Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1320. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko, stran 3959.

Na podlagi 37. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 38. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine Škofja Loka dne 18. 3. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko
1. Splošno
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko (v nadaljnjem besedilu: OPPN), in sicer skladno z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitve dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko, katerega so podpisali Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Škofja Loka v oktobru 2007.
2. člen
(vsebina)
S tem sklepom se podrobneje določi:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– območje izdelave OPPN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN v skladu s svojo pristojnostjo, in druge udeležence,
– obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN,
– končne določbe.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
3. člen
(ocena stanja)
Zaradi sedanje prometne ureditve skozi Škofjo Loko, ki je z vidika lokalnega prometa, tranzita in dnevnih migrantov neustrezna, je potrebna izgradnja severne obvoznice v smeri Selške doline.
4. člen
(razlogi za pripravo OPPN)
Predvidena cesta predstavlja rešitev prometnih zagat v smeri Selške doline in hkrati smiselno navezavo na poljansko obvoznico. S tem se osrednji del mesta razbremeni prekomernega tranzitnega prometa, delno tudi lokalnega prometa ter z njim povezanih vplivov.
3. Območje, za katerega se pripravlja OPPN
5. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN je določeno skladno z izbranim najustreznejšim potekom trase severne obvoznice, ki ga je na svoji 24. redni seji, dne 22. oktobra 2009 s sklepom št. 463 potrdil Občinski svet Občine Škofja Loka in poteka po varianti V5 ''Kamnitnik''.
Območje OPPN predstavlja izbrano traso ceste, ki poteka po severnem robu Škofje Loke s pričetkom trase v vasi Trnje. Osrednji del trase poteka po severnem robu Kamnitnika ter se zaključi z navezavo na regionalno cesto Škofja Loka–Kranj.
6. člen
(variante poteka trase)
V sklopu izdelave strokovnih podlag je bila izdelana evalvacija treh variant poteka obvoznice. Vse tri variante, ki so bile predmet evalvacije, so predvidevale začetek trase v isti izhodiščni točki R2-403 pri drugem uvozu v naselje Podlubnik. Do Marofa so trase potekale po istem koridorju, osrednji del trase je potekal v treh variantah, zaključek oziroma končna točka pa je bila na regionalni cesti Škofja Loka–Kranj in je bila različna za posamezne variante trase.
Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji 24. redni seji, dne 22. oktobra 2009 s sklepom št. 463 potrdil potek trase po varianti V5 ''Kamnitnik''.
7. člen
(etapnost izvedbe)
Predvidi se možnost izgradnje obvoznice v eni etapi, ki se lahko deli na podetape.
Izvedba obvoznice je v osnovni etapi od začetne točke pri Podlubniku do krožišča Grenc.
Podetape se lahko smiselno oblikuje glede na potek trase in faznost izgradnje.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
8. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve, kot podlage za izdelavo OPPN, so bile pridobljene s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag, pripravo variantnih rešitev in izborom najustreznejše variante.
Varianta, ki je bila po strokovnih ocenah najprimernejša in je osnova za izdelavo OPPN, je na Občinskem svetu Občine Škofja Loka potrjena varianta V5 ''Kamnitnik''.
9. člen
(strokovne podlage)
Pri pripravi in vrednotenju vseh do sedaj izdelanih variant poteka severne obvoznice so bile izdelane in upoštevane naslednje strokovne podlage in študije:
– Prostorski plan Občine Škofja Loka z urbanistično zasnovo mesta Škofja Loka;
– osnutek Strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka z urbanistično zasnovo;
– Zasnova prometnega sistema v Občini Škofja Loka, PNZ, Ljubljana;
– Prometna študija območja Škofje Loke, TrafCons, Ljubljana;
– Prometna analiza treh variant severne obvoznice, TrafCons, Ljubljana;
– Prometno in ekonomsko vrednotenje treh variant severne obvoznice, TrafCons, Ljubljana;
– Vrednotenje treh variant severne obvoznice z okoljskega vidika, Imos Geateh, Ljubljana;
– Vrednotenje treh variant severne obvoznice z urbanistično-prostorskega vidika, City Studio, Ljubljana.
V nadaljevanju je predvidena izdelava idejnega projekta potrjene trase severne obvoznice (z vsemi sestavnimi študijami), ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
10. člen
(variantne rešitve)
Pri pripravi strokovne rešitve je bilo potrebno izdelati variantne rešitve poteka trase.
Prva študija, ki je obravnavala potek trase, je bila Študija variant Severne obvoznice Škofje Loke (leta 2003) in je obravnavala potek trase v petih variantah, za nadaljnjo primerjavo v predhodno izvedeni študiji sta bili izbrani varianti 1 in 3 iz osnovne študije. Nadaljevanje te študije predstavlja Vrednotenje in primerjava variantnih rešitev Severne obvoznice Škofje Loke (leta 2009). Na podlagi razvojnih potreb ter dolgoročnih planskih usmeritev, ki predvidevajo večje površine za poselitev na območju Kamnitnika, ter velikih površin na območju Grenca, kjer je predvidena gospodarska cona (ki je deloma že v izgradnji) je bila osnovnima variantama dodana še dodatna varianta 5.
Variantne rešitve poteka trase severne obvoznice so bile presojane z varstvenega, ekonomskega, prostorsko urbanističnega ter prometnega vidika.
O izboru strokovne rešitve se je na podlagi vrednotenja treh variant trase severne obvoznice odločil pripravljavec, rešitev pa je na svoji 24. redni seji, dne 22. oktobra 2009 s sklepom št. 463 potrdil Občinski svet Občine Škofja Loka.
11. člen
(CPVO)
V primeru, da je za predvideno ureditev potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO), se v postopku izdela tudi okoljsko poročilo.
12. člen
(recenzija)
Za predlog OPPN se pred mnenji izdela tudi recenzija predloga prostorskega akta.
Recenzija, ki jo je izdelalo podjetje Slovenska cestna podjetja d.o.o., dne 17. 7. 2009 je bila izdelana tudi za Vrednotenje in primerjavo variantnih rešitev Severne obvoznice Škofje Loke.
13. člen
(izdelava prostorskega akta)
Prostorski akt mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
Prostorskega načrtovalca in izdelovalca OPPN izbere pripravljavec.
5. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
14. člen
(roki)
Roki za pripravo OPPN:
– izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora v 8 mesecih po objavi sklepa župana o začetku priprave načrta;
– poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice k osnutku OPPN;
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN v 3 mesecih po preteku roka za pridobitev smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN, ki traja 30 dni, v roku 2 mesecev po izdelavi dopolnjenega osnutka;
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 2 mesecih po končani razgrnitvi;
– priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti v 4 mesecih po njihovi potrditvi;
– v roku 2 mesecev po izdelavi predloga OPPN poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje k predlogu OPPN;
– priprava usklajenega predloga in njegov sprejem na seji Občinskega sveta v roku 2 mesecev po preteku roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– objava odloka v Uradnem listu RS in izdelava končnega elaborata v 2 mesecih po sprejemu na seji občinskega sveta.
V primeru da bo potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave OPPN ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje:
– odločitev, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje, se pridobi v roku za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora;
– okoljsko poročilo se izdela in opravi preveritev njegove kakovosti v času izdelave dopolnjenega osnutka OPPN po pridobitvi smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava okoljskega poročila se izvede sočasno z javno razgrnitvijo in obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN in traja 30 dni;
– sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN se pridobi v času pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora.
6. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja
15. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN predložijo razvojne potrebe, zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe, izdajajo smernice in mnenja in sodelujejo v postopkih usklajevanja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Urad za okolje;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za ohranjanje narave;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za lovstvo, gozdarstvo in ribištvo;
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
12. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava;
13. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Območna pisarna Kranj;
14. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska;
15. Zavod RS za varstvo narave;
16. Zavod za varstvo kulturne dediščine;
17. Zavod za ribištvo Slovenije;
18. Zavod za gozdove Slovenije;
19. Elektro Gorenjska d.d., Kranj;
20. ELES d.o.o., Ljubljana;
21. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
22. Telekom Slovenije d.d.;
23. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj;
24. Inšpektorat RS za okolje in prostor Kranj;
25. Občina Škofja Loka in njene gospodarske javne službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
26. drugi organi in organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN
16. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravljavec OPPN za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena je Občina Škofja Loka, skladno z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitve dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko (oktober 2007). Podpisniki dogovora so Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Škofja Loka.
Izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo OPPN za prostorsko ureditev skupnega državnega in lokalnega pomena financira pripravljavec.
8. Končne določbe
17. člen
(veljavnost predhodnih sklepov)
S tem sklepom se razveljavi Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za severno obvoznico Škofje Loke, kot preložitev dela regionalne ceste R2-403/1076 Češnjica–Škofja Loka skozi Škofjo Loko ter izgradnja odseka 'Krožišče Grenc'–železnica (Uradni list RS, št. 70/08).
18. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30000-0001/2002
Škofja Loka, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.