Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1316. Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve Občine Ravne na Koroškem za pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, stran 3952.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 32. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve Občine Ravne na Koroškem za pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa način uporabe ter merila za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve Občine Ravne na Koroškem kot pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče. Pomoč iz tega naslova lahko prejmejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: upravičenci), če so jim bili zaradi naravne ali druge nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča na območju Občine Ravne na Koroškem, ali trpijo škodo zaradi pomanjkanja pitne vode kot posledice naravne ali druge nesreče.
Sredstva za pomoč pri odpravi posledic nesreč se ne morejo dodeliti, če je bilo komisijsko ugotovljeno, da je nastanku škode botrovalo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
2. člen
(definicija nesreč)
Za naravne in druge nesreče iz 1. člena tega pravilnika štejejo: požar, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, potres, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
3. člen
(komisija za dodelitev pomoči)
Postopek dodelitve sredstev za pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani in ima mandat do imenovanja nove komisije. Administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
4. člen
(vloge za dodelitev pomoči)
Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika lahko prejmejo pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč na osnovi vloge za dodelitev sredstev. Komisija obravnava vloge, ki imajo priloženo uradno cenitveno poročilo in so bile vložene na Občino Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem najkasneje v 30 dneh od nastanka škode.
Obravnavajo se samo vloge za nepremičnine na območju Občine Ravne na Koroškem, kjer imajo vlagatelji stalno prebivališče ali sedež podjetja.
V primeru požara je potrebno k vlogi priložiti oceno škode in poročilo o intervenciji, v primeru ostalih naravnih nesreč iz prvega odstavka 1. člena pa poročila občinske komisije za oceno škode.
5. člen
(merila za dodelitev pomoči)
Finančna pomoč prizadetim zaradi naravne ali druge nesreče se na osnovi tega pravilnika dodeljuje po naslednjih merilih:
+------------------+---------------------+---------------------+
|Ugotovljena škoda | Pomoč pri odpravi | Pomoč pri odpravi |
|   – uradno   |   škode na    |škode na gospodarskem|
|  cenitveno   | stanovanjski hiši |poslopju, na napravah|
|   poročilo   |  ali poslovnem  |  ali zemljišču  |
|         |    objektu    |           |
+------------------+---------------------+---------------------+
|  do 3.000 €  |     0     |     0     |
+------------------+---------------------+---------------------+
|  nad 3.000 do  |  1.500–2.500 €  |   900–1.500 €   |
|   5.000 €   |           |           |
+------------------+---------------------+---------------------+
|  nad 5.000 do  |  2.500–4.000 €  |  1.500–2.400 €  |
|   8.000 €   |           |           |
+------------------+---------------------+---------------------+
|  nad 8.000 €  | do 50 % ugotovljene | do 30 % ugotovljene |
|         |škode, vendar ne več |škode, vendar ne več |
|         |   kot 6.000 €   |   kot 3.600 €   |
+------------------+---------------------+---------------------+
6. člen
(pomoč pri večjih škodah)
V primeru popolnega uničenja nepremičnine ali naprave iz 1. člena tega pravilnika in kadar povzročena škoda presega 30.000,00 €, predlaga komisija županu in občinskemu svetu poseben odlok o zagotovitvi sredstev za pomoč prizadetim.
7. člen
(subvencioniranje prevoza pitne vode)
Občina Ravne na Koroškem subvencionira iz proračunske rezerve prevoz pitne vode oškodovancem, ki trpijo škodo zaradi pomanjkanja pitne vode kot posledice naravne ali druge nesreče. To pomoč lahko koristijo upravičenci, ki imajo edini vir pitne vode iz lastnih vodnjakov, ki se polnijo s kapnico, ali iz zadostnih drugih neoporečnih izvirov. Do subvencioniranja prevozov pitne vode so upravičena le gospodinjstva; gospodarske, obrtne in druge pridobitne dejavnosti do subvencij prevozov pitne vode niso upravičene. Prav tako do tega povračila stroškov niso upravičena gospodinjstva, ki ovirajo ali onemogočajo gradnjo javnega vodovodnega omrežja in ne dovolijo, da trasa predvidenega vodovodnega sistema poteka po njihovih zemljiščih.
Subvencioniranje prevoza pitne vode znaša 50% stroškov prevoza in pripada oškodovancem, kadar je pomanjkanje pitne vode zaradi suše komisijsko ugotovljeno.
Upravičenci morajo zagotoviti nemoten dostop dostavnim vozilom za prevoz vode ter higiensko neoporečen in čist vodnjak. Izvajalec prevoza je odgovoren za neoporečnost pitne vode v dostavnem vozilu.
8. člen
(dokumentacija za pridobitev subvencije)
Upravičenci lahko pridobijo sredstva subvencij za opravljene prevoze na osnovi naslednje dokumentacije:
1. izpolnjen obrazec z obračunom stroškov prevoza vode,
2. kopija delovnega naloga s potrdilom o upravičenosti do subvencije, ki ga izda pristojni občinski organ,
3. kopija računa izvajalca prevoza o plačilu količine prevoza vode.
Upoštevajo se samo zahtevki za subvencije, ki so bili vloženi najkasneje v 30 dneh od datuma opravljenega prevoza.
9. člen
(pričetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-0003/2010-02009
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.