Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1322. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans, stran 3966.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/08 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 26. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku proračuna Občine Žužemberk za leto 2010 (Uradni list RS, št. 126/08) (v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    v eurih|
+------+---------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov           | Proračun leta|
|                       |      2010|
+------+---------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   7.528.917|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   4.378.472|
+------+---------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |   3.769.091|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |   3.405.421|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    204.160|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    159.510|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki            |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    609.381|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    231.842|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     3.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     5.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |       0|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    364.539|
+------+---------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    631.751|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    301.751|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    330.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     12.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |     12.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   2.506.694|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |    875.693|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   1.631.001|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   8.852.794|
+------+---------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   1.398.528|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    203.848|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     31.890|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.094.790|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |     13.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve              |     55.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   1.917.538|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    380.133|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   1.108.000|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|     83.380|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |    346.025|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   5.427.871|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   5.427.871|
+------+---------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    108.857|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |     54.182|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi      |     54.675|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –1.323.877|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila           |       0|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       0|
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |       0|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja  |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah   |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti              |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    941.435|
+------+---------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    941.435|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |    941.435|
+------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |     55.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |     55.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |     55.000|
+------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |    –437.442|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    886.435|
+------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   1.323.877|
+------+---------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    437.442|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
V 4. členu se doda točka 4., ki se glasi: prihodki iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje za območje Žužemberka in KS Hinje se namenijo za investicije v infrastrukturo.
3. člen
V prvem odstavku 8. člena se znesek »45.000 €« nadomesti z zneskom »35.000 €« in v tretjem odstavku se znesek »17.000 €« nadomesti z zneskom »20.000 €«
V prvem odstavku 10. člena se znesek »280.000 €« nadomesti z zneskom »941.435 €«.
4. člen
V 12. členu se znesek »53.250 €« nadomesti z zneskom »55.000 €«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-128/2008-3
Žužemberk, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.