Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1315. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2009, stran 3951.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 32. seji dne 31. 3. 2010 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2009, katerega sestavni del so sredstva proračunske rezerve in podračuni proračuna.
2. člen
Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  9.917.172|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  8.016.568|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  7.433.411|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  5.781.188|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.138.137|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   514.086|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   583.157|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   447.158|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    4.330|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    2.479|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   129.190|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   221.520|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    3.599|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   217.921|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.674.034|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   381.786|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.292.248|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|   |unije                   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 11.237.444|
+------+------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.503.659|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   597.553|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   97.655|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.736.746|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   38.794|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   32.911|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  3.741.475|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   19.477|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  1.676.543|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   617.405|
|   |in ustanovam               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.428.050|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  4.402.711|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.402.711|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   589.599|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   241.730|
|   |in fizičnim osebam, ki niso prorač.    |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   347.869|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       | –1.320.272|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)     |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.346.217|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   164.108|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.182.109|
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –138.163|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+------+------------------------------------------+------------+
3. člen
Sredstva proračunske rezerve, v višini 72.718 €, se prenesejo kot prihodek proračunske rezerve v leto 2010.
4. člen
Sredstva rezervnega sklada občinskih stanovanj, v višini 70.555 €, se prenesejo kot prihodek rezervnega sklada občinskih stanovanj v leto 2010.
5. člen
Neporabljena sredstva iz naslova namenskih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, v višini 270.542 €, in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 128.988 €, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
6. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna Občine Ravne na Koroškem je sestavni del tega odloka. Sestavna dela odloka sta tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0376/2009
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.