če meni, da so potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora v roku in na način, kakor ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da ni bila vložena.
5. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika izda Vlada Republike Slovenije.
6. člen
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča uvozna cena učbenika, se ta lahko podraži ne glede na določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog določenih v 1., 2., 3. in 10. točki drugega odstavka 3. člena te uredbe vsebovati trenutno veljavno ceno, odstotek podražitve, novo ceno, datum njene uveljavitve na trgu in dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povečana v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, obvesti o tem zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kakor ju določi ministrstvo. Do odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.
7. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije izdala sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini učbenik za posamezen predmet v nekem razredu, letniku ali programu, mora zavezanec v 30 dneh obvestiti o tem ministrstvo.
8. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 32/09).
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 32/09).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2010.
Št. 00713-14/2010/4
Ljubljana, dne 15. aprila 2010
EVA 2010-2111-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost